Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1120367 ΕΞ 2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β’ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1120367 ΕΞ 2016

ΦΕΚ Β’ 2539/18.08.2016 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β’ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, όπως ισχύουν.

β) Του Ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) «Περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4224/2013 (Α’ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου.

γ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 20132016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της υποπαραγράφου δ’ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α’ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

ε) Της παρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α’ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/ 2012, ... και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

στ) Του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 (Α’179) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις».

ζ) Των άρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

η) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) Του Π.δ. 111/2014 (Α’ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) Του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990 (Α’ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». ια) Του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β’ 756) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990».

3. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-01-2013 (Β’ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8-8-2013 (Β’2003) και Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (Β’ 3317) όμοιες.

5. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β’ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01-04-2014 (Β’ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β’ 1076), Δ6Α 1069655ΕΞ2014/2-5-2014 (Β’ 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/25-7-2014 (Β’ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/1112-2014 (Β’ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014/30-12-2014 (Β’ 3586), Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015/21-1-2015 (Β’ 187), Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015/2-2-2015 (Β’ 235), Δ.ΟΡΓ.Α 1048038 ΕΞ2015/8-4-2015 (Β’697), Δ.ΟΡΓ. Α 1089226 ΕΞ2015/30-6-2015 (Β’1442), Δ.ΟΡΓ.Α 1100767ΕΞ
2015/23-7-2015 (Β’ 1711), Δ.ΟΡΓ. Α 1120364ΕΞ2015/159-2015 (Β’ 2080), Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ2015/13-11-2015 (Β’ 2506) Δ.ΟΡΓ.Α 1156705ΕΞ2015/02-12-2015 (Β’ 2646), Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016/5-1-2016 (Β’ 9), Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016/04-03-2016 (Β’ 720) και Δ.ΟΡΓ.Α 1108914 ΕΞ 2016/14-7-2016 (Β’ 2237) όμοιες.

6. Την αριθ. ΠΟΛ. 1117/29-7-2016 (Β’ 2402) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179Α’), όπως ισχύει, για την άμεση αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

7. Το αριθ. ΔΕΛ Β 1119534ΕΞ2016/10-8-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι.Στον Πίνακα του άρθρου 1 της αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β’ 478 και 558) απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, προσθέτουμε περίπτωση 27Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 27, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1
α/α
-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή
έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση αρμοδιότητας
ή
Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις
οποίες προβλέπονται
οι αρμοδιότητες ή
οι πράξεις ή τα άλλα
έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία
μεταβιβάζεται η
αρμοδιότητα ή τα οποία
εξουσιοδοτούνται να
υπογράφουν πράξεις ή
άλλα έγγραφα «Με
εντολή Γ.Γ.Δ.Ε.»
«27 Α Την έκδοση απόφασης
για τον καθορισμό του
αριθμού των ημερών
αναστολής λειτουργίας
των εγκαταστάσεων του
υπόχρεου επιτηδευματία.
Εξουσιοδότηση
υπογραφής
Εδάφια πρώτο
έως έκτο της παρ. 1
του άρθ. 13 του
Ν. 2523/1997 (Α’ 179).
Ο Προϊστάμενος της
Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης»

II. α) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β’ 478 και 558) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01-04-2014 (Β’ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β’ 1076), Δ6Α 1069655ΕΞ2014/2-5-2014 (Β’ 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/25-7-2014 (Β’ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/ 11-12-2014 (Β’ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014/30-12-2014 (Β’ 3586), Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015/ 21-1-2015 (Β’ 187), Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015/2-2-2015 (Β’ 235), Δ.ΟΡΓ.Α 1048038 ΕΞ2015/8-4-2015 (Β’697), Δ.ΟΡΓ. Α 1089226 ΕΞ2015/306-2015 (Β’1442), Δ.ΟΡΓ.Α 1100767ΕΞ 2015/23-7-2015 (Β’ 1711), Δ.ΟΡΓ.Α 1120364ΕΞ2015/ 15-9-2015 (Β’ 2080), Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ2015/13-11-2015 (Β’ 2506), Δ.ΟΡΓ.Α 1156705ΕΞ2015/02-12-2015 (Β’ 2646), Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016/ 5-1-2016 (Β’ 9), Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016/04-03-2016 (Β’720) και Δ.ΟΡΓ.Α 1108914 ΕΞ 2016/14-7-2016 (Β’ 2237) όμοιες. β) Η αριθ. ΠΟΛ. 1117/29-7-2016 (Β’ 2402) απόφαση εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!