Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ6Α 1077285 ΕΞ 15-05-2014 Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων.

Δ6Α 1077285 ΕΞ2014 (ΦΕΚ B 1266 - 19.05.2014)

Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των  Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)/  που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων.   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

΄Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με  τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της  παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013  (Α΄ 107) και της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ίδιου  νόμου, 

β) του άρθρου 4 και εν γένει των διατάξεων του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες  διατάξεις», όπως ισχύουν, 

γ) του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών  (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει, 

δ) του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης  και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του  Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία  Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης  και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής  Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και  ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 

ε) της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 Επείγοντα  Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την  Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 

2. α) Τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131253 ΕΞ2011/20−9−2011  (Β΄ 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ2011/21−9−2011 (Β΄ 2241), Δ6Α  1159129ΕΞ2011/21−11−2011 (Β΄ 2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/ 24−2−2012 (Β΄ 465), Δ6Α 1130258 ΕΞ2012/20−9−2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828), Δ6Α  1144680 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ2013/ 10−1−2013 (Β΄ 22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ2013/12−3−2013 (Β΄ 567) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς  και την αριθ. Δ6Α 1092785 ΕΞ2013/6−6−2013 (Β΄ 1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του  Υπουργείου Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας  Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν. 

β) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1195541 ΕΞ 2013/20−12−2013 (Β΄ 3271) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών "Σύσταση Δ.Ο.Υ.,  Α΄ τάξεως, στον Νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου»", όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α  1197459 EΞ 2013/27−12−2013 (Β΄ 3410) όμοια. 

γ) Τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144729 ΕΞ 2012/19−10−2012 (Β΄ 2828), Δ6Α 1157277 ΕΞ 2012/15−11−2012 (Β΄ 3042), Δ6Α  1000737 ΕΞ 2013/3−1−2013 (Β΄ 69) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. 

δ) Την Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08−08−2013 (Β΄ 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του  Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.  Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28−08−2013 (Β΄ 2136), Δ6Α 1137252  ΕΞ 2013/09−09−2013 (Β΄ 2274), Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/ 26−09−2013 (Β΄ 2437) και Δ6Α 1155116 ΕΞ2013/11−10−2013  (Β΄ 2582) όμοιες. 

ε) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014  (Β΄ 865) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός  της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία  ορισμένων από αυτές». 

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1137134 ΕΞ 2013/09−09−2013 (Β΄ 2274) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/ 20−9−2012 (Β΄ 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄  2828) και Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, περί  αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., ως προς την συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης  Φορολογουμένων». 

4. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1274/27-12-2013 (Β΄ 3398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του  Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας  άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄ ), όπως ισχύει», όπως  τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1065/26−02−2014  (Β΄ 642) όμοια «Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ  1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής  άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει». 

5. Τα έγγραφα και τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων σχετικά  με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες  μπορούν να ασκούνται από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης  Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) αυτών. 

6. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−01−2013 (Β΄ 130  και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του  Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 (Β΄ 478 και 558)  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Γενικού  Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εξόδων»  σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1054391  ΕΞ 2014/01−04−2014 (Β΄ 796) όμοια. 

8. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των φορολογουμένων  σε περιοχές που δεν λειτουργούν Δ.Ο.Υ. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας  απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος  του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Συμπληρώνουμε και κωδικοποιούμε τις αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται  και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων  (Γ.Ε.Φ.) αυτών, που λειτουργούν εκτός του κεντρικού  κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή σε περιοχές  Δήμων και των οποίων η λειτουργία καθορίστηκε με  τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20−09−2012 (Β΄ 2552),  Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) και Δ6Α 1144678  ΕΞ 2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) αποφάσεις του Υπουργού  Οικονομικών, όπως ισχύουν, οι οποίες είναι οι κατωτέρω: Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ TΩN  Δ.Ο.Υ. Α΄ ΤΑΞΕΩΣ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.O.Y.  Α΄ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.  Β΄ ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ. 

α) Παραλαβή αιτήσεων και δηλώσεων και αποστολή  τους στην Δ.Ο.Υ. 

β) Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ. II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ  Δ.Ο.Υ. Α΄ ΚΑΙ Α΄ Β΄ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Β΄ ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ: 

i. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

α) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών),  σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή  ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής,  λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας. 

β) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση χειρόγραφης  υποβολής. 

γ) Παραλαβή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων  φόρων και αυτοτελούς φορολόγησης σε περίπτωση  χειρόγραφης υποβολής. 

δ) Χορήγηση στους φορολογουμένους φορολογικών  στοιχείων, που αφορούν στους ίδιους και διατηρούνται  ηλεκτρονικά στις εφαρμογές του Taxis. 

ε) Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3,  Ε5 και Ε7), κεφαλαιουχικών εταιρειών και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ01010, Φ01013  και Φ01012), στις περιπτώσεις εξαίρεσης από την ηλεκτρονική υποβολή. 

στ) Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, τόσο για την  ηλεκτρονική, όσο και για την χειρόγραφη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την συγκέντρωση και προσκόμιση  των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

ζ) Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων. 

η) Παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων. 

θ) Ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με την  φορολογική νομοθεσία, τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

ii. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

α) Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά  παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο  ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ., χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης, με την καταγραφή επ’ αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων  στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στη Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών  μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ. 

β) Παραλαβή αιτήσεων με τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση των πιστοποιητικών του  άρθρου 105 του «Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών  από Λαχεία» (ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο  του Ν. 2961/2001) και του άρθρου 54Α΄ του Ν. 4174/2013  (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καταχώριση των αιτήσεων στο  ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Δ.Ο.Υ., χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της  αίτησης στη Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία (Fax), παραλαβή  των πιστοποιητικών από τη Δ.Ο.Υ. με αντίστοιχο τρόπο  (Fax), χορήγηση αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα μετά από έλεγχο των στοιχείων του, το οποίο  σφραγίζεται από το Γ.Ε.Φ. και αποτελεί πρωτότυπο πιστοποιητικό, και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο. 

iii. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ 

(α) ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.

αα) Παραλαβή οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης ή άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η Δ.Ο.Υ., με τα συνημμένα δικαιολογητικά,  καθώς και της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για την μεταβίβαση ακινήτων. 

ββ) Πρωτοκόλληση κάθε εισερχόμενου εγγράφου. 

γγ) Καταχώριση στις εφαρμογές του νέου TAXIS όλων  των ανωτέρω στοιχείων για τα οποία έχουν αναπτυχθεί  οι εφαρμογές. 

δδ) Αποστολή στην Δ.Ο.Υ. όλων των παραληφθέντων  εγγράφων. 

εε) Χορήγηση εντύπων. 

στστ) Κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων κατόπιν παραγγελίας του Προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ. 

(β) ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 

αα) Παραλαβή οποιασδήποτε δήλωσης, αίτησης ή  άλλων εντύπων που υποχρεούται να παραλαμβάνει η  Δ.Ο.Υ. με συνημμένα δικαιολογητικά και καταχώριση  στις εφαρμογές του Νέου TAXIS. 

ββ) Αποστολή στη Δ.Ο.Υ. όλων των παραληφθέντων  εγγράφων. 

γγ) Χορήγηση εντύπων. 

δδ) Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε  προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως, ενδεικτικά η  αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών). 

εε) Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για την θέση των οχημάτων σε ακινησία. 

στστ) Πρωτοκόλληση κάθε εισερχομένου εγγράφου  και καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων  των προβλεπομένων ενημερώσεων. 

ζζ) Κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων κατόπιν παραγγελίας του Προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ. 

III. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΚΑΙ Α΄ Β΄  ΤΑΞΕΩΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Β΄ ΤΑΞΕΩΣ 

(α) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων: αα) Χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. 

ββ) Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

β) Παράδοση στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, που έχει αποσταλεί  από Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο. 

γ) Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης  οφειλής στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από  οποιονδήποτε υπάλληλο Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου. 

(δ) Είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α΄, μονό για τα έσοδα  των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε  πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ. Η προαναφερθείσα είσπραξη διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές ή με την χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Οι επιταγές οπισθογραφούνται από  υπάλληλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα αυτό με  ημερήσια διαταγή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 

(ε) Έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής για τις οφειλές, οι οποίες μπορούν να πληρωθούν σε Πιστωτικά  Ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ. 

IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΚΑΙ Α΄ Β΄  ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Β΄ ΤΑΞΕΩΣ 

α) Παραλαβή δηλώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής  ατομικών στοιχείων, δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και  διακοπής εργασιών, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων  και δικαιολογητικών, καθώς και έκδοση των σχετικών  βεβαιώσεων, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω δηλώσεις  υποβάλλονται εμπρόθεσμα. 

β) Επανεκτύπωση των βεβαιώσεων: Απόδοσης Α.Φ.Μ./ μεταβολής Ατομικών Στοιχείων ηθικού προσώπου και  έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, φυσικών  και μη φυσικών Προσώπων. 

γ) Επανεκτύπωση βεβαίωσης έναρξης εργασιών για  τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, περί της οικονομικής  δραστηριότητας του φορολογουμένου, σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο π.δ. 218/2001 (Α΄ 168), για το χρονικό  διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος. 

δ) Χορήγηση κλειδαρίθμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1178/7−12−2010 (Β΄ 1916) απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών «Εγγραφή νέων χρηστών  στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet». 

ε) Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης  (diesel)−θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο  Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ), σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ  1012/24−1−2008 (Β΄ 128) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία υποβολής στις  Δ.Ο.Υ. σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης  (diesel) θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο  Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ)». 

στ) Παραλαβή και καταχώριση της αίτησης των αγροτών στο Μητρώο Taxis, για την ένταξή τους στο ειδικό  καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 1111533/3007/ΠΟΛ1293/7−12−2000, όπως ισχύει. 

ζ) Παραλαβή εκπρόθεσμων δηλώσεων Μητρώου (έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) με τα απαιτούμενα για την κάθε περίπτωση  δικαιολογητικά και διαβίβαση αυτών στην Δ.Ο.Υ. για την  ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

η) Κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμου, δηλώσεων μητρώου, καθώς και Διοικητικής Επίλυσης της  Διαφοράς (κατά περίπτωση). 

V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Α΄ ΤΑΞΕΩΣ (OI ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.) 

α) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων: 

αα) Απαλλαγής από τόκους και πρόστιμα, σύμφωνα  με το άρθρο 6 του ν.δ. 356/74 (Α΄ 90) «Περί Κωδικός Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και το άρθρο  61 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει,  λόγω ανωτέρας βίας. 

αβ) Άρσης ή περιορισμού κατασχέσεων. 

αγ) Εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών. 

αδ) Δήλωσης συμψηφισμού με απαίτηση κατά του  Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.

αε) Υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των  Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του άρθρου 9 του Ν. 2386/96 για  ακάλυπτες επιταγές. 

αστ) Ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών, σύμφωνα  με το άρθρο 62Α του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων  Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

αζ) Ρύθμισης, κατ’ άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3808/2009 σε  συνδυασμό με το άρθρο 62 Α του ΚΕΔΕ, Χρεών Οφειλετών, που έχουν επικυρώσει συμφωνία συνδιαλλαγής  ή εξυγίανσης. 

αη) Συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με οφειλέτη του, σύμφωνα με  την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Ν. 3808/2009, σε  συνδυασμό με άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα  (ΠΟΛ 1087/2010 και 1068/2013 αντίστοιχα). 

αθ) Συναίνεσης του Δημοσίου σε ανάκληση πτώχευσης οφειλέτη του. 

β) Παραλαβή, έλεγχος και διαβίβαση φακέλων μετά  των αιτημάτων ρυθμίσεων χρεών βεβαιωμένων οφειλών. 

γ) Χορήγηση εντύπων. 

δ) Παροχή πληροφοριών. 

2. Οι αιτήσεις, οι δηλώσεις, τα έντυπα και τα λοιπά  έγγραφα των συναλλασσομένων θα παραλαμβάνονται  και θα πρωτοκολλούνται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο  της Δ.Ο.Υ. και εν συνεχεία θα διεκπεραιώνονται από  τον αρμόδιο υπάλληλο του Γ.Ε.Φ., εφόσον πρόκειται  για διαδικασία που προβλέπεται η ολοκλήρωσή της  από το Γ.Ε.Φ. Εφόσον το αίτημα του συναλλασσομένου  δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί από τους υπαλλήλους  του Γ.Ε.Φ., θα πρωτοκολλείται και θα αποστέλλεται, με  τα επισυναπτόμενα σε αυτό δικαιολογητικά, με τηλεομοιοτυπία στην Δ.Ο.Υ., η οποία, εφόσον συντρέχουν  οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη ειδικών  διατάξεων, θα εκδίδει την τελική πράξη και θα την αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία στο Γ.Ε.Φ., για την επίδοσή  της στον ενδιαφερόμενο. Για την υποβολή της πράξης αυτής από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ισχύουν τα  οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες ειδικές διατάξεις. Για την ασφάλεια των συναλλαγών και την ορθή τήρηση του αρχείου από την Δ.Ο.Υ., ο αρμόδιος υπάλληλος  του Γ.Ε.Φ. θα αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με άλλο νόμιμο τρόπο στην Δ.Ο.Υ., τα πρωτότυπα των εγγράφων,  εντύπων, αιτήσεων, δηλώσεων, κ.λπ. που παρέλαβε. 

3. Οι Δ.Ο.Υ. Α−Β΄ και Β΄ Τάξεως θα παραλαμβάνουν τις  αιτήσεις και τα λοιπά στοιχεία που προσκομίζουν οι  φορολογούμενοι, και αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας  των Τμημάτων «Ελέγχων» και «Δικαστικού και Νομικής  Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, οι οποίες έχουν  την κατά τόπον αρμοδιότητα για κάθε φορολογούμενο,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, στις οποίες θα τα  διαβιβάζουν. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως θα προβαίνουν σε όλες  τις απαραίτητες ενέργειες για την διεκπεραίωση των  υποθέσεων των φορολογουμένων στους οποίους και  θα αποστέλλουν τα σχετικά έγγραφα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.   

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!