Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21-11-2011 Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011

ΦΕΚ 2739/Β/24-11-2011

Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν 1828/1989 (Α72) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α7265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 55 παρ. 12) του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (A7180).

β) Του άρθρου 55, παρ. 13, 15 (εδ. α), 21 και 22 του Ν. 4002/2011.

γ) Του άρθρου 20, παρ. 2, του Ν. 2469/1997 (Α738) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 16, παρ. 10, του Ν. 2873/2000 (Α7285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α7213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α7221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α7259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α'/6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α798) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. α) Αναστέλλουμε, από την 1η Δεκεμβρίου 2011, τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίότητά τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ', ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

Ηλείας (άρθρο 140 του Π.Δ. 551/1988)

Γαστούνης

Αμαλίάδας

Θεσσαλονίκης (άρθρο 164 του Π.Δ. 551/1988)

Σοχού

Λαγκαδά

Ζαγκλίβερίου

Θεσπρωτίας (άρθρο 172 του Π.Δ. 551/1988)

Παραμυθίάς

Ηγουμενίτσας

Ιωαννίνων (άρθρο 180 του Π.Δ. 551/1988)

Μετσόβου

Ιωαννίνων (Α'-Β')

Καρδίτσας (άρθρο 196 του Π.Δ. 551/1988 και άρθρο 24 του Ν.3259/2004-Α149)

Παλαμά

Καρδίτσας

Καστοριάς (άρθρο 204 του Π.Δ. 551/1988)

Άργους Ορεστικού

Καστορίάς

Κοζάνης (άρθρο 236 του Π.Δ. 551/1988)

Σερβίων

Κοζάνης

Κορινθίας (άρθρο 244 του Π.Δ. 551/1988)

Νεμέας

Κορίνθου

Μεσσηνίας (άρθρο 308 του Π.Δ. 551/1988)

Μελίγαλά

Καλαμάτας

Πιερίας (άρθρο 340 του Π.Δ. 551/1988)

Αίγίνίου

Κατερίνης (Α'-Β')

Πέλλας (άρθρο 332 του Π.Δ. 551/1988 καί άρθρο 1 του Π.Δ. 361/1990-Α144)

Σκύδρας

Έδεσσας

Τρικάλων (άρθρο 388 του Π.Δ. 551/1988, άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 42/2001-Α32 καί άρθρο 1 του Π.Δ. 159/2005-Α215)

Πύλης

Τρίκάλων

Φαρκαδόνας

Φθιώτιδας (άρθρο 396 του Π.Δ. 551/1988)

Στυλίδας

Λαμίας

Φωκίδας (άρθρο 412 του Π.Δ. 551/1988)

Λίδωρικίου

Άμφίσσας

Χαλκιδικής (άρθρο 420 του Π.Δ. 551/1988)

Κασσάνδρας

Νέων Μουδανίών

β) Από την ίδια ημερομηνία οί Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται στο εξής με την ονομασία της στήλης Γ' του ίδιου Πίνακα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται

Δ.Ο.Υ., με την νέα ονομασία

Ηλείας

Αμαλιάδας

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας - Γαστούνης)

Θεσσαλονίκης

Λαγκαδά

Λαγκαδά (Λαγκαδά - Ζαγκλιβερίου - Σοχού)

Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας - Παραμυθιάς)

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων (Α'-Β')

Ιωαννίνων (Α'-Β') -(Ιωαννίνων Α'- Β' - Μετσόβου)

Καρδίτσας

Καρδίτσας

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Παλαμά)

Καστοριάς

Καστοριάς

Καστοριάς (Καστοριάς - Άργους Ορεστικού)

Κοζάνης

Κοζάνης

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων)

Κορινθίας

Κορίνθου

Κορίνθου (Κορίνθου - Νεμέας)

Μεσσηνίας

Καλαμάτας

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά)

Πιερίας

Κατερίνης (Α'-Β')

Κατερίνης (Α'-Β') -(Κατερίνης Α'- Β' - Αιγινίου)

Πέλλας

Έδεσσας

Έδεσσας (Έδεσσας - Σκύδρας)

Τρικάλων

Τρικάλων

Τρικάλων (Τρικάλων - Πύλης - Φαρκαδόνας)

Φθιώτιδας

Λαμίας

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας)

Φωκίδας

Άμφισσας

Άμφισσας (Άμφισσας - Λιδωρικίου)

Χαλκιδικής

Νέων Μουδανιών

Νέων Μουδανιών (Νέων Μουδανιών - Κασσάνδρας)

γ) Οί οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

δ) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

2. Μετατρέπουμε, από την 1η Δεκεμβρίου 2011, τις παρακάτω Δ.Ο.Υ. Α' Τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης, της στήλης Β' του Πίνακα 3 σε Δ.Ο.Υ. Β' Τάξης, επιπέδου Τμήματος, οι οποίες ασκούν, στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, η οποία παραμένει ως έχει, τις καθ' ύλην αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 551/1988 (Α'/259) και διαρθρώνονται όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (Α'/6):

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. Α' Τάξης, οί οποίες μετατρέπονται σε Δ.Ο.Υ. Β' Τάξης

Έβρου (άρθρο 108 του Π.Δ. 551/1988)

Διδυμοτείχου

Ευβοίας (άρθρο 116 του Π.Δ. 551/1988)

1) Καρύστου

2) Κύμης

3) Λίμνης

Καβάλας (άρθρο 188 του Π.Δ. 551/1988)

1)Ελευθερούπολης 2) Χρυσούπολης

Μαγνησίας (άρθρο 300 του Π.Δ. 551/1988)

Αλμυρού

Μεσσηνίας (άρθρο 308 του Π.Δ. 551/1988)

Μεσσήνης

Φθιώτιδας (άρθρο 396 του Π.Δ. 551/1988)

Αταλάντης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!