Forin SM

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Forin.gr (02.05.2022 - 07.05.2022)

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Forin.gr (02.05.2022 - 07.05.2022)

Forin Σταματόπουλος

Στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης της φορολογικής νομοθεσίας, συνεχίζουμε, στο Forin.gr, την εβδομαδιαία Κυριακάτικη Ανασκόπηση ειδήσεων, νόμων, άρθρων, αποφάσεων, εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων. Η στήλη αυτή, η οποία είναι προσβάσιμη αποκλειστικά από τους συνδρομητές του Forin.gr (κατ' εξαίρεση αυτή την εβδομάδα είναι διαθέσιμη στο σύνολο των επισκεπτών του Forin.gr), στοχεύει στην εβδομαδιαία ενημέρωσή σας για τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος που πέρασε καθώς και για τις σημαντικότερες υποχρεώσεις της εβδομάδος που έρχεται.

Α. Φορολογικές Δηλώσεις 2022

Σε συνέχεια της προσθήκης των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 του φορολογικού έτους 2021, προστέθηκε στην ενότητα "Φορολογικές Δηλώσεις" του Forin.gr, και η επικαιροποιημένη εφαρμογή με τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2021.

Χρησιμοποιήστε όλες τις εφαρμογές για τις Φορολογικές Δηλώσεις του 2022 κάνοντας κλικ στις ακόλουθες εικόνες:

Β. Σημαντικές Ειδήσεις

Γ. Εργατικά – Ασφαλιστικά

Δ. ΕΣΠΑ

Ε. Νομοθετικό έργο

ΣΤ. Αρθρογραφία

Ζ.1. Οι σημαντικότερες αποφάσεις και εγκύκλιοι της προηγούμενης εβδομάδας

Α. 1058/2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία A. 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3007 και Β’ 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Με την απόφαση Α. 1058/2022 τροποποιήθηκε το άρθρο 2 της απόφασης Α. 1278/2019 αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013.

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται τα στοιχεία αναφορικά με:

  • το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα (υπάρχει πλέον πρόβλεψη στις διατάξεις για την περίπτωση των συμβιούντων)
  • τη συνολική επιφάνεια των κτισμάτων και τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας καθώς και
  • την αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου ή συμβιούντος ή των τέκνων (η πληροφορία λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τα αρχεία των αρμόδιων για την πιστοποίηση της αναπηρίας υπηρεσιών ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών»)

Διαβάστε αναλυτικώς την απόφαση Α. 1058/2022 καθώς και την απόφαση Α. 1278/2019, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει.

Α. 1056/2022: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.

Με την απόφαση Α. 1056/2022 και ενόψει της επικείμενης ανάρτησης των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ καθορίζεται:

  • ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2022 και επομένων
  • ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2022.

Διαβάστε σχετικώς την απόφαση Α. 1056/2022, στην οποία παρατίθενται τα εν λόγω υποδείγματα.

Α. 1054/2022: Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».

Η απόφαση Α. 1054/2022 δημοσιεύεται σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της ΑΑΔΕ "myAADE - Τα Αιτήματά μου: Τέλος στα e-mail προς τις ΔΟΥ από 9 Μαΐου - Νέες λειτουργίες για ευκολότερη πλοήγηση".

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα απόφαση και από τις 9 Μαΐου 2022 η επικοινωνία με τις ΔΟΥ, για τις διαδικασίες, που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στην ψηφιακή εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά.

Από την ίδια ημερομηνία, παύει η διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατ' εξαίρεση εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα αυτή μόνο για τις διαδικασίες και Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που δεν έχουν ενταχθεί στην Εφαρμογή και μέχρι την ένταξή τους σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που εντάσσονται στην Εφαρμογή, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα προσέλευσης των φορολογουμένων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για αυτοπρόσωπη υποβολή αιτημάτων, καθώς και η αποστολή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Διαβάστε αναλυτικώς την απόφαση Α. 1054/2022 καθώς και τη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ εδώ.

Α. 1053/2022: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β’ εξαμήνου έτους 2021.

Με την απόφαση Α. 1053/2022 προβλέπεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων, για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα), που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 μέχρι και 31.12.2021δύναται να υποβληθούν από τους δικαιούχους εντός του χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων επιστροφής ΕΦΚ του Ιουλίου 2022.

Διαβάστε σχετικώς την απόφαση Α. 1053/2022.

Α. 1051/2022: Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2020.

Με την απόφαση Α. 1051/2022 ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά χώρα των πολυεθνικών επιχειρήσεων, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2020, ως προς το έτος ανταλλαγής 2022. 

Ειδικότερα, στην απόφαση παρατίθενται δύο πίνακες, ο πρώτος αφορά στις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα εφαρμόζει αμοιβαία σχέση ανταλλαγής εκθέσεων ανά χώρα, ενώ ο δεύτερος αφορά σε χώρες από τις οποίες η Ελλάδα λαμβάνει (μη αμοιβαία σχέση). 

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση Α. 1051/2022.

Α. 1050/2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190).

Με την απόφαση Α. 1050/2022 τροποποιήθηκε η απόφαση ΠΟΛ. 1144/2017 αναφορικά με τις χώρες με τις οποίες η Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών τέθηκε σε ισχύ και εφαρμογή.

Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα 76 χώρες έναντι των 62 που περιελάμβανε προηγουμένως η απόφαση.

Διαβάστε σχετικώς την απόφαση Α. 1050/2022 καθώς και την απόφαση ΠΟΛ. 1144/2017, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει.

Υ.Α. 44070/2022: Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με την Υ.Α. 44070/2022 καθορίζονται οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. να εγγράφονται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Τα φυσικά πρόσωπα που προκύπτει βάσει της απόφασης ότι ασκούν εμπορική δραστηριότητα:

  • εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ.,
  • καταχωρίζουν και δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 4919/2022 και
  • καταβάλουν τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ίδιου νόμου.

Διαβάστε σχετικώς την Υ.Α. 44070/2022 στην οποία περιλαμβάνεται και το Παράρτημα με τους ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

Ο ΔΕΑΦ 1036323 ΕΞ 2022: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 69 και 82 του ν. 4921/2022 (Α΄75) «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Με την οδηγία Ο ΔΕΑΦ 1036323 ΕΞ 2022 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 69 και 82 του ν. 4921/2022

Με τις κοινοποιηθείσες διατάξεις προβλέπεται ότι η επιδότηση των 200 ευρώ που λαμβάνεται στο πλαίσιο του ανοιχτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αντιστοίχως, το ίδιο προβλέπεται και για την αντίστοιχη επιδότηση των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι η επιδότηση που καταβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» που ισχύει από 1.1.2022 έως 31.12.2022, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα

Διαβάστε αναλυτικώς την οδηγία Ο ΔΕΑΦ 1036323 ΕΞ 2022

Ζ.2. ΕΦΚΑ - Εργατικά - Ασφαλιστικά

Ζ.3. ΑΑΔΕ - Οργάνωσης

Ζ.4. Τελωνειακές

Ζ.5. Κορωνοϊός - Διαχείριση της κρίσης

Ζ.6. Λοιπές

Η. Στατιστικά - Μελέτες

Θ. Φορολογικό Ημερολόγιο

Από το Φορολογικό Ημερολόγιο του Forin.gr, παρατίθενται, ακολούθως, οι σημαντικότερες φορολογικές υποχρεώσεις της εβδομάδος που έρχεται (09/05 - 13/05). Πατώντας στους σχετικούς συνδέσμους, μεταφέρεστε στη σελίδα του ημερολογίου, όπου παρατίθενται επιπλέον πληροφορίες για κάθε υποχρέωση.

Ημερομηνία Γεγονός
10 Μαΐου 2022 Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου. Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή
Φορολογική περίοδος: Απρίλιος

Υπενθυμίζουμε ότι, ως συνδρομητές του Forin.gr, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο e-mail σας, στο χρόνο που εσείς ορίζετε, για τις καταληκτικές ημερομηνίες που σας αφορούν. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!