Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1050/2022 Ισχύς και εφαρμογή της ΠΣΑΑ σε διμερή βάση. Τροποποίηση απόφασης

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1144/2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. 1050

ΦΕΚ B' 2106/28.04.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής», σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου και ιδίως το Τμήμα 1 παρ. 1 περ. η’, Τμήμα 3 παρ. 3 και το Τμήμα 7 παρ. 1 περ. α’ και παρ. 2.1 της κυρωθείσας με το άρθρο αυτό Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ).

β) Του άρθρου 28, και της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α’ 116).

γ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

δ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α’ 190)», (Β’ 3477) όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β’ 1982) και Α.1367/26.9.2019 (Β’ 3825) όμοιες αποφάσεις.

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1135/29.8.2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016» (Β’ 3053), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β’ 1634), Α. 1160/19.4.2019 (Β’ 1477), Α. 1184/3.8.2020 (Β’ 3753) και Α. 1094/20.4.2021 (Β’ 1765) όμοιες αποφάσεις.

4. Τον από 5.1.2022 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) με αναφορά στη δέσμευσή τους ως προς το έτος πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών.

5. Την από 20.4.2021 τελευταία αναθεωρημένη Γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δυνάμει του Τμήματος 7, παρ. 1, περίπτ. στ’ της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης, σχετικά με τον κατάλογο Δικαιοδοσιών των Αρμοδίων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και να εφαρμόζει την ΠΣΑΑ.

6. Τον τρέχοντα κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με τις Αρμόδιες Αρχές που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ και μεταξύ των οποίων αυτή η Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή (Παράρτημα Ε’ της ΠΣΑΑ), όπως δημοσιεύθηκε και αναθεωρήθηκε στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ίδιας Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 παρ. 1 των άλλων δικαιοδοσιών, όπως γνωστοποιήθηκαν από τον ΟΟΣΑ στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας, έως την 20.1.2022.

7. Τον από 22.12.2021 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

8. Την από 8.3.2018 καταχώριση στον Θεματοφύλακα της Σύμβασης της Δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας «Δήλωση ως προς την Ημερομηνία Εφαρμογής για Ανταλλαγές Πληροφοριών βάσει της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών», δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 28 της Σύμβασης, όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 (Α’ 116), και τις αντίστοιχες Δηλώσεις άλλων δικαιοδοσιών που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης έως την 20.1.2022.

9. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 2417), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

15. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δυνάμει των διατάξεων της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 και βάσει της εισήγησης της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ως αρμόδιας αρχής κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016.

16. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο σημείο 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις ως προς τις νέες δικαιοδοσίες με τις οποίες η ΠΣΑΑ τέθηκε σε ισχύ και εφαρμογή.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β’ 1982) και Α.1367/26.9.2019 (Β’ 3825) όμοιες αποφάσεις, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1

Ισχύς και εφαρμογή της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών σε διμερή βάση

Η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Αρμόδιων Αρχών καθεμίας από τις άλλες Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου, ισχύει και εφαρμόζεται ως εξής:

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΠΣΑΑ) ΣΕ ΔΙΜΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ
α/α Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα Έτος αναφορικά με το οποίο διενεργείται η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών
1 Αλβανία Albania 2019
2 Ανγκουίλα Anguilla 2016
3 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda 2017*
4 Αργεντινή   2016
5 Αρούμπα Aruba 2017
6 Αυστραλία Australia 2017
7 Αζερμπαϊτζάν Azerbaijan 2017
8 Μπαχάμες Bahamas 2017*
9 Μπαχρέιν Bahrain 2017*
10 Μπαρμπάντος Barbados 2017
11 Μπελίζε Belize 2017
12 Βερμούδες Bermuda 2016
13 Βραζιλία Brazil 2017
14 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands 2016
15 Μπρουνέι Brunei 2017
16 Καναδάς Canada 2017
17 Νήσοι Κάιμαν Cayman Islands 2016
18 Χιλή Chile 2017
19 Κίνα China 2017
20 Κολομβία Colombia 2016
21 Νήσοι Κουκ Cook Islands 2017*
22 Κόστα Ρίκα Costa Rica 2017
23 Κουρασάο Cu^ao 2017
24 Ντομίνικα Dominica 2017
25 Ισημερινός Ecuador 2020
26 Φερόες Νήσοι Faroe Islands 2016
27 Γκάνα Ghana 2018
28 Γιβραλτάρ Gibraltar 2016
29 Γροιλανδία Greenland 2017
30 Γρενάδα Grenada 2017*
31 Γκέρνζι Guernsey 2016
32 Χονγκ Κονγκ, Κίνα Hong Kong, China 2017*
33 Ισλανδία Iceland 2016
34 Ινδία India 2016
35 Ινδονησία Indonesia 2017
36 Νήσος του Μαν Isle of Man 2016
37 Ισραήλ Israel 2017
38 Ιαπωνία Japan 2017
39 Τζέρζι Jersey 2016
40 Καζακστάν Kazakhstan 2020
41 Νότια Κορέα Korea 2016
42 Κουβέιτ Kuwait 2018*
43 Λίβανος Lebanon 2017*
44 Μακάο, Κίνα Macao, China 2017*
45 Μαλαισία Malaysia 2017*
46 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands 2017*
47 Μαυρίκιος Μauritius 2017
48 Μεξικό Mexico 2016
49 Μοντσεράτ Montserrat 2016
50 Ναουρού Nauru 2017*
51 Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) Netherlands (in respect to the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba) 2016
52 Νέα Καληδονία New Caledonia 2019
53 Νέα Ζηλανδία New Zealand 2017
54 Νιγηρία Nigeria 2019
55 Νιούε Niue 2017
56 Νορβηγία Norway 2016
57 Ομάν Oman 2019
58 Πακιστάν Pakistan 2017*
59 Παναμάς Panama 2017*
60 Περού Peru 2019
61 Κατάρ Qatar 2017*
62 Ρωσία Russian Federation 2017
63 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Saint Kitts and Nevis 2017
64 Αγία Λουκία Saint Lucia 2017*
65 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Saint Vincent and the Grenadines 2017
66 Σαμόα Samoa 2017
67 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia 2017
68 Σεϋχέλλες Seychelles 2016
69 Σινγκαπούρη Singapore 2017
70 Νότια Αφρική South Africa 2016
71 Τουρκία Turkey 2019
72 Νήσοι Τερκ και Κάικος Turks and Caicos Islands 2016
73 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates 2017*
74 Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom 2016
75 Ουρουγουάη Uruguay 2017
76 Βανουάτου Vanuatu 2017*

* Έτος αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται η ανταλλαγή πληροφοριών, βάσει των Δηλώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δικαιοδοσίας δυνάμει της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 28 της Σύμβασης.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

O Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!