Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020 Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020

ΦΕΚ B’ 4738/26.10.2020

Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. γγ’, αα’, ββ’, δδ’ και στ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της υποπαρ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 17, 19, 26, 27 και 37, των παρ. 1 έως 5, 10 και 11 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,

γ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύουν,

δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύουν,

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν,

στ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύουν,

ζ) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύει,

η) των άρθρων 88 έως 128 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

θ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6), όπως ισχύει,

ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1046680 ΕΞ 2017/27-03-2017 (Β’ 1137),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1106058 ΕΞ 2017/7-7-2017 (Β’ 2424),

γ) Δ.ΟΡΓ. Α 1009221 ΕΞ 2019/21-01-2019 (Β’ 109),

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1037279 ΕΞ 2019/08-03-2019 (Β’ 904),

ε) Δ. ΟΡΓ. Α 1107252 ΕΞ 2019/25-07-2019 (Β’ 3156),

στ) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (Β’ 3207),

ζ) Δ.ΟΡΓ.Α. 1031850 ΕΞ 2020/03-03-2020 (Β’ 969),

η) Δ.ΟΡΓ.Α 1051228 ΕΞ 2020/11-05-2020 (Β’ 1902) και

θ) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871).

3. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, υπό στοιχεία:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β’ 2043),

β) Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β’ 2740),

γ) Δ6Α 1195541 ΕΞ2013/20-12-2013 (Β’ 3271),

δ) Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-02-2014 (Β’ 524) και

ε) Δ6Α 1064942 ΕΞ 2014/ 23-04-2014 (Β’ 1033).

4. Τις ιδρυτικές πράξεις των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητά τους.

5. Τις προτάσεις και τις εισηγήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και Προϊσταμένων Υπηρεσιών που υπάγονται σε Γενικές Διευθύνσεις ή απευθείας στον Διοικητή αυτής, σε απάντηση στο υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1099660 ΕΞ 2019/10-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και στο από 24-4-2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου του Τμήματος Α’ αυτής, καθώς και μεταγενέστερες όμοιες προτάσεις και εισηγήσεις αυτών.

6. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093613 ΕΞ 2020/ 05-08-2020 και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097878 ΕΞ2020/ 14-08-2020 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την εκτίμηση της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού, έτους 2020, του Ειδικού Φορέα 1023801-0000000 και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. A 1176977 ΕΞ 2019/20-122019 (ΑΔΑ: 6ΨΩΩ46ΜΠ3Ζ-ΗΘΧ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί Ανάληψης Υποχρέωσης.

7. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και

β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

8. Τις από 24/09/2020 και 22/10/2020 συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά τις οποίες παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της παρ 3 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 43/24-092020 και 48/23-10-2020 έγγραφα του Προέδρου του Σ.Δ.).

9. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Την ανάγκη έκδοσης νέου επικαιροποιημένου Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την αποτύπωση αρμοδιοτήτων υπηρεσιών αυτής, με πλήρη σαφήνεια για την εξασφάλιση της βέλτιστης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, καθώς και την ορθολογική μείωση του περιεχομένου των διατάξεων αυτού.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020, με ποσόν ύψους 2.810 € και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν ύψους 8.430 €, περίπου, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201002, 2190201003 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Μέρος Α’

Αποστολή, Όργανα Διοίκησης και διάρθρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Άρθρο 1

Μορφή-Αποστολή-Λειτουργική Ανεξαρτησία

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στο εξής Αρχή ή Α.Α.Δ.Ε., η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), με έδρα την Αθήνα, είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα.

2. Αποστολή της Α.Α.Δ.Ε. είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

3. Η Α.Α.Δ.Ε. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4389/2016.

4. Η Α.Α.Δ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 43 του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 και ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την 1/1/2017, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και ιδίως, όσες, ενδεικτικά, αναφέρονται στο άρθρο 2 του συστατικού της νόμου και εξειδικεύονται στα υπόλοιπα άρθρα του Κεφαλαίου Α’ αυτού και όσες προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της και του παρόντος Οργανισμού.

Άρθρο 2

Όργανα Διοίκησης

Τα Όργανα Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) και ο Διοικητής αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4389/2016. Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρχής, με δυνατότητα πενταετούς παράτασης, στο Συμβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών, Εμπειρογνώμονας, με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Σ.Δ., χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 3

Διάρθρωση

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

α) Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή

αα) Γραφείο Διοικητή

ββ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)

γγ) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)

δδ) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.)

εε) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

στστ) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

ζζ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)

ηη) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία), η οποία εποπτεύει τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

θθ) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) (Περιφερειακές Υπηρεσίες)

ιι) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας (Α.Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε.)

ιαια) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

β) Γενικές Διευθύνσεις

αα) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ββ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)

γγ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

δδ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

εε) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)

στστ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)

2. Στην Α.Α.Δ.Ε. λειτουργούν, επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α) Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.)

β) Γραφεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων

γ) Γραφείο Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)

δ) Γραφείο Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.).

3. Η Α.Α.Δ.Ε., μέσω του Διοικητή της, εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.)».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!