Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020 Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’ 2871/15.07.2020

Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου μέρους του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα της περ. εε΄ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 14, των υποπαρ. θ’, ι’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7 και 24 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

β) Της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις» (Β’ 3017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’ 4009) όμοια και στη συνέχεια συμπληρώθηκε.

γ) Της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ 2017/01-12-2017 κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ» (Β’ 4373).

δ) Τις αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., υπ’ αρ.:

αα) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και Β’ 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ββ) Δ.ΟΡΓ.Α 1061722 ΕΞ 2019/23-04-2019 (Β΄1460), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γγ) Δ.ΟΡΓ.Α 1091257 ΕΞ 2019/24-06-2019 (Β’ 2650 και B’ 3041).

δδ) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (Β’ 3207) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

εε) Δ.ΟΡΓ.Α 1048675 ΕΞ 2020/29-04-2020 (Β’ 1749). στστ) Δ.ΟΡΓ.Α 1048642 ΕΞ 2020/29-04-2020 (Β’ 1792 και Β’ 2020).

ζζ) Δ.ΟΡΓ.Α 1059459 EΞ 2020 /28-05-2020 (Β’ 2240)

ηη) Δ.ΟΡΓ.Α 1073764 ΕΞ 2020/26-06-2020 (Β’ 2651)

2. Τις προτάσεις και τις εισηγήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και Προϊσταμένων Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής.

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, υπ’ αρ.:

α) 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και

β) 2/77929/0004/27-9-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

4. Την από 07-07-2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, για τον καθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαρ. θ΄, ι΄και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 36/07-07-2020 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη καθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να στελεχωθούν κατά το δυνατόν ορθολογικότερα, ώστε να προσαρμοστούν, τόσο στις οργανωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει σε αυτές, όσο και στην αύξηση του ορίου των οργανικών θέσεων της Αρχής.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πέντε (14.905) οργανικές θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, επιπλέον, που παραμένουν αδιάθετες για μελλοντική κατανομή σε Υπηρεσίες της Αρχής, ως εξής:

β) Η μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθορίζεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

2. Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. του Πίνακα Α', ανά υπηρεσία, ως κατωτέρω:

3. Η υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της υποπαρ. 1 της παρ. Β αυτής, που αφορούν στον καθορισμό των οργανικών θέσεων, μεταξύ άλλων και των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., εξακολουθούν να ισχύουν:

α) για τη Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης από την 21-09-2020 και

β) για τις Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Λαγκαδά από την 14-12-2020.

4. Η υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β’ 3017) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’ 4009) όμοια και στη συνέχεια συμπληρώθηκε, εξακολουθεί να ισχύει:

α) για τις Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων και Αχαρνών έως την 7-9-2020, ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών στη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και

β) για τις Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης έως την 10-8-2020, ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!