Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1048642 ΕΞ2020 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-3-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Τμημάτων στις Φορολογικές Περιφέρειες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων αυτών και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης, ως πρ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1048642 ΕΞ2020

ΦΕΚ B’ 1792/11.05.2020

Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-3-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Τμημάτων στις Φορολογικές Περιφέρειες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων αυτών και των κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων αυτών και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (Ε.Α.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα΄, ββ΄, γγ’ και εε’ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4, της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 2, των υποπαραγράφων α’ και γ’ της παρ. 6 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

γ) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει,

ε) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,

στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και

ζ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 34 και 68 αυτής.

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν, αριθμ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β’ 2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής».

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ 2017/1-12-2017 (Β’ 4373) κοινή απουργική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ».

4. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’ 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, κατά το μέρος που δεν έχει τροποποιηθεί με την, με α/α 5, του προοιμίου απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β΄4762) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από 24-4-2019 (με συνημμένη την από 22-4-2019 «Επικαιροποιημένη κοινή πρόταση περί οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης Φορολογικών Περιφερειών» των Προϊσταμένων των Φορολογικών Περιφερειών), από 13 και 21-5-2019, 9-9-2019, 17/2001, 21/2001, 10/2002, 18/2002, 16/2003 και 18-3-2020.

7. Το αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1039071 ΕΞ2020/ 19-03-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την εκτίμηση της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού, έτους 2020, του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., ετών 2019-2022, καθώς και την αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. A 1176977 ΕΞ 2019/20-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΩΩ46ΜΠ3ΖΗΘΧ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί Ανάληψης Υποχρέωσης.

8. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) αριθμ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και

β) αριθμ. 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την από 28-4-2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθμ. 25/28-4-2020 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Την ανάγκη σύστασης Τμημάτων στις Φορολογικές Περιφέρειες της Γ.Δ.Φ.Δ. για τη βελτίωση της λειτουργίας αυτών και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, κυρίως σε θέματα εποπτείας, επιθεώρησης και παρακολούθησης επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ. που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα, μέσω μεθόδων επιχειρησιακής ανάλυσης και ανάλυσης κινδύνου.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020, με ποσόν ύψους δεκαέξι χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα ένα (16.861) € και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν ύψους τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών (33.723) € η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201002, 2190201003 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. - Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις μας, με αριθμ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968 και 1238), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», κατά το μέρος που αφορά στα άρθρα 34 «Φορολογικές Περιφέρειες» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» αυτής και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 5-1-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», κατά το μέρος που αφορά στον Πίνακα της περίπτωσης β΄της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α’ αυτής και ειδικότερα:

1. Από 1-7-2020:

α) Συνιστούμε σε κάθε Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύο (2) Τμήματα, με τίτλους, «Τμήμα Α΄ - Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.» και «Τμήμα Β΄ - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου» και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτών.

β) Αντικαθιστούμε το άρθρο 34 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968 και 1238), απόφασής μας, ως εξής:

«2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ε.Α.Υ.), ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Άρθρο 34

Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.)

1.Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, είναι οι κάτωθι:

α) Η αποτελεσματική εποπτεία των υπαγόμενων στη χωρική τους αρμοδιότητα Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) αυτών, καθώς και ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για τη: αα) βέλτιστη λειτουργία αυτών και των Γ.Ε.Φ. τους, ββ) διασφάλιση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της φορολογικής και συναφούς νομοθεσίας, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών αυτών και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., με προτάσεις για την επίλυσή τους.

β) Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ., η αξιολόγηση λειτουργικών αναγκών αυτών και των αναγκών τους σε προσωπικό, η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους και η υποβολή προτάσεων προς το ίδιο Τμήμα για την επιμόρφωση αυτού.

γ) Η παρακολούθηση της επίτευξης των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και εν γένει των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.) της Α.Α.Δ.Ε, που αφορούν σε αυτές, η επιχειρησιακή ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων αυτών, καθώς και η υποβολή προτάσεων αναπροσαρμογής τους στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. και στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) αυτής, η γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Δ.Ο.Υ. και η υποβολή προτάσεων για θέματα οργάνωσης αυτών στο ως άνω Τμήμα.

δ) Η αποτελεσματική συμβολή στην απλούστευση των διαδικασιών των Δ.Ο.Υ. και στη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων, με την υποβολή, αρμοδίως, σχετικών προτάσεων.

2.Οι Φ.Π. ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

α) Στη Φ.Π. Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου β΄ της παρούσας παραγράφου.

β) Στη Φ.Π. Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πειραιώς και της (Π.Ε.) Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

γ) Στη Φ.Π. Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

δ) Στη Φ.Π. Πατρών, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

3.Η κάθε Φ.Π. διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ - Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.

β) Τμήμα Β΄Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου

4.Οι αρμοδιότητες των Φ.Π., οι οποίες ασκούνται στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α΄Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.

α) Η παρακολούθηση: αα) της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ. αυτών των νομοθετικών διατάξεων, εγκυκλίων και οδηγιών και των λειτουργικών διαδικασιών τους, η παροχή κατευθύνσεων σε αυτές, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., με προτάσεις για την επίλυσή τους και ββ) της καταγραφής των βασικών λειτουργικών διαδικασιών των Δ.Ο.Υ., περιλαμβανομένων και των διαδικασιών των Γ.Ε.Φ, με τη συνδρομή των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γ.Δ.Φ.Δ. και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την απλούστευση αυτών, καθώς και για τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων.

β) Η διενέργεια: αα) δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και της λοιπής νομοθεσίας, καθώς και των διαδικασιών από τιςΔ.Ο.Υ. και η κοινοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.), ββ) δειγματοληπτικού ελέγχου, επί οφειλών, που έχουν διαγραφεί, λόγω παραγραφής τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η λήψη όλων των νόμιμων και τυχόν ενδεδειγμένων πρόσθετων ενεργειών για τη διακοπή της παραγραφής, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, γγ) τακτικού και έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων και ο καταλογισμός των ευθυνόμενων στις Δ.Ο.Υ., δδ) ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ., πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, εε) δειγματοληπτικών ελέγχων γνησιότητας των Αποδεικτικών Ενημερότητας και των Βεβαιώσεων Οφειλής που προσκομίζονται σε άλλες υπηρεσίες, καθώς και της απόδοσης των παρακρατούμενων, εξ’ αυτών, ποσών και στστ) δειγματοληπτικού ελέγχου τήρησης αρχείων καταγραφής του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1123/2012 (Β΄ 1665) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και ελέγχου γνησιότητας των αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα.

γ) Η διαπίστωση: αα) της εισαγωγής ή μη στη Δ.Ο.Υ, του ποσού που αναγράφεται σε απολεσθέντα αποδεικτικά είσπραξης και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών, ββ) της μη εξόφλησης απολεσθέντων τίτλων πληρωμής και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών, γγ) της απώλειας τίτλων πληρωμής, μετά από την εξόφληση αυτών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από οικεία Δ.Ο.Υ. και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών για υπηρεσιακή και μόνο χρήση, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

δ) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικείων Δ.Ο.Υ., για την: αα) την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, η παρακολούθηση της έγκαιρης εφαρμογής αυτών και της πορείας των σχετικών διαδικασιών ανά Δ.Ο.Υ., η συγκέντρωση των στοιχείων και η έγκαιρη ενημέρωση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., ββ) ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασης των Δ.Ο.Υ. και για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και η ενημέρωση των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών.

ε) Η καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών του Τμήματος, με τη συνδρομή των Διευθύνσεων της Κ.Υ. και της Δ.ΕΣ.ΕΛ., κατά λόγο αρμοδιότητας, όπου απαιτείται, με τη μεθοδολογία και σε πρότυπο έντυπο, τα οποία καθορίζονται από το Τμήμα Γ΄Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την ενσωμάτωσή τους στα σχετικά εγχειρίδια, την έκδοση των οποίων επιμελείται το ως άνω Τμήμα.

ΙI. Τμήμα B΄Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου

α) Η παρακολούθηση: αα) της πορείας υλοποίησης των ποσοτικών στόχων των Δ.Ο.Υ., όπως αυτοί τίθενται από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Δ. και η παροχή οδηγιών για την εντατικοποίηση των δράσεων, σε περιπτώσεις απόκλισης από αυτούς. Η συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων των τεθέντων, ανά δράση, ποσοτικών στόχων αυτών, η επιχειρησιακή ανάλυσή τους και η υποβολή τους στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής. Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στο προαναφερθέν Τμήμα και στις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την αναπροσαρμογή αυτών, βάσει των διαμορφούμενων συνθηκών και εξελίξεων, ββ) της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων των εντύπων από τις Δ.Ο.Υ. και η υποβολή συνολικού αιτήματος στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. για την εκτύπωση αυτών.

β) Η μέριμνα για τη συλλογή από τις Δ.Ο.Υ. των απαιτούμενων, εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων στοιχείων, η επιχειρησιακή ανάλυση αυτών και η υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Δ.. Η συνολική αξιολόγηση αυτών, ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, τόσο στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, όσο και στο Α.Τ.Υ. αυτής, για θέματα που αφορούν στη διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωση και λειτουργία τους.

γ) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. και των Γ.Ε.Φ. αυτών, η διερεύνηση και η καταγραφή των αναγκών τους σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ., τόσο για τα ανωτέρω, όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και εφαρμογών, για την πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων των Δ.Ο.Υ..

δ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. και της Φ.Π. και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ., σχετικά με τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρφωση υπαλλήλους. Η συνδρομή στη διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους ως άνω υπαλλήλους μαζί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

ε) Η υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της Φ.Π., αξιολόγησης της απόδοσης του έργου των οικείων Δ.Ο.Υ. και απολογισμού αυτού, καθώς και προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων αυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα ορίζει ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Φ.Δ. και εκτάκτως, σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι απαιτείται.

στ) Η έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων): αα) στους Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων των οικείων Δ.Ο.Υ., ββ) στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Φ.Π. και στους υπαλλήλους αυτής.».

ζ) Η χορήγηση, στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, καθώς και αναρρωτικών αδειών, η παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών.

η) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ.

θ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης και των υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής.

ι) Η μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων στέγασης της Διεύθυνσης, για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, τη συντήρηση και επισκευή του, η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας και η σχετική ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ια) Η τήρηση και η διαχείριση γενικού αρχείου της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

ιβ) Η καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών του Τμήματος, με τη συνδρομή των Διευθύνσεων της Κ.Υ., κατά λόγο αρμοδιότητας, όπου απαιτείται, με τη μεθοδολογία και σε πρότυπο έντυπο, τα οποία καθορίζονται από το Τμήμα Γ’Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την ενσωμάτωσή τους στα σχετικά εγχειρίδια, την έκδοση των οποίων επιμελείται το ως άνω Τμήμα.

ιγ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης».

γ) Αντικαθιστούμε την περίπτωση Ι και την υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης II της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α’ του άρθρου 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» της ως άνω απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 68

«Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών»

«Α.8.Ι. στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης αυτής, στα Τμήματα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής, καθώς και στα Τμήματα Β΄Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄της περίπτωσης 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας.

ΙΙ. α) στα Τμήματα Α΄Εποπτείας Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, καθώς και στα Αυτοτελή Τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και».

2. Από την ημερομηνία που ορίζεται στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α του άρθρου 1 της παρούσας, αντικαθιστούμε στον Πίνακα της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β’ 12, 52, και 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις γραμμές με α/α 12 έως και 15 αυτού, ως εξής:

«Α.3.- β)»

«ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
«12 Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) Αθηνών, με έδρα την Αθήνα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος B΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. Αθηνών.
13 Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος B΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. Πειραιώς.
14 Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος B΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. Θεσσαλονίκης
15. Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) Πατρών, με έδρα την Πάτρα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος B΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. Πατρών.

Β. Από την 1-7-2020, καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (Ε.Α.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)                      
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ε.Α.Υ.)                      
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA (Φ.Π.) ΑΘΗΝΩΝ 8 1 1 1 4           15
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA (Φ.Π.) ΠΕΙΡΑΙΑ 8 1 1 1 3           14
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA (Φ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 1 1 1 4           15
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA (Φ.Π.) ΠΑΤΡΩΝ 8 1 1 1 3           14
5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Ε.Μ.ΕΙΣ.) 127 7 3             1 138
6. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.ΟΦ.) ΑΤΤΙΚΗΣ 105 5 10         1 2 3 126
7. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 200 25 17     1   1 3 2 249
8. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 206 66 16           3 3 294
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Υ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 876 173 66 4 14 1 0 2 8 9 865

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν:

1) Oι κατωτέρω αποφάσεις μας, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, αριθμ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’ 968 και 1238),

β) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1048863 ΕΞ 2019/09-04-2019 (Β’1195) και

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β’ 4762).

2) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν, αριθμ.:

α) Δ.ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’ 4009) και

β) Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β΄ 2153 και 2291).

Άρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!