Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1048863 ΕΞ 2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Αρχής

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1048863 ΕΞ 2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Αρχής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα΄, ββ΄ γγ΄ και εε΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 3 και των υποπαραγράφων θ΄ και α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 22, 24 και 27, καθώς και των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

β) του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

δ) του ν. 48/1975 (Α΄ 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.»

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.

στ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ 2017/01-12-2017 (Β΄ 4373) Κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ».

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β΄ 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, κατά το μέρος που δεν έχει τροποποιηθεί με την, με α/α 4, του προοιμίου απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β΄4762) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Β 1134539 ΕΞ 2018/6-9-2018 (Α.Δ.Α:6Λ6546ΜΠ3Ζ-ΘΗΙ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Προγράμματος (Ο.Δ.Π.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον συντονισμό, την καθοδήγηση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος, με τίτλο «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης» στην Α.Α.Δ.Ε., σε θέματα είσπραξης φορολογικών και τελωνειακών οφειλών.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1147156 ΕΞ 2018/5-10-2018 (Α.Δ.Α:64Κ846ΜΠ3Ζ-Δ3Υ) όμοια.

6. Το αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Περί των νέων υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την 1.1.2017 και του τρόπου υπογραφής των εγγράφων από τα υπηρεσιακά όργανα αυτής».

7. Το αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1189288 ΕΞ 2016/29-12-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις προμετωπίδες των εγγράφων που θα εκδίδουν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την 1.1.2017, καθώς και για την χρήση των εντύπων που φέρουν τον τίτλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, από 31-1-2019, 1-2-2019 (με τα συνημμένα σε αυτό), 4, 6 και 13-2-2019 και 18-3-2019.

9. Το αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Β 1025168 ΕΞ2019/18-022019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την εκτίμηση της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

10. Το αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1026330 ΕΞ 2019/1902-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2019, του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., ετών 2019-2022, καθώς και την αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. A 1188440 EΞ 2018/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΒΥ46ΜΠ3Ζ-53Ε) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί Ανάληψης Υποχρέωσης.

11. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) αριθμ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» και

β) αριθμ. 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Την από 13/03/2019 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 και των υποπαραγράφων θ΄ και α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθμ. 16/14-03-2019 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

13. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

14. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

15. Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης», το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού των μεταρρυθμίσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών είσπραξης οφειλών, οι οποίες θα διενεργούνται από λιγότερες ενισχυμένες υπηρεσίες, στις οποίες θα συγκεντρωθεί εξειδικευμένο και έμπειρο στην είσπραξη προσωπικό.

16. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019, με ποσόν ύψους 5.170,60 € και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν ύψους 31.023,60 €, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201003, 2190201002 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α.-Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασή μας, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1.-α) Συνιστούμε, από 01/11/2019, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μία (1) Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητές της.

β) Προσθέτουμε νέο άρθρο 35Α «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» μετά από το άρθρο 35 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)» της ενότητας «2.-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

γ) Τροποποιούμε το άρθρο 26 «IIΙ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)», συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο β΄ «Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες» της παραγράφου 2 αυτού με νέα περίπτωση (ββ) και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις (ββ) έως και (δδ) σε περιπτώσεις (γγ) έως και (εε), αντίστοιχα.

δ) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 67 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών».

ε) Αντικαθιστούμε την περίπτωση I΄ της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών».

στ) Προσθέτουμε στοιχείο δδ΄ στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου Α΄ του άρθρου 69 «Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία.».

2.-Ύστερα από τα παραπάνω, διαμορφώνουμε την υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26, το άρθρο 35Α, το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 67, την περίπτωση I΄ της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 68 και την υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγράφου Α΄ του άρθρου 69, ως εξής: «Άρθρο 26

IIΙ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)» «2.-β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) (ββ) Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής (γγ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.) (δδ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) (εε) Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενες απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης.».

«2.-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

«Άρθρο 35Α

Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής

1.-Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και έχει έδρα τον νομό Αττικής.

2.-Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής είναι οι ακόλουθοι: (α) Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (β) Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια. (γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

3.-Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄-Διοικητικής Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης. (β) Τμήμα Β΄-Νομικής Υποστήριξης. (γ) Τμήματα Γ΄ έως Ε΄-Είσπραξης Οφειλών. (δ) Τμήμα ΣΤ΄-Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης.

4.-Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής ως κατωτέρω:

I. Τμήμα Α΄-Διοικητικής Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης

i. (α) Η επεξεργασία και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και των στόχων των Τμημάτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, καθώς και η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή στατιστικών και επιχειρησιακών στοιχείων στα αρμόδια όργανα της Α.Α.Δ.Ε..

β) Η παρακολούθηση και η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών είσπραξης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης και η υποβολή αναφοράς προς τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για τα προβλήματα ή για τα κενά που εντοπίζονται στις υφιστάμενες διαδικασίες είσπραξης.

γ) Η αποτίμηση της απόδοσης των δράσεων και των στόχων των Τμημάτων του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών.

δ) Η παραλαβή όλων των αιτημάτων, που αφορούν στη λήψη των αναγκαστικών ή των λοιπών μέτρων, που λαμβάνονται από το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής.

ε) Η αίτηση έγκρισης και παρακολούθησης των αναγκαίων πιστώσεων και η διαβίβαση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρωμή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής.

στ) Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στη Διεύθυνση.

ΙΙ. Τμήμα Β΄-Νομικής Υποστήριξης

i. (α) Η νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής κατά πράξεων εκτέλεσης του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και η υποβολή αιτημάτων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, καθώς και η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της Υπηρεσίας ενώπιον των δικαστηρίων.

γ) Η παροχή νομικής υποστήριξης στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, κατά τον χειρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητας του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής.

III. Τμήματα Γ΄ έως Ε΄-Είσπραξης Οφειλών

i. (α) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών οπουδήποτε στην επικράτεια με τη λήψη στοχευμένων μέτρων, για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως.

γ) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.

δ) Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων.

ε) Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων και στόχων του Τμήματος.

IV. Τμήμα ΣΤ΄-Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης

i. Ο έλεγχος και η σύνταξη εκθέσεων χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

ii. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής ανήκουν:

α) Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.

β) Η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή τρίτους.

γ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής για τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και πόρων και για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία.

5.-Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που ανατίθενται ή μεταφέρονται στο ΚΕ.ΟΦ. Αττικής ή ανατίθενται ή παραμένουν στις Δ.Ο.Υ..».

«Άρθρο 67

«Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών»

«Α.-3. στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, στις Φορολογικές Περιφέρειες, στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, στο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής και στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α΄ τάξεως, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης.».

«Άρθρο 68

«Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών»

«Α.-8.Ι. στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης αυτής, στα Τμήματα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας.».

«Άρθρο 69

Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία.»

«Α. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ»

«ΙΙ. Υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε.

1. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

α) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)

ββ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.)

γγ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

δδ) Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» Β.-Με νεότερη απόφασή μας θα καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Β΄-Νομικής Υποστήριξης, Δ΄ και Ε΄-Είσπραξης Οφειλών και ΣΤ΄Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτών, οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται από το Τμήμα Γ΄-Είσπραξης Οφειλών της ίδιας υπηρεσίας.

Γ.-Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΘΕΣΕΩΝ

«ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)»

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.ΟΦ.)

Αττικής» 105 5 10 120

Δ.-Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής θα χρησιμοποιεί στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 48/1975 (Α΄ 108), κατ΄ εφαρμογή των οδηγιών Τεύχος B’ 1195/09.04.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14597 που έχουν δοθεί με τις παρ. 2 και 3 του αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το οποίο αφορά στις υπηρεσιακές σφραγίδες που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και ειδικότερα του στοιχείου γγ΄ (σελ.

3) της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης Ι΄ της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 2 αυτού.

Επίσης, για όλες τις άλλες σφραγίδες που θα χρησιμοποιούνται από το Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση ΙΙ΄ της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 2 της ίδιας ως άνω εγκυκλίου.

Ε.-Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, αριθμ.

α) Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασή μας «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

β) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β΄ 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/0611-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

γ) Δ.ΟΡΓ. Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β΄4762) απόφασή μας «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!