Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016 Περί των νέων υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την 1.1.2017 και του τρόπου υπογραφής των εγγράφων από τα υπηρεσιακά όργανα αυτής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’& Δ’  
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2  
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Σοφία Σωμαρακάκη (Α’)  
Αικατερίνη Μπάκα (Δ’)  
Τηλέφωνο : 21321.12.912 (Α’) 
210-32.22.516 (Δ’)  
Fax : 210-32.30.829 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016  

Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016 

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Π.Δ. 

ΘΈΜΑ: «Περί των νέων υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από την  1.1.2017 και του τρόπου υπογραφής των εγγράφων από τα υπηρεσιακά όργανα αυτής».  

1. Όπως σας είναι γνωστό:   

α) Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του  ν. 4389/2016(Α’ 94) συστάθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.  

Από την  1.1.2017, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε., η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 43 του νόμου αυτού και από κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ισχύει για την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), κατά την ως άνω ημερομηνία, καταργείται η Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.   

β) Σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις του ίδιου ως άνω νόμου και ειδικότερα:

αα) της παρ. 1 του άρθρου 17 «η Αρχή συγκροτείται από όλες τις οργανικές μονάδες που υπάγονται, κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που προβλέπονταν στις διατάξεις του  π.δ. 111/2014 (Α'178), όπως ισχύει», 

ββ) της παρ. 1 του άρθρου 24 «Το σύνολο των οργανικών θέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και των προσωποπαγών, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή και αποτελούν στο σύνολό τους τις οργανικές θέσεις αυτής. Στις θέσεις που μεταφέρονται, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο περιλαμβάνονται και οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους της Γ.Γ.Δ.Ε.»,

γγ) της παρ. 3 του άρθρου 24 «Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών θέσεων.», 

δδ) της υποπαραγράφου δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 «Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Γ.Γ.Δ.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Αρχής, ανάλογα.»,

εε) της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 «Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται:   

i) ο όρος «Φορολογική Διοίκηση» ή «Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» και οι υπηρεσίες αυτής νοούνται η Αρχή και οι υπηρεσίες αυτής» και

ii) «Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων» ή «Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» νοούνται ο «Διοικητής» ή το «Συμβούλιο Διοίκησης» της Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, νοείται ο Διοικητής» και στστ) των υποπαραγράφων α’ έως γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41:   

i) «Οι αρμοδιότητες που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, με διατάξεις νόμων ή με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του καθ' ύλην αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού ή του Υφυπουργού Οικονομικών στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ισχύουν για τον Διοικητή της Αρχής, εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο».

ii) «Όλες οι πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., με τις οποίες μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες ή ανατέθηκαν καθήκοντα ή παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση υπογραφής ‘‘Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ σε όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. και ισχύουν, κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής, εξακολουθούν να ισχύουν ως αντίστοιχες πράξεις του Διοικητή ή ‘‘Με Εντολή Διοικητή’’ για τα αντίστοιχα όργανα της Αρχής μέχρι την ανάκληση ή την τροποποίησή τους, εκτός και αν ρυθμίζεται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο ή αντίκεινται στις διατάξεις αυτού». iii) «Όλες οι κανονιστικές αποφάσεις και οι λοιπές πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και των λοιπών οργάνων αυτής, που βρίσκονται σε ισχύ, κατά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση από τον Διοικητή ή από τα λοιπά αρμόδια όργανα της Αρχής, των αντίστοιχων κανονιστικών αποφάσεων ή λοιπών πράξεων, που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου».  

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, την  1.1.2017, οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.:  

Α. Ι. Θα χρησιμοποιούν νέα στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα, ο τύπος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του  ν. 48/1975 (Α’ 108), τις οποίες σας επισυνάπτουμε στο παρόν.  

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο τέλος του προαναφερθέντος νόμου, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 αυτού και λαμβανομένης υπόψη της διάκρισης και της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών της Αρχής, στην στρογγυλή σφραγίδα πρέπει:   

α).Στον πρώτο (εξωτερικό) κύκλο αυτής, από τους τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, να αναγράφεται η λέξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».   

β).Στον τρίτο (εσωτερικό κύκλο) να φέρει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του προαναφερθέντος  ν.48/1975.   

γ).Στον δεύτερο ενδιάμεσο κύκλο, ανάλογα με την διάκριση της οργανικής μονάδας που θα την χρησιμοποιεί, να αναγράφονται:

αα) μόνον η λέξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ», όταν πρόκειται για οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία) της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτής.

ββ) Για τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Αρχής:   

i) στο άνω μέρος: η συντομογραφία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο κάτω μέρος: ο τίτλος της Ειδικής Αποκεντρωμένης ή της Περιφερειακής Υπηρεσίας, αντίστοιχα, όπως, για παράδειγμα:  

«Α.Α.Δ.Ε.·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ·» ή

«Α.Α.Δ.Ε.·ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ·»  

Στις περιπτώσεις που ο τίτλος της Υπηρεσίας είναι μεγάλος, μπορεί να αναγράφεται η συντομογραφία αυτής, όπως, για παράδειγμα:  «Α.Α.Δ.Ε.·ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.·»  «Α.Α.Δ.Ε.·Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ·» ii) Εφόσον πρόκειται για οργανική μονάδα Ειδικής Αποκεντρωμένης ή Περιφερειακής Υπηρεσίας, που λειτουργεί εκτός της έδρας αυτής, όπως ενδεικτικά, στις περιπτώσεις της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) ή της Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) ή των Υποδιευθύνσεων των Υπηρεσιών Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), ο δεύτερος κύκλος της στρογγυλής υπηρεσιακής σφραγίδας θα περιλαμβάνει στο άνω μέρος: τις συντομογραφίες των υπερκείμενων αρχών και στο κάτω μέρος: τον τίτλο της Μονάδας, όπως, ενδεικτικά, για τις παρακάτω περιπτώσεις Υπηρεσιών:  

«Α.Α.Δ.Ε.·Δ.Ε.Δ.·ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ·»  

«ΑΑΔ.Ε.·Δ.Ε.Υ.·ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ·»  

«Α.Α.Δ.Ε.·Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ·Γ’ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ·»

iii) Επισημαίνεται, επίσης, ότι: 

α) Το Τμήμα Δ’ - Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου θα χρησιμοποιεί την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

β) Τα Γραφεία Εσωτερικών Υποθέσεων των Τμημάτων Α’ και Δ’ της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων θα χρησιμοποιούν την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Διεύθυνσης ή της Υποδιεύθυνσης που υπάγονται. Για παράδειγμα:

 • Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης θα χρησιμοποιεί την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
   
 • Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Ηπείρου θα χρησιμοποιεί την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 

γ) Τα Τμήματα των Διευθύνσεων και των Υποδιευθύνσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., που λειτουργούν εκτός της έδρας αυτών θα χρησιμοποιούν, αντίστοιχα, την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Διεύθυνσης ή της Υποδιεύθυνσης που υπάγονται. Για παράδειγμα:

 • Το Αυτοτελές Τμήμα Α4 - Ερευνών, με έδρα την Τρίπολη, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, θα χρησιμοποιεί την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.
   
 • Το Τμήμα Δ2 - Ερευνών, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, της Γ' Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, με έδρα την Κομοτηνή, θα χρησιμοποιεί την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Γ' Υποδιεύθυνσης. 

γγ) Στις περιπτώσεις των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις: Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. και Γ.Χ.Κ. (κατά περίπτωση):   

i) στο άνω μέρος: οι συντομογραφίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της οικείας Γενικής Διεύθυνσης και 

ii) στο κάτω μέρος: ο τίτλος της Ειδικής Αποκεντρωμένης ή της Περιφερειακής Υπηρεσίας αυτών, αντίστοιχα, όπως, ενδεικτικά:  

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Φ.Δ.·ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ·» ή 

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.·ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ·» ή 

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Φ.Δ.·Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ·» ή 

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Φ.Δ.·Δ.Ο.Υ. Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ·» ή 

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.·ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β’ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ·» ή 

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.·ΤΕΛΩΝΕΙΟ Γ’ Ε. Φ.Κ.·» ή 

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.·ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β’ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ·» ή 

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.· ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ·» 

α) Στις περιπτώσεις που ο τίτλος της Υπηρεσίας είναι μεγάλος, μπορεί:   

i) να αναγράφεται η συντομογραφία αυτής, όπως, για παράδειγμα: 

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Φ.Δ.·Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.·» ή 

«Α.Α.Δ.Ε.·Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.·ΕΛ.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ·» ή 

ii) να συντμηθούν ορισμένες λέξεις του τίτλου, όπως, για παράδειγμα: 

«ΑΑΔ.Ε.·Γ.ΔΤ.& Ε.Φ.Κ.·ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛ/ΝΑ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

β) Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα Τμήματα των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών που λειτουργούν εκτός της έδρας αυτών, θα χρησιμοποιούν την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Υπηρεσίας που υπάγονται. Για παράδειγμα:   

i) το Τμήμα Ελέγχου ΙΑ’ της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β’ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, θα χρησιμοποιεί την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 

ii) Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) των Δ.Ο.Υ., θα χρησιμοποιούν την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Δ.Ο.Υ. που υπάγονται. 

iii) Τα Γραφεία των Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων, καθώς και τα λοιπά Γραφεία αυτών, θα χρησιμοποιούν την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα του Τελωνείου που υπάγονται. 

iv) Τα Αυτοτελή Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία θα χρησιμοποιούν την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα του Τελωνείου που υπάγονται. Για παράδειγμα, το Αυτοτελές Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Τήνου θα χρησιμοποιεί την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα του Τελωνείου Σύρου.   

ν) Τα Τμήματα, τα Αυτοτελή Γραφεία και τα Γραφεία των Χημικών Υπηρεσιών, που εδρεύουν εκτός της έδρας αυτών, θα χρησιμοποιούν την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα των Χημικών Υπηρεσιών που υπάγονται. Για παράδειγμα: 

 • Τα Τμήματα Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης ή Ρόδου θα χρησιμοποιούν την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου. 
   
 • Το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας θα χρησιμοποιεί την στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς. 

δδ) Στις περιπτώσεις των Γραφείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, του Γραφείου του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) και του Γραφείου της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.).,να αναγράφεται: στο άνω μέρος: η συντομογραφία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο κάτω μέρος: ο τίτλος του Γραφείου, αντίστοιχα, όπως, για παράδειγμα:  

«Α.Α.Δ.Ε.·Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ·» ή  

«Α.Α.Δ.Ε.·ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ·»  

ΙΙ. Επίσης, πρέπει να προσαρμοστούν κατά τα ανωτέρω, όλες οι άλλες σφραγίδες που θα χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες της Αρχής. Ενδεικτικά, οι σφραγίδες, που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η συγκεκριμένη διαδικασία ή στην βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, θα προσαρμοστούν σύμφωνα και με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (Κεφάλαιο Δέκατο, σελ.80-81), ο οποίος είναι αναρτημένος στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Γ.Γ.Δ.Ε., στην διαδρομή Πληροφοριακό Υλικό / Ενημερωτικό Υλικό, όπως, για παράδειγμα στις παρακάτω περιπτώσεις:  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.  
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΑΜΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.  
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΤΟΠΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.  
ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

Β. Επισημαίνεται ότι τα όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε., στα οποία παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., τα οποία από 01/01/2017 αποτελούν όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), θα υπογράφουν, από την ίδια ημερομηνία, «Με εντολή Διοικητή», κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου β' της παρ. 3 του άρθρου 41 του  ν. 4389/2016.  

Προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τα κατωτέρω παραδείγματα:   

α) Όπου προβλέπεται η εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε Προϊστάμενο Υπηρεσίας ή υφιστάμενης οργανικής μονάδας ή σε υπαλλήλους, αυτοί υπογράφουν, ως εξής:  «Με εντολή Διοικητή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου........................» ή «Με εντολή Διοικητή ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης..........................» ή «Με εντολή Διοικητή ο υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου.................................».   

β) Όπου προβλέπεται η μεταβίβαση αρμοδιότητας σε Προϊστάμενο Υπηρεσίας ή υφιστάμενης οργανικής μονάδας, αυτοί υπογράφουν, ως εξής:  «ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ή του Τελωνείου........................» ή «ο Προϊστάμενος του Τμήματος.................................»  

3. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε:   

α) Οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων Υπηρεσιών να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., αντίστοιχα, για την προσαρμογή των εντύπων και των ηλεκτρονικών φορμών, με την αντικατάσταση της υφιστάμενης φράσης «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» με την φράση «Με εντολή Διοικητή», η οποία αναγράφεται πάνω από τη θέση του υπογράφοντος οργάνου.   

β) Οι Προϊστάμενοι όλων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., με προσωπική τους ευθύνη, να φροντίσουν: 

αα) για την κατασκευή, έγκαιρα, νέων στρογγυλών υπηρεσιακών σφραγίδων, καθώς και κάθε άλλου τύπου σφραγίδων, που θα χρησιμοποιούνται, από την  1.1.2017, από τις Υπηρεσίες που προΐστανται, οι οποίες από την ίδια ημερομηνία θα αποτελούν Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

ββ) για την καταστροφή των στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, καθώς και όσων άλλων σφραγίδων φέρουν τον τίτλο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ή Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και παλαιούς τίτλους των Υπηρεσιών.  

Οι παλαιές σφραγίδες πρέπει να καταστραφούν, ΑΜΕΣΩΣ, μετά από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ε., για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, από Επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, με απόφαση του Προϊσταμένου της κάθε Υπηρεσίας. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε υπόδειγμα πρακτικού καταστροφής και 

γγ) για την παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών τους μονάδων και στους υπαλλήλους αυτών σχετικά με τον ορθό τρόπο υπογραφής των πράξεων και των εγγράφων, με την αναγραφή, πάνω από την θέση του υπογράφοντος οργάνου, το οποίο έχει ορισθεί ως αρμόδιο, της φράσης «Με εντολή Διοικητή», σε περίπτωση εξουσιοδότησης υπογραφής. Επίσης, να φροντίσουν να δώσουν σαφείς οδηγίες και στις οργανικές μονάδες που λειτουργούν εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, όπως στα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.) των Τελωνείων, καθώς και στα λοιπά Γραφεία αυτών, στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) των Δ.Ο.Υ. και στα Γραφεία Χημικών Υπηρεσιών των Χημικών Υπηρεσιών.  

4. Για διευκόλυνσή σας, να απευθύνεστε:   

α) σε περίπτωση που τυχόν απαιτηθούν επιπλέον πιστώσεις για την κατασκευή των υπηρεσιακών σφραγίδων, στο Τμήμα Ε’ - Τακτικού Προϋπολογισμού & Παρακολούθησης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. (αρμόδια υπάλληλος : κα Μ. Χαραλαμπάκη, τηλέφωνο: 213 - 16.24.214),   

β) για το περιεχόμενο των σφραγίδων, στο Τμήμα Δ’ - Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλέφωνο: 210 - 32.22.516) και   

γ) για τα θέματα που σχετίζονται με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή την εξουσιοδότηση υπογραφής, στο Τμήμα Α’ - Διοικητικής Οργάνωσης της προαναφερθείσας Διεύθυνσης Οργάνωσης (τηλέφωνα: 213 - 21.12.912, και 210 - 32.22.386).  

5. Για τα στοιχεία που θα φέρουν οι προμετωπίδες των εγγράφων των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας, μετά από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την καθιέρωση προτυπωμένου σήματος (λογοτύπου) στα έγγραφα, στα έντυπα και στους ιστοτόπους της Αρχής.  

Συνημμένα:  

α) Ν. 48/1975 και   

β) Υπόδειγμα πρακτικού καταστροφής  

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!