Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α’- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2 
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Π. Λυμπερόπουλος 
Τηλέφωνο:210-3222386 
Fax:210-3230829 
E-Mail:ypoik.d6a2@1988.syzefxis.gov.gr
Url:www. aade.gr  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΕΚ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 6998Η - ΖΨΧ ΑΡΙΘ. 

ΦΕΚ: Β’ 12/11-01-2017 
Β’ 52/18-01-2017 
Β’ 234/01-02-2017 

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 

Θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6, των παρ. 1 και 5 και της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε' έως ιη' της παρ. 2 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ. 1,4,5 και 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, καθώς και των παρ. 2,3,7 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του νόμου αυτού, όπως ισχύει. 

β) του ν. 4270/2014 (A’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

γ) του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

δ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.». 

ε) της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/08-04-2014 (Β’ 865, Β' 1079 και Β’ 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29-11-2016 (Β’ 3852) όμοιας απόφασης «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

στ) του π.δ. 111/2014 (Α'178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.    Τα από 23-12-2016, 29-12-2016 και 30-12-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης. 

3.    Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 (Β’2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

4.    Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

5.    Την ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

6.    Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. 1.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση σε άλλα όργανα υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων αυτής, που αναφέρονται στην στήλη 3 του κάτωθι Πίνακα, για τις υπηρεσίες, που καθορίζονται στην στήλη 2 αυτού, όπως εξειδικεύονται στην υποπαράγραφο β' της παρούσας παραγράφου, ως εξής: 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
1. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
4. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
5. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού
6. Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
7. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης
8. Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας
9. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
10. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
11. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
12. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) O Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.
13. Αυτοτελές Γ ραφείο Ασφάλειας Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ασφάλειας

β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της υποπαραγράφου α’ της παρούσας παραγράφου, είναι αρμόδιοι για: 

αα) την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, για τις οποίες ορίζονται ως διατάκτες, Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, με έδρα την Αττική, 

ββ) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, που εκδίδονται από την Γ.Δ.Ο.Υ. και αφορούν στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες, για τις οποίες υποβάλουν τα ανωτέρω αιτήματα, 

γγ) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι το ανώτατο όριο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. 

γ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα. 

2.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανά νομό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει, στους Προϊσταμένους των κατωτέρω Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), για τον φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 23-131 και στους Προϊσταμένους των κατωτέρω Τελωνείων, για τον φορέα Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης, 23-233, που αναφέρονται στις στήλες 4 και 5 του κάτωθι Πίνακα, αντίστοιχα, ως εξής: 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5
      ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
      ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (23231) ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (23233)
  ΚΩΔ. ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟ/ΤΑΞΗ
1. 90-01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Α-Β ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β)
2. 90-02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α) ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)
3. 90-03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Α) -
4. 90-04 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Α-Β) ΑΡΤΑΣ (Β)
5. 90-06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡ ΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ (Α) ΑΘΗΝΩΝ (Α)
6. 90-07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡ ΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α-Β) Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ (Α)
7. 90-08 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Α) ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Α)
8. 90-09 ΝΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)
9. 90-10 ΑΧΑΪΑΣ Γ' ΠΑΤΡΩΝ (Α-Β) ΠΑΤΡΩΝ (Α)
10. 90-11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Α) ΟΙΝΟΗΣ (Α)
11. 90-12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α-Β) -
12. 90-13 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Α) ΔΡΑΜΑΣ (Β)
13. 90-14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (Α) ΡΟΔΟΥ (Α)
14. 90-15 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗΣ (Α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗΣ (Α)
15. 90-16 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α) ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α)
16. 90-17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Α-Β) -
17. 90-18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α-Β) ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Β)
18. 90-19 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (Α) ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Β)
19. 90-20 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α) ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)
20. 90-21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α)
21. 90-22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α-Β) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α)
22. 90-23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α) Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(A)
23. 90-24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)
24. 90-25 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α) ΚΑΒΑΛΑΣ (Α)
25. 90-26 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α) -
26. 90-27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α)
27. 90-28 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α)
28. 90-29 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Α-Β) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β)
29. 90-30 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α-Β) ΚΙΛΚΙΣ (Β)
30. 90-31 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Α) ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (Β)
31. 90-32 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α) ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)
32. 90-33 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ (Α) ΣΥΡΟΥ (Α)
33. 90-34 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Α) ΓΥΘΕΙΟΥ (Β)
34. 90-35 ΛΑΡΙΣΑΣ A' ΛΑΡΙΣΑΣ (Α) ΛΑΡΙΣΑΣ (Α)
35. 90-36 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Β)
36. 90-37 ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α)
37. 90-38 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α-Β) ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Β)
38. 90-39 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (Α) ΒΟΛΟΥ (Α)
39. 90-40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α)
40. 90-41 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α) ΞΑΝΘΗΣ (Β)
41. 90-42 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Α) ΣΚΥΔΡΑΣ (Α)
42. 90-43 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)
43. 90-44 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α) ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α)
44. 90-45 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α) ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Β)
45. 90-46 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Β)
46. 90-47 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Α-Β) ΣΑΜΟΥ (Β)
47. 90-48 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Α) ΣΕΡΡΩΝ (Α)
48. 90-49 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α) ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Β)
49. 90-50 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α) ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β)
50. 90-51 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α-Β) ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Β)
51. 90-52 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α-Β) ΙΤΕΑΣ (Β)
52. 90-53 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α) ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Β)
53. 90-54 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Α) ΧΑΝΙΩΝ (Α)
54. 90-55 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ (Α-Β) ΧΙΟΥ (Α)

β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της υποπαραγράφου α' της παρούσας παραγράφου, είναι αρμόδιοι για: 

αα) την εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, 

ββ) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που εκδίδονται από τις κατά τόπον Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), 

γγ) την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών, 

δδ) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, αντίστοιχα, του νομού. 

3.- Για τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που αναφέρονται στη στήλη 2 του κάτωθι Πίνακα: 

α) Ορίζουμε, ως Δευτερεύοντες Διατάκτες, τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και τους Υπευθύνους Γραφείων αυτής, που αναφέρονται στην στήλη 3 του ως άνω Πίνακα, για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.) και 

β) Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων αυτής, που αναφέρονται στην στήλη 4 του κατωτέρω Πίνακα, την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας που προΐσταται ο Δευτερεύων Διατάκτης, που ορίζεται στη στήλη 3 του ίδιου Πίνακα, ως εξής: 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και οι υφιστάμενες μονάδες αυτής. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
2. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, του Αυτοτελούς Τμήματος Α' -Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
3. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, του Αυτοτελούς Τμήματος Α' -Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
4. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα την Μυτιλήνη, του Αυτοτελούς Τμήματος Α' -Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
5. Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, του Αυτοτελούς Τμήματος Α'- Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχικών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
6. Υποδιεύθυνση, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης. Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης.
7. Τμήμα Δ'- Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
8. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), με έδρα τον νομό Αττικής. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της
9. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τον νομό Θεσσαλονίκης. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.
10. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πάτρας, με έδρα τον νομό Αχαΐας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Β' - Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.
11. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου, με έδρα τον νομό Ηρακλείου. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β' - Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.
12. Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, με έδρα την Αθήνα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της
13. Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
14. Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
15. Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της
 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
16. Τμήμα Ελέγχου ΙΑ', με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.). Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.
17. Τμήμα Ελέγχου ΙΑ', με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και
18. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με έδρα τον Πειραιά. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' -Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.
19. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' -Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
20. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'-Διοικητικής- Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας.
21. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, με έδρα το νομό Αττικής. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α' - Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.
22. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'-Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης.
23. Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, Ο Προϊστάμενος της Ο Προϊστάμενος της
24. Χημική Υπηρεσία Πειραιά, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τον Πειραιά. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
25. Χημική Υπηρεσία Αιγαίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Ρόδο. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
26. Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας, επιπέδου Αυτοτελούς Ο Προϊστάμενος της Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού
  Τμήματος, με έδρα την Ελευσίνα. Υπηρεσίας και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
27. Χημική Υπηρεσία Λάρισας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τη Λάρισα. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
28. Χημική Υπηρεσία Βόλου, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα το Βόλο. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
29. Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, επιπέδου Αυτοτελούς Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας και για το Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού
30. Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τα Ιωάννινα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
31. Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Πάτρα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
32. Χημική Υπηρεσία Κρήτης, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα το Ηράκλειο. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας και για το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χανίων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
33. Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
34. Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης-Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

γ) Ειδικότερα, οι οριζόμενοι ως δευτερεύοντες διατάκτες, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της υποπαραγράφου α' της παρούσας παραγράφου, είναι αρμόδιοι για: 

αα) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που εκδίδονται από τις κατά τόπον Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), 

ββ) την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών, 

γγ) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. 

4.- Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών των Δ.Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και των Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. αυτής, στους κάτωθι Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, κατά λόγο αρμοδιότητας, ως εξής: 

α) για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α' και Α'-Β' τάξεως και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ε' και Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης αυτών, αντίστοιχα και για τις Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, ο Υπεύθυνος του Γραφείου Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης αυτών, 

β) για τα Τελωνεία (Α', Β', Γ' τάξης) και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, οι Προϊστάμενοι των μονάδων, όπως αναφέρονται στην στήλη 6 του κάτωθι Πίνακα, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλο όργανο, ως κατωτέρω: 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΣΤΗΛΗ 5 ΣΤΗΛΗ 6
ΝΚ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ: ΤΑΞΗ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:
90-01 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
90-02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
90-04 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
90-07 ΠΕΙΡΑΙΑ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ε.Φ.Κ. & ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ε.Φ.Κ. & ΕΦΟΔΙΩΝ
Β' ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ε.Φ.Κ. & ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Β' ΕΞΑΓΩΓΩΝ -ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Γ' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ε.Φ.Κ. & ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Γ' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Δ' ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.) ΠΟΡΟΥ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ε.Φ.Κ. & ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Δ' ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.)
90-08 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  ΛΑΥΡΙΟΥ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
90-09 ΔΥΤ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
90-10 ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ
90-11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΟΙΝΟΗΣ
    ΟΙΝΟΗΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ
 
ΟΙΝΟΗΣ
90-13 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
90-14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
  ΚΑΡΠΑΘΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
  ΚΩ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ
  ΛΕΡΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΕΡΟΥ
  ΜΕΓΙΣΤΗΣ Γ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
  ΠΑΤΜΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
  ΡΟΔΟΥ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
  ΣΥΜΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΜΗΣ
90-15 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
ΚΗΠΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΗΠΩΝ
ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
90-16 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΩΡΕΩΝ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΩΡΕΩΝ
90-18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
90-19 ΗΛΕΙΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
90-20 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
90-21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
90-22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
90-23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Β' ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Β' ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ' Ε.Φ.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Γ' Ε.Φ.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
90-24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΚΑΒΙΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ
    ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
90-25 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
90-27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
90-28 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
90-29 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
90-30 ΚΙΛΚΙΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΟΪΡΑΝΗΣ
    ΕΥΖΩΝΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΥΖΩΝΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
90-31 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
90-32 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
90-33 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΜΗΛΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
90-40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Γ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
90-41 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
90-42 ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
90-43 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
90-44 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
90-45 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
90-46 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
90-47 ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΣΑΜΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
90-48 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
90-49 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
90-50 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
90-51 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
ΝΙΚΗΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΙΚΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
90-52 ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΤΕΑΣ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
90-53 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ
  ΙΕΡΙΣΣΟΥ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
  ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Β ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Β' ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
90-54 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Α (Κύριο) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
90-55 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

γ) για τα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία (Τ.Τ.Γ.) και τα Γραφεία Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων Α' και Β' τάξης, οι Υπεύθυνοι αυτών, εκτός εκείνων, που υπάγονται σε Τελωνεία Β' τάξης, στα οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού με τις διατάξεις της παρούσας. 

5. α) - Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 έως 4 της παρούσας παραγράφου, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους. 

β) Τα όργανα στα οποία μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 έως 4 της παρούσας παραγράφου, θα υπογράφουν τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις χωρίς την αναγραφή της φράσης «Με εντολή Διοικητή». 

Β. - Μεταβιβάζουμε την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» τις απαντήσεις, για ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών: 

α) στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας αυτών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή Αυτοτελών Υπηρεσιών των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων, 

β) στους Προϊσταμένους Αυτοτελών Υπηρεσιών ή στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον Διοικητή. 

Γ. α)-Οι αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β' 2153 και 2291), Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-02-2014 (Β' 478 και 558) και Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-03-2015 (Β' 543) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν εξακολουθούν να ισχύουν. 

β)- Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!