Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1048675 ΕΞ2020 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968, Διόρθωση Σφάλματος Β΄1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π) και της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), τη μετατροπή του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Σερρών σε Χημική Υπηρεσία Σερρών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος,

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1048675 ΕΞ2020

ΦΕΚ B’ 1749/07.05.2020

Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968, Διόρθωση Σφάλματος Β΄1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π) και της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), τη μετατροπή του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Σερρών σε Χημική Υπηρεσία Σερρών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, τον ανακαθορισμό των στρατηγικών σκοπών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των λοιπών υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής, τον καθορισμό των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και αυτών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα΄, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 και της υποπαραγράφου β’ της παρ. 3 του άρθρου 9, των άρθρων 2,7,19 και 24 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016,

γ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968, Διόρθωση Σφάλματος Β΄1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 50 έως και 55 αυτής.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ 2017/01.12.2017 (Β’ 4373) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση χιλίων οκτακοσίων (1.800) οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ».

3. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1180286 ΕΞ 2016/12.12.2016 (Β’ 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691ΕΞ2014/06.11.2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αριθ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19.10.2018 (Β΄ 4762) «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ορισμένων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1061722 ΕΞ 2019/23.04.2019 (Β΄ 1460) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών και της διάρθρωσης αυτής, της δομής και των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, τη μετονομασία της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), τον ανακαθορισμό των στρατηγικών σκοπών, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης αυτής, τη μεταφορά σε αυτές ορισμένων οργανικών μονάδων και αρμοδιοτήτων από άλλες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες», κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των οργανικών θέσεων.

5. Το αριθ. Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 18296 ΕΞ 2020 ΕΜΠ/ 11.02.2020, έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.

6. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.):

α) Από 20.12.2020, στο οποίο επισυνάπτεται το αριθμ. 30/080/000/1913/31.07.2019, ενημερωτικό σημείωμα της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

β) Από 24.12.2020, στο οποίο επισυνάπτονται:

αα) Το αριθμ. 30/004/000/2996/30.7.2019, ενημερωτικό σημείωμα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων

ββ) Τα έγγραφα με αριθ. 30/013/000/4633/29.7.2019 και 30/031/000/5545/07.12.2018, των Προϊσταμένων της Β’ Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών και της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.)

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντίστοιχα και

γ) Από 31.07, 02.08 και 10.09.2019, 06, 07 και 08.04.2020

7. Το αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1043049 ΕΞ 2020/ 07.04.2020, έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με την εκτίμηση της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, έτους 2020, του Ειδικού Φορέα 1023801-0000000 και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., καθώς και την αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. A 1176977 EΞ 2019/20.12.2019 (ΑΔΑ:6ΨΩΩ46ΜΠ3Ζ-ΗΘΧ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί Ανάληψης Υποχρέωσης.

8. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, αριθ.:

α) 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και

β) 2/77929/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

10. Την από 28/04/2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων θ΄, ι΄και α’ της παραγράφου 2 και της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 24/28.04.2020 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

11. Την ανάγκη:

α) ανακαθορισμού της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) και της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία αυτών,

β) μετατροπής του «Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Σερρών», της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε «Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Σερρών», επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος,

γ) συμπλήρωσης και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των λοιπών υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., με σκοπό την αποτύπωση αυτών με πλήρη σαφήνεια, καθώς και την εξασφάλιση της βέλτιστης μεταξύ τους συνεργασίας,

δ) καθορισμού των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και αυτών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020, με ποσόν ύψους 5.620 ευρώ περίπου και για κάθε επόμενο έτος με ποσόν ύψους 8.430 ευρώ περίπου, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201002, 2190201003 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α.Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968, Διόρθωση Σφάλματος Β΄1238) απόφαση, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

Από 11/05/2020 στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.:

1.-α) Συνιστούμε:

αα) στη «Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων» ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Γ’Προϊόντων Καπνού και Βιομηχανικών Προϊόντων», καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του, μετονομάζουμε το «Τμήμα Β’-Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων» σε «Τμήμα Β’Χημικών Προϊόντων», ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές του, τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης, καθώς και τις αρμοδιότητες του Tμήματος «Α’Ενεργειακών Προϊόντων» και συμπληρώνουμε τον τίτλο αυτής με συντομογραφία.

ββ) στη «Β΄ Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών», ένα Τμήμα (1), με τίτλο «Τμήμα Δ’ – Οργανικών Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων, Αγνώστων Δειγμάτων και Λιπασμάτων», καθορίζουμε τις αρμοδιότητές του, μετονομάζουμε το «Τμήμα Α’Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων» σε

«Τμήμα Α’Μετάλλων, Ορυκτών και Προϊόντων τους και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητές του,

β) Μετατρέπουμε το «Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών», με έδρα τις Σέρρες, της Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε «Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Σερρών», επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τις Σέρρες και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτής.

2.Ανακαθορίζουμε τους στρατηγικούς σκοπούς της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε., τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες των λοιπών Διευθύνσεων αυτής, καθώς και τις αρμοδιότητες Αυτοτελών Τμημάτων της και συμπληρώνουμε τον τίτλο τους με συντομογραφία.

Β.– Ύστερα από τα παραπάνω αντικαθιστούμε τις διατάξεις των άρθρων 50 έως και 55 της ως άνω απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 50

V. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)

1.Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) είναι οι ακόλουθοι:

α) H συμβολή στη διασφάλιση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, μέσω της συνδρομής και της τεχνικής υποστήριξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών ή και αυτοτελώς.

β) H προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και η συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας.

γ) H επιστημονική υποστήριξη των δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών αρχών και υπηρεσιών.

δ) Η διασφάλιση της:

αα) ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., μέσω της βελτίωσης της οργάνωσης του εργαστηριακού, εποπτικού και επιθεωρησιακού έργου, της απλούστευσης των διαδικασιών και της χρήσης νέων τεχνολογιών,

ββ) συνεργασίας, με τις λοιπές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., στα πλαίσια της επίτευξης των σκοπών της.

ε) Η παροχή του εθνικού υποβάθρου της χημικής μετρολογίας.

στ) Η συνεχής βελτίωση και απλούστευση:

αα) των λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., μέσω της καταγραφής και προτυποποίησης αυτών, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την ηλεκτρονικοποίησή τους,

ββ) του περιεχομένου των εντύπων αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της.

2.Η Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής:

α) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.).

αα) Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων (Δ.Α.Τ.).

ββ) Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.).

γγ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.).

δδ) Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.).

β) Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.)

Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.).

3.Στη Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης το οποίο:

α) ασκεί τη γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και υποστηρίζει αυτόν στην άσκηση του έργου του, ως εξής:

αα) στην κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης,

ββ) στον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και στην αξιολόγηση του προσωπικού των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., με τη συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.,

γγ) στη διασφάλιση της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και με τις λοιπές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., όπου αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών αυτής,

δδ) στη μελέτη και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των υπό έκδοση κανονιστικών και διοικητικών πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης, στην απλούστευση των διαδικασιών και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

εε) στην παρακολούθηση των κάθε είδους δράσεων των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., που απορρέουν από συμφωνίες της χώρας με θεσμούς της Ε.Ε. και με Διεθνείς Οργανισμούς,

στστ) στην παροχή κατευθύνσεων στις Υπηρεσίες της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των διοικητικών εγγράφων, με στόχο την επίτευξη της ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του νομικού πλαισίου,

ζζ) στη νομική παρακολούθηση και νομική υποστήριξη όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στις Υπηρεσίες της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.,

ηη) στον έλεγχο των συμβάσεων προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών που εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.,

θθ) στη μέριμνα για την:

i) παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, στην παρακολούθηση της έγκαιρης εφαρμογής αυτών, στη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, που αφορούν στην πορεία των διαδικασιών εκκαθάρισης των αρχείων τους, καθώς και για την έγκαιρη σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης,

ii) καταγραφή και την απλούστευση των εντύπων, καθώς και για την απλούστευση των διαδικασιών, αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της,

ιι) στην έγκριση των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων που προτείνονται από αυτές και στη διαπίστωση της επιχειρησιακής και νομοθετικής συνέπειας των απαιτήσεων αυτών, καθώς και η ιεράρχησή τους,

ιαια) στην κατάρτιση και υποβολή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.),

β) καταγράφει τις λειτουργικές διαδικασίες του Γραφείου με τη μεθοδολογία και σε πρότυπο έντυπο που καθορίζονται από το Τμήμα Γ’-Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την ενσωμάτωσή τους στα σχετικά εγχειρίδια, την έκδοση των οποίων επιμελείται το ως άνω Τμήμα.

1.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)

Άρθρο 51

Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων (Δ.Α.Τ.)

1. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων (Δ.Α.Τ.) είναι οι κάτωθι:

α) Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της επιχειρησιακής ικανότητας για τον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και των λοιπών προϊόντων, αρμοδιότητάς της.

β) Η ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής ενημέρωσης.

γ) Η αποτελεσματική υποστήριξη των αρμόδιων αρχών στη στοχοθέτηση των ελέγχων και στη διαπίστωση των παραβάσεων.

δ) Η κατάρτιση και η μέριμνα υλοποίησης των ετήσιων προγραμμάτων εργαστηριακών ελέγχων και επιθεωρήσεων.

ε) Η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, με την τεχνική υποστήριξη των άλλων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., με τη συνδρομή στην πάταξη των δόλιων πρακτικών, καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών.

στ) Ο συντονισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης για την καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών αυτών, καθώς και των διαδικασιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά λόγο αρμοδιότητας, με την μεθοδολογία και σε πρότυπο έντυπο που καθορίζονται από το Τμήμα Γ’Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την ενσωμάτωσή τους στα σχετικά εγχειρίδια, την έκδοση των οποίων επιμελείται το ως άνω Τμήμα.

2.Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη

β) Τμήμα Β΄Τροφίμων, Νερών και Περιβάλλοντος.

3.Οι αρμοδιότητες της Δ.Α.Τ. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α΄Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη

Οι αρμοδιότητές του αφορούν στην αιθυλική αλκοόλη, στα αλκοολούχα ποτά περιλαμβανομένων και των χαμηλόβαθμων αλκοολούχων ποτών, το ζύθο και τα ποτά ζύθου, τα ποτά από ζύμωση του κωδικού ΣΟ 2206 καθώς και, κατά λόγο αρμοδιότητας, τον οίνο, τα λοιπά αμπελοοινικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, το ξύδι και παρεμφερή προϊόντα και ειδικότερα:

α) Η εισήγηση νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων, σχετικά με:

αα) τα χημικής και χημικοτεχνικής φύσεως ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί φορολογίας της αιθυλικής αλκοόλης,

ββ) τον καθορισμό των όρων λειτουργίας και των διαδικασιών ελέγχου των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενα του Τμήματος,

γγ) τους όρους παραγωγής και διάθεσης, τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση, τις μεθόδους ανάλυσης και τις διαδικασίες ελέγχου των προϊόντων, τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δδ) τον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών σχετικά με τις μετουσιώσεις της αιθυλικής αλκοόλης και λοιπών αλκοολών.

β) Η παρακολούθηση, η μελέτη, η αξιοποίηση και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε., η λήψη μέτρων εφαρμογής (είτε αυτοτελώς, είτε κατά λόγο αρμοδιότητας) της νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής), καθώς και η προσαρμογή του σχετικού με τα αντικείμενα του Τμήματος εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ένωσης.

γ) Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ελέγχου, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των Χημικών Υπηρεσιών (Χ.Υ.) για την υλοποίησή τους, η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων.

δ) Η παροχή οδηγιών, η ενημέρωση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας από τις Χημικές Υπηρεσίες για την εκτέλεση όλων των διαδικασιών ελέγχου.

ε) Η ανάληψη δράσεων ως αρμόδιας Αρχής στους τομείς της αιθυλικής αλκοόλης, των αλκοολούχων ποτών και του ζύθου για την εφαρμογή και τον έλεγχο της τήρησης της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας ως και στον αμπελοοινικό τομέα, κατά λόγο αρμοδιότητας

II. Τμήμα Β΄Τροφίμων, Νερών και Περιβάλλοντος

Οι αρμοδιότητές αφορούν στα τρόφιμα, υλικά σε επαφή με τρόφιμα, νερά όλων των κατηγοριών, θέματα ελέγχου ρύπανσης του περιβάλλοντος και ειδικότερα:

α) Η εισήγηση:

αα) νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων, σχετικά με τα αντικείμενα του Τμήματος και η ενσωμάτωση των διατάξεων της νομοθεσίας της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο,

ββ) για την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), καθώς και η μέριμνα για την διαρκή ενημέρωση και την επιμέλεια έκδοσής του.

β) Η παροχή οδηγιών, η ενημέρωση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας από τις Χ.Υ. για την εκτέλεση των επισήμων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των επισήμων ελέγχων, κατά την έννοια της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, στα τρόφιμα και στα υλικά σε επαφή με τρόφιμα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και των ελέγχων για θέματα νοθείας και άλλων δόλιων πρακτικών στα τρόφιμα, στα πλαίσια της συνδρομής άλλων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

γ) Η κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις Χ.Υ. και η επεξεργασία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

4.Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

α) Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων (αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες αρχές), με σκοπό την επίλυση επιστημονικών θεμάτων και η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στις Χ.Υ., καθώς και σε άλλες Αρχές.

β) Η υποβολή εισηγήσεων στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) για κάθε θέμα που απαιτεί επιστημονική γνωμοδότηση.

γ) Η διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της Χώρας σε όργανα της E.E. και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανισμών.

δ) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο σε διϋπουργικές επιτροπές, ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα.

ε) Η ανάληψη δράσεων ως Σημείου Επαφής της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. με άλλες αρχές για θέματα σχετικά με τα αντικείμενά τους.

στ) Η τήρηση, η ενημέρωση και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων.

ζ) Κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 52

Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.)

1.Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.) είναι οι κάτωθι:

α) Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της επιχειρησιακής ικανότητας για τον έλεγχο προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και των λοιπών προϊόντων, αρμοδιότητάς της.

β) Η ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής ενημέρωσης.

γ) Η αποτελεσματική υποστήριξη των συναρμόδιων αρχών στη στοχοθέτηση των ελέγχων και στη διαπίστωση των παραβάσεων.

δ) Η συμβολή στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων, προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

ε) Η κατάρτιση και η μέριμνα υλοποίησης των ετησίων προγραμμάτων εργαστηριακών ελέγχων και επιθεωρήσεων.

στ) Η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, με την τεχνική υποστήριξη των άλλων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και με τη συνδρομή στην πάταξη των δόλιων πρακτικών και στην προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών.

ζ) Ο συντονισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης για την καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών αυτών, καθώς και των διαδικασιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά λόγο αρμοδιότητας, με τη μεθοδολογία και σε πρότυπο έντυπο που καθορίζονται από το Τμήμα Γ’ - Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την ενσωμάτωσή τους στα σχετικά εγχειρίδια, την έκδοση των οποίων επιμελείται το ως άνω Τμήμα.

2.Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Ενεργειακών Προϊόντων

β) Τμήμα Β΄Χημικών Προϊόντων.

γ) Τμήμα Γ’ - Προϊόντων Καπνού και Βιομηχανικών Προϊόντων.

3.Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Β.Χ.Π. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α΄Ενεργειακών Προϊόντων

Οι αρμοδιότητές του αφορούν στα ενεργειακά χημικά προϊόντα και στα παράγωγα αυτών, καθώς και στα συναφή χημικά προϊόντα και ειδικότερα:

α) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων ως αρμόδιας εθνικής Αρχής, για τον έλεγχο ποιότητας καυσίμων, ως προς την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, και τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

β) Η θέσπιση των προδιαγραφών ποιότητας και των μεθόδων ελέγχου αυτών.

γ) Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, με σκοπό την ανίχνευση της νοθείας και της λαθρεμπορίας των καυσίμων.

δ) Ο επίσημος έλεγχος της ποιότητας των πετρελαιοειδών και η εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης Ποιότητας Καυσίμων (FQMS).

ε) Ο έλεγχος συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων σε χημικούς ναυτιλίας για την εκτέλεση εργασιών Gas Free σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, καθώς και η συμμετοχή στην Επιτροπή Εξετάσεων για την διασφάλιση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού ναυτιλίας.

στ) Η απόδοση μοναδικού αριθμού για την διάθεση προϊόντων (ορυκτελαίων και βαλβολινών) στην ελληνική αγορά.

II. Τμήμα Β΄Χημικών Προϊόντων

Οι αρμοδιότητές του αφορούν στα χημικά προϊόντα (ουσίες, μίγματα και αντικείμενα εξαιρουμένων των αποβλήτων), υλικά νέας τεχνολογίας και ειδικότερα:

α) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας, στα πλαίσια των υποχρεώσεων ως αρμόδιας εθνικής Αρχής, για:

αα) την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία χημικών προϊόντων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP),

ββ) την καταχώριση, την αξιολόγηση κινδύνων και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων και τους περιορισμούς στη χρήση και στην κυκλοφορία αυτών (Ευρωπαϊκός Κανονισμός REACH),

γγ) τις αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP Good Laboratory Practice),

δδ) την εισαγωγή και την εξαγωγή επικίνδυνων βιομηχανικών χημικών προϊόντων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός (EK) 649/2012),

εε) τους έμμονους οργανικούς ρύπους, στστ) τον Υδράργυρο (Ευρωπαϊκός Κανονισμός (EK) 2017/852),

ζζ) διμερείς ή διεθνείς Συμβάσεις όπως, η Σύμβαση για τα χημικά όπλα, η Σύμβαση Ρότερνταμ, η Σύμβαση Minamata, η Σύμβαση της Στοκχόλμης, τα προϊόντα διττής χρήσης και αυστραλιανής ομάδας, για την αποθήκευση και τη μεταφορά επικινδύνων χημικών προϊόντων.

β) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον τομέα καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.

γ) Η ανάπτυξη στρατηγικής του ΓΧΚ για την αντιμετώπιση κινδύνων από χημικούς παράγοντες, σύμφωνα με τo Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Χημικών Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών (ΧΒΡΠ) Συνεπειών.

IIΙ. Τμήμα Γ΄Προϊόντων Καπνού και Βιομηχανικών Προϊόντων

Οι αρμοδιότητές του αφορούν στα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα, νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικό τσιγάρο, απορρυπαντικά, σάπωνες και καθαριστικά εν γένει, λιπάσματα, υφάνσιμες ίνες και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, προϊόντα χάρτου και δέρματος, παιχνίδια, πολυμερή και πλαστικά, είδη βρεφικής και παιδικής φροντίδας, σχολικά είδη, μέταλλα, πετρώματα, ορυκτά και τεχνουργήματα εξ΄ αυτών, σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία και προϊόντα αυτής, χημικές διασκορπιστικές ουσίες πετρελαιοκηλίδων, πτητικές οργανικές ενώσεις, λοιπά βιομηχανικά προϊόντα ανόργανης και οργανικής σύνθεσης, πρώτες ύλες και αντικείμενα κοινής χρήσης και ειδικότερα:

α) Η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας:

αα) στα πλαίσια των υποχρεώσεων ως αρμόδιας εθνικής Αρχής, για τα απορρυπαντικά και τον περιορισμό των εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων από τη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα και βερνίκια,

ββ) κατά λόγο αρμοδιότητας, στα ανωτέρω αντικείμενα του Τμήματος καθώς και σε θέματα γενικής ασφάλειας προϊόντων, εποπτείας της αγοράς, κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

β) Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, με σκοπό την πάταξη της λαθρεμπορίας των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

γ) Ο επίσημος έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

4. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκουν:

α) Η εισήγηση:

αα) και η κατάρτιση νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων,

ββ) της ενσωμάτωσης των διατάξεων της νομοθεσίας της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο.

β) Η πραγματοποίηση εργασιών για τον σκοπό της εφαρμογής της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας, ευρωπαϊκών και διεθνών τεχνικών προτύπων, καθώς και του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτών.

γ) Η παρακολούθηση, η μελέτη, η αξιοποίηση και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και της νομολογίας του Δικαστηρίου της E.E., η λήψη μέτρων εφαρμογής (είτε αυτοτελώς, είτε κατά λόγο αρμοδιότητας) της νομοθεσίας (εθνικής και ενωσιακής), καθώς και η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων συνεργασίας (αυτοτελώς ή με άλλους φορείς) και η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε άλλες Αρχές.

δ) Η διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της Χώρας σε όργανα της Ε.Ε. και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανισμών. Η ανάληψη και η παροχή έργου προς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπου απαιτείται, σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων χημικών ουσιών.

ε) Η παροχή οδηγιών προς τις Χημικές Υπηρεσίες, η ενημέρωση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας και της εκτέλεσης των διαδικασιών ελέγχου, καθώς και η κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου, η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

στ) Η ανάληψη δράσεων ως Σημείου Επαφής της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. με άλλες αρχές για θέματα σχετικά με τα αντικείμενά τους.

η) Η συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.

θ) Η τήρηση, η επεξεργασία και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων.

ι) Η υποβολή εισηγήσεων στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) για κάθε θέμα που απαιτεί επιστημονική γνωμοδότηση.

ια) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο σε διυπουργικές επιτροπές, ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα.

ιβ) Η υποστήριξη και η ενημέρωση της χημικής βιομηχανίας, οργανισμών και φορέων για τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη νομοθεσία.

ιγ) Ο χειρισμός κάθε άλλης σχετικής αρμοδιότητας που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου θέματος που είναι σχετικό με τα αντικείμενα αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Τμήματος, το οποίο δεν κατονομάζεται ειδικά.

Άρθρο 53

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.)

1.Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων (Δ.Σ.ΥΠ.Ε.) είναι οι κάτωθι:

α) Η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υλικών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

β) Η ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής ενημέρωσης.

γ) Η βελτίωση της οργάνωσης και της ποιότητας του επιχειρησιακού έργου των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

δ) Η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).

ε) Ο συντονισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης για την καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών αυτών, καθώς και των διαδικασιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά λόγο αρμοδιότητας, με τη μεθοδολογία και σε πρότυπο έντυπο που καθορίζονται από το Τμήμα Γ’-Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την ενσωμάτωσή τους στα σχετικά εγχειρίδια, την έκδοση των οποίων επιμελείται το ως άνω Τμήμα.

2.Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων.

β) Τμήμα Β΄Σχεδιασμού και Ποιότητας.

γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., στο οποίο υπάγεται Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.».

3.Οι αρμοδιότητες της Δ.Σ.ΥΠ.Ε. κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Γραφείου της, ως ακολούθως:

I. Τμήμα Α΄Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων

α) Η διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) αυτής.

β) Η μέριμνα για:

αα) την αξιοποίηση, τη συντήρηση και την καθαριότητα των μόνιμων εγκαταστάσεων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.,

ββ) την ασφάλεια και τη φύλαξη του κτιρίου της Κ.Υ. αυτής.

γ) Η επιμέλεια λειτουργίας βιβλιοθήκης και αρχείου νομοθεσίας της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

δ) Η λειτουργία αποθήκης και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση του δημοσίου υλικού της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., η υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π.Δ.Υ. και Κ.Υ.) της οικείας Γ.Δ.Ο.Υ. για τυχόν διάθεση των Παγίων στις λοιπές Υπηρεσίες αυτής ή για την εκποίησή τους.

ε) Η κατάρτιση και η ενημέρωση Μητρώου κινητών περιουσιακών στοιχείων και του αρχείου εξοπλισμού της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., η εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφάλεια του μηχανολογικού, εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού αυτής.

στ) Ο προγραμματισμός και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών προμήθειας ειδών και υπηρεσιών από τη Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., η σύνταξη εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αναγκαιότητα προμήθειας αυτών και η σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.

ζ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., που υλοποιούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και η διαβίβαση των ολοκληρωμένων φακέλων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών προς πληρωμή στο αρμόδιο για εκκαθάριση Τμήμα της Διεύθυνσης.

η) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων/επιτροπών που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, που υλοποιούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., παραλαβής αυτών και εξέτασης ενστάσεων – προσφυγών.

θ) Η υλοποίηση και η συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας των διαδικασιών προμηθειών και υπηρεσιών σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

ι) Η τήρηση, η επεξεργασία και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων.

Στο Τμήμα εδρεύουν:

αα) το Γραφείο Γραμματειακής Εξυπηρέτησης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) (παρ. 5 του άρθρου 122 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), όπως ισχύει) και

ββ) το Γραφείο Γραμματειακής Εξυπηρέτησης της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) (παρ. 3 του άρθρου 114 του π.δ. 284/1988, όπως ισχύει).

II. Τμήμα Β΄Σχεδιασμού και Ποιότητας

α) Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της:

αα) εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.,

ββ) εκτέλεσης κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει αυτή.

β) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

γ) Η κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

δ) Η μελέτη των υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και των αιτημάτων αυτών, καθώς και η σύνταξη προτάσεων και εισηγήσεων προς:

αα) τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), για θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της,

ββ) τη Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) για θέματα οργάνωσης των δομών των Υπηρεσιών της, καθορισμού/ ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων τους, των οργανικών θέσεων αυτών και Καθηκόντων του προσωπικού τους,

γγ) τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.), για την εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών της.

ε) Η σύνταξη προτάσεων για την υπόδειξη εκπροσώπων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. σε συλλογικά όργανα, εκτός εκείνων για τα οποία την αρμοδιότητα έχει το Τμήμα Α΄ της ίδιας Διεύθυνσης.

ζ) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στα εργαστήρια και, γενικότερα, στους χώρους της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

η) Η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., με τη συνδρομή των αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

θ) Η μελέτη, η επεξεργασία και η κατάρτιση του περιεχομένου πληροφοριακών και ενημερωτικών εντύπων, όπως εγχειριδίων, φυλλαδίων, οδηγών, αφισών και η υποβολή τους προς το Τμήμα Δ΄Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την επιμέλεια και έκδοσή τους.

III. α) Τμήμα Γ΄-Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

αα) Η κατάρτιση και η υποβολή:

i) προτάσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Γ.Δ.Ο.Υ., για θέματα προϋπολογισμού δαπανών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε.,

ii) των προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Γ.Δ.Ο.Υ. και προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ββ) Η μέριμνα για την κατάρτιση προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού και προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και η αποστολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

γγ) Η διασταύρωση και η κατανομή εσόδων στους διάφορους πόρους του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

δδ) Η παρακολούθηση και η ενημέρωση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί το Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

εε) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

στστ) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

ζζ) Ο έλεγχος της:

i) τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά ποσού της διαθέσιμης πίστωσης του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.,

ii) της νομιμότητας, της κανονικότητας και η εκκαθάριση των δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών και η έκδοση εντολής πληρωμής αυτών.

ηη) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

β) Γραφείο Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

Η πληρωμή των δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

4.(α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Σ.ΥΠ.Ε. ασκεί αρμοδιότητες Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

β) Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης και του Γραφείου Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., κατά λόγο αρμοδιότητας, ανήκει και κάθε άλλο θέμα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στο αντικείμενο αυτών.

Άρθρο 54

Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.)

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Χημικοτεχνικής Δασμολογίου (Α.Τ.Χ.Δ.) είναι οι κάτωθι:

α) Η διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής συναλλαγής και ενημέρωσης σε θέματα αρμοδιότητάς του.

β) Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της επιχειρησιακής ικανότητας για τον έλεγχο εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων.

γ) Η παροχή συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης:

αα) στις τελωνειακές αρχές για:

i) την εκ μέρους της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου και υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων,

ii) κατά την εφαρμογή της δασμολογικής και της τελωνειακής νομοθεσίας,

ββ) σε άλλες αρχές αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου.

δ) Ο συντονισμός:

αα) η ενημέρωση, η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση του έργου των Χημικών Υπηρεσιών:

i) κατά την παροχή τεχνικής και εργαστηριακής υποστήριξης προς τις τελωνειακές και άλλες αρχές,

ii) κατά τη συμμετοχή της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. σε δράσεις της Ε.Ε. για θέματα εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης κατά την τελωνειακή διαδικασία,

ββ) της εργαστηριακής υποστήριξης των Χημικών Υπηρεσιών (Χ.Υ.) για τον έλεγχο των ναρκωτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών.

ε) Η παρακολούθηση και η μελέτη των επιστημονικών εξελίξεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων και δράσεων, με τη συνδρομή των τελωνειακών και άλλων αρχών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων.

στ) Η συμμετοχή σε δράσεις της Ε.Ε., σε επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα για θέματα εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης κατά την τελωνειακή διαδικασία.

ζ) Η μελέτη, η επεξεργασία και η εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σχετικών με την παροχή έργου εκ μέρους της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. προς τις τελωνειακές αρχές.

η) Η τήρηση, η επεξεργασία και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων.

θ) Η καταγραφή των λειτουργικών διαδικασιών του Τμήματος, καθώς και των διαδικασιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., κατά λόγο αρμοδιότητας, με τη μεθοδολογία και σε πρότυπο έντυπο που καθορίζονται από το Τμήμα Γ’-Ανάλυσης Πολιτικής της Παραγωγικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης για την ενσωμάτωσή τους στα σχετικά εγχειρίδια, την έκδοση των οποίων επιμελείται το ως άνω Τμήμα.

ι) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στα αντικείμενά του.

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)

Άρθρο 55

Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.)

1. - Οι Χημικές Υπηρεσίες (Χ.Υ.) λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος και ο επιχειρησιακός στόχος τους είναι η υλοποίηση δράσεων για την εκπλήρωση της αποστολής της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

2.Οι αρμοδιότητες των Χ.Υ. είναι οι κάτωθι:

α) αα) η πραγματοποίηση χημικών, φυσικών, μηχανικών, μικροβιολογικών, μοριακών, οργανοληπτικών ή άλλων εξετάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση της αποστολής και των στρατηγικών στόχων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και η έκδοση των σχετικών γνωματεύσεων,

ββ) η εκτέλεση ιδιωτικών αναλύσεων και

γγ) η εκτέλεση εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

β) αα) η παροχή επιστημονικής συνδρομής στις διάφορες αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες του Κράτους,

ββ) η εφαρμογή και ο έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα αρμοδιότητας της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.,

γγ) η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και η ανάληψη, γενικά, των σχετικών δράσεων ως αρμόδιων Αρχών ελέγχου, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,

δδ) η παροχή γνωμοδοτήσεων και τεχνικών συμβουλών, η έκδοση γνωματεύσεων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,

εε) η εκπόνηση μελετών και ερευνητικών εργασιών, για την αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων και την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων,

στ) η συμμετοχή (δι’ εκπροσώπων) σε συλλογικά όργανα και η συνεργασία με άλλες Αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας,

γ) αα) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και σε άλλες αρμόδιες αρχές και η επίλυση τεχνικών θεμάτων, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας,

ββ) η έκδοση αδειών λειτουργίας και αδειών δυνατότητας μονάδων παραγωγής και εργαστηρίων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία,

γγ) ο έλεγχος, η εποπτεία και η επιθεώρηση μονάδων παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και

δδ) οι δειγματοληψίες αυτοτελώς ή από κοινού με άλλες αρχές,

δ) αα) η ανάπτυξη, η διαχείριση και η παροχή:

i) πιστοποιημένων υλικών αναφοράς για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ποιότητας των χημικών αναλύσεων, των φυσικοχημικών και των μικροβιολογικών δοκιμών,

ii) διεργαστηριακών σχημάτων δοκιμών και διακριβώσεων για την επικύρωση μεθόδων, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση υλικών αναφοράς και τον έλεγχο της τεχνικής ικανότητας στους τομείς των χημικών αναλύσεων, των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών δοκιμών, για λογαριασμό των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και άλλων Φορέων,

ββ) η οργάνωση, η διαχείριση και η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον χώρο των χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών δοκιμών και αναλύσεων και σε θέματα που σχετίζονται με την επίτευξη ακρίβειας, ιχνηλασιμότητας και συγκρισιμότητας στις ανωτέρω δοκιμές και αναλύσεις,

γγ) η υλοποίηση των μονάδων μέτρησης στο πεδίο των χημικών μετρήσεων του διεθνούς συστήματος (SI), η τήρηση των αντίστοιχων εθνικών προτύπων της χώρας και η διάδοση της γνώσης και της επιστήμης στο πεδίο της χημικής μετρολογίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).

ε) Η άσκηση του επισήμου φυσικοχημικού ελέγχου της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων ο οποίος πραγματοποιείται σε διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους.(ν. 3335/2005).

στ) Η άσκηση των επισήμων ελέγχων, κατά την έννοια της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, κατά λόγο αρμοδιότητας.

ζ) Η συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια ελέγχου, για την τεχνική υποστήριξη άλλων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση της νοθείας ή άλλων δόλιων πρακτικών σε τρόφιμα, καύσιμα, κ.ά., που εντάσσονται στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος.

η) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις στην Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και αφορά στα αντικείμενα των Χημικών Υπηρεσιών.

3.(α) Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.:

αα) μπορεί:

i) να εξειδικεύεται το εργαστηριακό έργο των Χ.Y.,

ii). Με όμοιες Αποφάσεις ή και με νομοθετικές ή άλλες διοικητικές πράξεις, μπορεί να ανατίθενται σε Χ.Υ. εργαστηριακοί ή άλλοι έλεγχοι, που ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα άλλων Χ.Υ.

ββ) Καθορίζονται οι όροι, οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, στα πλαίσια των διενεργουμένων επισήμων ελέγχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ενάσκησή τους, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. κατά την άσκηση των ελέγχων, προκειμένου για την αντιμετώπιση της νοθείας ή άλλων δόλιων πρακτικών στα τρόφιμα, που εντάσσονται στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος.

β) Οι αριθ. 30/003/000/4638/16.12.2015 (Β΄ 2801) και 30/002/000/8644/23.12.2016 (Β’ 4267) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν.

4. - Οι Χ.Υ. είναι οι κατωτέρω:

α) Α΄ Χ.Υ. Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Αθήνα,

β) Β΄ Χ.Υ. Αθηνών, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Αθήνα,

γ) Γ΄ Χ.Υ. Αθηνών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα την Αθήνα,

δ) Χ.Υ. Πειραιά, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τον Πειραιά,

ε) Χ.Υ. Αιγαίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Ρόδο,

στ) Χ.Υ. Ελευσίνας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα την Ελευσίνα,

ζ) Χ.Υ. Μετρολογίας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα την Αθήνα,

η) Χ.Υ. Λάρισας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τη Λάρισα,

θ) Χ.Υ. Βόλου, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τον Βόλο,

ι) Χ.Υ. Λιβαδειάς, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τη Λιβαδειά,

ια) Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τα Ιωάννινα,

ιβ) Χ.Υ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Πάτρα,

ιγ) Χ.Υ. Κρήτης, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα το Ηράκλειο,

ιδ) Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

ιε) Χ.Υ. Σερρών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τις Σέρρες,

ιστ) Χ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Καβάλα.

5. - Οι καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες των Χ.Υ. έχουν ως εξής:

Ι. Α΄ Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Τροφίμων και Προσθέτων Τροφίμων Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β’ και η’ της παρ. 2, στον τομέα της ποιότητας-γνησιότητας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων μελισσοκομίας, καθώς και των πρόσθετων και των αρωματικών υλών τροφίμων.

β) Τμήμα Β΄ - Χημικών Κινδύνων Τροφίμων και Ειδικών Αναλύσεων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β’ και η’ της παρ. 2, στον τομέα των ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα, των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, των αλλεργιογόνων ουσιών και άλλων ειδικών αναλύσεων.

γ) Τμήμα Γ΄ - Νερών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β’ και η’ της παρ. 2, στον τομέα των νερών.

δ) Τμήμα Δ΄ - Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β’ και η’ της παρ. 2, στον τομέα της αλκοόλης και των ποτών με αλκοόλη.

ΙΙ. Β΄ Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ - Μετάλλων, Ορυκτών και προϊόντων τους και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’ και η’ της παρ. 2, στον τομέα των πρώτων υλών και των βιομηχανικών προϊόντων ανόργανης σύνθεσης, των μετάλλων, των πετρωμάτων, ορυκτών και τεχνουργημάτων εξ΄ αυτών, των υφανσίμων ινών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των προϊόντων χάρτου και δέρματος, των απορρυπαντικών σαπώνων και των προϊόντων συγκολλημένης ξυλείας και των λιπασμάτων.

β) Τμήμα Β΄ - Υλικών σε Επαφή με Τρόφιμα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’ και η’ της παρ. 2, στον τομέα των υλικών σε επαφή με τρόφιμα και των υλικών σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

γ) Τμήμα Γ΄ - Ναρκωτικών

Ασκεί τις αρμοδιότητες:

αα) Των περ. α’, β’, γ’ και η’ της παρ. 2, στον τομέα των ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών.

ββ) Του συντονισμού της συμμετοχής των εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. σε διεργαστηριακές εξετάσεις.

γγ) της διαχείρισης θεμάτων που αφορούν στην προμήθεια και διανομή προτύπων και υλικών αναφοράς ναρκωτικών και προδρόμων ουσιών.

δδ) Της παροχής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και οδηγιών στα εργαστήρια της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. για την ορθή εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων και, γενικά, για τη διερεύνηση/χειρισμό των δειγμάτων/υποθέσεων ναρκωτικών, καθώς και της εκπόνησης σχετικών εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εγχειριδίων.

εε) Της παροχής οδηγιών στα ως άνω εργαστήρια για τη χρήση και αξιοποίηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από τις διωκτικές, δικαστικές και άλλες Αρχές.

στστ) Η συμμετοχή σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα για θέματα εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης στον τομέα των ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών.

ζζ) Η συνεργασία με συναρμόδιες Αρχές, με Διεθνείς Οργανισμούς και με Επιστημονικά Κέντρα του εξωτερικού για τον έλεγχο ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών.

δ) Τμήμα Δ΄ - Οργανικών Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων, Αγνώστων Δειγμάτων και Λιπασμάτων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄ και η’ της παρ. 2, στον τομέα των πρώτων υλών και των βιομηχανικών προϊόντων οργανικής σύνθεσης, των οργανικών χημικών προϊόντων, των πολυμερών και των πλαστικών, των ειδών βρεφικής και παιδικής φροντίδας, των σχολικών ειδών, των παιχνιδιών, των χρωμάτων-διαλυτών-κολλών, των κεριών και αγνώστων δειγμάτων (οργανικών και ανόργανων), των λιπασμάτων και των ύποπτων και αγνώστων δειγμάτων από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές και καταστροφές και λοιπών προϊόντων.

ΙΙΙ. Γ΄ Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αθηνών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β’, γ’, στ΄, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στον νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας, Παπάγου-Χολαργού, Δάφνης-Υμηττού, Κηφισιάς, Πεντέλης, ΦιλοθέηςΨυχικού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αθηναίων, Βύρωνος, Καισαριανής, Ηρακλείου, Ηλιουπόλεως, Ζωγράφου, Γαλατσίου, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Ιλίου, Αγίας Παρασκευής, Πετρουπόλεως, Χαλανδρίου, Περιστερίου, Νέας Ιωνίας, Μεταμορφώσεως, Αχαρνών, Ωρωπού, Διονύσου, Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

Στη Γ’ Χ.Υ. Αθηνών λειτουργεί Γραφείο, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και άλλες Αρχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” και την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

ΙV. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής και διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ - Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’ και η’ της παρ. 2 στους τομείς της ποιότητας – γνησιότητας και ασφάλειας τροφίμων ζωϊκής προέλευσης, εκτός των προϊόντων μελισσοκομίας, ορισμένων ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής.

β) Τμήμα Β΄ - Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών και Βιομηχανικών Προϊόντων.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, ε’ και η’ της παρ. 2 στον τομέα των ενεργειακών και ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων, στο πλαίσιο της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής.

γ) Τμήμα Γ΄ - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης

Ασκεί τις αρμοδιότητες:

αα) των περ. β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στον νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων ΚερατσινίουΔραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Σαλαμίνας, Αγκιστρίου, Πειραιώς, Περάματος, Κορυδαλλού, Αίγινας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας, Μοσχάτου-Ταύρου, ΕλληνικούΑργυρούπολης, Καλλιθέας, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης, Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω και

ββ) της περ. γ΄ της παρ. 2 στον τομέα των πετρελαιοειδών, στους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας– Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου.

Στο Τμήμα Γ’ λειτουργεί Γραφείο, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και άλλες Αρχές, την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και την άσκηση των επίσημων ελέγχων τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, κατά την έννοια της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, κατά λόγο αρμοδιότητας.

V. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Αιγαίου

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, από τα οποία το ένα (1) εδρεύει εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και σε τρία (3) Αυτοτελή Γραφεία, τα οποία υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας αυτής.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Ρόδου.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Δωδεκανήσου.

β) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης, με έδρα την Μυτιλήνη.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Λέσβου.

γ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σύρου, με έδρα τη Σύρο.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Κυκλάδων.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σάμου, με έδρα τη Σάμο.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Σάμου.

ε) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χίου, με έδρα τη Χίο.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Χίου.

VI. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ελευσίνας.

Ασκεί τις αρμοδιότητες:

α) της περ. α’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου στον τομέα του ζύθου, της ταυτοποίησης θαλάσσιας ρύπανσης, των αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών δειγμάτων, στο πλαίσιο της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται στα όρια του νομού Αττικής.

β) των περ. β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στον νομό Αττικής, εντός των ορίων των Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας–Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου και Χαϊδαρίου, εκτός της αρμοδιότητας της περ. γ΄ στον τομέα των πετρελαιοειδών.

VII. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Μετρολογίας

Ασκεί τις αρμοδιότητες της περ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου στον τομέα εξειδικευμένων δοκιμών και μετρήσεων με εφαρμογή προτύπων μεθόδων αναφοράς, της περ. β΄ αυτής στον τομέα της χημικής μετρολογίας και των περ. δ΄ και η’ της ίδιας παραγράφου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας που εκτείνεται σε όλους τους νομούς.

VIII. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Λάρισας

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

ΙΧ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Βόλου

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Μαγνησίας.

Χ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Λιβαδειάς

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Στην Χ.Υ. Λιβαδειάς υπάγεται και λειτουργεί ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας», με έδρα την Χαλκίδα, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α’, β’ εκτός της υποπερίπτωσης γγ’, γ’ εκτός της υποπερίπτωσης ββ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Ευβοίας.

ΧΙ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Άρτας και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα και τρία (3) Αυτοτελή Γραφεία, τα οποία υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας αυτής.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ - Εργαστηριακών Ελέγχων Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

β) Τμήμα Β΄ - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

γ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Φλώρινας, με έδρα την Φλώρινα Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Φλώρινας.

ε) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Πρεβέζης, Λευκάδας και Άρτας.

XΙΙ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Κορινθίας, Αργολίδος, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Αιτωλοακαρνανίας και Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, εκ των οποίων τα τρία (3) εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης και σε δύο (2) Αυτοτελή Γραφεία, που υπάγονται απ’ ευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύουν εκτός της έδρας αυτής.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων της, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄ - Εργαστηριακών Ελέγχων

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. ΧΠ

β) Τμήμα Β΄ - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

γ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Κερκύρας.

δ) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Κορινθίας και Αργολίδος.

ε) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Μεσσηνίας.

στ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Τρίπολης, με έδρα την Τρίπολη

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Αρκαδίας και Λακωνίας.

ζ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

ΧΙΙΙ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κρήτης

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνης.

Στην Χ.Υ. Κρήτης υπάγεται και λειτουργεί ένα (1) Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χανίων», με έδρα τα Χανιά, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α’, β’ εκτός της υποπερίπτωσης γγ’, γ’ εκτός της υποπερίπτωσης ββ΄ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Χανίων και Ρεθύμνης.

ΧΙV. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Κεντρικής Μακεδονίας

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, ε, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας και διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και εδρεύει εκτός της έδρας αυτής.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α΄Εργαστηριακών Ελέγχων Τροφίμων, Νερών, Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’ και η’ της παρ. 2 στον τομέα τροφίμων, νερών, αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας.

β) Τμήμα Β΄Εργαστηριακών Ελέγχων Ενεργειακών, Βιομηχανικών Προϊόντων και Ναρκωτικών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, ε’ και η’ της παρ. 2 στον τομέα των ενεργειακών, των βιομηχανικών προϊόντων και των ναρκωτικών, καθώς και της περ. γ’ της ίδιας παραγράφου στον τομέα των ναρκωτικών, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας.

γ) Τμήμα Γ΄ - Εποπτείας και Τελωνειακής Υποστήριξης

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. β’, γ’ (εκτός του τομέα των ναρκωτικών), στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Πιερίας.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Έδεσσας, με έδρα τη Σκύδρα

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Ημαθίας και Πέλλας.

XV. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Σερρών

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄, γ΄, στ’, ζ’ και η’, της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Σερρών.

ΧVΙ. Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄, γ΄, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα πλαίσια της χωρικής της αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Καβάλας, Δράμας, Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, από τα οποία το ένα (1) Τμήμα και το Αυτοτελές Γραφείο εδρεύουν εκτός της έδρας της Διεύθυνσης.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Καβάλας

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Καβάλας και Δράμας.

β) Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’, στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια των νομών Έβρου και Ροδόπης.

γ) Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη.

Ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’, β’, γ’,στ’, ζ’ και η’ της παρ. 2, στα πλαίσια της χωρικής του αρμοδιότητας, που εκτείνεται στα όρια του νομού Ξάνθης.

6.Με ειδική εντολή των Προϊσταμένων των Χ.Υ. Αιγαίου, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορεί να ανατίθεται σε υφιστάμενα Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία των οικείων Χ.Υ., τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες της περ. γ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των υποπερ. ββ’, γγ’ και δδ’ της ως άνω περ. γ’ και πέραν των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης».

Γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται:

α) το Τμήμα «Β΄Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων» της «Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων», στο εξής νοούνται τα Τμήματα «Β’Χημικών Προϊόντων» και « Γ’ - Προϊόντων Καπνού και Βιομηχανικών Προϊόντων», κατά λόγο αρμοδιότητας,

β) το Τμήμα «Α’ - Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων» της Β’ Χ.Υ. Αθηνών, στο εξής νοούνται τα Τμήματα «Α΄ - Μετάλλων, Ορυκτών και Προϊόντων τους και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης» και «Δ’Οργανικών Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων, Αγνώστων Δειγμάτων και Λιπασμάτων», κατά λόγο αρμοδιότητας,

γ) το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών, με έδρα τις Σέρρες ή η Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το μέρος που αφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Σερρών, στο εξής νοείται η «Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Σερρών» με έδρα τις Σέρρες.

Δ.-1. Από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο Α’ της παρούσας απόφασης:

α) Καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οποίες είναι οι εξής:

Ε. – Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις:

α) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

αα) Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968, Διόρθωση Σφάλματος Β΄1238), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

ββ) Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19.10.2018 (Β΄4762), όπως ισχύει

γγ) Δ.ΟΡΓ.Α 1061722 ΕΞ 2019/23.04.2019 (Β΄ 1460), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

β) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12.12.2016 (Β’ 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06.11.2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ΣΤ. –Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στις παραγράφους Α΄ και Δ΄ αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!