Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α.1160/2019 Τροποποίηση της απόφασης για τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της ΠΣΑΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
II. ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄-
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Γκότση, Γ.
Σ. Μπέη, Χ. Ζαχαριάδου
Τηλέφωνο:210-3375 865,-868
Τηλ/πία:210-33 75 854
Ηλ. ταχ.:dos.c@aade.gr
Ιστοσελίδα:www.aade.gr

ΑΔΑ: 6Ζ2Μ46ΜΠ3Ζ-ΛΗΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. ΦΕΚ:/

Αθήνα, 19 Απριλίου 2019

Α.1160

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1078/27.04.2018 (Β’ 1634) υπουργική απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016 (Α’ 190).»

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1135/2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 2, πρώτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής», σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου.

β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) υπουργική απόφαση, όπως έχει αντικατασταθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1078/27.04.2018 (Β’ 1634) υπουργική απόφαση «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016 (Α’ 190)».

3. Τον από Νοέμβριο 2018 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς, με αναφορά στη δέσμευσή τους ως προς το έτος πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών, και τον από 29.10.2018 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ).

4. Την από 19.04.2019 τελευταία αναθεωρημένη Γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δυνάμει του Τμήματος 7, παρ.1, περίπτ. στ’ της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τον κατάλογο των Δικαιοδοσιών των Αρμοδίων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και να εφαρμόζει την ΠΣΑΑ.

5. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968/22.03.2017).

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/330.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β΄2743) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

9. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016, (Β’ 3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

12. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής δυνάμει του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του ν.4428/2016.

13. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο σημείο 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες δικαιοδοσίες που υπέγραψαν την ΠΣΑΑ και ως προς τις οποίες η Χώρα προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την κυρωθείσα με το άρθρο πρώτο του ν.4428/2016 ΠΣΑΑ, καθώς και οι μεταβολές στη δέσμευση ορισμένων δικαιοδοσιών σχετικά με το έτος της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητή ΑΑΔΕ στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της διάταξης του άρθρου 14, παρ. 2, περίπτ. γ’ του ν.4389/2016.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το άρθρο 1 της αριθ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1078/27.04.2018 (Β’ 1634), αντικαθίσταται ως εξής: «

Άρθρο 1

Κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή, σε διμερή βάση, την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ), με βάση τις δηλώσεις βούλησης εκ μέρους όλων των Δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ ως προς το έτος της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών, ως εξής:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2017
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α /Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Ανγκουίλα Anguilla Ανγκουίλα (υπερπόντιο έδαφος Η.Β.) ΑΙ
2 Αργεντινή Argentina Δημοκρατία της Αργεντινής AR
3 Βερμούδες Bermuda Βερμούδες (υπερπόντιο έδαφος Η.Β.) BM
4 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (υπερπόντιο έδαφος Η.Β.) VG
5 Nήσοι Κάιμαν Cayman Islands Έδαφος των Νήσων Κάιμαν (υπερπόντιο έδαφος Η.Β.) ΚΥ
6 Κολομβία Colombia Δημοκρατία της Κολομβίας CO
7 Φερόες Νήσοι Faroe Islands Φερόες Νήσοι (αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας) FO
8 Γκέρνζι Guernsey Βαϊλάτο του Γκέρνζι (εξαρτημένο έδαφος του Η.Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων) GG
9 Ισλανδία Iceland Ισλανδία IS
10 Ινδία India Δημοκρατία της Ινδίας IN
11 Νήσος του Μαν Isle of Man Νήσος του Μαν (εξαρτημένο έδαφος του Η.Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων) IM
12 Τζέρζι Jersey Βαϊλάτο του Τζέρζι (εξαρτημένο έδαφος του Η.Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων) JE
13 Νότια Κορέα Korea Δημοκρατία της Κορέας KR
14 Μεξικό Mexico Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού MX
15 Μοντσεράτ Montserrat Μοντσεράτ MS
16 Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) Netherlands (in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba) Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) NL (νήσοι Μποναίρ,Αγιος Ευστάθιος και Σάμπα με κωδικό BQ)
17 Νορβηγία Norway Βασίλειο της Νορβηγίας NO
18 Σεϋχέλλες Seychelles Δημοκρατία των Σεϋχελλών SC
19 Νότια Αφρική South Africa Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής ZA
20 ΝήσοιΤερκ και Κάικος Turks and Caicos Islands Νήσοι Τερκ και Κάικος (υπερπόντια εδάφη Η.Β.) TC

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2018
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α /Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda Αντίγκουα και Μπαρμπούντα AG
2 Αρούμπα Aruba (αυτόνομη οντότητα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών) Αρούμπα AW
3 Αυστραλία Australia Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας AU
4 Αζερμπαϊτζάν Azerbaijan Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ΑΖ
5 Μπαχάμες Bahamas Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών BS
6 Μπαχρέιν Bahrain Βασίλειο του Μπαχρέιν BH
7 Μπαρμπάντος Barbados Μπαρμπάντος (τα) BB
8 Μπελίζε Belize Μπελίζε (η) BZ
9 Βραζιλία Brazil Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας BR
10 Καναδάς Canada Καναδάς CA
11 Χιλή Chile Δημοκρατία της Χιλής CL
12 Κίνα China Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας CN
13 Κόστα Ρίκα Costa Rica Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα CR
14 ΝήσοιΚουκ Cook Islands ΝήσοιΚουκ CK
15 Κουρασάο Curagao Κουρασάο (αυτόνομη οντότητα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών από 10.10.2010) CW
16 Γροιλανδία Greenland Γροιλανδία (αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας) GL
17 Γρενάδα Grenada Γρενάδα GD
18 Χονγκ Κονγκ, Κίνα Hong Kong, China Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ΗΚ
19 Ινδονησία Indonesia Δημοκρατία της Ινδονησίας ID
20 Ισραήλ Israel Κράτος του Ισραήλ IL
21 Ιαπωνία Japan Ιαπωνία JP
22 Λίβανος Lebanon Δημοκρατία του Λιβάνου LB
23 Μακάο, Κίνα Macao, China Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας MO
24 Μαλαισία Malaysia Μαλαισία MY
25 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ MH
26 Μαυρίκιος Μαυπΐ^ Δημοκρατία του Μαυρικίου MU
27 Ναουρού Nauru Δημοκρατία του Ναουρού NR
28 Νέα Ζηλανδία New Zealand Νέα Ζηλανδία NZ
29 Νιούε Niue Νιούε (το) NU
30 Πακιστάν Pakistan Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν
31 Παναμάς Panama Δημοκρατία του Παναμά PA
32 Κατάρ Qatar Κράτος του Κατάρ QA
33 Ρωσία Russian Federation Ρωσική Oμοσπονδία RU
34 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Saint Kitts and Nevis Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις KN
35 Αγία Λουκία Saint Lucia Αγία Λουκία LC
36 Άγιος Βικέντιος και Saint Vincent and Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες VC
  Γρεναδίνες the Grenadines    
37 Σαμόα Samoa Ανεξάρτητο Κράτος της Σαμόα WS
38 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας SA
39 Σινγκαπούρη Singapore Δημοκρατία της Σινγκαπούρης SG
40 Άγιος Μαρτίνος Sint Maarten Άγιος Μαρτίνος (αυτόνομη οντότητα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών από 10.10.2010) SX
41 Τουρκία Turkey Δημοκρατία της Τουρκίας TR
42 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα AE
43 Ουρουγουάη Uruguay Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης UY
44 Βανουάτου Vanuatu Δημοκρατία του Βανουάτου VU

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2019
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α /Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Γκάνα Ghana Δημοκρατία της Γκάνας GH
2 Κουβέιτ Kuwait Κράτος του Κουβέιτ KW
3 Νιγηρία Nigeria Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας NG

 

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2020
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α /Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Αλβανία Albania Δημοκρατία της Αλβανίας AL
2 Καζαχστάν Kazakhstan Δημοκρατία του Καζαχστάν KZ

 

Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α /Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Λιβερία Liberia Δημοκρατία της Λιβερίας LR
2 Ισημερινός Ecuador Δημοκρατία του Ισημερινού EC

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!