Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1054/2022 Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».

Α. 1054/2022

ΦΕΚ B' 2154/03.05.2022

Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των περ. ιθ’ έως και κβ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 14, καθώς και των άρθρων 37 και 41, αυτού,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ε) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6),

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Α.1161/3.7.2020 «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.» (Β’ 3020),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743),

γ) Α.1137/11.6.2020 «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου» (Β’ 2423),

δ) Α.1213/10.09.2021 «Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρησης Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών» (Β’ 4272).

3. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη για τη ρύθμιση συγκεκριμένης διαδικασίας για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων απευθυνόμενων στις Φορολογικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την καλύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ψηφιακή υποβολή αιτημάτων

1. Η Εφαρμογή Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade. gov.gr), εφεξής η Εφαρμογή, ορίζεται ως αποκλειστική διαδικασία για την ψηφιακή υποβολή στις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που εντάσσονται στην Εφαρμογή, αιτημάτων για διεκπεραίωση των διαδικασιών που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στην Εφαρμογή (υποβολή δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ., κατάθεση δικαιολογητικών, αιτημάτων για έκδοση βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών και λοιπών αιτημάτων).

2. Η αποστολή αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις διαδικασίες και Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που δεν έχουν ενταχθεί στην Εφαρμογή μέχρι την έκδοση της παρούσας και μέχρι την ένταξή τους σε αυτή.

3. Αιτήματα για τις διαδικασίες της παρ. 1 που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες της παρ. 1 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αποστολής αιτήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Υπηρεσίες της παρ. 1, ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την υποχρέωση ψηφιακής υποβολής, αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής, των αιτημάτων για τις διαδικασίες που εντάσσονται σε αυτή.

4. Αιτήματα που αποστέλλονται μέσω της Εφαρμογής για διαδικασίες που διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω ειδικών ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ ή δεν είναι ενταγμένες στην Εφαρμογή, δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας και θα αποστέλλεται απάντηση επί του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, με την οποία θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την ορθή υποβολή του μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ ή με τους λοιπούς προβλεπόμενους τρόπους.

5. Διευκρινίζεται ότι για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που εντάσσονται στην Εφαρμογή, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα προσέλευσης των φορολογουμένων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για αυτοπρόσωπη υποβολή αιτημάτων, καθώς και η αποστολή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προϋποθέσεων διεκπεραίωσης διαδικασιών μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα τα παραλαμβάνουν και θα τα πρωτοκολλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2690/1999.

Άρθρο 2
Ταυτοποίηση χρηστών της Εφαρμογής

1. Για την είσοδο στην Εφαρμογή απαιτείται ταυτοποίηση των στοιχείων του φορολογουμένου, με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet). Πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήματος διατίθενται για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην αρχική οθόνη της Εφαρμογής εγχειρίδιο χρήσης αυτής και επικαιροποιημένος Οδηγός Διαδικασιών στον οποίο περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες που δέχονται αιτήματα μέσω της Εφαρμογής, οι διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στην Εφαρμογή και οι αναγκαίες οδηγίες για τη διεκπεραίωσή τους. Το αίτημα υποβάλλεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο που τον εκπροσωπεί νόμιμα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιθυμεί την υποβολή πολλαπλών αιτημάτων, υποβάλλει για κάθε διαδικασία χωριστό αίτημα με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατά την είσοδο στην Εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος μέσω της Εφαρμογής (όπως π.χ. όταν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος, ή όταν ο ΑΦΜ ανήκει σε θανόντα), εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, τα αιτήματα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία.

Άρθρο 3
Παραλαβή ψηφιακών αιτημάτων, διαχείριση και διεκπεραίωση διαδικασιών

1. Ως ημερομηνία παραλαβής των αιτημάτων που υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής τους στην Εφαρμογή. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά σε διαδικασία για την οποία προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για ενέργεια του φορολογούμενου, θεωρείται ότι αυτή έχει εμπροθέσμως λάβει χώρα εφόσον το αίτημα υποβληθεί στην Εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας.

2. Μετά την παραλαβή του αιτήματος ο φορολογούμενος λαμβάνει ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τον μοναδικό αριθμό που έλαβε το αίτημά του στην Εφαρμογή, την χρέωσή του σε υπάλληλο και την απάντηση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε αυτό. Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση του αιτήματος του από την αρμόδια Υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του, ο φορολογούμενος ενημερώνεται σχετικά.

3. Για τα αιτήματα που αφορούν σε διαδικασίες για τις οποίες κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) ή ειδικές διατάξεις απαιτείται κοινοποίηση πράξης από τη φορολογική διοίκηση, όπως στην περίπτωση έκδοσης πράξης προσδιορισμού φόρου κατόπιν υποβολής δήλωσης, ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον ΚΦΔ και τις ειδικές διατάξεις διαδικασία κοινοποίησης.

4. Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της Εφαρμογής, τα αιτήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο με το υποβληθέν αίτημα έγγραφο (π.χ. δικαιολογητικά), που λαμβάνονται μέσω της Εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δημιουργούν ήδη αυτόματα ψηφιακό φάκελο υπόθεσης, ο οποίος λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου από το ενιαίο κεντρικό πρωτόκολλο της Εφαρμογής και αρχειοθετείται ψηφιακά εντός αυτής. Συνεπώς, τα ανωτέρω δεν εκτυπώνονται, ούτε πρωτοκολλούνται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των Υπηρεσιών (υποσύστημα πρωτοκόλλου του ΟΠΣ TAXIS, Ο.Π.Σ.Κ.Υ.Livelink) ούτε αρχειοθετούνται σε έγχαρτη μορφή.

5. Έντυπα, των οποίων ο τύπος και το περιεχόμενο έχουν καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις και μέσω της Εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα λήψης αυτών, μέσω υπερσυνδέσμων, σε τύπο διαφορετικό από αυτόν που είχε καθοριστεί με τις προγενέστερες αποφάσεις, ισχύουν ως αναρτώνται στην Εφαρμογή.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα αιτήματα που υποβάλλονται ψηφιακά από 9/5/2022.

2. Από την παρούσα δεν θίγονται διαδικασίες, που διενεργούνται βάσει συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπών ειδικών νομοθετημάτων (αναφέρονται ενδεικτικά η διαδικασία υποβολής δηλώσεων τρίτου, η διαδικασία κοινοποίησης δικαστικών αιτήσεων, οι αιτήσεις του ν. 3869/2010 ή η διαδικασία επιβολής κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου).

3. Αιτήματα και δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και εκκρεμούν στις Φορολογικές Υπηρεσίες διεκπεραιώνονται με τις διαδικασίες που ήδη προβλέπονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!