Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1051/2022 Κατάλογος των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή ΕαΧ

Αριθμ. 1051

ΦΕΚ B' 2106/28.04.2022

Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις» (Α' 150),

β) των παρ. 1, 2 και 3 του Τμήματος 8 του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017,

γ) του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α' και Β' σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α' 116),

2. την από 29.06.2017 γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει της υποπερ. β' της περ. ε' της παρ. 1 του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τη Δήλωση από την Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας ότι προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την ΠΣΑΑ με όλες τις άλλες Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες υποβάλλουν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 1 του Τμήματος 8 αυτής,

3. τις υποβληθείσες προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ γνωστοποιήσεις της παρ. 1 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017,

4. τις υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017:

α) A 1092/2021 (Β’ 1723), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2019

β) Α 1124/2020 (Β’ 2328), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2018,

γ) Α 1117/2019 (Β’ 1297), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2017 και

δ) ΠΟΛ 1111/2018 (Β’ 2265), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2016,

5. Τους κάτωθι δημοσιευμένους καταλόγους, όπως αυτοί επικαιροποιούνται και ισχύουν:

α) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ (Δεκέμβριος 2021 ) https://www. oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automaticexchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf,

β) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες της ΠΣΑΑ με ενεργοποιημένες σχέσεις ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) (Μάρτιος 2022) http://www.oecd.org/tax/ beps/country-by-country-exchange-relationships.htm),

γ) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες στη Σύμβαση (Δεκέμβριος 2020) http://www. oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_ convention.pdf,

δ) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις Επιφυλάξεις των Δικαιοδοσιών επί της Σύμβασης (Μαρ 2022) https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-t reaties/-/conventions/treaty/127/declarations.

6. Τη διασφάλιση των όρων της αμοιβαιότητας για την ανταλλαγή των ΕαΧ.

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 121).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

13. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ ως Αρμόδιας Αρχής δυνάμει της περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017.

14. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ

Ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2020, ως προς το έτος ανταλλαγής 2022:

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2022
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Άγιος Μαρίνος San Marino Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου SM
2 Αζερμπαϊτζάν Azerbaijan Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν AZ
3 Ανδόρα Andorra Πριγκιπάτο της Ανδόρας AD
4 Αργεντινή Argentina Δημοκρατία της Αργεντινής AR
5 Αυστραλία Australia Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας AU
6 Βραζιλία Brazil Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας BR
7 Γιβραλτάρ Gibraltar Γ ιβραλτάρ GI
8 Γκέρνζι Guernsey Βαϊλάτο του Γκέρνζι GG
9 Ελβετία Switzerland Ελβετική Συνομοσπονδία CH
10 Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας UK
11 Ιαπωνία Japan Ιαπωνία JP
12 Ινδία India Δημοκρατία της Ινδίας IN
13 Ινδονησία Indonesia Δημοκρατία της Ινδονησίας ID
14 Ισλανδία Iceland Ισλανδία IS
15 Καζαχστάν Kazakhstan Δημοκρατία του Καζακστάν KZ
16 Καναδάς Canada Καναδάς CA
17 Κίνα China Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας CN
18 Κολομβία Colombia Δημοκρατία της Κολομβίας CO
19 Κόστα Ρίκα Costa Rica Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα CR
20 Νότια Κορέα Korea Δημοκρατία της Κορέας KR
21 Λιχτενστάιν Liechtenstein Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν LI
22 Μαλαισία Malaysia Μαλαισία ΜΥ
23 Μαυρίκιος Mauritius Δημοκρατία του Μαυρικίου MU
24 Μεξικό Mexico Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού MX
25 Μονακό Monaco Πριγκιπάτο του Μονακό MC
26 Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) Netherlands (in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba) Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) NL (νήσοι Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα με κωδικό BQ)
27 Νέα Ζηλανδία New Zealand Νέα Ζηλανδία NZ
28 Νήσος του Μαν Isle of Man Νήσος του Μαν IM
29 Νιγηρία Nigeria Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας NG
30 Νορβηγία Norway Βασίλειο της Νορβηγίας NO
31 Νότια Αφρική South Africa Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής ZA
32 Ουρουγουάη Uruguay Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης UY
33 Πακιστάν Pakistan Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν PK
34 Παναμάς Panama Δημοκρατία του Παναμά PA
35 Περού Peru Δημοκρατία του Περού PE
36 Ρωσία Russian Federation Ρωσική Ομοσπονδία RU
37 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας SA
38 Σεϋχέλλες Seychelles Δημοκρατία των Σεϋχελλών SC
39 Σιγκαπούρη Singapore Δημοκρατία της Σιγκαπούρης SG
40 Τζέρζι Jersey Βαϊλάτο του Τζέρζι JE
41 Τουρκία Turkey Δημοκρατία της Τουρκίας TR
42 Χιλή Chile Δημοκρατία της Χιλής CL
43 Χονγκ Κονγκ Hong Kong Ειδική Διοικητική Περιοχή Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας HK
 
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ (ΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2022
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Ανγκουίλα Anguilla Ανγκουίλα ΑΙ
2 Βερμούδες Bermuda Βερμούδες BM
3 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι VG
4 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα AE
5 Κατάρ Qatar Κράτος του Κατάρ QA
6 Κουρασάο Curaçao Κουρασάο CW
7 Μακάο Macau Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας MO
8 Μπαχάμες Bahamas Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών BS
9 Μπαχρέιν Bahrain Βασίλειο του Μπαχρέιν BH
10 Μπελίζ Belize Μπελίζ BZ
11 Νήσοι Κάιμαν Cayman Islands Έδαφος των Νήσων Κάιμαν KY
12 Νήσοι Τερκ και Κάικος Turks and Caicos Islands Νήσοι Τερκ και Κάικος TC

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

O Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!