Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Α. 1117/2019 Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα για στοιχεία του φορολογικού έτους 2017

Αριθμ. Α. 1117

ΦΕΚ B 1297 - 16.04.2019

Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις»,

β) της παρ. 2 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017,

γ) των παρ. 3 και 6 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροπο-ποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησης της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 (Α' 116) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α' και Β' σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής»,

δ) των άρθρων 1 έως 43 του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,

ε) της ΠΟΛ. 1111/2018 (Β' 2265) «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150)».

2. Τους κάτωθι δημοσιευμένους καταλόγους, όπως αυτοί επικαιροποιούνται και ισχύουν:

α) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ (https://www.oecd.org/tax/ automatic-exchange/about-automatic-exchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf),

β) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Δικαιοδοσίες της ΠΣΑΑ με ενεργοποιημένες σχέσεις ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ) (http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm),

γ) του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες στη Σύμβαση (http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status of convention.pdf),

δ) του ΟΟΣΑ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ΠΣΑΑ (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.html),

ε) του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις Επιφυλάξεις των Δικαιοδοσιών επί της Σύμβασης (http:// www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/ conventions/treaty/127/declarations) και τη σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

3. Την από 29.06.2017 γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει της υποπεριπτ. β' της περιπτ. ε' της παρ. 1 του Τμήματος 8 της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τη Δήλωση από την Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας ότι προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την ΠΣΑΑ με όλες τις άλλες Αρμόδιες Αρχές, οι οποίες υποβάλλουν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την περιπτ. ε' της παρ. 1 του Τμήματος 8 αυτής.

4. Τις υποβληθείσες προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ γνωστοποιήσεις της παρ. 1 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017.

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968).

6. Το π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β' 3696) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.»

11. Τη διασφάλιση των όρων της αμοιβαιότητας για την ανταλλαγή των ΕαΧ.

12. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΔΟΣ) της ΑΑΔΕ ως Αρμόδιας Αρχής δυνάμει της περιπτ. ια' της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017.

13. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ

Ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2017, κατά το έτος ανταλλαγής 2019:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 2019

Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Αργεντινή Argentina Δημοκρατία της Αργεντινής AR
2 Αυστραλία Australia Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας AU
3 Βραζιλία Brazil Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας BR
4 Γκέρνζι Guernsey Βαϊλάτο του Γκέρνζι GG
5 Ιαπωνία Japan Ιαπωνία JP
6 Ινδία India Δημοκρατία της Ινδίας IN
7 Ινδονησία Indonesia Δημοκρατία της Ινδονησίας ID
8 Ισλανδία Iceland Δημοκρατία της Ισλανδίας IS
9 Καναδάς Canada Καναδάς CA
10 Κίνα China Λαϊκη Δημοκρατία της Κίνας CN
11 Κολομβία Colombia Δημοκρατία της Κολομβίας CO
12 Κορέα Korea Δημοκρατία της Κορέας KR
13 Λιχτενσταίν Liechtenstein Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν LI
14 Μεξικό Mexico Ηνωμένες Πολιτίες του Μεξικού MX
15 Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα Bonaire, Sint Eustatius, Saba Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα BQ
16 Νέα Ζηλανδία New Zealand Νέα Ζηλανδία ΝΖ
17 Νήσος του Μαν Isle of Man Νήσοςτου Μαν ΙΜ
18 Νορβηγία Norway Βασίλειο της Νορβηγίας ΝΟ
19 Νότια Αφρική South Africa Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής ZA
20 Ουρουγουάη Uruguay Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης UY
21 Πακιστάν Pakistan Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν PK
22 Ρωσία Russia Ρωσική Ομοσπονδία RU
23 Σινγκαπούρη Singapore Δημοκρατία της Σινγκαπούρης SG
24 Τζέρζι Jersey Βαϊλάτο του Τζέρζι JE
25 Χιλή Chile Δημοκρατία της Χιλής CL

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕαΧ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019

Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Ελβετική Switzerland Ελβετική Συνομοσπονδία CH
2 Κουρασάο Curacao Κουρασάο CW

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019

Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Βερμούδες Bermuda Βερμούδες ΒΜ
2 Κατάρ Qatar Κράτος του Κατάρ QA
3 Κόστα Ρίκα Costa Rica Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα CR
4 Νήσοι Κάιμαν Cayman Islands Έδαφος των Νήσων Κάιμαν ΚΥ
5 Περού Peru Δημοκρατία του Περού ΡΕ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Η Υφυπουργός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ