Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 849/2022 Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως ΕΦΔ Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020

Αριθμ. 849

ΦΕΚ B' 2169/04.05.2022

Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 65 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ειδικότερα τις παρ. 19 και 20 του άρθρου 65.

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα το άρθρο 13.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 272 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1046.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/ 2005 του Συμβουλίου.

7. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

8. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

9. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

10. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

11. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

12. Την υπ’ αρ. 4760/23-06-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΥΟΔΔ 483).

13. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020”» (Β’ 1273), όπως ισχύει.

15. Το Υπομέτρο 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

16. Την υπ’ αρ. 4111/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» (Β’ 4111), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την υπό στοιχεία C (2014) 7801/29.10.2014 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδος.

18. Την υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται Δημόσια Δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ και αντικείμενο εκχώρησης

Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) που περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 3206/12-122016 (Β’ 4111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνουν, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4314/2014, στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (εφεξής ΠΑΑ).

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες που εκχωρούνται

Οι ΕΦΔ του άρθρου 1, επιπλέον των καθηκόντων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 34 Καν (ΕΕ) 1303/2013, αναλαμβάνουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Πραγματοποιούν τους διοικητικούς ελέγχους επιλεξιμότητας και νομιμότητας των αιτήσεων στήριξης, που υποβάλλονται στο πλαίσιο των προσκλήσεων του σημείου δ της παρ. 3 του άρθρου 34 Καν (ΕΕ) 1303/2013, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου, εκτός των περιπτώσεων όπου η αίτηση στήριξης υποβάλλεται από το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος του, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και των φορέων που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του εν λόγω νομικού προσώπου.

2. Διαβιβάζουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της οικείας Περιφέρειας τις αιτήσεις στήριξης που έχουν υποβληθεί από το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος του, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που εκπροσωπούνται στην ΕΔΠ και των φορέων που εκπροσωπούνται στο ΔΣ του εν λόγω νομικού προσώπου και οι οποίες έχουν κριθεί συμβατές με την τοπική στρατηγική, με βάση το αποτέλεσμα της ιεράρχησης του σημείου γ της παρ. 3 του άρθρου 34 Καν (ΕΕ) 1303/2013, προκειμένου να ελεγχθεί διοικητικά η επιλεξιμότητα και νομιμότητά τους.

Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, οι εν λόγω αιτήσεις στήριξης που έχουν υποβληθεί από την οικεία Περιφέρεια, με την ιδιότητά της ως δυνητικού δικαιούχου του υπομέτρου 19.2, διαβιβάζονται από την ΟΤΔ στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) προκειμένου να ελεγχθεί διοικητικά η επιλεξιμότητα και νομιμότητά τους.

3. Εκδίδουν, με υπογραφή του Προέδρου της ΕΔΠ, την απόφαση ένταξης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, για το σύνολο των πράξεων του υπομέτρου, εκτός εκείνων στις οποίες δικαιούχος είναι το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος του, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που εκπροσωπούνται στην ΕΔΠ και των φορέων που εκπροσωπούνται στο ΔΣ του εν λόγω νομικού προσώπου και την κοινοποιούν στην ΕΥΕ ΠΑΑ και στον Οργανισμό Πληρωμών.

Στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης αποτυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου, συμπεριλαμβανομένων:

1) των υποχρεώσεων που συνδέονται με την ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί στους δικαιούχους,

2) των απαιτήσεων για την παροχή στοιχείων και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων.

4. Εκδίδουν τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις της απόφασης της παρ. 3, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου.

5. Παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης του συνόλου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής τους και ειδικότερα:

α) παρακολουθούν συστηματικά την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και ενημερώνουν σχετικά την ΕΥΕ ΠΑΑ με αντίστοιχες τακτικές αναφορές. Στις περιπτώσεις εντοπισμού προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων, μεριμνούν για την έγκαιρη επίλυσή τους, σε συνεργασία με την ΕΥΕ ΠΑΑ ή/και την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ,

β) προτείνουν στην ΕΥΕ ΠΑΑ μέτρα υποστήριξης των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,

γ) τηρούν πλήρη φάκελο κάθε πράξης. Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) ή/και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

6. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΠΑΑ και της Επιτροπής Παρακολούθησης για θέματα που σχετίζονται με το υπομέτρο αρμοδιότητάς του, μετά από σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

7. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ύπαρξη παρατυπιών, ενημερώνουν την ΕΥΕ ΠΑΑ και, όπου απαιτείται, εισηγούνται την αναστολή της χρηματοδότησης.

8. Συνεργάζονται με την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ και την ΕΥΕ ΠΑΑ, για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο ΠΣΚΕ.

9. Μεριμνούν για την καταχώρηση και έχουν την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ.

10. Λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη του ετήσιου στόχου απορρόφησης στο πλαίσιο του κανόνα ν+3.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

1. Τηρούν τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του υπομέτρου αρμοδιότητάς τους.

2. Παρέχουν στην ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και την ΕΥΕ ΠΑΑ τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, στοιχεία ή/και αναφορές ή/και εισηγήσεις ή/και προτάσεις και συνεργάζονται με αυτήν στο πλαίσιο:

1) της παρακολούθησης και των αξιολογήσεων του ΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των ετήσιων και τελικών εκθέσεων προόδου του ΠΑΑ,

2) του προγραμματισμού/κατανομής χρηματοοικονομικών στοιχείων του υπομέτρου αρμοδιότητάς του,

3) του σχεδιασμού, προσαρμογών και αναθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,

4) της κατάρτισης ετήσιου προγράμματος ενεργειών, με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεικτών του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, και της κατάρτισης των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, όπως αυτοί τίθενται από την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ,

5) των προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του υπομέτρου αρμοδιότητάς τους,

6) της παρακολούθησης της εξέλιξης των δεσμεύσεων και του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων που διαχειρίζονται,

7) των απαντήσεων σε πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στους ίδιους ή σε πράξεις που διαχειρίζονται από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα,

8) της δημοσιότητας του ΠΑΑ για θέματα που σχετίζονται με το υπομέτρο αρμοδιότητάς του.

3. Αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα και παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

4. Διασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους διοικητικούς ελέγχους των πράξεων που διαχειρίζονται, τηρούνται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1306/2013.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ)

Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την ΕΥΕ ΠΑΑ:

1. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στους ΕΦΔ σχετικές με θέματα προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των πράξεων αρμοδιότητάς τους καθώς και τυχόν τυποποιημένα έγγραφα, όπου αυτό απαιτείται.

2. Ενημερώνει έγκαιρα τους ΕΦΔ για:

α) θέματα κοινοτικής νομοθεσίας που σχετίζονται με την εφαρμογή του υπομέτρου αρμοδιότητάς τους,

β) τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του ΠΑΑ που σχετίζονται με το υπομέτρο αρμοδιότητάς τους,

γ) το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίηση αυτού.

3. Συντονίζει και εποπτεύει τους ΕΦΔ ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ενώ διατηρεί την πλήρη ευθύνη, έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

4. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣΑΑ από τους ΕΦΔ, με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την παρακολούθηση και αξιολόγηση για κάθε πράξη που διαχειρίζονται.

5. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς την εξέλιξη της υλοποίησης των δεσμεύσεων και του οικονομικού αντικειμένου των πράξεων του υπομέτρου.

6. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στους ΕΦΔ για την προετοιμασία ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

7. Μεριμνά για την εγγραφή των απαιτούμενων ετήσιων πιστώσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 5

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις

1. Περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων, που εκχωρούνται στους ΕΦΔ, δύναται να πραγματοποιείται στο θεσμικό πλαίσιο του διέπει την υλοποίηση του υπομέτρου.

2. Η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ ή/και ΕΥΕ ΠΑΑ παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος ενεργειών του σημείου (δ) της παρ. 2 του άρθρου 3, μέσω των αντίστοιχων περιοδικών εκθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουν υπόψη της στοιχεία, όπως:

  • το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων που έχει συνάψει σε σχέση με τον προϋπολογισμό της δράσης,
  • το σύνολο των πληρωμών ως ποσοστό των νομικών δεσμεύσεων,
  • την ανάγκη κάλυψης του κανόνα ν+3,
  • την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο επίδοσης του ΠΑΑ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων ενημερώνουν εγκαίρως τον ΕΦΔ, τάσσοντας συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας ο εν λόγω ΕΦΔ θα πρέπει να αναλάβει δράση για τη βελτίωση της πορείας υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος.

3. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας και εφόσον δεν παρατηρείται πρόοδος ως προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων ή σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων στην πορεία υλοποίησης της δράσης της παρούσας, η ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ δύναται να εισηγηθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ανάκληση της παρούσας.

Άρθρο 6

Πεδίο ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταργείται, τροποποιείται και συμπληρώνεται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!