Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υ.Α. 332/60763/2020 Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών, στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020, για τα Υπομέτρα 16.1-16.2, 16.1-16.5 και 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020

Αριθμ. 332/60763

ΦΕΚ B’ 1438/16.04.2020

Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών, στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020, για τα Υπομέτρα 16.1-16.2, 16.1-16.5 και 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 32/Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α΄/2019).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ζ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α΄/2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/2019).

2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/1978, (ΕΚ) αριθμ. 165/1994, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 907/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI: 2014 GR06RDNP001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»» (ΦΕΚ 1273/Β΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 24944/20-09-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ 3066/Β΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 3886/11-05-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 “Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας” και 16.1 - 16.5 “Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (ΦΕΚ 1735/Β΄/ 2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 6344/26-09-2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.3 “Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)” του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 3769/Β΄/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. 130433/16-12-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 4749/ Β΄/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την παρ. 5.2 της υπ’ αριθμ. 25853/28-02-2019 εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 20202022 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ’ αριθμ. 14645/19-02-2020 εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ν.Π.Ι.Δ. και του κρατικού προϋπολογισμού.

15. Τη με αριθμ.3377/61361/24-02-2020 εισήγηση τουΓενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με βάση το άρθρο 7 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής και το άρθρο 62, Κεφ. Β1, του ν. 4314/2014, αναθέτει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (EYE ΠΑΑ) μέρος των καθηκόντων του που προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, για τις πληρωμές:

  • του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» για συνεργασίες σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο,
  • του Υπομέτρου 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» και
  • του Υπομέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική καιδιατοπική)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Αντικείμενο της ανάθεσης

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (EYE ΠΑΑ) αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών των αιτήσεων πληρωμής, βάσει της διαδικασίας 1.6.4 «Διοικητικός έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής ή προκαταβολής» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β΄/4-5-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων:

  • του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» για συνεργασίες σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο,
  • του Υπομέτρου 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» και
  • του Υπομέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα

1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (EYE ΠΑΑ) συνεργάζεται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της:

α) Διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, σχετικά με την επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και τη συμφωνία τους προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) 809/2014 και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή των Υπομέτρων του άρθρου 2.

β) Υποβάλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα έγγραφα εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή των Υπομέτρων του άρθρου 2.

γ) Πληροφορεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των προς χρηματοδότηση πράξεων των Υπομέτρων του άρθρου 2, καθώς και των τροποποιήσεων των πράξεων αυτών.

δ) Αποδέχεται και διευκολύνει τους ελέγχους εποπτείας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1 της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ)907/2014.

ε) Αποδέχεται τους ελέγχους του οργανισμού πιστοποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την ακρίβειά τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 908/2014.

στ) Εξασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα που τηρεί σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό τους όρους της ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητα τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα υποχρέωσης φύλαξής τους.

2. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στον φορέα με την παρούσα απόφαση, περιγράφονται στη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών, που υπογράφεται μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1.(i) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:

α) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (EYE ΠΑΑ) σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (EYE ΠΑΑ), ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες,

γ) Παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (EYE ΠΑΑ) πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και πληροφοριακά συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που της αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!