Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1037384 ΕΞ 2022 Ενημέρωση για την ανάκληση Ανακοινώσεων στους Εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές σκόρδου, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από το Μπαγκλαντές και υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας από τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ που ανήκουν στις ομάδες περιφερειακής σώρευσης Ι και ΙΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο: 210 6987541
Url: www.aade.gr
E-Mail: e.karavana@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΩΑΓΠ46ΜΠ3Ζ-4ΒΦ

Αθήνα, 28-04-2022

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1037384 ΕΞ 2022

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Ενημέρωση για την ανάκληση Ανακοινώσεων στους Εισαγωγείς σχετικά με εισαγωγές σκόρδου, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από το Μπαγκλαντές και υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας από τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ που ανήκουν στις ομάδες περιφερειακής σώρευσης Ι και ΙΙΙ»

Σχετ.:1) Το αριθ. (ARES) 3116776/20-04-2022 έγγραφο TAXUD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2) Το αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΒ5021664ΕΞ2015/14-10-2015 έγγραφο (Ανακοίνωση της Επιτροπής για βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την καταγωγή υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ που ανήκουν στις ομάδες περιφερειακής σώρευσης Ι και ΙΙΙ).

3) Το αριθ. Δ 498/311/ 07-03-2008 έγγραφο (Εισαγωγές στην Κοινότητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από το Μπαγκλαντές).

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού:

Ι) Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την αριθ. 2022/C 166/05 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 166/20.04.2022, με την οποία ανακαλείται η έως σήμερα ισχύουσα Ανακοίνωση της ΕΕ, 2015/C 314/06.

Σύμφωνα με την ανακληθείσα Ανακοίνωση της ΕΕ 2015/C 314/06 (ανωτέρω 2 σχετικό) υπήρχαν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή εφαρμογή της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και την αποδοχή των αποδεικτικών καταγωγής που προσκομίζονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ποσότητες υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που υπάγονταν στις διακρίσεις ΕΣ 7019 40, 7019 51 και 7019 59, και εισάγονταν κατά κανόνα από τη Σιγκαπούρη (διασαφίζονταν για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση ως έχοντα την προτιμησιακή καταγωγή μιας από τις χώρες που ανήκουν στην ομάδα περιφερειακής σώρευσης Ι ή ΙΙΙ, χωρίς να υφίσταται σχετικό δικαίωμα). Επομένως, η θέση των εν λόγω προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία θα μπορούσε να δημιουργήσει τελωνειακή οφειλή και να οδηγήσει σε απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Ανακοίνωση στους εισαγωγείς (2022/C 166/05), οι εύλογες αμφιβολίες που αναφέρονται ανωτέρω δεν τεκμηριώνονται πλέον από κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι υποκείμενοι κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλοι οι εξαγωγείς από τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ που εξάγουν στο πλαίσιο του ΣΓΠ εφαρμόζουν το σύστημα αυτοπιστοποίησης του συστήματος REX και, ως εκ τούτου, εκδίδουν βεβαιώσεις καταγωγής ως τα μόνα αποδεικτικά έγγραφα για τη δήλωση προτιμησιακής καταγωγής. Τα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α δεν μπορούν πλέον να εκδίδονται από τις κυβερνητικές αρχές των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ.

Συνεπώς, η ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 314 της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 έχει καταστεί άνευ αντικειμένου όσον αφορά τις αποστολές των σχετικών προϊόντων που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης Ανακοίνωσης και ανακαλείται με την εν λόγω Ανακοίνωση.

ΙΙ) Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την αριθ. 2022/C 166/06 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 166/20.04.2022, με την οποία ανακαλείται η έως σήμερα ισχύουσα Ανακοίνωση της ΕΕ, 2008/C 41/06.

Σύμφωνα με την ανακληθείσα Ανακοίνωση της ΕΕ, 2008/C 41/06 (ανωτέρω 3 σχετικό), υπήρχαν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την καταγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων των κεφαλαίων 61 και 62 του ΕΣ από το Μπαγκλαντές, για τα οποία ζητούνταν το ευεργέτημα της προτιμησιακής καταγωγής του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ. Διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α είτε ήταν πλαστά είτε είχαν εκδοθεί βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων. Επομένως, η θέση των εν λόγω προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία θα μπορούσε να δημιουργήσει τελωνειακή οφειλή και να οδηγήσει σε απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Ανακοίνωση στους εισαγωγείς (2022/C 166/06), οι εύλογες αμφιβολίες που αναφέρονται ανωτέρω δεν τεκμηριώνονται πλέον από κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι υποκείμενοι κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλοι οι εξαγωγείς από τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ που εξάγουν στο πλαίσιο του ΣΓΠ εφαρμόζουν το σύστημα αυτοπιστοποίησης REX και, ως εκ τούτου, εκδίδουν βεβαιώσεις καταγωγής ως τα μόνα αποδεικτικά έγγραφα για τη δήλωση προτιμησιακής καταγωγής. Τα πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α δεν μπορούν πλέον να εκδίδονται από τις κυβερνητικές αρχές των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ.

Συνεπώς, η Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 41 της 15ης Φεβρουαρίου 2008 έχει καταστεί άνευ αντικειμένου όσον αφορά τις αποστολές των σχετικών προϊόντων που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά ή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης Ανακοίνωσης και ανακαλείται με την εν λόγω Ανακοίνωση.

ΙΙΙ) Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την αριθ. 2022/C 166/07 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο τεύχος C 166/20.04.2022, με την οποία ανακαλείται η έως σήμερα ισχύουσα Ανακοίνωση της ΕΕ, 2005/C 197/05.

Σύμφωνα με την ανακληθείσα Ανακοίνωση της ΕΕ, 2005/C 197/05, υπήρχαν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την καταγωγή σκόρδου που εισάγονταν υπό τη δασμολογική κλάση ΣΟ 0703 20 00, τα οποία δηλώθηκαν είτε στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης της ΓΣΔΕ που άνοιξε με την απόφαση 2001/404/ΕΚ του Συμβουλίου, ή στο πλαίσιο προτιμήσεων που περιέχονται σε κοινοτικές συμφωνίες ή στο πλαίσιο μονομερών προτιμησιακών ρυθμίσεων. Σημαντικές ποσότητες σκόρδου κινεζικής καταγωγής που υπερέβησαν την ετήσια ποσόστωση των 13 200 τόνων που χορηγήθηκε στην Κίνα, δηλώθηκαν με άλλη καταγωγή και, συνεπώς, επωφελούνταν από τα προαναφερόμενα δασμολογικά μέτρα. Επομένως, η θέση των εν λόγω προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία θα μπορούσε να δημιουργήσει τελωνειακή οφειλή και να οδηγήσει σε απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Ανακοίνωση στους εισαγωγείς (2022/C 166/07), αναφέρεται ότι ο αριθμός των δόλιων εισαγωγών της ΕΕ μειώθηκε. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν υποβληθεί ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με νέες χειραγωγήσεις.

Συνεπώς, η Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 197 της 12ης Αυγούστου 2005 έχει καταστεί άνευ αντικειμένου όσον αφορά τις αποστολές του υπό εξέταση προϊόντος που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης Ανακοίνωσης ή μετά από αυτήν και ανακαλείται με την εν λόγω Ανακοίνωση.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Συνημμένα:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!