Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. Γ.Π. οικ. 24732/2022 Παραχώρηση κλινών του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Αριθμ. Γ.Π. οικ. 24732

ΦΕΚ B' 2195/04.05.2022

Παραχώρηση των εγκαταστάσεων, των κλινών νοσηλείας και των κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου τρίτου ν. 4889/2022 «Κύρωση της από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 21),

β. της παρ. 6 του άρθρου έκτου και του άρθρου τεσσαρακοστού έβδομου ν. 4917/2022 «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 67),

γ. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

ε. του α.ν. 1137/1946 «Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των αφορωσών το Νοσηλευτικόν Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού-Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» (Α’ 113).

2. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

6. Την υπ’ αρ. 102627/22-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 4396).

7. Την υπό στοιχεία B1α, B2 α,β/Γ.Π. οικ. 24459/ 04-05-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την αμοιβή του προσωπικού των αναφερόμενων σε αυτή Φορέων, καθώς και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για τη φαρμακευτική αγωγή των μεταφερομένων ασθενών, οι οποίες δαπάνες στην παρούσα φάση δεν δύναται να προσδιοριστούν, διότι θα εξαρτηθούν από πραγματικά περιστατικά (αριθμός προσωπικού που θα διατεθεί, αριθμός ασθενών που θα μεταφερθεί, βαρύτητα περιστατικών).

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω δαπάνη, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω έκτακτης ισόποσης επιχορήγησης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και διάθεσης αυτής στους Φορείς αναφοράς.

8. Το γεγονός ότι, ενόψει της ανάγκης νοσηλείας ασθενών με κορωνοϊό COVID-19, κρίνεται επιτακτική η παραχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου ΣτρατούΝ.Ι.Μ.Τ.Σ., λόγω των ειδικών συνθηκών πανδημίας για την αντιμετώπιση της παρούσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Την παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, για χρονικό διάστημα από την 05.05.2022 και έως και την 31.05.2022.

2. Ρητά σημειώνεται ότι οι δεσμευόμενες εγκαταστάσεις όλων των θαλάμων και κλινών νοσηλείας είναι δυνατόν να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) ή και σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), δυνάμει απόφασης που λαμβάνει ο ΣύνδεσμοςΣυντονιστής της λειτουργικής διαχείρισης που προβλέπεται στην παρ. 4 του παρόντος, κατόπιν συνεννόησης με τον Γενικό Διευθυντή - Συντονιστή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των ασθενών, που δεν έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό COVID-19 σε εγκαταστάσεις, θαλάμους και κλίνες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Ομοίως, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, εξειδικεύεται η διαδικασία, καθώς και τυχόν αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα για την παραπομπή των ασθενών στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

4. Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) αναλαμβάνει την ευθύνη της επιστημονικής και λειτουργικής διαχείρισης των προς διάθεση κλινών του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Προς τον σκοπό αυτό προβλέπεται ο ορισμός Συνδέσμου-Συντονιστή της παραπάνω λειτουργίας μεταξύ της 1ης Υ.Π.ε και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. σε συνεργασία με την 1η Υ.Πε. Ο Γενικός Διευθυντής-Συντονιστής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., πέραν της άσκησης των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία αρμοδιοτήτων του, συνδράμει τον Σύνδεσμο-Συντονιστή του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, στην άσκηση των καθηκόντων του.

5. Ο Σύνδεσμος-Συντονιστής μεταξύ της 1η Υ.Πε και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα του αμισθί και θα συνεπικουρείται από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ως συντονιστή και αρμόδιο για τη διαδικασία διακομιδής των ασθενών.

6. Η 1η Υ.Πε. διαθέτει στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας του προσωπικού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

7. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των νοσηλίων. Η αναγκαία ημερήσια φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

8. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και θαλάμους με κλίνες αυξημένης φροντίδας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται το Ε.Κ.Α.Β., κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών αυξημένης φροντίδας, καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών.

9. Για το χρονικό διάστημα από την 05.05.2022 και έως και την 31.05.2022, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και το προσωπικό του αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., λόγω συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.900/9/568018/Σ.942/3.12.2021 (Β’ 5821) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας. Για την αποζημίωση του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. Α.1, Α.2 και Α.3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις ανώτατα όρια ωρών απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!