Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΓΔΟΥ 25/2024 Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής. Τροποποίηση απόφασης

Δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 33/2022 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. ΓΔΟΥ 25

ΦΕΚ B' 1733/19.03.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/ 29.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3350).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και ειδικότερα την παρ. 3 αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4859/2021 (Α’ 228).

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τον 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 24.12.2013).

4. Τον 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

5. Τον 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 460/2020 και ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1301/2013.

6. Τον 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.

7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

8. Τον ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

9. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/29.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3350).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 1 και τα άρθρα 3 και 14 αυτού.

12. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

13. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

15. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

19. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

20. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

21. Την υπό στοιχεία 154382 ΕΞ 2021/3.12.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία και προετοιμασία απαντήσεων επί αιτημάτων επανεξέτασης για την χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας "MyBusinessSupport" στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, από επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1066).

22. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

23. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).

24. Την υπό στοιχεία 2/3360/ΔΠΓΚ/24.01.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1024-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

25. Την υπό στοιχεία 12971ΕΞ2024/25.01.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/ 29.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που από την ανωτέρω επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος το τελευταίο αποστέλλεται από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη ΓΔΗΛΕΔ της ΑΑΔΕ για επανεξέταση. Η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων που ορίζονται στις αποφάσεις της παρ. 1 λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις αυτές περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων, και διενέργειας φορολογικού ελέγχου. Εάν από τον ως άνω αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης δημιουργείται από τη ΓΔΗΛΕΔ συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απαντά στην επιχείρηση που έχει υποβάλλει το αίτημα επανεξέτασης. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που κατά το χρόνο διενέργειας του ως άνω αυτοματοποιημένου ελέγχου έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου, που αφορά φορολογικές περιόδους για τις οποίες έχουν υποβληθεί δηλώσεις που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης, και ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί, ο αυτοματοποιημένος έλεγχος πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου, όταν αυτά προκύψουν».

2. Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/29.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Πεδίο Εφαρμογής της διαδικασίας επανεξέτασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2Α, τροποποιήσεις επί των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 δεν λαμβάνονται υπόψη, ανεξαρτήτως του εάν για αυτές γίνεται επίκληση στο αίτημα επανεξέτασης από την επιχείρηση με εξαίρεση αποκλειστικά σφάλματα που αφορούν τον αυτοματοποιημένο έλεγχο που πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ ή τους υπηρεσιακούς χρήστες, καθώς και τροποποιήσεις στοιχείων που λαμβάνει η ΑΑΔΕ από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες τα οποία δεν ήταν σε γνώση της κατά την εξέταση της αρχικής αίτησης».

3. Μετά το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/29-6-2022 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο άρθρο 2Α, ως εξής:

«Άρθρο 2Α

Διόρθωση οικονομικών δεδομένων

1. Οικονομικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς εφαρμογής των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 υπολογίζονται εκ νέου, για την αξιολόγηση του αιτήματος επανεξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα επανεξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1. Το αίτημα επανεξέτασης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένο και στοιχειοθετημένο, ενώ κάθε γενικόλογη αναφορά δύναται να απορριφθεί ως αόριστη.

β) Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις Α1076/2020, ΓΔΟΥ 131/2020, ΓΔΟΥ 207/2020, ΓΔΟΥ 281/2020, ΓΔΟΥ 1/2021, ΓΔΟΥ 154/2021, ΓΔΟΥ 366/2021. Τα στοιχεία για τα οποία υπήρχε η υποχρέωση να συμπληρωθούν εκ των υστέρων της υποβολής της αίτησης χορήγησης, γίνονται αποδεκτά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωριστεί στην ως άνω πλατφόρμα έως 31.3.2021.

γ) Οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα φορολογικά έτη 2019, 2020 έως 31.3.2022 και το φορολογικό έτος 2021 έως 31.12.2023, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν. Ειδικά οι επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Νοεμβρίου ως 31 Οκτωβρίου ή και από 1 Δεκεμβρίου ως 30 Νοεμβρίου πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και 2020, έως την 31η.05.2022.

δ) Κατά την καταχώριση των οικονομικών δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 οι αιτούσες επιχειρήσεις:

i) Έχουν πραγματοποιήσει αριθμητικά σφάλματα που αφορούν αποκλειστικά σε αναριθμητισμούς, ή σφάλματα στην χρήση των μηδενικών ψηφίων ή της υποδιαστολής για στοιχεία που έχουν καταχωριστεί, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», ή στον κωδικό 312 (Κύκλος εργασιών ΦΠΑ) της δήλωσης ΦΠΑ, ή στον κωδικό 047 (Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) ή/και

ii) δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ο ως άνω κωδικός έχει συμπληρωθεί με μηδέν ή με λάθος ποσό.

ε) Αιτήσεις χορήγησης που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εάν ισχύουν τα εξής:

i) Η αίτηση χορήγησης έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινής υπουργικής απόφασης ΓΔΟΥ 94/2020 και η επιχείρηση έχει λάβει εγκριτική απόφαση για την καταβολή ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ύψους, για αίτηση χορήγησης που έχει υποβάλλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 148/2020 ή/και στην κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 233/2020,

ii) Η αίτηση χορήγησης έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 148/2020 και η επιχείρηση έχει λάβει εγκριτική απόφαση για την καταβολή ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ύψους, για αίτηση χορήγησης που έχει υποβάλλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 233/2020,

iii) Η αίτηση χορήγησης έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 281/2020 και η επιχείρηση έχει λάβει εγκριτική απόφαση για την καταβολή ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ύψους, για αίτηση χορήγησης που έχει υποβάλλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 19/2021,

iv) Η αίτηση χορήγησης έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 232/2021 και η επιχείρηση έχει λάβει εγκριτική απόφαση για την καταβολή ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ύψους, για αίτηση χορήγησης που έχει υποβάλλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 420/2021.

2. Για την διαπίστωση των αριθμητικών σφαλμάτων που εμπίπτουν στην ως άνω υποπερ. (i) της περ. (δ) της παρ. 1 εφαρμόζονται τα εξής:

α) Συγκρίνεται η εσφαλμένη καταχώριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» ή στις δηλώσεις που έχουν ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 με τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλει. Τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί εκ των υστέρων της υποβολής του αιτήματος επανεξέτασης στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν λαμβάνονται υπόψη. Το άθροισμα των αριθμητικών ψηφίων των στοιχείων της καταχώρισης που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση ως ορθή πρέπει να ισούται ακριβώς με το άθροισμα των ψηφίων της ως άνω εσφαλμένης καταχώρισης.

β) Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι υποκείμενη σε ΦΠΑ και τηρεί διπλογραφικά βιβλία, τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει πρέπει να ταυτίζονται ακριβώς με τα στοιχεία της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης ΦΠΑ έως 31.12.2023 για την αντίστοιχη φορολογική περίοδο ή να διαφέρουν αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%).

γ) Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι υποκείμενη σε ΦΠΑ και τηρεί απλογραφικά βιβλία:

i) Εάν η εσφαλμένη καταχώριση αφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», το άθροισμα των μηνιαίων στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», για τους μήνες που περιλαμβάνονται ημερολογιακά στην αντίστοιχη τρίμηνη φορολογική περίοδο της δήλωσης ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει για τις μηνιαίες καταχωρίσεις που υφίσταται εσφαλμένη καταχώριση, πρέπει να διαφέρει αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%) σε σχέση με τα στοιχεία της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης ΦΠΑ έως 31.12.2023 για την ως άνω φορολογική περίοδο.

ii) Εάν η εσφαλμένη καταχώριση αφορά σε δήλωση ΦΠΑ που έχει ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει πρέπει να ταυτίζονται ακριβώς με τα στοιχεία της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης ΦΠΑ έως 31.12.2023 για την ίδια φορολογική περίοδο ή να διαφέρουν αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%).

δ) Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι υποκείμενη και απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ:

i) Εάν η εσφαλμένη καταχώριση αφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», το άθροισμα των μηνιαίων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» για τα ακαθάριστα έσοδα, για τους μήνες που περιλαμβάνονται ημερολογιακά στην αντίστοιχη διαχειριστική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει για τις μηνιαίες καταχωρήσεις που υφίσταται εσφαλμένη καταχώριση, πρέπει να διαφέρει αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%) σε σχέση με τα στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 047) της τελευταίας υποβληθείσας έως 31.12.2023 κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) για την ως άνω διαχειριστική περίοδο.

Εφόσον για μέρος της ως άνω διαχειριστικής περιόδου, δεν υπάρχουν μηνιαία στοιχεία καταχωρημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από αναγωγή των δηλωθέντων στοιχείων ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) της αντίστοιχης διαχειριστικής περιόδου σε μηνιαία βάση, με βάση την τελευταία υποβληθείσα έως 31.12.2023 κατάσταση οικονομικών στοιχείων.

ii) Εάν η εσφαλμένη καταχώριση αφορά στα δηλωθέντα στοιχεία ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλλει πρέπει να διαφέρει αποκλειστικά έως και πέντε τοις εκατό (5%) σε σχέση με τα στοιχεία της τελευταίας υποβληθείσας έως 31.12.2023 κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) για την ίδια διαχειριστική περίοδο.

3. Εάν για τα οικονομικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς εφαρμογής των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 ισχύουν τα οριζόμενα στις ως άνω παρ. 1 και 2, για σκοπούς προσδιορισμού των δικαιούχων και υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, λαμβάνονται υπόψη νέα οικονομικά δεδομένα ως εξής:

α) Για την υποπερ. (i) της περ. (δ) της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που επικαλείται η αιτούσα επιχείρηση στο αίτημα επανεξέτασης που έχει υποβάλει.

β) Για την υποπερ. (ii) της περ. (δ) της παρ. 1 λαμβάνεται υπόψη το ποσό του κωδικού 312 (Κύκλος εργασιών ΦΠΑ) της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης ΦΠΑ έως 31.12.2023 για την αντίστοιχη φορολογική περίοδο, μόνο εάν το ποσό του κωδικού 311 (Σύνολο εκροών) της δήλωσης ΦΠΑ που έχει ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι διάφορο του μηδενός και έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μετά την υποβολή της δήλωσης αυτής.

4. Εφόσον για κάποια αιτούσα επιχείρηση προσδιορίζονται νέα οικονομικά δεδομένα, για κάποια φορολογική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 3, τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται υπόψη και για τον εκ νέου υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης των αιτήσεων χορήγησης που έχουν υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, για τις οποίες η επιχείρηση έχει τυχόν ενισχυθεί. Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τυχόν ποσά που είναι μικρότερα σε σχέση με το ποσό που έχει καταβληθεί στις αιτούσες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν βεβαίωση λόγω αχρεώστητης καταβολής. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 1, το ύψος της ενίσχυσης που καταβάλλεται τελικά στην αιτούσα επιχείρηση προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των τυχόν θετικών ποσών που προκύπτουν σύμφωνα με την παρ. 3 ανά αίτηση χορήγησης και για το σύνολο αυτών, καθώς και των αρνητικών ποσών που υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί δεν επηρεάζονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα περί διασταυρώσεων και ελέγχων στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1.

5. Η καταβολή τυχόν ποσών ενισχύσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καταβάλλονται στις αιτούσες επιχειρήσεις μόνο εφόσον ισχύουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Πραγματοποιείται αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ, κατά την κρίση της, ως προς την αξιοπιστία των οικονομικών δεδομένων που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, και την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, για τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων κατά τα έτη 2017 και επόμενα, που συνιστούν φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 παρ. 1 έως 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

β) Δεν έχουν πραγματοποιήσει παύση εργασιών κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης.

γ) Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

6. Οι αιτούσες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτήματα επανεξέτασης, ενημερώνονται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ, μόνο στην περίπτωση που προκύπτει ποσό ενίσχυσης προς καταβολή. Για τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν ενίσχυσης τους, βάσει του παρόντος άρθρου, αφαιρείται το ποσό της ενίσχυσης που έχει ήδη καταβληθεί.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/ 29.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Λοιπά θέματα - Έναρξη ισχύος» αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η διαδικασία απάντησης στα αιτήματα επανεξέτασης ολοκληρώνεται έως 30.4.2024. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος επανεξέτασης».

5. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής και Οικονομικών Οικονομίας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!