Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 13264/2024 Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 13264

ΦΕΚ B' 1536/08.03.2024

Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214), όπως η ισχύς της παρατάθηκε με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 5057/2023 (Α’ 164), σε συνδυασμό με το άρθρο 66 του ν. 5079/2023 (Α 215).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το άρθρο 5 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), καθώς και το άρθρο 1 του π.δ. 82/2023 (Α’ 139), περί μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομικών σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Την υπό στοιχεία Υ22/03-01-2024 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (Β’ 28).

10. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

11. Την υπό στοιχεία 44130/18-08-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 863).

12. Tην υπό στοιχεία Υ4α/οικ.105494/28.10.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.18051/27.3.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 946) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 85649/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης “Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο Ε.Σ.Υ.» (Β’ 1702)”» (Β’ 3096).

13. Το υπ’ αρ. 20/08-04-2020 έγγραφο του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ) αναφορικά με το κόστος διαχείρισης ασθενών με COVID-19.

14. Την υπ’ αρ. 1464 απόφαση της υπό στοιχεία 722ης/06-11-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

15. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση της υπό στοιχεία 286ης/ 08-03-2021 συνεδρίασης της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ.

16. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.40351/28-09-2023-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)» (Β’ 5755).

17. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, λόγω των έκτακτων συνθηκών υγειονομικής κρίσης που διαμορφώνονται στη χώρα εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας.

18. Την υπό στοιχεία Β2β/Β1α/Γ.Π. οικ. 4669/23-01-2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκαλείται οικονομική επιβάρυνση το ακριβές ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί στην παρούσα φάση, καθώς θα εξαρτηθεί από τη διάθεση των ιδιωτικών κλινών, από το είδος και τη φύση των περιστατικών και το ποσοστό κάλυψης των διαθέσιμων κλινών. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2024 του ΕΟΠΥΥ, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0673.01 E και σε περίπτωση που απαιτηθεί ενίσχυση του κωδικού με ανακατανομή των πιστώσεων ή με αύξηση των σχετικών πιστώσεων με επιβάρυνση του Δημοσιονομικού αποτελέσματος. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασυμπτωματικών, θετικών στον COVID-19 ασθενών

1. Σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης), κλινών για τη νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών στον ιό COVID-19, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται για τα ως άνω περιστατικά με το ημερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, με εξαιρούμενα, όπως προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), και εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής της πρότασης εθελοντικής διάθεσης, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται ως ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους.

3. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών, οι οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, καθώς και η ένταξή τους στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται το ΕΚΑΒ.

4. Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΕΚΑΒ δύνανται να τίθενται τα ιδιωτικά ασθενοφόρα των ιδιωτών παρόχων υγείας, που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους στο Δημόσιο, χωρίς αντίτιμο αποζημίωσης.

Άρθρο 2

Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19

1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους των ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών) για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τον μηχανισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.), την κείμενη νομοθεσία και τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).

2. Η χρήση των διαγνώσεων νόσων ICD-10 και Κ.Ε.Ν. από την ομάδα διαγνώσεων νόσων και Κ.Ε.Ν. του αναπνευστικού (ή και κατά περίπτωση ημερήσιο νοσήλιο) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και επιπλοκές (αναπνευστικές, καρδιολογικές κ.ά.) του νοσηλευόμενου λόγω COVID-19 ασθενούς και αποτυπώνονται στο φύλλο νοσηλείας και λοιπά ιατρικά έγγραφα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών κλειστής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ειδικά, σε περίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων και ανάλογα με τα κλινικά δεδομένα του ασθενούς και τις επιπλοκές του, είναι επιδεκτικοί εφαρμογής οι ακόλουθοι κωδικοί Κ.Ε.Ν.: Α22Μβ Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές ή του Α22Μα Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις.

3. Ο τρόπος χρέωσης των ανωτέρω Κ.Ε.Ν. εξειδικεύεται σύμφωνα με τα πραγματικά κλινικά δεδομένα του ασθενή και το φύλλο νοσηλείας του κατά την είσοδο και έξοδό του από τη δομή του ιδιωτικού θεραπευτηρίου - κλινική.

4. Η αποζημίωση των ανωτέρω νοσηλευτικών περιστατικών πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 2,09 για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

5. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με το ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α’ 231), προσαυξημένο κατά 30 ευρώ για τη λήψη μέτρων προστασίας COVID-19 (χωρίς εφαρμογή συντελεστή μισθολογικής προσαύξησης). Στην αποζημίωση των 30 ευρώ δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) τα οποία χορηγούνται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

6. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κ.Α.Α. αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών κλινικών προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, για το χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους.

7. Τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 3

Αποζημίωση κλινών για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια - κλινικές

1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία κάθε άλλου περιστατικού (παθολογικού, πνευμονολογικού κ.λπ.), πλην χειρουργικού, που δεν εμπίπτει στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κ.Ε.Ν. του περιστατικού, πλέον 180 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού, πλέον 120 ευρώ για ημερήσιες λοιπές μισθολογικές δαπάνες, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, πλέον 180 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού, πλέον 120 ευρώ για ημερήσιες λοιπές μισθολογικές δαπάνες, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).

2. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία χειρουργικού περιστατικού, που δεν εμπίπτει στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κ.Ε.Ν. του περιστατικού, στο οποίο εφαρμόζεται o συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους και όχι μόνο της διάθεσής τους, όπως ορίζεται ανωτέρω. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά. Το ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον συντονισμό της διαδικασίας με απόφαση του Προέδρου του ΕΚΑΒ.

Άρθρο 4

Αποζημίωση κλινών εντατικής θεραπείας για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια κλινικές

1. Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των κλινών Μ.Ε.Θ. ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία υπάγονται και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες Μ.Ε.Θ. υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως.

2. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εντατικής θεραπείας εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των κλινών Μ.Ε.Θ. που διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται, ως εξής:

α. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται, εν είδει εύλογης αποζημίωσης χρήσης, στο εβδομήντα (70%) τοις εκατό του ημερήσιου νοσηλίου της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).

β. Με την έναρξη διακομιδής και εισαγωγής ασθενών στις διατιθέμενες κλίνες Μ.Ε.Θ., η τιμή αποζημίωσης ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), προσαυξημένη με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09.

Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά.

3. Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης Μ.Ε.Θ. ορίζονται τα κάτωθι:

α) Ιατρικές Πράξεις - Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση).

β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

i. Αντινεοπλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, ανταγωνιστές ορμονών κ.ά.), καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας.

ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά.

iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.ά.).

iv. Ινωδολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα.

v. Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG) και ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη.

vi. Συστηματικά δρώντες, ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, όπως μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες.

vii. Παρεντερικά κορτικοειδή.

viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα.

ix. Υποκατάστατου επιφανειοδραστικού παράγοντα.

x. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα παράγωγα του πλάσματος.

xi. Φάρμακα της παρ. 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6).

xii Παρεντερική διατροφή.

xiii. Πλάσμα, τα υποκατάστατα και τα παράγωγά του.

4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη Μ.Ε.Θ., τότε αυτή αποζημιώνεται με την τιμή του Κ.Ε.Ν. της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν. (Β’ 3096/2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή του ημερήσιου νοσηλίου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται χρήση αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία υπερβαίνει τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας του Κ.Ε.Ν. συν σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της παρούσας. Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση Κ.Ε.Ν., τότε αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλιο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα και ειδικά υλικά που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, καθώς και τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων.

5. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και Μ.Ε.Θ. ιδιωτικών κλινικών ορίζεται το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών Μ.Ε.Θ., καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών.

6. Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων - κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και Μ.Ε.Θ. που θα διατεθούν στο ΕΚΑΒ, είναι καθ’ υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).

Άρθρο 4Α

Αποζημίωση ιατρικών πράξεων που παρασχέθηκαν στα Τμήματα Επειγόντων

Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Ιδιωτικών Κλινικών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ.

Οι ιατρικές πράξεις που εκτελέστηκαν σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την προσέλευση και διερεύνησή τους στα Τ.Ε.Π. Ιδιωτικών Κλινικών, οι οποίες εντάχθηκαν και συμμετείχαν στις εφημερίες του Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19, χωρίς να απαιτηθεί τελικά εισαγωγή για νοσηλεία, αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου.

Οι υποβολές των εν λόγω δαπανών είναι διακριτές και δεν υπόκεινται σε rebate & clawback. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 5

Αποζημίωση υπηρεσιών αποθεραπείαςαποκατάστασης σε κλίνες που διαθέτουν τα Κ.Α.Α. - Κ.Ν.

1. H αποζημίωση των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. για υπηρεσίες αποθεραπείας-αποκατάστασης σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID-19, ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α’ 231).

Προκειμένου ο ασθενής να παραπεμφθεί στα παραπάνω κέντρα για αποκατάσταση απαιτείται να είναι καταγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 και να έχει λάβει γνωμάτευση ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.

2. Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της αποθεραπείας - αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας και το είδος της θεραπείας. Ο αρχικός χρόνος νοσηλείας σε Κ.Α.Α.-Κ.Ν. ορίζεται έως 30 ημέρες σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής του θεράποντος ιατρού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες το χρόνο.

3. Τα ιδιωτικά Κ.Α.Α. - Κ.Ν. που έχουν διαθέσει κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών με COVID19, δύνανται, για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται από την έγγραφη πράξη αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν έγγραφης τροποποίησης αυτής από τον ίδιο, να παρέχουν υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης και σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID-19, εφόσον διαθέτουν διακριτούς χώρους.

4. Η αποζημίωση των κλινών που διέθεσαν τα Κ.Α.Α. - Κ.Ν. και έγιναν αποδεκτές από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς που δεν νοσούν από COVID-19 και νοσηλεύονται σε Δημόσιο Νοσοκομεία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018). Απαιτείται σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΥΠΕ στο οποίο υπάγεται το Νοσοκομείο. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ ακόμα και σε περίπτωση που η διακομιδή γίνει με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Το ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον συντονισμό της διαδικασίας με απόφαση του Προέδρου του ΕΚΑΒ.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

1. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, συμμετοχές επί των νοσηλίων, διαφορά θέσης νοσηλείας και κάθε άλλη δαπάνη.

2. Οι όροι ένταξης των ασθενών στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας υλοποιούνται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 και την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης θετικών κρουσμάτων.

3. Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευτικής, ιατρικής περίθαλψης και αποζημίωσης χρήσης δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ ’167).

4. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο και την αποζημίωσή τους εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Οδηγό Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των ως άνω δαπανών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται σε ποσοστό 100%.

5. Η παρούσα ισχύει για όλες τις δαπάνες που θα υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορούν την παροχή υπηρεσιών από 01-10-2023 έως και την 31η-12-2023 δυνάμει της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 5057/2023 (Α’ 164).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!