Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ 2021 Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020, Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019, Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021/19-10-2021 και Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ 2021

ΦΕΚ B' 6044/20.12.2021

Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και Άργους, στις Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και Ναυπλίου, αντίστοιχα, Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207), ως προς τη διατήρηση της τάξεως της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως Α’-Β’τάξεως, ύστερα από τη συγχώνευση σε αυτήν της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021/19-10-2021 (Β’ 4984), ως προς την ημερομηνία συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, αντίστοιχα, Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871)».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. α’ και γ’ της παρ. 6, της υποπαρ. α’ της παρ. 2, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και της υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143) και του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

ε) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού,

στ) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.» (Α’ 108),

ζ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6),

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 48 και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αυτής.

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’-Β’ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ ή Δ.Ο.Υ. Α’Β’ τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 - Διόρθωση σφάλματος Β' 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς» (Β’ 3207),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021/19-10-2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς τη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, Α’ - Β’ τάξεως, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, Α’ τάξεως, αντίστοιχα, καθώς και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) όμοιων αποφάσεων και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 - Διόρθωση σφάλματος Β' 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ» (Β’ 4984),

γ) Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032),

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2871).

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, υπό στοιχεία:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» (Β’ 2043),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» (Β’ 2108),

γ) Δ6Α 1092694 ΕΞ2013/06-06-2013 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21-9-2011 (Β’ 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β’ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Τάξεως.» (Β’ 1404 - Διόρθωση σφάλματος Β' 1544).

7. Το υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Υ. ΑΑΔΕ 184767 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/13-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ.

8. Το από 27-07-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

9. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1091326 ΕΞ 2021/ 19-10-2021, Δ.Π.Δ.Α ΑΑΔΕ 1094938 ΕΞ2021/29-10-2021 και Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1101914 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/02-12-2021, έγγραφα του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1143627ΕΞ2020/ 18-12-2020 (Α.Δ.Α. 6Ν3Η46ΜΠ3Ζ-ΟΤΒ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

10. Το υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/ 08-12-2016 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί των υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

11. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και

β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

12. Τις από 26-11-2021 και 20-08-2019 συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και της υποπαρ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 44/30-112021 και 53/ 20-08-2019 έγγραφα του Προέδρου του Σ.Δ.).

13. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». (Υ.Ο.Δ.Δ. 27)

14. Την ανάγκη:

α) συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και Άργους, Α’-Β’ τάξεως, στις Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και Ναυπλίου, Α’ τάξεως, με τις οποίες έχουν όμορη χωρική αρμοδιότητα, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, ώστε να συγκεντρωθεί το στελεχιακό δυναμικό αυτών σε δύο περισσότερο ενισχυμένες Δ.Ο.Υ., για να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτής, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,

β) διατήρησης της τάξεως της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως Α’-Β’ τάξεως αντί για τη μετατροπή της σε Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, από την ημερομηνία συγχώνευσής της με την Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης,

γ) ανακαθορισμού της ημερομηνίας συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, αντίστοιχα και

δ) ανακαθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού των Υπηρεσιών της Γ.Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προσαρμοστούν στις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και στον επικείμενο κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), καθώς και του Τελωνείου Μέρτζανης.

15. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης κατά τρεις (3) Διευθύνσεις και εννέα (9) Τμήματα, εξοικονόμηση δαπανών, από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης και των λειτουργικών δαπανών των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., συνολικού ύψους τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων σαράντα πέντε (337.045) ευρώ περίπου στον Τακτικό Προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του έτους 2022 και ύψους τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι (436.676) ευρώ περίπου για κάθε ένα επόμενο οικονομικό έτος. Οι ανωτέρω εξοικονομήσεις θα αντισταθμιστούν μερικώς από αύξηση των δαπανών για μεταφορικό έργο, καθώς και λόγω του ανακαθορισμού της ημερομηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου στη Δ.Ο.Υ. Βόλου, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ2019/05-08-2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’-Β’ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ ή Δ.Ο.Υ. Α’-Β’ τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 - Διόρθωση σφάλματος Β' 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς» (Β’ 3207), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04-03-2020 (Β’ 713), Δ.ΟΡΓ.Α 1039688 ΕΞ2020/20-03-2020 (Β’ 1042), Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020 (Β’ 5107), Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/12-4-2021 (Β’ 1573) και Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 ΕΞ 2021/25-10-2021 (Β’ 5001) όμοιες, ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε την περ. V της υποπαρ. 1 της παρ. Α αυτής, ως εξής:

«V.Από 24/01/2022:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις αυτής.

γ) Τα Τμήματα «Ελέγχων» και το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, Α’ τάξεως, ασκούν τις αρμοδιότητες του ελέγχου και του δικαστικού της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (Α’ - Β’).

δ) Στον Πίνακα του πρώτου παραρτήματος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης διαγράφεται η περ. με α/α 13, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως.

ε) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος ΣΤ’Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης (Α’ ), που αφορούν σε ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης (Α’ -Β’) και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (Α’ -Β’), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

στ) Στον Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032) απόφασης, διαγράφουμε τη γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Θεσσαλονίκης».

2. Προσθέτουμε στην παρ. Α’ αυτής, νέα υποπαρ. 2.1, η οποία έπεται της υποπαρ. 2, ως κατωτέρω:

«2.1Ι. Από την ημερομηνία, που ορίζεται στην περ. V της υποπαρ. 1:

1) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις της Δ.Ο.Υ., της οποίας παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτών, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και τόπον αρμοδιότητα.

2) α) Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

β) Ο Προϊστάμενος της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς οφείλει:

αα) να μεριμνήσει, προκειμένου η Δ.Ο.Υ., που προΐσταται, να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον τίτλο της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

ββ) να φροντίσει, με προσωπική του ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περί. β’ της παρ. 3 του υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΙΙ. Ο Προϊστάμενος:

α) της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της περ. V της υποπαρ. 1,

β) της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης οφείλει να επιβλέψει τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσει τη συνεργασία αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από την καθοριζόμενη με την παρούσα απόφαση ημερομηνία, η εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

ΙΙΙ. Η μεταγραφή των φορολογουμένων στη συγχωνευμένη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως δύναται να αρχίσει έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης».

3. Διαγράφουμε την περ. ε’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ αυτής.

4. Προσθέτουμε νέα περ. γ’ στην υποπαρ. 2 της παρ. Β αυτής, η οποία έπεται της περ. β’, ως εξής:

«γ) Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, το προσωπικό αυτής μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός του ίδιου Νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες».

5. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Δ.Ο.Υ. του νομού Θεσσαλονίκης, που προβλέπονται στον Πίνακα της υποπαρ. 1 της παρ. Β’ αυτής, πλην της Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, παύουν να ισχύουν.

Β. Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/2310-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032) και ειδικότερα:

1. Από 07/02/2022:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Α’-Β’ τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α’ τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις αυτής.

γ) Στον Πίνακα του πρώτου παραρτήματος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης διαγράφεται η περ. με α/α 73 που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, Α’-Β’ τάξεως.

δ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ’-Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών (Α’ -Β’), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου (Α’ -Β’), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας (Α’ ), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

ε) Στον πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032) απόφασης, διαγράφουμε τη γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου (Α’ -Β’) του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αθηνών.

2. Από 05/12/2022:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Άργους, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Άργους, Α’-Β’ τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Α’ τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις αυτής.

γ) Στον πίνακα του πρώτου παραρτήματος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης διαγράφεται η περ. με α/α 84, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Άργους, Α’-Β’ τάξεως.

δ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Ε’ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου (Α’ ), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Άργους (Α’ -Β’), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες της Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου (Α’ ) και ολοκληρώνονται από το ίδιο τμήμα.

ε) Στον πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032) απόφασης, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. Άργους (Α’ -Β’) του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αργολίδας.

3.Ι.Από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις υποπαρ. 1 και 2:

α) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτών, περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής στις οποίες συγχωνεύονται αυτές.

β) Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

γ) Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποδοχής οφείλουν να:

αα) μεριμνήσουν, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ., των οποίων προΐστανται, να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα, των οποίων παύει η λειτουργία, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου των Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

ββ) φροντίσουν, με προσωπική τους ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 του υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΙΙ. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποδοχής είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

ΙΙI. Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Πατρών οφείλουν να επιβλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία τους, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από την καθοριζόμενη με την παρούσα απόφαση ημερομηνία, η εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

ΙV. Η μεταγραφή των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής, δύναται να αρχίσει έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ..

Γ. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021/19-10-2021 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς τη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, Α’ - Β’ τάξεως, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, Α’ τάξεως, αντίστοιχα, καθώς και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) όμοιων αποφάσεων και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/ 08-08-2017 (Β’ 2823 - Διόρθωση σφάλματος Β' 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ» (Β’ 4984) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε, από 17/01/2022 σε 14/03/2022, την ημερομηνία συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, Α’ - Β’ τάξεως, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, Α’ τάξεως, αντίστοιχα και εν γένει την ισχύ των οριζομένων στις διατάξεις αυτής.

Δ.1.-Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 2871), ως κατωτέρω:

α) Ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και Ναυπλίου, από τις ημερομηνίες συγχώνευσης σε αυτές των Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης και Άργους, αντίστοιχα, ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ ΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
        ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α-Β 44 16 9 1 1 1 1 2   75
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α 39 12 22         1 1 75

β) Από δημοσιεύσεως της παρούσας, ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:

αα) των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.)
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Δ.Π. ΚΑΙ Δ.Α.) 17     2     1     12 1       1           34
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Δ.Ο.Δ.) 24 4 3   1   6 1 1 7 5 1                 53
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Π. ΚΑΙ Κ.Υ.) 12 1 4 2     3     9 6   16 2   1 5 15 3 4 83
4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α.Τ.Υ.Ε.) 9   3   1         3                     16
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) 62 5 10 4 2   10 1 1 31 12 1 16 2 1 1 5 15 3 4 186

ββ) του Τελωνείου Μέρτζανης, ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)
ΤΕΛΩΝΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
  ΠΕ ΤΕ ΔΕ  
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ Β΄ 3 1 6 10

2. Το προσωπικό των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ. μεταφέρεται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του ίδιου νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν:

1. Οι κατωτέρω αποφάσεις μας, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 Β’ 12 - Διόρθωση σφάλματος Β' 52, 234 και 1032),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871),

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207),

ε) Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021/19-10-2021 (Β’ 4984).

2. Η υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό στοιχεία:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8-8-2013 (Β’ 2043),

β) Δ6Α 1092694ΕΞ2013/06-06-2013 (Β’ 1404 - Διόρθωση σφάλματος Β' 1544)

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!