Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017 Ορισμός των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017 

ΦΕΚ Β’ 2823/11.08.2017  

Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α’ 61), 

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 5 και της περίπτωσης ββ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4 και των υποπαραγράφων α’ και γ’ της παρ. 6 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε’ έως ιη’ της παρ. 2 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, καθώς και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 41 του νόμου αυτού, 

γ) της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/ 2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 25/ 2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

δ) του ν. 4270/2014 (A΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

ε) του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

στ) του ν. 3979/2011 (A΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

ζ) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

η) του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

θ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27-07-2017 (Β’ 2681) όμοια. 

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1066066 ΕΞ 2017/03-05-2017 (Β’ 1632) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017/28-07-2017 (Β’ 2742) όμοιες. 

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 (Β΄2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

5. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

6. Την ανάγκη εφαρμογής της αριθμ. 75555/289/ 06-07-2017 (Β’ 2336) κοινής υπουργικής απόφασης. 

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε

Τη συνδρομή των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/16-07-2017 (Β’ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016.», στις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, οι οργανικές/διοικητικές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε., που περιλαμβάνονται στους κατωτέρω τρεις (3) Πίνακες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αυτής και καθεμία εξ’ αυτών αποτελεί χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεών της, κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου Ι του ίδιου νόμου και τα αντίστοιχα CPV. 

Ειδικότερα, οι κατωτέρω Υπηρεσίες/διοικητικές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, διαθέτουν σωρευτικά αυτοτελή διοικητική ικανότητα και δημοσιονομική αυτοτέλεια, οι οποίες τεκμαίρονται από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

I. - Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και τα Τελωνεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., που αναφέρονται στη στήλη 4 των κατωτέρω Πινάκων 1 και 2, αντίστοιχα, πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά: 

1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμφωνα με: 

α) την υποπαράγραφο δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και την υποπαράγραφο VI της παραγράφου 4 του άρθρου 49 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασής μας «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υποπαράγραφο 12 και την περίπτωση β’ της υποπαραγράφου 16 της παρ. Α της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/ 27-07-2017 (Β’ 2681) όμοιας, αντίστοιχα και 

β) με το πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων α΄ και β’ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1066066 ΕΞ 2017/03-05-2017 (Β’ 1632) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017/ 28-07-2017 (Β’ 2742) όμοιες, προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών: 

αα) των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ε΄ ή Γ΄ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’ και Α’-Β’ τάξεως, αντίστοιχα, που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α’ της δεύτερης ως άνω απόφασής μας, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, 

ββ) των Τελωνείων, έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους των μονάδων των Τελωνείων Α’ τάξεως, που προβλέπονται στην στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α’ της δεύτερης ως άνω απόφασής μας, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού. 

2) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι σε καθεμία εξ’ αυτών έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-012017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι αρμοδιότητες του διατάκτη των αντίστοιχων Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Α.Α.Δ.Ε., ανά Νομό. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4
      ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (Α' 147)
      ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (231)
Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ
1. 90-01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Α-Β )
2. 90-02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)
3. 90-03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Α)
4. 90-04 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Α-Β)
5. 90-06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΩΝ (Α)
6. 90-07 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α-Β)
7. 90-08 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Α)
8. 90-09 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)
9. 90-10 ΑΧΑΪΑΣ Γ' ΠΑΤΡΩΝ (Α-Β)
10. 90-11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Α)
11. 90-12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α-Β)
12. 90-13 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Α)
13. 90-14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (Α)
1 4. 90-15 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α)
15. 90-16 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α)
1 6. 90-17 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Α-Β)
17. 90-18 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α-Β)
1 8. 90-19 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (Α)
19. 90-20 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)
20. 90-21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α)
21 . 90-22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α-Β)
22. 90-23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α)
23. 90-24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)
24. 90-25 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α)
25. 90-26 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α)
26. 90-27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α)
27. 90-28 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α)
28. 90-29 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Α-Β)
29. 90-30 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α-Β)
30. 90-31 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Α)
31 . 90-32 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)
32. 90-33 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ (Α)
33. 90-34 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Α)
34. 90-35 ΛΑΡΙΣΑΣ A' ΛΑΡΙΣΑΣ (Α)
35. 90-36 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α)
36. 90-37 ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α)
37. 90-38 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α-Β)
38. 90-39 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (Α)
39. 90-40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α)
40. 90-41 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α)
41. 90-42 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Α)
42. 90-43 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)
43. 90-44 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α)
44. 90-45 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α)
45. 90-46 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α)
46. 90-47 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Α-Β)
47. 90-48 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Α)
48. 90-49 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α)
49. 90-50 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α)
50. 90-51 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α-Β)
51. 90-52 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α-Β)
52. 90-53 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α)
53. 90-54 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Α)
54. 90-55 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ (Α-Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4
      ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (Α' 147)
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (233)
Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ/ΤΑΞΗ
1. 90-02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)
2. 90-06 ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Α)
3. 90-07 ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' -ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. KAI ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α -Κύριο)
4. 90-08 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ''ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ'' (Α)
5. 90-09 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)
6. 90-10 ΑΧΑΪΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Α -Κύριο)
7. 90-11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ (Α -Κύριο)
8. 90-14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (Α -Κύριο)
9. 90-15 ΕΒΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α -Κύριο)
10. 90-16 ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α -Κύριο)
11. 90-20 ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)
12. 90-21 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α -Κύριο)
13. 90-22 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α)
14. 90-23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Α -Κύριο)
15. 90-24 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)
16. 90-25 ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α -Κύριο)
17. 90-27 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α -Κύριο)
18. 90-28 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α)
19. 90-32 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)
20. 90-33 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ (Α -Κύριο)
21. 90-35 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Α -Κύριο)
22. 90-37 ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α -Κύριο)
23. 90-39 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ (Α -Κύριο)
24. 90-40 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α -Κύριο)
25. 90-42 ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ (Α)
26. 90-43 ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)
27. 90-44 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α -Κύριο)
28. 90-48 ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (Α -Κύριο)
29. 90-54 ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (Α -Κύριο)
30. 90-55 ΧΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ (Α)

II. - Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω Πίνακα 3, πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά: 

1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμφωνα με: 

α) την υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης III της υποπαραγράφου Γ’ της παρ. 4 του άρθρου 11, την υποπερίπτωση γ’ της περίπτωσης III της υποπαραγράφου Β’ της παρ. 5 του άρθρου 12, την περίπτωση i της υποπαραγράφου VII της παρ. 5 της Υποενότητας Β’ της Ενότητας Β’ του άρθρου 14, την υποπερίπτωση ιθιθ’ της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου Ι, το στοιχείο i της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου II και την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου III της παρ. 5 του άρθρου 46, καθώς και την υποπερίπτωση ζζ’ της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου Ι της παρ. 5 του άρθρου 47 και την περίπτωση α’ της υποπαραγράφου ΙI της παρ. 5 του ίδιου άρθρου της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασής μας «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υποπαραγράφους 2, 3, 4, 14 και 15 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27-07-2017 (Β’ 2681) όμοιας και 

β) των περιπτώσεων α’ και β’ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α’ της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1066066 ΕΞ 2017/03-05-2017 (Β’ 1632) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017/28-07-2017 (Β’2742) όμοιες, προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Δευτερεύοντος Διατάκτη για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.), έχει μεταβιβασθεί στους Προϊσταμένους Τμημάτων ή Αυτοτελών Τμημάτων ή στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων αυτών, που αναφέρονται στη στήλη 4 του Πίνακα της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 3 της παρ. Α’ της δεύτερης ως άνω απόφασής μας. 

2) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι σε καθεμία εξ’ αυτών έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-012017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι αρμοδιότητες του Δευτερεύοντος Διατάκτη, για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.). Ειδικά, για τις ανάγκες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 75555/289/06-07-2017 είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτής, οι μεταβιβάσεις των πιστώσεων με Επιτροπικό Ένταλμα προς τους Δευτερεύοντες Διατάκτες, ύστερα από σχετικό αίτημα αυτών, να έχουν ολοκληρωθεί εντός του πρώτου πενταμήνου κάθε έτους, ενώ για το τρέχον έτος, ο ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών πρέπει να έχει συντελεστεί εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (Α' 147) ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
2. Υποδιεύθυνση, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης. Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης.
3. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), με έδρα τον Νομό Αττικής. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
4. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.
5. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πάτρας, με έδρα τον Νομό Αχαΐας. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Β'-Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.
6. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου, με έδρα τον Νομό Ηρακλείου. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β'-Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.
7. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με έδρα τον Πειραιά. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' -Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.
8. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' -Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
9. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'-Διοικητικής-Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας.
10. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, με έδρα τον Νομό Αττικής. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α'-Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.
11. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'-Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!