Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017 Τροποποίηση απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευό-ντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής».

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017

ΦΕΚ Β 2742/4-8-2017

Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 Εξ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευό-ντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6, της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε' έως ιη' της παρ. 2 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

β) Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α' 61).

γ) Του ν. 4270/2014 (A' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

ε) Της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

στ) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016».

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1066066 ΕΞ 2017/3-5-2017 (Β' 1632) όμοια.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-9-2013 (Β'2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και εφαρμογής της με α/α 2 του παρόντος προοιμίου κοινής υπουργικής απόφασης.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Α.- Τροποποιούμε την παράγραφο Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

1.- Αντικαθιστούμε: το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 1 ως εξής:

α) «Α. 1.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση σε άλλα όργανα υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κάτωθι Πίνακα, για τις υπηρεσίες, που καθορίζονται στη στήλη 2 αυτού, όπως εξειδικεύονται στην περίπτωση β' της παρούσας υποπαραγράφου, ως εξής:». β) Το πρώτο εδάφιο και την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 1, ως εξής:

«Α. 1.- β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για: αα) Την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τις ανάγκες των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, για τις οποίες ορίζονται ως διατάκτες, με έδρα την Αττική,».

γ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 2, ως εξής:

«Α. 2.- β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για:». δ) Στην υποπαράγραφο 3: αα) Την περίπτωση α, ως εξής:

«Α. 3.- α) Ορίζουμε, ως Δευτερεύοντες Διατάκτες, τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και τους Υπευθύνους Γραφείων αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κατωτέρω Πίνακα, για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.) και». ββ) Τον Πίνακα της περίπτωσης β'. γγ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ', ως εξής:

«Α. 3.- γ) Ειδικότερα, οι οριζόμενοι ως δευτερεύοντες διατάκτες, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για:».

ε) Συμπληρώνουμε Πίνακα στην περίπτωση α' της υποπαραγράφου 4, τροποποιούμε αυτήν και τον Πίνακα της περίπτωσης β'.

2.- Ύστερα από τα παραπάνω, διαμορφώνουμε την παράγραφο Α', ως εξής:

«Α. 1.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση σε άλλα όργανα υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κάτωθι Πίνακα, για τις υπηρεσίες, που καθορίζονται στη στήλη 2 αυτού, όπως εξειδικεύονται στην περίπτωση β' της παρούσας υποπαραγράφου, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

1.

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

2.

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

3.

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

4.

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

5.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

6.

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)

7.

Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης

8.

Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία

Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

9.

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

10.

Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

11.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

12.

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)

O Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

13.

Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ασφάλειας

β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περί­πτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για: αα) Την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τις ανάγκες των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, για τις οποίες ορίζονται ως διατάκτες, με έδρα την Αττική.

ββ) Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, που εκδί- δονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και αφορούν στις προαναφερθείσες Υπηρεσίες, για τις οποίες υποβάλουν τα ανωτέρω αιτήματα.

γγ) Την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι το ανώτατο όριο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

γ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού μετα­βιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων- προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα.

2. - α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανά νομό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143), στους Προϊσταμένους των κατωτέρω Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), για τον φορέα Υπηρεσιών Φορολογι­κής Διοίκησης, 231 και στους Προϊσταμένους των κατωτέρω Τελωνείων, για τον φορέα Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης, 233, που αναφέρονται στις στήλες 4 και 5 του κάτωθι πίνακα, αντίστοιχα, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

ΣΤΗΛΗ 5

 

 

 

ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (231)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (233)

 

ΚΩΔ.

ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ/ΤΑΞΗ

1.

90-01

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Α-Β )

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β)

2.

90-02

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)

ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)

3.

90-03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Α)

-

4.

90-04

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ (Α-Β)

ΑΡΤΑΣ (Β)

5.

90-06

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ' ΑΘΗΝΩΝ (Α)

ΑΘΗΝΩΝ (Α)

6.

90-07

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α-Β)

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ(Α)

7.

90-08

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Α)

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (Α)

8.

90-09

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)

9.

90-10

ΑΧΑΪΑΣ

Γ' ΠΑΤΡΩΝ (Α-Β)

ΠΑΤΡΩΝ (Α)

10.

90-11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Α)

ΟΙΝΟΗΣ (Α)

11.

90-12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α-Β)

-

12.

90-13

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ (Α)

ΔΡΑΜΑΣ (Β)

13.

90-14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΥ (Α)

ΡΟΔΟΥ (Α)

14.

90-15

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α)

15.

90-16

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α)

ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α)

1 6.

90-17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Α-Β)

-

17.

90-18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α-Β)

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Β)

18.

90-19

ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΥ (Α)

ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Β)

19.

90-20

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)

ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)

20.

90-21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α)

21.

90-22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α-Β)

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α)

22.

90-23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α)

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α)

23.

90-24

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)

24.

90-25

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ (Α)

ΚΑΒΑΛΑΣ (Α)

25.

90-26

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α)

-

26.

90-27

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α)

27.

90-28

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Α)

28.

90-29

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Α-Β)

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β)

29.

90-30

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ (Α-Β)

ΚΙΛΚΙΣ (Β)

30.

90-31

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ (Α)

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Β)

31.

90-32

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)

ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)

32.

90-33

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΥ (Α)

ΣΥΡΟΥ (Α)

33.

90-34

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ (Α)

ΓΥΘΕΙΟΥ (Β)

34.

90-35

ΛΑΡΙΣΑΣ

A' ΛΑΡΙΣΑΣ (Α)

ΛΑΡΙΣΑΣ (Α)

35.

90-36

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α)

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Β)

36.

90-37

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α)

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α)

37.

90-38

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α-Β)

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Β)

38.

90-39

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ (Α)

ΒΟΛΟΥ (Α)

39.

90-40

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α)

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α)

40.

90-41

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ (Α)

ΞΑΝΘΗΣ (Β)

41.

90-42

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ (Α)

ΣΚΥΔΡΑΣ (Α)

42.

90-43

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)

43.

90-44

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α)

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α)

44.

90-45

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α)

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Β)

45.

90-46

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α)

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Β)

46.

90-47

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (Α-Β)

ΣΑΜΟΥ (Β)

47.

90-48

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ (Α)

ΣΕΡΡΩΝ (Α)

48.

90-49

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α)

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Β)

49.

90-50

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ (Α)

ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β)

50.

90-51

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α-Β)

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Β)

51.

90-52

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α-Β)

ΙΤΕΑΣ (Β)

52.

90-53

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α)

ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Β)

53.

90-54

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ (Α)

ΧΑΝΙΩΝ (Α)

54.

90-55

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (Α-Β)

ΧΙΟΥ (Α)

β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για: αα) Την εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

ββ) Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που εκδίδονται από τις κατά τόπον Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.).

γγ) Την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών.

δδ) Την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, αντίστοιχα, του νομού.

3. - Για τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που αναφέρονται στη στήλη 2 του κάτωθι Πίνακα: α) Ορίζουμε, ως Δευτερεύοντες Διατάκτες, τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και τους Υπευθύνους Γραφείων αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κατωτέρω Πίνακα, για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.) και β) Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 4 του κατωτέρω Πίνακα, την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας που προΐσταται ο Δευτερεύων Διατάκτης, που ορίζεται στη στήλη 3 του ίδιου Πίνακα, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ

ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.

Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νο­μικής Υποστήριξης, με έδρα την Πε­ριφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής.

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γρα­φείου Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύ­θυνσης Επίλυσης Διαφορών.

2.

Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Πε- λοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, του Αυτοτελούς Τμήματος Α'-Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχι­κών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενι­κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη­ρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Της Α.Α.Δ.Ε.

3.

Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Δυ­τικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, του Αυτοτελούς Τμήματος Α-Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχι­κών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

4.

Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Βο­ρείου Αιγαίου, με έδρα την Μυτιλήνη, του Αυτοτελούς Τμήματος Α-Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχι­κών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

5.

Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο,του Αυτοτελούς Τμήματος Α'-Ελέγχου Ποινικών Αδικημάτων και Πειθαρχι­κών Παραπτωμάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ.της Α.Α.Δ.Ε.

6.

Υποδιεύθυνση, με έδρα την Περιφε­ρειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής.

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης

Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γρα­φείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης.

7.

Τμήμα Δ'-Υλοποίησης Εσωτερικών Ελέγχων, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,της Διεύθυν­σης Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ.της Α.Α.Δ.Ε.

8.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), με έδρα τον νομό Αττικής.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμμα­τειακής Υποστήριξης της Διεύθυν­σης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

9.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θεσ­σαλονίκης, με έδρα τον νομό Θεσσα­λονίκης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής και Γραμμα­τειακής Υποστήριξης της Διεύθυν­σης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

10.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πά­τρας, με έδρα τον νομό Αχαΐας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Β'- Δικαστικό, Προγραμ­ματισμού, Πληροφορικής, Διοικη­τικής και Γραμματειακής Υποστή­ριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.

11.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρα­κλείου, με έδρα τον νομό Ηρακλείου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.

12.

Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, με έδρα την Αθήνα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

13.

Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

14.

Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλο­νίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

15.

Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

16.

Τμήμα Ελέγχου ΙΑ, με έδρα την Περι­φερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέ­ντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρή­σεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

17.

Τμήμα Ελέγχου ΙΑ, με έδρα την Πε­ριφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων Β' του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλι­κού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

18.

Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με έδρα τον Πειραιά.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' -Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.

19.

Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονί­κης, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' - Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσα­λονίκης.

20.

Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'- Διοικητικής-Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας.

21.

Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, με έδρα το νομό Αττικής.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α'-Διοικητικής και Νομι­κής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.

22.

Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'- Διοικητικής και Νομικής Υποστήρι­ξης της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης.

23.

Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών, επιπέ­δου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα την Αθήνα.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)

24.

Χημική Υπηρεσία Πειραιά, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τον Πειραιά.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

25.

Χημική Υπηρεσία Αιγαίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Ρόδο.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

26.

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας, επιπέ­δου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα την Ελευσίνα.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

27.

Χημική Υπηρεσία Λάρισας, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τη Λάρισα.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

28.

Χημική Υπηρεσία Βόλου, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα το Βόλο.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

29.

Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς, επιπέ­δου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα τη Λιβαδειά.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας και για το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χαλκίδας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

30.

Χημική Υπηρεσία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τα Ιωάννινα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

31.

Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα την Πάτρα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

32.

Χημική Υπηρεσία Κρήτης, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με έδρα το Ηράκλειο.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας και για το Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Χανίων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

33.

Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδο­νίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων τηςΓ.Δ.Γ.Χ.Κ.

34.

Χημική Υπηρεσία Ανατολικής Μακε­δονίας και Θράκης, επιπέδου Διεύ­θυνσης, με έδρα την Αλεξανδρού­πολη.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Χημικής Υπηρεσίας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ερ­γαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.

γ) Ειδικότερα, οι οριζόμενοι ως δευτερεύοντες διατάκτες, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της πε­ρίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για: αα) Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που εκδίδονται από τις κατά τόπον Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.).

ββ) Την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών. γγ) Την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

4. - Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και των Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί­ων και Ε.Φ.Κ. αυτής, αντίστοιχα (πλην των περιπτώσεων που την αρμοδιότητα διενέργειας των ως άνω ενεργειών για την κάλυψη των αναγκών Τελωνείων, έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.), στους κάτωθι Προϊσταμένους οργανικών μονάδων, κατά λόγο αρμοδιότητας, ως εξής:

α) για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) κάθε Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ε' ή Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ., των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογι­σμού, σύμφωνα με την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου, όπως αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι Πίνακα, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

ΣΤΗΛΗ 5

ΣΤΗΛΗ 6

ΚΩΔ.

ΝΟΜ.

ΝΟΜΟΣ/

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ.:

ΤΑΞΗ

ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:

90-01

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

90-02

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΓΟΥΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

90-03

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

90-04

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ

90-06

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΩΝ

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Α' ΑΘΗΝΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

90-06

ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΒΥΡΩΝΑ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

90-06

ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΥ

ΦΑΛΗΡΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΙΚΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

90-07

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

Α

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

Α

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

90-07

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΟΙΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

90-08

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

90-09

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

90-10

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΓΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

Α' ΠΑΤΡΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

Γ' ΠΑΤΡΩΝ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

90-11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΘΗΒΩΝ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

90-12

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

90-13

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

90-14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΩ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

90-15

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ­

ΠΟΛΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝ­ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

ΑΛΕΞΑΝ/

ΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

90-16

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΥΜΗΣ

Β

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

90-17

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

90-18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

90-19

ΗΛΕΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ

90-20

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

90-21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90-22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

90-23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗ­

ΠΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ­ΚΗΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ­ΚΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ­ΚΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ­ΚΗΣ

90-23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟ­ΝΙΚΗΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ­ΚΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ­ΚΗΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΑΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

Ε'ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

90-24

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

90-25

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

90-26

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

90-27

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

90-28

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

90-29

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

90-30

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

90-31

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

90-31

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

90-32

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

90-33

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΘΗΡΑΣ

Β

Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

Β

Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΝΑΞΟΥ

Β

Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΠΑΡΟΥ

Β

Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

90-34

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

90-35

ΛΑΡΙΣΑΣ

Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

Β' ΛΑΡΙΣΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

90-36

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

90-37

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

90-38

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

90-39

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ

90-40

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

90-41

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ

90-42

ΠΕΛΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

90-43

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

90-44

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

90-45

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

90-46

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Α

Δ.Ο.Υ.

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

90-47

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ

90-48

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

90-49

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

90-50

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

90-51

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

90-52

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

90-53

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΕΩΝ

ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Α-Β

Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

90-53

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Α

Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

90-54

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

Α

Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

90-55

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

Α-Β

Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ'-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ­ΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ

β) Για τα Τελωνεία κάθε Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊστα­μένους των μονάδων των Τελωνείων που αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι Πίνακα, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου, πλην των περιπτώσεων που την αρμοδιότητα διενέργειας των ως άνω ενεργειών, σύμφωνα με τη στήλη 6, έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

ΣΤΗΛΗ 5

ΣΤΗΛΗ 6

ΚΩΔ.

ΝΟΜ.

ΝΟΜΟΣ/

ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ:

ΤΑΞΗ

ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:

90-01

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΣΤΑΚΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗ­ΡΕΣΙΩΝ (Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ­ΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟ­ΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-02

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙ­ΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

90-04

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-06

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

90-07

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟ­ΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α

Κύριο)

Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙ­ΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

90-07

ΠΕΙΡΑΙΑ

Β' ΕΞΑΓΩΓΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α

Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙ­ΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γ' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α

Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΑ' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙ­ΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ' ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗ­ΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Σ.) ΠΕΙΡΑΙΑ

Α

Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙ­ΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΟΡΟΥ

Β

Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙ­ΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

90-08

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙ­ΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

ΛΑΥΡΙΟΥ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙ­ΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

ΡΑΦΗΝΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΕΡΟΛΙ­ΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

90-09

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

90-10

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΓΙΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕ­ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕ­ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

90-11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΟΙΝΟΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ

ΟΙΝΟΗΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΟΙΝΟΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ

90-13

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ­ΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟ­ΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-14

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΩ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΛΕΡΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Γ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΠΑΤΜΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΣΥΜΗΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

90-15

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ­

ΠΟΛΗΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ­

ΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕ­ΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕ­ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ­

ΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕ­ΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕ­ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΗΠΩΝ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ­

ΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕ­ΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕ­ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΕΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ­

ΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕ­ΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕ­ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

90-16

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

90-16

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΩΡΕΩΝ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

90-18

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-19

ΗΛΕΙΑΣ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-20

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

90-21

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

90-22

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕ­ΛΩΝΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕ­ΛΩΝΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

90-23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α

Κύριο)

Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY Α'ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑ- ΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β' ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

Α

Κύριο)

Α'ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-

ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑ- ΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ' Ε.Φ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α

Α'ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-

ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑ- ΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ

Β

Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ TOY Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑ- ΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

90-24

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

90-25

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓ­ΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟ­ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

90-27

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙ­ΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

90-28

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

90-29

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ­ΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟ­ΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-30

ΚΙΛΚΙΣ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ­ΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟ­ΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΕΥΖΩΝΩΝ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ­ΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟ­ΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΚΙΛΚΙΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ­ΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟ­ΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-31

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-32

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

90-33

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΘΗΡΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΜΗΛΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΝΑΞΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΡΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΣΥΡΟΥ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ

90-34

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΥΘΕΙΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΓΥΘΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝ­ΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟ­ΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΒΟΙΩΝ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΓΥΘΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-35

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

90-36

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΣΗΤΕΙΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-37

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΡΙΝΑΣ

ΛΗΜΝΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

90-38

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-39

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΙΑΘΟΥ

Γ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

90-40

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Γ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

90-41

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΞΑΝΘΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-42

ΠΕΛΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

90-43

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

90-44

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ TOY ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

90-45

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-46

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-47

ΣΑΜΟΥ

ΑΓΙΟΥ

ΚΗΡΥΚΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΣΑΜΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΣΑΜΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΣΑΜΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-48

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ TOY ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

90-49

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-50

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-51

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗ­

ΓΗΣ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΝΙΚΗΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-52

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΙΤΕΑΣ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-53

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΝΕΩΝ

ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Β

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑ­ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ Γ.Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

90-54

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

Α

Κύριο)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ­ΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

90-55

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

Α

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ­ΡΙΞΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩ­ΝΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

5. α) - Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 έως 4 της παρούσας παραγράφου, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν­σεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυ­τοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτο­τελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.

β) Τα όργανα στα οποία μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότη­τες, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 έως 4 της παρούσας παραγράφου, θα υπογράφουν τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις χωρίς την αναγραφή της φράσης «Με εντολή Διοικητή».».

B. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/3-5-2017 (Β' 1632) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!