Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 3588/2007

Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 3588/2007)

Ο ν. 3588/2007 καταργείται από 1.3.2021 με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 (ΦΕΚ A 207 - 27.10.2020), σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 308 του νόμου αυτού. Βλ. αναλυτικά για την έναρξη ισχύος του ν. 4738/2020 τις διατάξεις του άρθρου 308 αυτού. Περαιτέρω, όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στον Πτωχευτικό Κώδικα, ν. 3588/2007, νοείται πλέον ο ν. 4738/2020. Οι εκκρεμείς κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, ν. 3588/2007, εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτός όπου άλλως ρητά ορίζεται στο παρόν ή από τις προϊσχύουσες του ν. 3588/2007 διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 182 αυτού. Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πιστωτών εκκρεμούς πτωχευτικής διαδικασίας, επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που διέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας, για την κατάταξη των πιστωτών εφαρμόζονται οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις των νόμων που έχουν ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3588

Πτωχευτικός Κώδικας

ΦΕΚ Α 153/10-7-2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο μόνο

Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου το οποίο καταρτίστηκε από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του ν. 2145/1993, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α'):

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Ι. Γενική διάταξη

ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης

ΙΙΙ. Εξασφαλιστικά μέτρα 

ΙV. Αντίκλητοι-έξοδα-προθεσμίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Ι. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη

ΙΙ. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές

ΙΙΙ. Συνέπειες πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις

IV. Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση

V. Πτωχευτική ανάκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Ι. Γενική διάταξη

ΙΙ. Το πτωχευτικό δικαστήριο

ΙΙΙ. Ο εισηγητής

ΙV. Ο σύνδικος

V. Η συνέλευση των πιστωτών

VI. Η επιτροπή πιστωτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Ι. Αναγγελία

ΙΙ. Επαλήθευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ

Ι. Η ένωση των πιστωτών

ΙΙ. Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου

ΙΙΙ. Η εκποίηση των κατ' ιδίαν στοιχείων του οφειλέτη

IV. Ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης

V. Διανομές προς τους πιστωτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ