Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017 Τροποποίηση απόφασης ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα και ως προς τον τίτλο ορισμένων οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017 

ΦΕΚ B 2681 - 31.07.2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα και ως προς τον τίτλο ορισμένων οργανικών μονάδων αυτής.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. ββ΄ και γγ’ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 6 και 7 και των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν, 

β) του άρθρου 97 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

γ) του ν. 4469/2017 (Α΄62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», 

δ) της αριθ. 75555/289/06-07-2017 (Β΄2336) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016», 

ε) της αριθ. ΠΟΛ. 1105/12-07-2017 (Β΄ 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017»,

στ) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ειδικότερα των άρθρων 8, 11, 12, 14 έως 17, 20, 22, 34, 35, 38, 40, 46 47 και 49 αυτής. 

2. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) αριθ. Τ3314/1283/20-07-2001 (Β΄ 1020) «Διατήρηση και λειτουργία του λογαριασμού με αριθμό 234255/8 και τίτλο «Ε.Δ.-Υπουργείο Οικονομικών-Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.-Απολήψεις από την Ε.Ε. για την εφαρμογή των προγραμμάτων ΤΕΛΩΝΕΙΑ 2002 και FISCALIS» και

β) αριθ. 1041806/2502/278/Ε0014/6-5-2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1051788/2954/351/Ε0014/ 7-05-2008 (Β΄ 930) όμοια του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

4. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52 και 234) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής». 

5. Το αριθ. Δ.Π.Δ.Α.Α.Α.Δ.Ε. Β 1085130 ΕΞ 2017/ 02-06-2017 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Σχετικά με τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΤΕΛΩΝΕΙΑ» και «FISCALIS EXCISE» (Ειδ. Λογ. 234255/8) και «FISCALIS (φορολογία εκτός των Ε.Φ.Κ.)» (Ειδ. Λογ. 7100011655) της Α.Α.Δ.Ε.». 

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 

α) από 23-06-2017, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το από 27-06-2017 απαντητικό μήνυμα της Προϊσταμένης της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, 

β) από 03-07-2017, του Προϊσταμένου του Τμήματος Δ’ - Ανασταλτικών Καθεστώτων της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), 

γ) από 19-07-2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης προς τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., με τα συνημμένα σε αυτό και το από 21-07-2017 όμοιο προς τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογικής Διοίκησης και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και προς υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, 

δ) από 14 και 21-07-2017, του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., με τα συνημμένα σε αυτά, 

ε) από 18, 19 και 24-07-2017, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), το τελευταίο με τις από 24-07-2017 προτάσεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ., καθώς και το από 25-07-2017 μήνυμα του ίδιου, 

στ) από 21 και 24-07-2017, του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γ.Δ.Φ.Δ., 

ζ) από 19, 21 και 25-07-2017, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., με τις προτάσεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών αυτής και το από 25-07-2017 όμοιο του ίδιου Τμήματος. 

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

8. Την ανάγκη συμπλήρωσης και ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών και την εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 75555/289/06-07-2017 (Β΄2336) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και της αριθ. ΠΟΛ. 1105/12-07-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών. 

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 

Α. Τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 8, 11, 12, 14 έως 17, 20, 22, 34, 35, 38, 40, 46, 47 και 49 της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως εξής: 

1) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο ΙΙ. «Τμήμα Β΄Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» της παραγράφου 4 του άρθρου 8 «Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία», με την προσθήκη νέας περίπτωσης θ΄ και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις θ΄ και ι΄ σε ι΄ και ια΄, αντίστοιχα, ως κατωτέρω: 

«4.ΙΙ. (θ) Ο συντονισμός των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Τελωνεία», «FISCALIS EXCISE» και «FISCALIS (φορολογία εκτός των Ε.Φ.Κ.)» και ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός τους προς την Ε.Ε., καθώς και για τη διαχείριση κάθε άλλου προγράμματος που τυχόν ανατεθεί στην Αρχή και η συνεργασία με τις υπηρεσίες, οι Προϊστάμενοι των οποίων είναι αρμόδιοι για τη μετακίνηση των υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

(ι) Η επεξεργασία και η καταχώριση δεδομένων στο τηρούμενο πληροφοριακό σύστημα της εκπαίδευσης και η υποβολή των σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που εμπλέκονται στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων αυτής. 

ια) Η τήρηση του αρχείου της εκπαίδευσης.». 

2) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση ΙΙΙ. «Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης» της υποπαραγράφου Γ. «Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης» (με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης» της παραγράφου 4 του άρθρου 11 «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)», με την προσθήκη υποπερίπτωσης εε΄, ως κατωτέρω: 

«4.Γ. ΙΙΙ. (εε) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υποδιεύθυνσης και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.». 

3) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση ΙΙΙ. «Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης» της υποπαραγράφου Β. «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ» της παραγράφου 5 του άρθρου 12 «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.)», με την προσθήκη υποπερίπτωσης γ΄, ως κατωτέρω: 

«5.Β. ΙΙΙ. (γ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υποδιεύθυνσης και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.». 

4) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο VII. «Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης» της παραγράφου 5 της Υποενότητας Β΄ «Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής)» της Ενότητας Β΄ του άρθρου 14 «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)», με την προσθήκη περίπτωσης ι΄, ως κατωτέρω: 

«5.VII. (ι) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής.». 

5) Συμπληρώνουμε και αντικαθιστούμε τον τίτλο του άρθρου 15 «I. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού», ως εξής: 

«15.-I. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)». 

6) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 «Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.)» και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο Ι. «Τμήμα Α΄ -Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού» της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου με την προσθήκη νέας περίπτωσης ια΄, ως εξής: 

«3.ε) Τμήμα Ε΄Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού». 

«4.Ι. (ια) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.».

7) Συμπληρώνουμε και αντικαθιστούμε τον τίτλο του άρθρου 17 «Διεύθυνση Οργάνωσης», ως εξής: 

«Άρθρο 17 

Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.)». 

8) Ανακαθορίζουμε την καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. και αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 «Γραφείο Α΄ - Διοικητικής Μέριμνας» του άρθρου 20, ως κατωτέρω: 

«1.-(α) Οι διαδικαστικές ενέργειες και η έκδοση των απαιτούμενων από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία τελικών πράξεων για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τον καθορισμό των υπηρεσιών αυτής που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση ή σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) και κάθε σχετικού με το ωράριο και τις βάρδιες θέματος. 

β) Η παρακολούθηση της τήρησης του υφιστάμενου ωραρίου από τους υπαλλήλους. 

γ) Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών. 

δ) Η σύσταση, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων/ επιτροπών που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής αυτών, ύστερα από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.). 

ε) Οι απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες και ο ορισμός μελών στα συλλογικά όργανα/επιτροπές της προηγούμενης περίπτωσης. 

στ) Οι ενέργειες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., όπου απαιτείται. 

ζ) Η κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων γενικής φύσεως, που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλης Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. και προέρχονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων. 

η) Η παραλαβή από δικαστικούς επιμελητές δικογράφων και λοιπών εγγράφων, που σχετίζονται με θέματα της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Αρχής, ο χαρακτηρισμός και η διαβίβαση αυτών, αρμοδίως. 

θ) Η μέριμνα για την: 

αα) Ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. 

ββ) Εύρυθμη λειτουργία, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, του Γραφείου/Ομάδας Ενημέρωσης Πολιτών, το οποίο λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών για την υποβοήθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. 

ι) Ο συντονισμός των ενεργειών για θέματα διοικητικής φύσεως, γενικού ενδιαφέροντος και κάθε άλλου θέματος που δεν κατονομάζεται ρητά, είναι συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.». 

9) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο Ι. «Τμήμα Α΄Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)» της παραγράφου 4 του άρθρου 22 «Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών», με την προσθήκη νέας περίπτωσης ιε΄ και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση ιε΄ σε ιστ΄, ως κατωτέρω:

«4.(ιε) Η συγκέντρωση αιτημάτων και οι διαδικαστικές ενέργειες για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και απασχόλησής τους κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για τον καθορισμό αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, καθώς και άλλων ειδικών αποζημιώσεων του προσωπικού υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

ιστ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.». 

10) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο 4 του άρθρου 34 «Φορολογικές Περιφέρειες», με την προσθήκη νέων περιπτώσεων ιζ΄ και ιη’ και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση ιζ΄ σε ιθ΄, ως κατωτέρω: 

«4.(ιζ) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα, πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ιη) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικείων Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, την ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασής τους και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και ενημέρωσης των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών. 

ιθ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.». 

11) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης ii της παραγράφου 4 του άρθρου 35 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)», με την προσθήκη νέου στοιχείου εε΄, ως κατωτέρω:

 «4.ii. (β) (εε) Η υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α΄62) “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”, όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου». 

12) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» και προσθέτουμε νέο υποστοιχείο ιγ΄ στο στοιχείο i. της υποπερίπτωσης ΙΙ. «Τμήμα Β’ - Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της περίπτωσης i. «Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως» της υποπαραγράφου Α. της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου, ως εξής: 

«3.δ) Οι υπηρεσίες των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄12, 52 και 234) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω Πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της ως άνω απόφασης.». 

«7.-Α.i.-ΙΙ.i. (ιγ) Η υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α΄62) “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”, όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου.». 

13) α) Μετονομάζουμε το «Τμήμα Δ΄Ανασταλτικών Καθεστώτων» της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε. σε «Τμήμα Δ΄Ειδικών Καθεστώτων» και αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο δ΄ της παρ. 3 και τον τίτλο της υποπαραγράφου IV της παραγράφου 4, αντίστοιχα, του άρθρου 40, ως εξής:

«3.-δ) Τμήμα Δ΄Ειδικών Καθεστώτων» και

«4.-IV. Τμήμα Δ΄Ειδικών Καθεστώτων». 

β) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Τμήμα Δ΄ - Ανασταλτικών Καθεστώτων» της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), στο εξής νοείται το «Τμήμα Δ΄ - Ειδικών Καθεστώτων» της ίδιας Διεύθυνσης. 

14) Τροποποιούμε την παράγραφο 5 του άρθρου 46 «Τελωνειακές Περιφέρειες», ως εξής: 

α) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση α΄ «Τμήμα Α΄Διοικητικής Υποστήριξης» της υποπαραγράφου Ι. «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», με την προσθήκη υποπεριπτώσεων ιθιθ΄ και κκ΄, ως κατωτέρω: 

«5.I. (α) (ιθιθ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής. (κκ) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικείων Τελωνείων για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, την ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασής τους και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και ενημέρωσης των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών». 

β) Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ «Τμήμα Α΄Διοικητικής Υποστήριξης» της υποπαραγράφου ΙΙ. «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ως κατωτέρω: 

«5.IΙ. (α) (αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες, κατ΄ αναλογία, με αυτές: 

i) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (ιγιγ), (ιθιθ) και (κκ) του ομώνυμου Τμήματος Α΄Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και 

ii) των υποπεριπτώσεων (ιδιδ) και (ιειε) του ίδιου ως άνω Τμήματος, για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.». 

γ) Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ «Τμήμα Α΄Διοικητικής Υποστήριξης» της υποπαραγράφου ΙΙΙ. «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ», ως κατωτέρω: 

«5.IΙΙ.(α) (αα) των υποπεριπτώσεων (αα) έως και (ιγιγ), (ιθιθ) και (κκ) του Τμήματος Α΄Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, εκτός του στοιχείου i της υποπερίπτωσης (ιι), αυτού». 

15) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση α΄ «Αυτοτελές Τμήμα Α΄Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης» της υποπαραγράφου Ι. «ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ» της παραγράφου 5 του άρθρου 47 «Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)», με την προσθήκη νέας υποπερίπτωσης ζζ΄ και την αναρίθμηση των υποπεριπτώσεων ζζ΄ και ηη΄ σε ηη΄ και θθ΄, ως κατωτέρω: 

«5.I. (α) (ζζ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Ε.Λ.Υ.Τ. και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής. (ηη) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. (θθ) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής».

16) Τροποποιούμε το άρθρο 49 «Τελωνεία», ως εξής:

α) Προσθέτουμε νέα περίπτωση β΄ στην υποπαράγραφο ΙΙ της παραγράφου 4 και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση β΄ της ίδιας υποπαραγράφου σε περίπτωση γ΄, ως κατωτέρω: 

«4.ΙΙ. (β) Η υλοποίηση, για τα εξαρτημένα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους, της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α΄62) “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

γ) Η Ταμειακή και η Λογιστική διαχείριση διεξάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 31 Αυγούστου 1935 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 393), όπως αυτό ισχύει, ως εξής: 

αα) στα Τελωνεία Α΄ τάξεως και στα κύρια Τελωνεία Α΄ τάξεως, από υπαλλήλους που ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), με πρόταση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου και 

ββ) στα εξαρτημένα Τελωνεία Β΄ και Γ΄ τάξεως και στα Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία από τον Προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο αυτών.». 

β) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο VI της παραγράφου 4, ως εξής: 

« 4.VΙ. Οι υπηρεσίες των Τελωνείων, που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α΄ της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β΄12, 52 και 234) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Τελωνείων του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, τα οποία προβλέπονται στη στήλη 3 του ως άνω Πίνακα και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ της ως άνω απόφασης». 

γ) Προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση ι΄ στην περίπτωση ΙΙ. «Τμήμα Δικαστικού» της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, ως εξής: 

«5.-Α.ΙΙ.(ι) Η υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α΄62) “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”, όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου.». 

δ) Προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση δ΄ στην περίπτωση 1 «Τμήμα Δικαστικού» ή «Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού», της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, που αφορά στα κύρια Τελωνεία, ως εξής: 

«5.-Β.1.(δ) Η υλοποίηση, για τα εξαρτημένα Τελωνεία αρμοδιότητάς τους, της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α΄62) “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”, όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017 

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!