Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011 Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως.

Αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011

ΦΕΚ 2187/Β/29-9-2011

Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α'2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'265) 'Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" και των παρ. 12 και 5, υποπαράγραφος α' του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (A' 180).

β) Του άρθρου 55, παράγραφοι 5, 8, υποπαράγραφος α', 13, 15 υποπαράγραφος β', 21, υποπαράγραφοι α' και στ' και 22 του Ν. 4002/2011.

γ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Π.Δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α'259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 16/1989 (Α'6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ ) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2753/1999 (Α 249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στην φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 4 του Π.Δ. 277/2000 (Α' 227) «Σύσταση, ενοποίηση και κατάργηση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των περιοχών των Νομών Αττικής, Εύβοιας, Κορινθίας και Θεσσαλονίκης».

η) Του άρθρου 6 του Π.Δ. 466/1990 (A' 179) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 551/ 1998 «Οργανισμός Νομαρχιών» (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (ΦΕΚ 259 Α)» και του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004 (Α 210) «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».

θ) Του Π.Δ. 72/2007 (Α' 89) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 551/1988 (Α' 259)».

ι) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθμ Δ6Α 1109388 ΕΞ 2011/2-8-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων "Λογιστικού" των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητος Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α' και Β' Τάξεως» (β' 1801).

3. Την επείγουσα ανάγκη μεταφοράς εξ ολοκλήρου ή μέρους των αρμοδιοτήτων Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α' και Β' Τάξεως σε άλλη Δ.Ο.Υ., με σκοπό την καλύτερη στελέχωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση προσωπικού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καταργούμε, από 01-11-2011: α. Τα Τμήματα «Ελέγχου» των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές τους στα Τμήματα «Ελέγχου», αντίστοιχα, άλλων Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στην στήλη 4 του πίνακα.

β. Τα Γραφεία «Ελέγχου» των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες τους στα Τμήματα «Ελέγχου» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στη στήλη 4 του ίδιου πίνακα.

Β. Αναστέλλουμε, από 01-11-2011, τη λειτουργία των Τμημάτων «Δικαστικό» των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και μεταφέρουμε τις αρμοδιό-τητές τους στα Τμήματα «Δικαστικό», αντίστοιχα, άλλων Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στη στήλη 4 του πίνακα.

Γ. Μεταφέρουμε, από 01-11-2011, τις αρμοδιότητες που αφορούν :

α. στο Δικαστικό του Τμήματος «Δικαστικό και Λογιστικό» και «Λογιστικό και Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα, στα Τμήματα «Δικαστικό» άλλων Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στη στήλη 4 αυτού και αναστέλλουμε από την ίδια ημερομηνία τη λειτουργία των Τμημάτων, από τα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες.

β. στο Δικαστικό του Τμήματος «Δικαστικό & Λογιστικό» της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών (Α' Τάξεως), στο Τμήμα «Εσόδων & Δικαστικό» της Δ.Ο.Υ Πολυγύρου (Α' Τάξεως) και αναστέλλουμε από την ίδια ημερομηνία, τη λειτουργία του προαναφερθέντος Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών.

γ. στο Δικαστικό του Τμήματος «Εσόδων & Δικαστικό» Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα, στα Τμήματα «Δικαστικό» άλλων Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στην στήλη 4 του πίνακα και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία τα Τμήματα, από τα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες σε Τμήματα «Εσόδων».

δ. στο Δικαστικό του Γραφείου «Λογιστικό - Δικαστικό

- Γραμματείας» των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως: i) Δεσκάτης, ii) Παραμυθιάς, iii) Φιλιατών, iv) Κασσάνδρας, και ν) Αρναίας, στο Τμήμα «Εσόδων & Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 4 του πίνακα και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία τα προαναφερθέντα Γραφεία σε Γραφεία «Γραμματείας».

ε. στο Δικαστικό του Γραφείου «Λογιστικό - Δικαστικό

- Γραμματείας» των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα, στο Τμήμα «Δικαστικό» Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως του ίδιου Νομού, που αναφέρονται στη στήλη 4 και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία τα προαναφερθέντα Γραφεία, σε Γραφεία «Γραμματείας».

στ. στον Έλεγχο του Τμήματος «Ελέγχου & Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων (Α' Τάξεως), στο Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία το προαναφερθέν Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων σε Τμήμα «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων».

ΠΙΝΑΚΑΣ (παραγράφων Α', Β' και Γ' )

Δ. Μετονομάζουμε, από της δημοσιεύσεως της παρούσας, τα κατωτέρω Τμήματα των Δ.Ο.Υ., Α' Τάξεως, αντίστοιχα, ως εξής:

1. Το Τμήμα «Λογιστικό & Δικαστικό» της Δ.Ο.Υ Πλοίων Πειραιά (Α' Τάξεως) σε Τμήμα «Δικαστικό».

2. Το Τμήμα «Δικαστικό & Λογιστικό» της Δ.Ο.Υ. Κω (Α' Τάξεως) σε Τμήμα «Δικαστικό».

E. Οι υφιστάμενες, μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εκκρεμείς υποθέσεις, που αφορούν στο Δικαστικό και στον Έλεγχο των Δ.Ο.Υ. Α' και Β' Τάξεως, των οποίων Τμήματα ή Γραφεία καταργούνται ή αναστέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων αυτών ή μεταφέρεται μέρος των αρμοδιοτήτων τους, ολοκληρώνονται από τα αντίστοιχα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτές. Από τις ίδιες Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες ασκείται, επίσης, η εκπροσώπηση στα Δικαστήρια για τις προαναφερθείσες υποθέσεις και σε αυτές μεταφέρεται το σχετικό αρχείο.

ΣΤ. Στις Δ.Ο.Υ. Ι' Θεσσαλονίκης, Β' Πατρών και Αγίου Αθανασίου, τα Τμήματα που υπάγονται στις Υποδιευθύνσεις Ελέγχου και Φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 5, εδ. γ' του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004 (Α' 210), υπάγονται, από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης, στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. αυτών.

Ζ. Όλα τα μέτρα είσπραξης (διοικητικά, αναγκαστικά, ποινικά) λαμβάνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες παραγράφους, τα παραγόμενα όμως μηχανογραφικά έντυπα, που επισυνάπτονται στις σχετικές εντολές θα αναγράφουν τη Δ.Ο.Υ., από την οποία μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!