Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Α΄Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α΄-Β΄ τάξεως, την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, Α΄Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α΄Β΄ τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, Α΄Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α΄Β΄ τάξεως, αντίστοιχα και καθορισμός των οργανικών θέσεων της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α’-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Παπαδοπούλου
Π. Καλαντζής
Τηλέφωνο: 210-3222386
213 2112905
Fax: 210-3230829
E-Mail: m.papadopoulou10@aade.gr
p.kalantzis@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 6Η0Σ46ΜΠ3Ζ-ΤΒΤ
ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄ 713/05-03-2020
Αθήνα, 04 Μαρτίου 2020
​ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Α΄Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α΄-Β΄ τάξεως, την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, Α΄Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α΄Β΄ τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, Α΄Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α΄Β΄ τάξεως, αντίστοιχα και καθορισμός των οργανικών θέσεων της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6, των περιπτώσεων αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 4, των υποπαραγράφων α’ και γ’ της παρ. 6, της υποπαραγράφου α’ της παρ. 2, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

γ) του ν. 4270/2014 (A΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

δ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου,

ε) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

στ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»,

ζ) του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α’ 61),

η) της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β΄ 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 25/2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),

θ) της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β’ 3240) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού»,

ι) του π.δ. 16/1989 (Α’ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ια) του ν. 48/1975 (Α’ 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.»,

ιβ) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,

ιγ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016,

ιδ) του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού.

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αριθ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 & 1238), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 39 αυτής,

β) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207), με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-032017 (Β΄968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’Β’ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ ή Δ.Ο.Υ. Α’-Β’ τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/0808-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς»,

γ) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376), με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Α΄ τάξεως και την παύση λειτουργίας των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Περιστερίου, Α΄ - Β΄ τάξεως».

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Γαλατσίου, Α΄ Θεσσαλονίκης, Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Η΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, Α΄ - Β΄ τάξεως, όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4.Την αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016:

α) αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β΄2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,

β) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 (Β’ 2108) «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.»,

γ) αριθ. Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β΄2740) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’ Λάρισας-Αγιάς-Ελασσόνας-Τύρναβου), Βόλου»,

δ) αριθ. Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 (Β’524) «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως», ως προς την παρ. 2 αυτής, όπως ισχύει,

ε) αριθ. Δ6Α 1064942 ΕΞ 2014/23-04-2014 (Β’ 1033) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης», όπως ισχύει και

στ) αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’ 4009) «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις».

6. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν:

α) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β’ 2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.»,

β) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» και

γ) αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β΄ 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)».

7. Το από 26-02-2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

8. Το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί των υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

9. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) αριθ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» και

β) αριθ. 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

10. Τις από 13-06-2019 και από 03-03-2020 συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά τις οποίες παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 51/31-07-2019 και 16/03-03-2020 έγγραφα του Προέδρου του Σ.Δ, αντίστοιχα).

11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

12. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

13. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Α΄Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, η οποία παραμένει Α΄-Β΄ τάξεως και την αναστολή της συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ., Α΄Β΄ τάξεως, Α΄ Θεσσαλονίκης στην Ιωνία Θεσσαλονίκης και Η΄ Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, αντίστοιχα.

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται ετήσια εξοικονόμηση των δαπανών του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περίπου, κατά τριάντα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (30.480) ευρώ, μόνο από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής, κατά μία (1) Διεύθυνση, μία (1) Υποδιεύθυνση και έξι (6) Τμήματα, πέραν της εξοικονόμησης δαπανών από τα λειτουργικά έξοδα της Δ.Ο.Υ. της οποίας παύει η λειτουργία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Α. Τροποποιούμε την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφασή μας, με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’-Β’ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ ή Δ.Ο.Υ. Α’-Β’ τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/0808-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376) όμοια:

1. Ως προς την περίπτωση II της υποπαραγράφου 1, την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α και την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Β αυτής, τις οποίες αντικαθιστούμε, ως εξής:

«A.1.» «-II. Από 09/03/2020:

α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α’-Β’ τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, Α’-Β’ τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α΄Β΄ τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.

γ) Τα Τμήματα «Ελέγχων» και το Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών (Α΄), ασκούν τις αρμοδιότητες του ελέγχου και του δικαστικού της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α’Β΄).

δ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ’Προϋπολογισμού και Προμηθειών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α’-Β’), που αφορούν σε ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της συγχωνευόμενης σε αυτήν Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών (Α’-Β’) και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες της συγχωνευμένης Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α’ - Β΄) και ολοκληρώνονται από το ως άνω Τμήμα.

ε) Διαγράφουμε την περίπτωση, με α/α 64, του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 & 1238) απόφασής μας, ορίζουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η περίπτωση, με α/α 71 αυτού και καταργούμε την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) όμοιας.

στ) Στον Πίνακα της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-012017 (Β’ 12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Ανατολικής Αττικής.».

ζ) Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου Α’ της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξη μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

«Α.-Ι.-1) α) την υποπαράγραφο δ’ της παραγράφου 3 και την παράγραφο 8 του άρθρου 39, την υποπαράγραφο VI της παραγράφου 4, την υποπαρ. Γ’ της παρ. 5 και την παρ. 7 του άρθρου 49 της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 & 1238 ) απόφασής μας «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 12 και της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 16 της παραγράφου Α΄ της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1114121 ΕΞ 2017/27-07-2017 (Β’ 2681), της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 1 και της περίπτωσης γ’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’ της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (Β’ 3861) όμοιας, αντίστοιχα, καθώς και με τις διατάξεις των αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (Β΄ 1771) και Δ.ΟΡΓ. Α 1125548 ΕΞ 2018/22-082018 (Β’3805) ομοίων, της παρ. Α΄ της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1173149 ΕΞ 2018/21-11-2018 (Β΄5432) όμοιας και της περίπτωσης I της υποπαρ. 1 της παρ. Α΄ της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (Β’ 3207) όμοιας, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β΄ 376) όμοια».

η) αα) Αντικαθιστούμε την περίπτωση, με α/α 11, περί καθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου του Πίνακα της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Β αυτής, ως κατωτέρω:

«Β.-1) Καθορίζουμε, από 09/03/2020, τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α’-Β’ τάξεως, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:»

« I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
          ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. ΤΑΞΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
          ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ »
«11. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Από 09/03/2020 Α-Β 45 8 22         1 1 2 3     82»

ββ) Το προσωπικό της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών (Α΄Β΄) μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄Β΄) ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

1.1.I. Από την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ., ΙΔ΄ Αθηνών, Α΄Β΄ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α΄Β΄ τάξεως:

1) α) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών (Α΄Β΄), της οποίας παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄), στην οποία συγχωνεύεται αυτή, αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων στις διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου.

β) Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α΄-Β΄ τάξεως, στην οποία συγχωνεύεται η Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, Α’-Β’ τάξεως, της οποίας παύει η λειτουργία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

γ) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, Α’-Β’ τάξεως, από την ημερομηνία συγχώνευσης σε αυτήν της Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, (Α’-Β’), οφείλει: αα) να μεριμνήσει, προκειμένου η Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄), που προΐσταται, να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον τίτλο της συγχωνευόμενης σε αυτήν Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, της οποίας παύει η λειτουργία, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου των Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

ββ) να φροντίσει, με προσωπική του ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄ Αθηνών, της οποίας παύει η λειτουργία, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2) Ο Προϊστάμενος της:

α) Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

β) Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών οφείλει να επιβλέψει τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και ΙΔ΄ Αθηνών, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσει τη συνεργασία αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από 09/03/2020, η εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου (Α΄-Β΄).

ΙΙ. Η μεταγραφή των φορολογουμένων στη Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου δύναται να αρχίσει έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., Α’-Β’ τάξεως.

2. α) Αναστέλλουμε, έως την 14/12/2020, τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α’-Β’ τάξεως, αντίστοιχα και την ισχύ των οριζομένων στις διατάξεις των περιπτώσεων IV και V της υποπαραγράφου 1 και των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 της παραγράφου Α της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφασής μας.

β) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Δ.Ο.Υ. του νομού Θεσσαλονίκης του Πίνακα της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Β της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφασής μας, πλην της ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, ισχύουν από 14/12/2020.

3. Για τις κατωτέρω υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, έως την 14/12/2020, οι οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, όπως καθορίστηκαν με την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’ 4009) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει:

α) Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων (Α’)

β) Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης (Α’-Β’)

γ) Δ.Ο.Υ Ε’ Θεσσαλονίκης (Α΄)

δ) Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης (Α’)

ε) Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης (Α’-Β’)

στ) Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης (Α’-Β’)

ζ) Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (Α’-Β’)

η) Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά (Α’-Β’)

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (B’ 3207) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376) όμοια.

Άρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη ημερομηνία ισχύος αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!