Έκθεση ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ 1011/2015, Άρθρο 1 § 1, 2 - Υπόδειγμα 1)
Προστέθηκε 15/01/2015 20:37:32

Έκθεση ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ 1011/2015, Υπόδειγμα 1)

ΠΟΛ. 1004/2015 Υπόδειγμα 3
Προστέθηκε 03/01/2015 00:23:36

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 3 - Απόφαση απόρριψης αιτήματος αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ
Προστέθηκε 22/12/2014 11:22:14

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 3 - Απόφαση απόρριψης αιτήματος αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 2 - Απόφαση χορήγησης αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ
Προστέθηκε 22/12/2014 11:21:49

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 2 - Απόφαση χορήγησης αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ