Εντύπο Β2 - Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.
Προστέθηκε 28/09/2010 12:58:33

Εντύπο Β2 - Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

Εντύπο Β1 - Σημείωμα Κ.Β.Σ - Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.
Προστέθηκε 28/09/2010 12:58:00

Έντυπο Β1 - Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ