Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Α502 - Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ
Προστέθηκε 08/11/2022 12:18:03

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση: Νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς Ναυτιλιακή επιχείρηση του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει Πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικού πλοίου Νομικό πρόσωπο που εκμισθώνει ακίνητο σε ναυτιλιακή επιχείρηση του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει ή σε πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικού πλοίου Εταιρεία, όπου το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε Ίδρυμα [...]

Δ500 - Αίτηση/Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ
Προστέθηκε 08/11/2022 12:13:33

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση - δήλωση:Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που επιθυμεί Τη χορήγηση απαλλαγής για ακίνητό του, Τη χορήγηση έκπτωσης (50% ή 100%) στον ΕΝΦΙΑ Τον επανυπολογισμό του ΕΝΦΙΑ λόγω σφάλματος

Ε411 - Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια)
Προστέθηκε 08/11/2022 12:11:27

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Φυσικό πρόσωπο που θέλει να δηλώσει ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακινήτων, προκειμένου να μην συνυπολογισθούν στο εισόδημά του, βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4172/13

ΦΠΑ306 - Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής
Προστέθηκε 08/11/2022 12:09:14

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η Δήλωση: Είμαι υποκείμενος στον ΦΠΑ κατασκευαστής ακινήτου προς πώληση και υποβάλλω το έντυπο μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και την καταχώρηση του συνολικού και οριστικού κόστους αυτής στο βιβλίο «κοστολογίου οικοδομής» και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο αυτό.

ΦΠΑ305 - Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής
Προστέθηκε 08/11/2022 12:07:36

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Είμαι υποκείμενος στον ΦΠΑ κατασκευαστής ακινήτου προς πώληση και υποβάλλω το έντυπο μετά την ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας και σε κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη παράδοση ή αυτοπαράδοση ιδιοκτησίας, για τα ακίνητα που θα αποτελέσουν αντικείμενο επιβολής του ΦΠΑ.

ΦΠΑ304 - Δήλωση-Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
Προστέθηκε 08/11/2022 12:05:32

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση: Είμαι φυσικό πρόσωπο αγρότης εγγεγραμμένος στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και επιθυμώ να υποβάλω αίτηση επιστροφής

ΦΠΑ303 - Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ με χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής
Προστέθηκε 08/11/2022 12:03:32

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση:Είμαι υποκείμενος στο φόρο και επιθυμώ να αγοράζω από το εσωτερικό της χώρας ή να εισάγω αγαθά, με απαλλαγή από το ΦΠΑ, διότι αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων (βλ. άρθρο 24 παρ. 1 περ. α και άρθρο 28 παρ. 1 περ. α και γ του ν.2859/2000, αντίστοιχα) καθώς και να λαμβάνω υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές

ΦΠΑ302 - Αίτηση διαγραφής/επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ
Προστέθηκε 08/11/2022 12:00:24

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση: Έχω υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ και λόγω εσφαλμένου προσδιορισμού του χρεωστικού ποσού, με τροποποιητική δήλωση επιθυμώ την διαγραφή /επιστροφή της αχρεώστητης οφειλής

ΦΠΑ301 - Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησής της
Προστέθηκε 08/11/2022 11:57:04

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση: Θέλω να υποβάλλω αίτημα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ για φορολογική περίοδο μέχρι 28/02/2018 Θέλω να υποβάλλω ανάκληση αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ