Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ6Α 1036682 ΕΞ 25.02.2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ.ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829

ΑΔΑ: ΒΙΕΛΗ-ΒΙ3
ΦΕΚ: 478Β' /26-2-2014
Αθήνα, 25 Φεβρουάριου 2014

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1036682ΕΞ2014

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, όπως ισχύουν.

β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, γ) της υποπαραγράφου δ' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

δ) της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α' 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012,.......και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

ε) των άρθρων 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», στ) του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του π.δ. 551/1988 (Α'259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ζ) του π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

η) του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α'211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α'149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις», των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 και των παρ. 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ. 1 της παραγράφου Δ' του ν. 4152/2013.

θ) της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α'180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη... Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

ι) του άρθρου 70Β του ν. 2238/1994 (Α' 151), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, καθώς και των αριθμ. Δ6Α 1118225ΕΞ2013/24-7-2013 (Β' 1893) και Δ6Α 1198069 ΕΞ2013/30-12-2013 (Β' 3367) αποφάσεων μας.

ια) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ιβ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2.- Την αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β' 756) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990».

3.- Την αριθ. 1/16.1.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4- Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.01.2013 (Β' 130 & 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β' 2003) και Δ6Α 1196756ΕΞ2013/23-12-2013 (Β' 3317) όμοιες.

5.- Την αριθμ. Δ6Α 1126601ΕΞ2013/8-8-2013 (Β' 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», όπως ισχύει.

6.- Την αριθ. Δ6Α 1198391 ΕΞ 2013/31.12.2013 (Β' 3367) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Παλλήνης, Γ' Πειραιά, Ε' Πειραιά, Α' Πειραιά και Πλοίων, όσον αφορά ορισμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.»

7.- Την αριθ. Δ6Α 1198349ΕΞ2013/31-12-2013 (Β' 3368) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων" στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων».

8.- Τις ιδρυτικές πράξεις των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητά τους.

9.- Την ανάγκη υλοποίησης των διατάξεων του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και διασφάλισης της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης.

10.- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Μεταβιβάζουμε στα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που αναφέρονται στην στήλη 5 του κάτωθι Πίνακα, τις κατωτέρω αρμοδιότητες ή τα εξουσιοδοτούμε να υπογράφουν "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε." τις κατωτέρω πράξεις ή άλλα έγγραφα, που αναφέρονται στην στήλη 2 του ίδιου Πίνακα και προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (στήλη 4), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην στήλη 3 του Πίνακα αυτού, ως ακολούθως:

ΣΤΗΛΗ 1 α/α -ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Γ.Γ.Δ.Ε.»
1. - Την κοινοποίηση: (α) σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, των πράξεων προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, των πράξεων επιβολής προστίμων και οποιασδήποτε άλλης καταλογιστικής πράξης, με συνημμένη την έκθεση ελέγχου, όπου προβλέπεται. (β) του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με συνημμένο το σημείωμα διαπιστώσεων των αποτελεσμάτων του ελέγχου. (γ) κλήσης για ενδεχόμενες αντιρρήσεις ή προς ακρόαση πριν από την έκδοση πράξης. (δ) πράξεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), ατομικών ειδοποιήσεων καταβολής οφειλής/υπερημερίας, πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, προγραμμάτων πλειστηριασμού, προσκλήσεων, ερωτημάτων, αιτημάτων και λοιπών πράξεων ή εγγράφων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Κ.Ε.Δ.Ε. και την προϊσχύουσα ή υφιστάμενη εν γένει νομοθεσία. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013 (Α' 170), άρθ. 5, παρ. 1, 2 περ. γ', 3 περ. β' και δ' και παρ. 7 και άρθρα 14, 15, 28, 37,41 παρ. 4, 47 παρ. 1, 51, 52, 62, 63, παρ. 5 και 66, -ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974-Α'90), άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 4, 7, -Ν. 4224/2013 (Α' 288), άρθ. 8 παρ. 8, - Ν.3691/2008 (Α'166) και -Ν. 4099/2012 (Α' 250), άρθ. 169, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης.
2. Την ηλεκτρονική κοινοποίηση κατά τα αναφερόμενα στην περ. 1 της παρούσας. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 5, παρ. 1, 2, περ. α', 3, περ. α', παρ. 6 και άρθρα 14, 15, 28, 37,41, παρ. 4, 47, παρ. 1, 62, 63, παρ 5 και 66, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. Ι,άρθ. 4, άρθ. 7, -Ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, -    Ν.3691/2008 και -    Ν. 4099/2012, άρθ. 169, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990 (Α'178), όπως ισχύει, ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης) ή κάθε άλλης οργανικής μονάδας, κατά περίπτωση.
3. Την παραγγελία σε άλλο όργανο που δεν ανήκει στην Φορολογική Διοίκηση για την διενέργεια κοινοποίησης κατά τα αναφερόμενα στην περ. 1 της παρούσας. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 5, παρ. 1, 2 περ. γ', 3 περ. β' και δ' και παρ. 7 και άρθρα 14, 15, 28, 37, 41, παρ. 4, 47 παρ. 1, 51, 52, 62, 63 παρ. 5 και 66, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 7, -Ν. 4224/2013, άρθ. 8 παρ. 8, - Ν.3691/2008 και -Ν.4099/2012, άρθ. 169, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος οποιοσδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης) ή κάθε άλλης οργανικής μονάδας, κατά περίπτωση.
4. Την υποβολή αιτήματος για την χορήγηση πληροφοριών από τον φορολογούμενο. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 14, παρ. 1 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιγειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτην προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης).
5. Την υποβολή έγγραφου αιτήματος προς τον φορολογούμενο για την χορήγηση αντιγράφων μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 14, παρ. 2 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτην προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης).
6. Την υποβολή έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος προς κρατικές υπηρεσίες και σε κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτείατο Κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, για την χορήγηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας και την επίδειξη όλων των πρωτότυπων εγγράφων, μητρώων και στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 15, παρ. 1 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτην προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης).
7. Την υποβολή αιτημάτων για χορήγηση πληροφοριών ή εγγράφων από λοιπά τρίτα πρόσωπα, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4174/2013. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 15, παρ. 3 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτην προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης).
8. Την υποβολή αιτήματος για την χορήγηση έγγραφης άδειας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, σχετικά με την χορήγηση πληροφοριών που προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 15, παρ. 5 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτην προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης).
9. Το αίτημα για την υποβολή από τον φορολογούμενο, εντός εύλογης προθεσμίας, σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, βιβλίων, στοιχείων και κάθε άλλου εγγράφου που θεωρείται απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης αυτού. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 16, παρ. 1 Κατά περίπτωση, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτην προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης).
10. Το αίτημα προς τον φορολογούμενο για την διάθεση του Φακέλου Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 21, παρ. 4 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
11. Την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων. Εξουσιοδότηση υπογραφής Άρθρο 26 Ν.4174/2013 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
12. Την έκδοση εντολής ελέγχου Εξουσιοδότηση υπογραφής Άρθρα 23 & 25 Ν.4174/2013 Α. Για τον φορολογικό, πλήρη και μερικό, έλεγχο ανέλεγκτων χρ ή σεων/φορ ολογικών ετών/υποθέσεων 1)    Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 100 & 101 της παρούσας απόφασης κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. -Σε περίπτωση συζύγων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια. Η υποπερίπτωση 1 ισχύει με την επιφύλαξη των κατωτέρω υποπεριπτώσεων. 2)    Οι Προϊστάμενοι των Διαπεριφερειακών Ελενκτικών Κέντρων-Δ.Ε.Κ. (άρθρ. 3 Ν.2343/95 - Α' 211 και άρθρ. 23 Ν.3259/2004 -Α'149, άρθρο 34 του Ν. 4141/2013-Α'81), κατά την χωρική αρμοδιότητά τους, για: (α) τους φορολογουμένους με, ετήσια ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ κατά την διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009 ή κατά την πρώτη τους διαγειρκττική περίοδο, εφόσον αυτή έκλεισε μετά από την 1/1/2010. (β) Τον / την σύζυγο και τα προστατευόμενα τέκνα του φορολογουμένου της αμέσως προηγούμενης υποπερίπτωσης (α), ανεξαρτήτως άσκησης επιχειρηματικής δραοττηριότητας
3) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ελένγου Μενάλων Επιγειρήσεων -ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. (ΆρΘρ.34 Ν.4141/2013 -Α' 81, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013-Α' 107), για: (α) τους φορολογουμένους όλης της επικράτειας με ετήσια ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000,00) ευρώ κατά την διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009 ή κατά την πρώτη τους διαχειριστική περίοδο, εφόσον αυτή έκλεισε μετά από την 1/1/2010. (β) Τον / την σύζυγο και τα προστατευόμενα τέκνα του φορολογουμένου της αμέσως προηγούμενης υποπερίπτωσης (α), από αυτούς. (γ) τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών, που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύφος των ακαθαρίστων εσόδων τους, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων εμπίπτουν στα όρια της ως άνω υποπερίπτωσης (α) και καμίας δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ. (δ) τις υποθέσεις φορολογουμένων πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό ο οποίος έγινε πριν από την έκδοση της εντολής ελέγχου, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον ο φορολογούμενος ή κάποιος από τους φορολογουμένους που προήλθαν από τον μετασχηματισμό έχουν ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ. ανεξαρτήτως άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από αυτούς. (γ) Ειδικά, για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, καθώς και για όλες τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το όριο της ως άνω υποπερίπτωσης (α) ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00) ευρώ. (δ) τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών, που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύφος των ακαθάριστων εσόδων τους, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα όρια των ως άνω υποπεριπτώσεων (α) και (γ). (ε) τις υποθέσεις φορολογουμένων πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε πριν από την έκδοση της εντολής ελέγχου, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον ο φορολογούμενος ή κάποιος από τους φορολογουμένους που προήλθαν από τον μετασχηματισμό έχει ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000,00) ευρώ. (στ) τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν.2238/1994 (Α'151)ή συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4172/2013 (Α'167), αν μία/ένα από αυτές/αυτά έχει υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών. 4) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ελένγου Φορολονουιιένων Μενάλου Πλούτου -Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (Άρθρ.34 Ν.4141/2013 - Α' 81 και υποπαράγραφο Δ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013-Α' 107), για: (α) εξαιρετικά, τους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα, όλης της επικράτειας, που πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια, ανεξάρτητα από το εάν οι φορολογούμενοι ασκούν και επιχειρηματική δραστηριότητα και ανεξάρτητα από το ύφος των ακαθάριστων εσόδων από αυτή: αα) Η αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υπερβαίνει αθροιστικά μετά από την 1/1/2009 το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ. αβ) Η ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2238/1994, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ. αγ) Τα ποσά δαπανών του άρθρου 17 του Ν.2238/1994 στο οικονομικό έτος 2012 υπερβαίνουν το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, καθώς και τα ποσά των δαπανών για αγορά, ανέγερση, χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ κατά το ίδιο οικονομικό - φορολογικό έτος. αδ) Απέστειλαν κατά τα ημερολογιακά έτη 2009, 2010 και 2011 στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ. (β) τον / τη σύζυγο και τα προστατευόμενα τέκνα του φορολογουμένου της αμέσως ως άνω υποπερίπτωσης (α). (γ) τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων, για ημεδαπά νομικά πρόσωπα κατοχής ακινήτων, εφόσον δεν πραγματοποιούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και για ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο, (δ) τις υποθέσεις επιχειρήσεων που είχαν ανατεθεί στο Δ.Ε.Κ. Αθηνών με την αριθ. ΔΕΛ A 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β' 2756) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθ.34 του Ν.4141/2013 - Α' 81).
5) Για φορολογουμένους φυσικά πρόσωπα που απεβίωσαν και για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν κάνει διακοπή εργασιών, πριν από την έκδοση της εντολής ελέγχου εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα στις ως άνω υποπεριπτώσεις 1 έως 4. Σε περίπτωση που για φορολογούμενο του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η υποπερίπτωση 1, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία θα υποβαλλόταν η τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τον θάνατο ή την διακοπή.
6) Για υποθέσεις φορολογίας πλοίων, καθώς και λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ςττην οποία υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και σε περίπτωση που έχει καταργηθείτο Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Εφόσον το ύφος των ακαθάριστων εσόδων του φορολογουμένου είναι μεγαλύτερο των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της διακοπής εργασιών του φορολογούμενου. 7)    Για φορολογούμενους που δεν υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οττην οποία υποβάλλεται η δήλωση για την φορολογία για την οποία διενεργείται ο έλεγχος και σε περίπτωση που έχει καταργηθείτο Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παυσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. 8)    Για διενέργεια μερικού ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. οττην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Β. Για λοιπές περιπτώσεις ελέγχου 1)    Για διενέργεια επανελέγχου σε χρήση/φορολογικό έτος που, ενώ έχει ελεγχθεί / περαιωθεί, προκύπτουν νέα - συμπληρωματικά στοιγεία, ο Προϊστάμενος της Ελενκτικής Υπηρεσίας που είγε διενεργήσει τον αρχικό φορολογικό έλεγχο και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθείτο Τμήμα Ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, ςττην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
2)    Για υποθέσεις που είχαν ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο και είχαν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου - πράξεις για την συνέχιση του ελέγχου και την έκδοση ορκττικών πράξεων, ο Προϊστάμενος της Ελενκτικής Υπηρεσίας που είγε διενεργήσει τον αρχικό φορολογικό έλεγχο και είχε εκδώσει το μερικό φύλλο-πράξη και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου ή έχει παυσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
3)    Για επανάληψη διαδικασίας έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς, προστίμου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, λόγω ακύρωσης αυτών για νομική ή τυπική πλημμέλεια, με βάση δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), ο Ποοϊοττάμενος της Ελενκτικής Υπηρεσίας που είγε εκδώσει την καταλογκττική πράξη που ακυρώθηκε και ,σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, ςττην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
4)    Για την διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αναθά, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ςττην γωρική αρμοδιότητα της οποίας αυτοί δραοττηριοποιούνται ή διακινούν τα αγαθά.
5)    O Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 100 & 101 της παρούσας απόφασης κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου, στις περιπτώσεις που απαιτείται μερικός έλεγχος για την διασταύρωση φορολογικών στοιχείων ή εγγραφών στα βιβλία του, μετά από αίτημα ελεγκτικής υπηρεσίας που η έδρα της είναι σε άλλο Νομό από την έδρα της Δ.Ο.Υ. και διενεργεί έλεγχο σε συναλλασσόμενο με αυτόν φορολογούμενο.
6) Για την διενέργεια μερικού ελέγχου για αυτοψία σε ακίνητο μετά από αίτημα Δ.Ο.Υ. που η έδρα της βρίσκεται σε άλλο Νομό από το εν λόγω ακίνητο, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην προηγούμενη θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία θα υπογράφεται τουλάχιστον από τον υπάλληλο που φέρει την εντολή ελέγχου και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και θα αποστέλλεται στην υπηρεσία που ζήτησε την αυτοψία ή την διασταύρωση για την περαιτέρω διαδικασία. 7)    Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (άρθρ. 55 Ν.4002/2011 - Α'180), για οποιαδήποτε υπόθεση αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ΣΤ' της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν.4002/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4223/2013 (Α' 287).
13. Την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, όπως οι σχετικές εξουσίες και αρμοδιότητες περιγράφονται και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25,27 και 66 του Ν.4174/2013. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθρα 23, 24, 25, 27,και 66, - Ν.3691/2008 και -Ν.4099/2012, άρθρο 169, καθώς και από κάθε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη με την οποία παρέχεται ελεγκτική εξουσία και δυνατότητα διενέργειας ελέγχου. Οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
14. Την υπογραφή και την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της έγγραφης ειδοποίησης για την διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 23, παρ. 2 β' Οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου ή, κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
15. Την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 28 και 66 (σχετική και η αριθ. ΔΕΛ Α 1198404 ΕΞ2013/ 31.12.2013-Β' 3366 απόφαση του ΓΓΔΕ) Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
16. Την υπογραφή και την θεώρηση των εκθέσεων ελέγχου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθρα 28, 37και 66, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3691/2008 και του άρθ. 169 του Ν. 4099/2012, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη με την οποία προβλέπεται έκθεση ελέγχου. Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου και τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, εφόσον υπάρχει και θεωρούνται, κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή του ελέγχου.
17. Την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, και οποιασδήποτε άλλης συναφούς καταλογιστικής πράξης μετά από έλεγχο, καθώς και πράξης διόρθωσης αυτών, όπου προβλέπεται. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθρα 25, 28, 34 και 66, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3691/2008 και του άρθ. 169 του Ν. 4099/2012, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη . Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
18. Την έκδοση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, οποιασδήποτε άλλης συναφούς καταλογιστικής πράξης και πράξης διόρθωσης αυτών, όπου προβλέπεται, καθώς και την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων, μετά από έλεγχο, που έχει διενεργηθεί από Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει ή από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθρα 25, 28, 34, 62 και 66, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3691/2008, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη . Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτην δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου ή διακοπής εργασιών του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία θα υποβαλλόταν η ως άνω δήλωση κατά τον χρόνο θανάτου ή της διακοπής. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
19. Την έκδοση συμπληρωματικού εκκαθαριστικού σημειώματος, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 9 του Ν. 3888/2010 (Α' 175) Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 66, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010 (Α' 175) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
20. Την έκδοση πρόσκλησης προς φορολογούμενο ή ευθυνόμενο πρόσωπο, για να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του ή κλήσης προς ακρόαση, σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθρα 62 και 66, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3691/2008, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
21. Την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθρα 62 και 66, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2523/1997, του Ν.3691/2008, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη . Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου ή σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
22. Την έκδοση πράξης επιβολής προστίμων, ειδικά, για παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων και τον υπολογισμό προστίμων κατά τα άρθρα 57 και 59 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, κατά την εξόφληση της οφειλής από τον φορολογούμενο. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθρα 54, 62 και 66, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2523/1997 (Α'179), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη . Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η κατά περίπτωση προβλεπόμενη δήλωση ή ζήτησε την παροχή πληροφορίας ή διενεργήθηκε η εξόφληση της οφειλής, κατά περίπτωση.
23. Την υποβολή αναφορών του Ν. 3691/2008 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν.3691/2008 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
24. Την έκδοση των ειδικών σημειωμάτων και εν γένει όλων των πράξεων που προβλέπονται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΑ 1072/2011 (Β'577), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν.4174/2013, άρθ. 66 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
25. Την απαλλαγή του φορολογουμένου από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 1809/1988 (Α' 222), άρθ. 1, παρ. 1 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της έδρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογουμένου.
26. Την απαλλαγή του φορολογουμένου, κατά την έναρξη εργασιών, από την τήρηση απλογραφικών βιβλίων και από την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4093/2012 (Α' 222), άρθ. 11, παρ.1 Ο εποπτεύων Οικονομικός Επιθεωρητής, με εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της έδρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου και, ελλείψει αυτού, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αυτής.
27. Την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για αδικήματα φοροδιαφυγής με βάση τα άρθρα 17, 18 και 19 του Ν. 2523/1997(Α'179) Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 55, παρ. 3 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., του Ελεγκτικού Κέντρου και κάθε άλλης υπηρεσίας που, κατά περίπτωση, διενέργησε τον έλεγχο.
28. Την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και κατά τον ΚΕΔΕ Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 & 3, 45, 62, ΚΕΔΕ, άρθ. 2 και Ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου όπου έχει διενεργηθεί η ταμειακή βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.1 του ΚΕΔΕ (κατά τις περιπτώσεις 29 και 30 της παρούσας απόφασης) ή ελλείψει ταμειακής βεβαίωσης, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που απέκτησε τον εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. -Εφόσον ο εκτελεστός τίτλος εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή από άλλη υπηρεσία ή όργανο της Φορολογικής Διοίκησης, πλην των ανωτέρω, ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου.
-Στην περίπτωση που τον τίτλο συνιστούν αποφάσεις που εκδίδει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθ. 70Β του Ν. 2238/1994) ή πρακτικό αποδοχής ή απόφαση της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθ. 70α του Ν. 2238/1994 ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικό διοικητικής επίλυσης διαφορών ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού ή πράξη αποδοχής από φορολογούμενο πράξεων φορολογικής αρχής ή σημείωμα περαίωσης, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων η πράξη προσβλήθηκε με ενδικοφανή προσφυγή ή με ένδικο βοήθημα ή μέσο ή δυνάμει της οποίας διενεργήθηκε διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός ή περαίωση. -Στην περίπτωση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) και της είσπραξης υπέρ αλλοδαπού δημοσίου, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβάλλεται κατά την παρούσα απόφαση η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κατά τον χρόνο της καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων απαιτήσεων της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου (κατά τις περιπτώσεις 100 και 101 της παρούσας απόφασης). -Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, δεν είναι εγκατεστημένος σε αυτήν και δεν του έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η Αρχή που εξέδωσε το νόμιμο τίτλο (καταλογιστική πράξη). -Επιπλέον, σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ΣΤ' της παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν.4002/2011,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4223/2013.
29. Τον χρηματικό κατάλογο για φορολογικές απαιτήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4174/2013 και την διενέργεια της ταμειακής βεβαίωσης Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, 3 & 4, -Ν.4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8 -Π.Δ. 16/1989, άρθ. 55 του (Α' 6), καθώς και από τις συναφείς διατάξεις των οικείων φορολογιών για την βεβαίωση Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου, που εξέδωσε κατά περίπτωση το νόμιμο τίτλο.
30. Την διενέργεια ταμειακής βεβαίωσης μη φορολογικών απαιτήσεων Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, 3 και 91 -Ν.4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, κατά τις περιπτώσεις 100 και 101 της παρούσας απόφασης.
31. Την συγκρότηση νόμιμου τίτλου σε βάρος τρίτων, που υπόκεινται σε πρόσθετη ενοχή, στο πλαίσιο διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης ή άλλης διαδικασίας Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις, όπως άρθρων 27, 30, παρ. 3, και 46 του ΚΕΔΕ Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
32. Την ατομική ειδοποίηση καταβολής χρεών, κατ' άρθρο 4 ΚΕΔΕ Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΚΕΔΕ άρθ. 2, παρ. 1 και άρθ. 4 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου που διενεργεί την ταμειακή βεβαίωση
33. Το αίτημα στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την χορήγηση συναίνεσης για την μη έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, παρά την συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσής του Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 & 3, άρθ. 12, παρ. 8 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
34. Την παραλαβή δήλωσης συμψηφισμού Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 83, παρ.2, εδαφ. α', -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8 και -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 2 Υπάλληλος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου.
35. Τον συμψηφισμό (βάσει δήλωσης) Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, άρθ.83, παρ.2, εδαφ. α', -Ν.4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, -Ν. 4174/2013 άρθ. 48, παρ. 2 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου που παραλαμβάνειτην δήλωση συμψηφισμού.
36. Τον συμψηφισμό (αυτεπάγγελτο) Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 83, παρ. 2, εδάφ. β', -Ν.4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8 και -Ν. 4174/2013, άρθ. 42, παρ. 1, άρθ. 40, παρ. 1 & 3 και 48, παρ. 2 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης οποιουδήποτε Ελεγκτικού Κέντρου, καθώς και ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
37. Την έγκριση προγράμματος ρύθμισης του άρθ. 43 του Ν. 4174/2013 και των υποπαραγράφων Α1 και Α2 της παραγράφου Ατου Ν. 4152/2013 (Α'107). Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, - Ν.4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 43 και -Ν.4152/2013, άρθρο πρώτο, παράγραφος Α, υποπαράγραφοι Α1 & Α2 Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
38. Την αποδοχή εξόφλησης φόρου με εκχώρηση τιμήματος ακινήτου που μεταβιβάζεται σε τρίτο εξ επαχθούς αιτίας Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 43, παρ. 8 Τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής, κατά το άρθρο 12 του Ν.4174/2013 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις.
39. Την απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα (πλην αυτών που έχουν επιβληθεί για ανακριβή δήλωση και για φοροδιαφυγή) για λόγους ανωτέρας βίας Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 & 3, 61, παρ. 3, -Ν.4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 6, παρ. 4, Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
40. Την πίστωση της οφειλής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, εφόσον ο φορολογούμενος δεν επιλέγει την σειρά πίστωσης Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 & 3, άρθ. 44, παρ. 2, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και άρθ. 3, παρ. 3 και -Ν.4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης οποιουδήποτε Ελεγκτικού Κέντρου.
41. Την πράξη επιστροφής ποσών φόρων που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως και την κατάσταση υπερεισπράξεων, όπου απαιτείται Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Π.Δ. 16/1989, άρθ. 106, παρ. 1 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου στα βιβλία εισπρακτέων των οποίων είναι καταχωρισμένες οι οφειλές.
42. Τους τίτλους πληρωμής απαιτήσεων, σύμφωνα τις διατάξεις του ΚΕΔΕ Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, -Π.Δ. 16/1989, άρθ. 99. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου που διενεργεί την επιστροφή ή την πληρωμή. Την επιστροφή διενεργεί ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου στα εισπρακτέα βιβλία των οποίων καταχωρίστηκε η αχρεώστητη καταβολή.
43. Την αναβίωση οφειλής Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Π.Δ. 16/1989, άρθ. 119, παρ. 3. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου που διενέργησε την ταμειακή βεβαίωση ή ελλείψει αυτής ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου που εξέδωσε τον εκτελεστό τίτλο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο αρμόδιος Προϊστάμενος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
44. Την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου ακάλυπτων επιταγών Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -α.ν. 1819/1951 (Α' 149), άρθ. 5.E174 Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου, στο οποίο κατατίθεται η ακάλυπτη επιταγή.
45. Την παραλαβή του κατασχετηρίου ειςχείρας του Δημοσίου ως τρίτου και της αναγγελίας εκχώρησης Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.2362/1995 (Α'247), άρθ. 95, παρ.1, 3α και 4 Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του καθ' ού (/εκδοχέα) και του κατάσχοντος (/ εκχωρητή) και της Δ.Ο.Υ. που διενεργεί την πληρωμή της κατασχεθείσας (/ εκχωρηθείσας) απαίτησης.
46. Την υποβολή δήλωσης του άρθρου 985, παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Δημοσίου ως τρίτου Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.2362/1995, άρθ. 95, παρ.3β Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου εις χείρας του οποίου, ως τρίτου κατάσχεται απαίτηση
47. Την εισήγηση στο Ν.Σ.Κ. για κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και, γενικά, για λήψη δικαστικών ενεργειών που αποσκοπούν, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40 παρ. 3, και -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες οικείες διατάξεις δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου (ενδεικτικά, ΑΚ, ΚΠολΔ, Πτωχ. Κώδικας) Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
48. Την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και,γενικά, όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 46, παρ. 1 Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
49. Την λήψη προληπτικών ή διασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46,παρ.2, 5 , 6 του Ν.4174/2013 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 46, παρ. 2, 5,6 και Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΑ 1282/31.12.2013 (Β'54/2014) Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου, υπάλληλοι των οποίων διενεργούν τον έλεγχο ή ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
50. Την υπογραφή και την θεώρηση των ειδικών εκθέσεων της παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 46, παρ. 5 Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου και τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, εφόσον υπάρχει και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή του ελέγχου.
51. Την εγγραφή υποθήκης, κατά τις διατάξεις του Ν.4174/2013 και του ΚΕΔΕ Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 46, παρ. 4, 49, παρ. 2 και -ΚΕΔΕ, αρθ.8 Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
52. Την ολική ή μερική άρση των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σε περίπτωση φοροδιαφυγής ή την αναβίωση αυτών. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 46, παρ. 2 και 6, εδαφ. β', και απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΑ 1282/2013(Β' 54/2014). Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης που έχει λάβει τα προληπτικά / διασφαλιστικά μέτρα.
53. Την ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερημερίας, κατά τις διατάξεις του ΚΦΔ και του ΚΕΔΕ Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 47 και -ΚΕΔΕ, άρθ. 7 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
54. Την παραλαβή πινάκων κατάταξης πλειστηριασμού. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθ. 142, παρ.2, περ. δ', όπως ισχύει, του Π.Δ. 16/1989, το άρθ. 58, παρ. 4 του ΚΕΔΕ και το άρθ. 67, παρ. 7 του Ν. 3842/2010 (Α' 58). Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
55. Την παραπομπή πινάκων κατάταξης πλειστηριασμού και πινάκων διανομής πτωχευτικής περιουσίας στο Νομικό Συμβούλιο για έλεγχο ορθότητας κατάταξης του Δημοσίου αναφορικά με αναγγελθείσες απαιτήσεις του. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθ. 142, παρ. 2, περ. δ', όπως ισχύει, του Π.Δ. 16/1989 και το άρθ. 58, παρ. 4 του ΚΕΔΕ και το άρθ. 67, παρ. 7 του Ν. 3842/2010. Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
56. Τις παραγγελίες και την επιβολή κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων οφειλετών του Δημοσίου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν.4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 10 και 36 και -Ν.4224/2013 αρθ. 8, παρ. 8 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, για την οποία διενεργείται η κατάσχεση, Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
57. Την συγκατάθεση για διάθεση κατασχεθέντων κινητών. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
58. Την εντολή για την τροπή κατασχεθέντος αλλοδαπού νομίσματος σε ημεδαπό και για την εξόφληση του γραμματίου υπέρ του Δημοσίου που εκδίδει το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για κατασχεθέντα χρεόγραφα. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
59. Την αντικατάσταση μεσεγγυούχου ή φύλακα κατασχεθέντων. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 40 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
60. Την έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού κινητών ή ακινήτων και λοιπές ενέργειες δημοσιότητας. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με τα άρθρα 19, 20 και 27, 41 και 46 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
61. Την απόφαση για διενέργεια του πλειστηριασμού στον τόπο που βρίσκονται τα κατασχεμένα κινητά, εάν είναι δυσχερής η μεταφορά τους, ή για άμεσο πλειστηριασμό αυτών, εάν υπόκεινται σε φθορά. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
62. Την έγκριση κατακύρωσης πλειστηριασθέντων κινητών στο Δημόσιο και την απόφαση για επανάληψη του πλειστηριασμού. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
63. Τις κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια Τρίτων ή πιστωτικών ιδρυμάτων. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με τα άρθρα 30, 30 Α και 34 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
64. Την έκδοση ηλεκτρονικού κατασχετηρίου απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν.4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 &3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30Β του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
65. Την έκδοση απόφασης περιορισμού κατάσχεσης στα χέρια τρίτων σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό μετά από αίτηση του οφειλέτη. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, και -Ν.4224/2013 αρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 παρ. 4 του ΚΕΔΕ Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
66. Τον ορισμό και την τροποποίηση πρώτης προσφοράς κατασχεμένου ακινήτου και την εντολή εγγραφής της κατάσχεσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολογικό Γραφείο. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
67. Την επιλογή τόπου πλειστηριασμού ακινήτων που κείνται σε πλείονες περιφέρειες. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
68. Την πρόταση για υπερθεματισμό του Δημοσίου σε πλειστηριασμό που επισπεύδει τρίτος. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 56 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
69. Την εκπροσώπηση του Δημοσίου επί δικών του ν.δ. 356/1974. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν.4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του ΚΕΔΕ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
70. Την αναγγελία Δημοσίου σε αναγκαστική ή διοικητική εκτέλεση που επισπεύδουν τρίτοι, είτε το Δημόσιο ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. για χρέη οφειλετών του. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, -ΚΕΔΕ, αρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθ. 55 του ΚΕΔΕ και το άρθ. 142, παρ. 2, περ. α'του Π.Δ. 16/1989 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης, καθώς και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στον οποίο έγινε η επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ή του προγράμματος πλειστηριασμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του ΚΕΔΕ.
71. Την αναγγελία απαιτήσεων του Δημοσίου σε πτώχευση οφειλέτη του. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 62, παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 142 του Π.Δ. του 16/1989, όπως ισχύει Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
72. Την λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης, σύμφωνα με το άρθ. 49, παρ. 1 του Ν. 4174/2013. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 49 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
73. Την παραλαβή αιτήματος (και σχετικών δικαιολογητικών) για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με οφειλέτη του. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009 (Α' 227) Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
74. Την διαβίβαση φακέλου αιτήματος για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με οφειλέτη του, με εισήγηση επ' αυτού στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την εκτέλεση της συμφωνίας αυτής. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
75. Την συναίνεση του Δημοσίου σε ανάκληση πτώχευσης οφειλέτη του. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα (ή το άρθρο 13 του α.ν. 635/1937 (Α' 205), για παλιές πτωχεύσεις) Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
76. Τον καθορισμό της θέσης του Δημοσίου σε συνελεύσεις πτωχευτικών πιστωτών, με αντικείμενο τον τρόπο εξακολούθησης των εργασιών της πτώχευσης, την έγκριση λογοδοσίας του συνδίκου ή σε άλλες συνελεύσεις πιστωτών πτώχευσης, με σκοπό τη λήψη απόφασης για θέματα της διαδικασίας πτώχευσης (με εξαίρεση την ψηφοφορία επί σχεδίου αναδιοργάνωσης κατ' άρθρο 115 του Πτωχευτικού Κώδικα). Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με οικείες διατάξεις ΠτΚ (ή Εμπορικού Νόμου και α.ν. 635/1937, για παλιές πτωχεύσεις) Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
77. Την παράσταση σε συνελεύσεις πτωχευτικών πιστωτών με αντικείμενο τον τρόπο εξακολούθησης των εργασιών της πτώχευσης, την έγκριση λογοδοσίας του συνδίκου ή σε άλλες συνελεύσεις πιστωτών πτώχευσης, με σκοπό τη λήψη απόφασης για θέματα της διαδικασίας πτώχευσης και συμμετοχή στις σχετικές ψηφοφορίες , σύμφωνα με τη θέση του Δημοσίου που καθορίζεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής (με εξαίρεση τη ψηφοφορία επί σχεδίου αναδιοργάνωσης κατ' άρθρο 115 του Πτωχευτικού Κώδικα). Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με οικείες διατάξεις ΠτΚ (ή Εμπορικού Νόμου και α.ν. 635/1937, για παλιές πτωχεύσεις) Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης ή οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.
78. Την παράσταση σε συνελεύσεις πιστωτών επί σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης κατ' άρθρο 105 του Πτωχευτικού Κώδικα ή σχεδίου αναδιοργάνωσης κατ' άρθρο 115 του Πτωχευτικού Κώδικα και την συμμετοχή στις σχετικές ψηφοφορίες, σύμφωνα με την θέση του Δημοσίου που καθορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρα 105 και 115 Πτωχευτικού Κώδικα Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης ή οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.
79. Την παραλαβή πινάκων διανομής πτωχευτικής περιουσίας σχετικά με αναγγελθείσες απαιτήσεις του Δημοσίου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, -Ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 58, παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε., το άρθρο 67, παρ. 7 του Ν. 3842/2010 και το άρθρο 142 του Π.Δ. του 16/1989, όπως ισχύει Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας που έχει αναγγελθεί στην πτώχευση (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικού Κέντρου και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης)
80. Την παραλαβή αιτήματος (και σχετικών δικαιολογητικών) για ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, -Ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 142 του Π.Δ. του 16/1989, όπως ισχύει Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
81. Την διαβίβαση φακέλου αιτήματος για ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών, με εισήγηση επ' αυτού, πρόσκληση αιτούντος για αποδοχή απόφασης ρύθμισης, εκτέλεση απόφασης, διαγραφή ποσών προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων, από τα οποία απαλλάχθηκε ο αϊτών, σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης στη ρύθμιση και κάθε άλλη ενέργεια σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης ρύθμισης. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, -Ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
82. Την παραλαβή αιτήματος (και σχετικών δικαιολογητικών) για ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν επικυρώσει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης χωρίς την συμμετοχή του Δημοσίου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, -Ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009 και το άρθρο 142 του Π.Δ. 16/1989, όπως ισχύει Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
83. Την διαβίβαση φακέλου αιτήματος για ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν επικυρώσει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης χωρίς την συμμετοχή του Δημοσίου, με εισήγηση επ' αυτού, πρόσκληση αιτούντος για αποδοχή απόφασης ρύθμισης, εκτέλεση απόφασης, διαγραφή ποσών προσαυξήσεων και προσαυξήσεων και προστίμων από τα οποία απαλλάχθηκε ο αϊτών, σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης στην ρύθμιση και κάθε άλλη ενέργεια, σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης ρύθμισης. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, -Ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
84. Την παραλαβή προγράμματος πλειστηριασμού πτωχευτικής περιουσίας με επίσπευση τρίτου πιστωτή. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρο 62, παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 142 του Π.Δ. 16/1989, όπως ισχύει Οποιοσδήποτε υπάλληλος: α) της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της άσκησης επαγγέλματος του καθ' ου ο πλειστηριασμός και β) τυχόν αναγγελθείσας Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικού Κέντρου, Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης)
85. Την παραλαβή έκθεσης εκποίησης πτωχευτικής περιουσίας συνδίκου πτώχευσης. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρο 62, παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 142 του Π.Δ. 16/1989, όπως ισχύει Υπάλληλος: α) της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της άσκησης επαγγέλματος του καθ' ου ο πλειστηριασμός και β) τυχόν αναγγελθείσας Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικού Κέντρου, Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης).
86. Την εισήγηση προς το Ν.Σ.Κ. για έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με οφειλέτη του. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρο 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
87. Την εξέταση αιτημάτων ρύθμισης χρεών, πτωχών οφειλετών με βασική οφειλή έως 600.000 € και αιτημάτων ρύθμισης χρεών, οφειλετών που έχουν επικυρώσει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης χωρίς την συμμετοχή του Δημοσίου, ανεξαρτήτως ποσού και έκδοση σχετικής γνωμοδότησης. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρο 62α, παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. και άρθ. 4, παρ. 6 του Ν. 3808/2009 Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 Ν.2386/1996.
88. Την εισήγηση προς το Ν.Σ.Κ. για έκδοση γνωμοδότησης επί αιτημάτων ρύθμισης χρεών, πτωχών οφειλετών με βασική οφειλή που υπερβαίνει τις 600.000C. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρο 62α, παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων.
89. Την παραλαβή απόφασης πτώχευσης Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρο 62 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων.
90. Την παραλαβή έκθεσης συνέλευσης πιστωτών για πτωχευτικό συμβιβασμό για έναρξη προθεσμίας ανακοπής κατ' άρθρο 62, παρ. 5 Κ.Ε.Δ.Ε. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρο 62, παρ. 5 του Κ.Ε.Δ.Ε. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων.
91. Την έκδοση απόφασης για έγκριση ή μη κατακύρωσης στο Δημόσιο ακινήτων οφειλετών που εκπλειστηριάστηκαν, με τιμή πρώτης προσφοράς μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1 και -Ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
92. Την άρση ή τον περιορισμό κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου για ποσόν οφειλής μέχρι 50.000 ευρώ, με την προϋπόθεση διασφάλισης της οφειλής Εξουσιοδότηση υπογραφής -Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -ΚΕΔΕ, άρθ. 2, παρ. 1, και -Ν. 4224/2013 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 1 του ν.δ. 532/1970 (Α'103) και το β.δ. 705/1970 (Α'235). Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
93. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις του ΚΕΔΕ, καθώς και όπου στη διοικητική εκτέλεση εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αρμόδιο όργανο για τυχόν νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από αυτές είναι το όργανο που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης
94. Την αίτηση ποινικής δίωξης για ποινικά αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 1882/1990 (Α' 43), άρθ. 25 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, κατά την περίπτωση 28 της παρούσας απόφασης.
95. Τις οφειλόμενες ενέργειες στις περιπτώσεις αναπομπής, κατόπιν δικαστικής απόφασης, της υπόθεσης στην Φορολογική Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς: α) την αποστολή του οικείου πρακτικού αποδοχής της πράξης στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, σε περίπτωση αποδοχής της από τον φορολογούμενο εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση της οικείας δικαστικής απόφασης στον φορολογούμενο, β) την πρόσκληση στον φορολογούμενο για αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης και αποστολή του οικείου πρακτικού, σε περίπτωση αποδοχής της πράξης στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο. γ) την αποστολή της αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), σε περίπτωση μη αποδοχής της πράξης από τον φορολογούμενο, δ) την αποστολή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποφαίνεται επί της αίτησης διοικητικής επίλυσης, στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης με την οποία αναπέμφθηκε η πράξη στην διοίκηση. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 66, παρ. 10 Ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Ειδικού Συνεργείου, η πράξη της οποίας προσβάλλεται.
96. Την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης καταλογιστικής πράξης , καθώς και οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής -διοικητικής εκτέλεσης και οποιασδήποτε εν γένει πράξης, κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πράξης για νομική ή τυπική πλημμέλεια, με δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), εφόσον δεν απαιτείται άλλη πλην της έκδοσης της πράξης διαδικαστική ενέργεια. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ.36, παρ. 2γ', 51, παρ. 1, 62, παρ. 1, 63, παρ. 6. 0 κατά περίπτωση Προϊστάμενος της υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου / Ειδικού Συνεργείου/ Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά περίπτωση) που εξέδωσε την αρχική ακυρωθείσα πράξη.
97. Την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης και την αποστολή φακέλου στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, επί παντός ένδικου βοηθήματος και μέσου που ασκείται από τον φορολογούμενο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1997, άρθρα 129 και 149) Την άσκηση έφεσης κατά πρωτοβάθμιας απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, καθώς και την άσκηση ή την υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για άσκηση λοιπών ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, εκ μέρους του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Άρθ. 129, 149 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) και το σύνολο των διατάξεων του Κ.Δ.Δ. και Κ.Ε.Δ.Ε., κατά περίπτωση. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου, η νομιμότητα της πράξης της οποίας αμφισβητείται, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης).
98. Την παραλαβή προσφυγής /ανακοπής/αναστολής ή οποιουδήποτε άλλου ένδικου βοηθήματος ή μέσου που κοινοποιείται από τον φορολογούμενο. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 7, παρ. 2 Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), η πράξη της οποίας κατά περίπτωση προσβάλλεται.
99. Τον ορισμό του υπαλλήλου ο οποίος ασκεί την πολιτική αγωγή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν.2523/1997, προκειμένου το Ελληνικό δημόσιο να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και για τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα αδικήματα του παρόντος νόμου. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Ν.Δ. 2711/1953, άρθ. 5, -Ν.2523/1997 (Α'179), άρθ. 21, παρ. 11, -Ν. 2954/2001 (Α'255), άρθ. 11, παρ. 21. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου και κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, κατά περίπτωση
100. Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν.4174/2013, άρθρα 2, 18,19,20, Παράρτημα, καθώς και από κάθε ειδικότερη διάταξη που προβλέπεται ανά φορολογία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του Ν. 4174/2013 και από τις συναφείς εξουσιοδοτικές διατάξεις. Οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία, δηλωθείσα στο μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης, διεύθυνση κατοικίας ή κύριας διαμονής του φορολογουμένου. Κατ' εξαίρεση: 1) Εφόσον φυσικό πρόσωπο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο μητρώο διεύθυνση της έδρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. 2)    Όταν έχει διακοπεί η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. της τελευταίας δηλωθείσας στο μητρώο κατοικίας ή κύριας διαμονής του υποχρέου. 3)    Για κατοίκους αλλοδαπής που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες της ημεδαπής, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς την φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού. Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδιος είναι υπάλληλος της Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, που είναι αρμόδιος οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης 4)    Για κατοίκους αλλοδαπής, που διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα όπου διαμένουν προσωρινά και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν η διεύθυνση του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση που η διεύθυνση προσωρινής διαμονής του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του Νομού. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων αρμόδιος είναι ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., οποιοσδήποτε υπάλληλος της Α' ΔΟΥ της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, όπου αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
5) Σε περίπτωση υποβολής των δηλώσεων από κληρονόμους θανόντος ή από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή βρισκόταν η έδρα της επιχειρηματικής -επαγγελματικής του εγκατάστασης πριν από τον θάνατό του.
6) Σε περίπτωση συζύγων που υπάγονται σε διαφορετική Δ.Ο.Υ., οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο σύζυγος. Ειδικά οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων εγγάμων γυναικών οι οποίες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραλαμβάνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω υποπερίπτωση 1. 7)    Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων είναι ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου για παρακράτηση. 8)    Ειδικά για τις δηλώσεις ΦΠΑ, πλην των ειδικών δηλώσεων και κάθε άλλης δήλωσης γνωστοποίησης ή εντύπου σχετικού με την μεταβίβαση ακινήτων, δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υποπερίπτωση 6, αλλά οι δηλώσεις κάθε συζύγου παραλαμβάνονται από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω υποπερίπτωση 1. 9)    Για τις δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ., στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο. 10)    Τροποποιητική δήλωση παραλαμβάνεται από οποιοδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. όπου έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση.
101. Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν.4174/2013, άρθρα 2, 18,19,20, Παράρτημα, καθώς και κάθε ειδικότερη διάταξη που προβλέπεται ανά φορολογία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του Ν. 4174/2013. Οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης έδρα του υπόχρεου ημεδαπού νομικού προσώπου, ημεδαπής και αλλοδαπής νομικής οντότητας, ή η μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα του υπόχρεου αλλοδαπού νομικού προσώπου. Κατ' εξαίρεση: 1)Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, αντίστοιχα, στο νομό Αττικής, οποιοσδήποτε υπάλληλος των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ή ΦΑΕ Πειραιά, σύμφωνα με την χωρική αρμοδιότητά τους. 2)    Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση και τις αλλοδαπές νομικές οντότητες ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα οποιοσδήποτε υπάλληλος της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. 3)    Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, αντίστοιχα, στην χωρική αρμοδιότητα των πρώην ΔΟΥ Κέας και Άνδρου οποιοσδήποτε υπάλληλος της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. 4)    Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, αντίστοιχα, στη χωρική αρμοδιότητα της πρώην ΔΟΥ Μήλου οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά. 5)    Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, αντίστοιχα, στον νομό Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη χωρική της αρμοδιότητα. 6)    Για τις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, για τα γραφεία ή υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (Α' 77), για τις ημεδαπές επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του ίδιου πιο πάνω νόμου, για τις ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής, για τις ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979 (Α' 192) , που έχουν την έδρα τους στον Νομό Αττικής, καθώς και για τις πιο πάνω επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην ΔΟΥ Κέας, Άνδρου, Μήλου, Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. Για τις πιο πάνω επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους, εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχουν την έδρα τους. 7.    Για τις δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο. 8.    Τροποποιητική δήλωση παραλαμβάνεται από οποιοδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. όπου έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση.
102. Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. υποκειμένων εγκατεστημένων σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 2, 18, 19, 20, Παράρτημα Ο Προϊστάμενος της Α'Δ.Ο.Υ. Αθηνών
103. Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. υποκειμένων μη εγκατεστημένων στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίοι έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 2, 18, 19, 20, Παράρτημα Οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. που κατά τα υπό τις περ. 100 και 101 παραλαμβάνει και τις δηλώσεις του φορολογικού αντιπροσώπου (κατοικίας/έδρας).
104. -Την παραλαβή αιτήσεων μετά των δικαιολογητικών τους, γνωστοποιήσεων- πινάκων-συμφωνητικών-δηλώσεων επιλογής φορολόγησης ή άλλων γεγονότων- πληροφοριακών καταστάσεων- καταστάσεων απογραφής- δηλώσεων αποθεμάτων μετάταξης- εντύπων - ανακεφαλαιωτικών πινάκων-δηλώσεων intrastat κ.λ.π. σύμφωνα με τα οριζόμενα ανά φορολογία και γενικές ή ειδικές διατάξεις. -Την Χορήγηση και την επικύρωση αντιγράφων εντύπων δηλώσεων, που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα. -Την θεώρηση καταστατικών ή άλλων συμφωνητικών ή εγγράφων, που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα. -Την καταχώρηση σε μητρώα ή άλλα βιβλία. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 2, Παράρτημα Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω περί παραλαβής φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν υπάρχει διασύνδεση με συγκεκριμένη φορολογία, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
105. -Τις αποφάσεις ή τις θεωρήσεις καταστάσεων ή πινάκων για χορήγηση απαλλαγών, τις εγκρίσεις ή τις άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή την απόρριψή τους, τις απαντήσεις αιτημάτων, την εξέταση θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό του φόρου ή του φορολογητέου εισοδήματος. -Την Χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν.4174/2013, άρθρα 2, 18,19,20, Παράρτημα, καθώς και κάθε ειδικότερη διάταξη που προβλέπεται ανά φορολογία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του Ν. 4174/2013. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ από την οποία παραλαμβάνεται η δήλωση κατά τα ανωτέρω.
106. -Την αποδοχή ή την απόρριψη φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με επιφύλαξη. -Την διαγραφή του ποσού της φορολογητέας ύλης για την οποία διατυπώθηκε επιφύλαξη, σε περίπτωση αποδοχής αυτής. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν.4174/2013, άρθ. 20, παρ. 1 & 2 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. από την οποία παραλαμβάνεται η δήλωση κατά τα ανωτέρω.
107. Ειδικά, την παραλαβή των ειδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την μεταβίβαση ακινήτου από επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ακίνητα προς πώληση, των έντυπων προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, γνωστοποιήσεων και έκτακτων δηλώσεων σχετικών με την απόδοση ΦΠΑ για μεταβίβαση ακινήτου Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 2, 18, 19, 20, Παράρτημα και άρθ. 36, παρ 4 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000-Α' 248) Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο
108. Τον έλεγχο της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για την μεταβίβαση ακινήτου και την έκδοση πράξης προσδιορισμού του Φ.Π.Α. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 2 και άρθ. 48 και 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τις ΑΥΟ 1031379/178/35/ 0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 (Β' 385)και 1031382/1116/Δ Ε-Α'/ΠΟΛ. 1054/27.3.2006 (Β' 385) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. από την οποία παραλαμβάνεται η δήλωση
109. Την ακύρωση πράξης (σε περίπτωση ματαίωσης συμβολαίου ή ανάγκης για διόρθωση της ειδικής δήλωσης πριν από την σύνταξη συμβολαίου, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1003/2007) Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 2, και ΑΥΟ ΠΟΑ. 1003/2007 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία παραλήφθηκε η δήλωση
110. Την προεκτίμηση αξίας ακινήτου (διοικητικός προσδιορισμός του φόρου) στην Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 2, α.ν. 1521/1950 (Α' 245), άρθ. 8 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία παραλήφθηκε η δήλωση.
111. Την θεώρηση βιβλίων στοιχείων και καταστάσεων που προβλέπονται από τον κώδικα ΦΠΑ και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες ΑΥΟ, καθώς και τις σχετικές ανακλήσεις αυτών. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, Ν. 2859/2000 και συναφείς αποφάσεις Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. όπου υπάρχει υποχρέωση υποβολής των σχετικών δηλώσεων.
112. Την παραλαβή αιτήματος επιστροφής. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 42 Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που παρέλαβε την φορολογική ή άλλη δήλωση, από την οποία προκύπτει η απαίτηση προς επιστροφή
113. Την επιστροφή λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 42 Ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου που διενήργησε την εσφαλμένη βεβαίωση ή που εξέδωσε τον εκτελεστό / νόμιμο τίτλο.
114. Την επιστροφή φόρων και προστίμων μετά από απόφαση της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών (Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης) ή κατόπιν δικαστικής απόφασης. Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθ. 41, παρ. 4, 42 και 63 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου που κατά περίπτωση διενήργησε την αρχική βεβαίωση ή που εξέδωσε τον εκτελεστό / νόμιμο τίτλο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Κέντρου του οποίου ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε η πράξη ή παράλειψη.
115. -Την παραλαβή δηλώσεων απόδοσης ΑΦΜ / μεταβολής ατομικών στοιχείων, δηλώσεων έναρξης/ μεταβολής, και διακοπής εργασιών, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών, την έκδοση και επανεκτύπωση των σχετικών βεβαιώσεων. -Την παραλαβή αίτησης για ένταξη αγροτών στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθ. 8,10,11 παρ. 1,2,3 1) Για τα φυσικά πρόσωπα, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση κατοικίας του φορολογουμένου. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για κάτοικο της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, υπάλληλος του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Για κατοίκους αλλοδαπής, περιλαμβανόμενων και των φυσικών προσώπων που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες της ημεδαπής, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, υπάλληλος του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού. Εξαιρούνται οι νομοί Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, όπου αρμόδιος είναι υπάλληλος του ανωτέρω Τμήματος ή Γραφείου της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος ο φορολογικός εκπρόσωπος. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδιος είναι υπάλληλος του ίδιου Τμήματος ή Γραφείου της Α'Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, που είναι αρμόδιος ο υπάλληλος της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. 2) Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, οποιοσδήποτε υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ςττην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του ημεδαπού νομικού προσώπου και νομικής οντότητας, ή η έδρα του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που ιδρύει υποκατάοττημα ςττην Ελλάδα. Κατ' εξαίρεση: α. Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο νομό Αττικής, υπάλληλος του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ή ΦΑΕ Πειραιά, σύμφωνα με την χωρική αρμοδιότητά τους. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο φορολογικός εκπρόσωπος. β) Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, γ) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους, στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην ΔΟΥ Κέας και Άνδρου υπάλληλος του ανωτέρω Τμήματος της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. δ) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στη χωρική αρμοδιότητα της πρώην ΔΟΥ Μήλου υπάλληλος του ίδιου ως άνω τμήματος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, ε) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο νομό Θεσσαλονίκης, υπάλληλος του ίδιου τμήματος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την χωρική της αρμοδιότητα. 3) Για τις επιχειρήσεις με κύρια δραοττηριότητα την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, για τα γραφεία ή υποκαταοττήματα των αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975, για τις ημεδαπές επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του ίδιου πιο πάνω νόμου, για τις ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής, για τις ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979, που έχουν την έδρα τους στον Νομό Αττικής, καθώς και για τις πιο πάνω επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην ΔΟΥ Κέας, Άνδρου, Μήλου, Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. Για τις πιο πάνω επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους, εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, υπάλληλος του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχουν την έδρα τους. 4)    Στις περιπτώσεις που ορίζεται, φορολογικός αντιπρόσωπος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., φορολογίας εισοδήματος του. 5)    Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται φορολογικός αντιπρόσωπος ( Α.Υ.Ο. ΠΟΑ. 1113/2013 (Β' 1252)) υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, 6)    Στην περίπτωση υπό ίδρυση επιχείρησης οποιοσδήποτε υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ςττην χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την κατοικία του ή την έδρα του, αντίςττοιχα, ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης.
116. Την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων για πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 65 Α του Ν. 4174/2013 και σχετικά πρόστιμα με βάσει προϊσχύουσα νομοθεσία Εξουσιοδότηση υπογραφής Παρ. 1 του άρθρου 65Ατου Ν. 4174/20013 Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατά τον χρόνο έκδοσης των πράξεων επιβολής των προστίμων
117. Την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων για πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 65 Α του Ν. 4174/2013 και σχετικά πρόστιμα με βάσει προϊσχύουσα νομοθεσία Εξουσιοδότηση υπογραφής Παρ. 2 του άρθρου 65 Α του Ν. 4174/2013 Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνειτην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατά το χρόνο έκδοσης των πράξεων επιβολής των προστίμων
118. Την έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού Εξουσιοδότηση υπογραφής Άρθ.32 του Ν. 4174/13 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση
119. Την αποδοχή ή την απόρριψη τροποποιητικής δήλωσης και την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, σε περίπτωση αποδοχής της δήλωσης αυτής. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 4174/2013, άρθρα 34 και 66, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε η αρχική δήλωση.
120. Την αποδοχή ή την απόρριψη, ειδικά, εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, την έκδοση σχετικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και την υπογραφή της οικείας έκθεσης ελέγχου για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων Εξουσιοδότηση υπογραφής Ν. 4174/2013, άρθρα 23, 32, 34, 37 και 66, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε η αρχική δήλωση.
121. Την βεβαίωση προκαταβλητέου ποσού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση Εξουσιοδότηση υπογραφής Άρθ. 69, παρ3 Ν.4172/2013 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος
122. Την παραλαβή της δήλωσης και τον προσδιορισμό του φόρου και της εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν. 27/1975, εκτός της περ. ε' του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, νηολογημένων σε λιμένες της επικράτειας. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 27/1975, όπως ισχύει. Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
123. Την παραλαβή της δήλωσης και τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων νηολογημένων υπό ξένη σημαία και διαχειριζόμενων από εταιρείες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 που έχουν την έδρα τους οπουδήποτε εντός της επικράτειας (άρθρο 26 του ιδίου νόμου). Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 27/1975, όπως ισχύει. Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
124. Την παραλαβή της δήλωσης και τον προσδιορισμό της εισφοράς του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013 (Α'18), όπως ισχύει. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Άρθρο 43 του Ν. 4111/2013 Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος
125. Τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975, νηολογημένων σε λιμένες της περιφέρειας Αττικής και των νήσων Κέας, Άνδρου, Μήλου, Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 27/1975, όπως ισχύει. Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
126. Την παραλαβή της δήλωσης φόρου πλοίων και τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975 που είναι νηολογημένα σε λιμένες εσωτερικού, εκτός της περιφέρειας Αττικής. Μεταβίβαση αρμοδιότητας Ν. 27/1975, όπως ισχύει. Υπάλληλος της ΔΟΥ της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία ΔΟΥ στην πρωτεύουσα, υπάλληλος της ΔΟΥ Α' τάξεως. Ειδικά για τον νομό Θεσσαλονίκης, υπάλληλος της Α' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται οι νομοί Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, όπου αρμόδιος είναι ο υπάλληλος της ΔΟΥ στην οποία χωρικά υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου.

Άρθρο 2

1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας της Φορολογικής Διοίκησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, νοείται ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι υπογράφει αντ' αυτού.

2. Όπου μεταβιβάζεται αρμοδιότητα ή παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής πράξεων ή άλλων εγγράφων σε υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., εφαρμόζεται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) των Δ.Ο.Υ., για όσες από αυτές τις αρμοδιότητες ή τις πράξεις ή τα έγγραφα μπορούν να ασκήσουν ή να υπογράψουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

3. Για όλες τις εντολές ελέγχου που έχουν εκδοθεί πριν από την 01/01/2014 θα εκδοθούν πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

4. Στις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια η παρούσα ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 66, παρ. 29 του ν. 4174/2013.

5. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της αριθμ. Δ6Α 1198349ΕΞ2013/31-12-2013 (Β' 3368) απόφασής μας και έχουν παράγει έννομα αποτελέσματα, εξακολουθούν να ισχύουν.

6. Αποφάσεις μας, που δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν:

α) η παρ. 2 της αριθ. Δ6Α 1198391 ΕΞ 2013/31.12.2013 (Β' 3367) απόφασή μας, με θέμα «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Παλλήνης, Γ' Πειραιά, Ε' Πειραιά, Α' Πειραιά και Πλοίων, όσον αφορά ορισμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.» και

β) η αριθ. Δ6Α 1198349ΕΞ2013/31-12-2013 (Β' 3368) όμοια, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων" στους Προϊσταμένους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!