Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021 Τροποποίηση των αποφάσεων Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020, Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 και Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 και Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021

ΦΕΚ Β 4984/27.10.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς τη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, Α’ - Β’ τάξεως, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, Α’ τάξεως, αντίστοιχα, καθώς και των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12) και Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07- 2020 (Β’ 2871) όμοιων αποφάσεων και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροπο- ποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’, γγ’, δδ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. α’ και γ’ της παρ. 6, της υποπαρ. α’ της παρ. 2, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και της υποπαρ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

ε) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90), και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288), σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου,

στ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178),

ζ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

η) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α’ 61),

θ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε,

ι) της υπ’ αρ. 75555/289/06-07-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του εδαφιίου β’, παρ. 2, του άρθρου 6 του ν. 4412/2016» (Β’ 2336), η οποία εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αρ. 25/2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),

ια) της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240),

ιβ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10- 2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), και ειδικότερα του άρθρου 48 αυτής,

ιγ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’

6), όπως τροποποιήθηκε,

ιδ) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων» (Α’ 108),

ιε) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α’ 26), ιστ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού.

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016:

α) υπό στοιχεία Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» (Β’ 2043),

β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ» (Β’ 2108),

γ) υπό στοιχεία Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης- Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’ Λάρισας-Αγιάς- Ελασσόνας-Τύρναβου), Βόλου» (Β’ 2740),

δ) υπό στοιχεία Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως» (Β’ 524), ως προς την παρ. 2 αυτής,

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

α) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743),

β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12) και

γ) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αρ. 75555/289/6-7-2017 (Β’ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» (Β' 2823),

δ) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

6. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1091307 ΕΞ 2021/19-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ.

7. Το υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/ 08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί των υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

8. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και

β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

9. Την από 05-11-2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 49/ 06-11-2020 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11. Την ανάγκη συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, Α’-Β’ τάξεως, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών και Βόλου, Α’ τάξεως, αντίστοιχα, οι οποίες έχουν όμορη χωρική αρμοδιότητα, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, ώστε να συγκεντρωθεί το στελεχιακό δυναμικό αυτών σε δύο περισσότερο ενισχυμένες Δ.Ο.Υ., για να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών και να ενισχυθούν και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

12. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης κατά δύο (2) Διευθύνσεις και έξι (6) Τμήματα, προκαλείται εξοικονόμηση δαπανών από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης συνολικού ύψους εξήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (69.480) ευρώ περίπου στον Τακτικό Προϋπολογισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του έτους 2022 και εξήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (69.480) ευρώ περίπου για κάθε ένα επόμενο οικονομικό έτος, πέραν της εξοικονόμησης δαπανών από τα λειτουργικά έξοδα των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ. (ένα μέρος των οποίων πιθανώς να αντιρροπηθεί μερικώς από την αύξηση των λειτουργικών δαπανών των ενισχυμένων Δ.Ο.Υ. υποδοχής), αποφασίζουμε:

Α.- Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις μας:

α) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738), κατά το μέρος που αφορά στο άρθρο 48 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» αυτής,

β) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β' 12), κατά το μέρος που αφορά στις υποπαραγράφους 2 και 4 της παραγράφου Α’ αυτής και

γ) υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/ 08-08-2017 διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αρ. 75555/289/ 6-7-2017 (Β’ 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» (Β'2823), κατά το μέρος που αφορά στην υποπαράγραφο Ι της παραγράφου Α’ αυτής και ειδικότερα, από 17/01/2022:

1.I.- α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, Α’ τάξεως, την οποία μετονομάζουμε σε «Δ.Ο.Υ. Πατρών» και στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής, καθώς και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Δυτικής Αχαΐας (Κάτω Αχαΐα), που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., το οποίο από την ως άνω ημερομηνία αποτελεί Γ.Ε.Φ. της Δ.Ο.Υ. Πατρών, που θα λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών, Α’-Β’ τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Πατρών, Α’ τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς υποθέσεις αυτής.

γ) Στον Πίνακα του πρώτου παραρτήματος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ» της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), απόφασής μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις α’ και β’ της παρούσας περίπτωσης, διαγράφεται η περίπτωση, με α/α 47 και αντικαθίσταται η περίπτωση, με α/α 46 αυτού, ως κατωτέρω:

δ) αα) Οι αρμοδιότητες του Διατάκτη, που έχουν μεταβιβασθεί με την περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01- 2017 (Β’ 12) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, καθώς και οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες με την περίπτωση β’ της ίδιας υποπαραγράφου στον Προϊστάμενο της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών (Α’ -Β’) για τον Νομαρχιακό Προϋπολογισμό Αχαΐας (στοιχείο 9 του Πίνακα) μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Πατρών (Α’ ).

ββ) Οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, που μεταβιβάσθηκαν, με την περίπτωση α’ της ίδιας υποπαραγράφου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών (Α’ -Β’) για τις Δ.Ο.Υ. του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού Αχαΐας μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Πατρών (Α’ ).

γγ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Γ’- Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών (Α’ -Β’), που δεν έχουν ολοκληρωθεί και αφορούν σε ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών όλων των Δ.Ο.Υ. του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αχαΐας, ολοκληρώνονται από το Τμήμα Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Πατρών (Α’ ) και ειδικότερα αυτές της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών (Α’ -Β’), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες της Δ.Ο.Υ. Πατρών (Α’ ) και ολοκληρώνονται από το ίδιο ως άνω Τμήμα.

ε) Στους Πίνακες της παραγράφου Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01- 2017 (Β’ 12) απόφασης:

αα) αντικαθιστούμε στη γραμμή 9 του Πίνακα της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2 αυτής, που αφορά στον νομαρχιακό προϋπολογισμό Αχαΐας, στη στήλη 4 «Δ.Ο.Υ./ ΤΑΞΗ», τον τίτλο από «Γ’ ΠΑΤΡΩΝ (Α-Β)» σε «ΠΑΤΡΩΝ (Α)»

ββ) διαγράφουμε στον Πίνακα της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 4 αυτής τη γραμμή, που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «Γ’ ΠΑΤΡΩΝ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αχαΐας και αντικαθιστούμε στη γραμμή, που αφορά στην υφιστάμενη Δ.Ο.Υ. «Α’ ΠΑΤΡΩΝ» του ίδιου νομαρχιακού προϋπολογισμού, στη στήλη 3 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟ- ΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ», τον τίτλο της Δ.Ο.Υ. από «Α’ ΠΑΤΡΩΝ» σε «ΠΑΤΡΩΝ», στη στήλη 5 «ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ:», τον τίτλο της Δ.Ο.Υ., για όλες τις Δ.Ο.Υ. του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αχαΐας, από «Δ.Ο.Υ. Γ’ ΠΑΤΡΩΝ» σε «Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ» και στη στήλη 6 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙ- ΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:», τον τίτλο του Τμήματος, για όλες τις Δ.Ο.Υ. του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αχαΐας, από «ΤΜΗΜΑ Γ’ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Γ’ ΠΑΤΡΩΝ» σε «ΤΜΗΜΑ Ε’ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ».

στ) Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823) διαπιστωτική πράξη μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αντικαθιστούμε τον τίτλο της Δ.Ο.Υ. της γραμμής 9, που αφορά στον νομαρχιακό προϋπολογισμό Αχαΐας στη στήλη 4 «ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2Ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (Α’ 147)» του «Πίνακα 1-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)» της περίπτωσης 2) της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου Α’ αυτής, από Δ.Ο.Υ. «Γ’ ΠΑΤΡΩΝ (Α-Β)» σε Δ.Ο.Υ. «ΠΑΤΡΩΝ (Α)».

ΙI.- α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Βόλου, Α’ τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής, καθώς και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Σκοπέλου (Σκόπελος), Σκιάθου (Σκιάθος) και Αλμυρού (Αλμυρός), που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., τα οποία από την ως άνω ημερομηνία αποτελούν Γ.Ε.Φ. της Δ.Ο.Υ. Βόλου, που θα λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου, Α’-Β’ τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. Βόλου, Α’ τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς υποθέσεις αυτής.

γ) Στον Πίνακα του πρώτου παραρτήματος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ» της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις α’ και β’ της παρούσας περίπτωσης, διαγράφεται η περίπτωση, με α/α 37 και αντικαθίσταται η περίπτωση, με α/α 36 αυτού, ως κατωτέρω:

 

δ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Ε’- Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Βόλου (Α’ ), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου (Α’ -Β’), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες της Δ.Ο.Υ. Βόλου και ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα.

ε) Στον Πίνακα της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12) απόφασης, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Μαγνησίας.

2.Ι.- α) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτών, περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής στις οποίες συγχωνεύονται αυτές, αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων στις διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου.

β) Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή της μετονομαζόμενης Δ.Ο.Υ. υποδοχής, ανάλογα, στην οποία συγχωνεύεται η Δ.Ο.Υ., Α’-Β’ τάξεως, της οποίας παύει η λειτουργία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου.

ΙΙ. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, από την ημερομηνία συγχώνευσης σε αυτές των Δ.Ο.Υ. Α’-Β’ τάξεως, τις οποίες υποδέχονται:

α) οφείλουν να:

αα) μεριμνήσουν, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ., των οποίων προΐστανται, να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα, των οποίων παύει η λειτουργία ή της Δ.Ο.Υ. υποδοχής πριν τη μετονομασία αυτής, ανάλογα, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου των Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

ββ) φροντίσουν, με προσωπική τους ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία ή της Δ.Ο.Υ. που μετονομάζεται, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/ 08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

β) είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

ΙΙI. Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών Θεσσαλονίκης και Πατρών οφείλουν να επιβλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία τους, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από την καθοριζόμενη με την παρούσα απόφαση ημερομηνία, η εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. υποδοχής των συγχωνευόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ., Α’-Β’ τάξεως, καθώς και των υφιστάμενων Γ.Ε.Φ..

ΙV.- Η μεταγραφή των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής, δύναται να αρχίσει έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ..

Β.- 1) Από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο Α’ της παρούσας απόφασης, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως εξής:

Ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα της Δ.Ο.Υ. Βόλου, της μετονομαζόμενης Δ.Ο.Υ. Πατρών, και της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, πλην των Υποδιευθύνσεων Α’ και Β’ αυτής, ως κατωτέρω:

2) Το προσωπικό των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ. μεταφέρεται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του ίδιου νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Γ. - Κατά τα λοιπά ισχύουν:

1) Οι κατωτέρω αποφάσεις, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823) διαπιστωτική πράξη,

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871).

2) Η υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η υπό στοιχεία Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/06-06-2013 (Β’ 1404) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

3) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό στοιχεία:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8-8-2013 «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)» (Β’ 2043),

β) Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων- Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’ Λάρισας-Αγιάς-Ελασσόνας-Τύρναβου), Βόλου» (Β’ 2740),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 65075Τεύχος B’ 4984/27.10.2021

γ) Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως» (Β’ 524), ως προς την παρ. 2 αυτής.

Δ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από 17/01/2022. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!