Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

Ν. 4579/2018: Δημοσιεύτηκε ο νόμος με τις διατάξεις για ΦΣ νομικών προσώπων, ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κοινωνικό μέρισμα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4579/2018 ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για το φορολογικό συντελεστή των νομικών προσώπων, τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και το κοινωνικό μέρισμα.

Ν. 4578/2018: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 200/03.12.2018) ο νόμος 4578/2018 με τίτλο "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις".

To Forin.gr στο μαγικό κόσμο του παιδικού βιβλίου!

Το «Forin Σταματόπουλος», ύστερα από μακρά πορεία στο χώρο της φορολογίας, με αίσθημα ευθύνης και αγάπη για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, εισέρχεται στο μαγικό κόσμο του παιδικού βιβλίου.

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4568/2018. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4568 του 2018 με τίτλο "Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις."

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4569/2018. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4569 του 2018 με τίτλο "I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις."

Νέα ΠΝΠ: Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της Αττικής

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 149/10.08.2018) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο "Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018."

Ν. 4557/2018: Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για το 'ξέπλυμα' του χρήματος

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4557 του 2018 με τίτλο "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις."

Ν. 4554/2018: Δημοσιεύτηκε ο νόμος με τις κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4554 του 2018 με τίτλο "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις."

Δημοσιεύτηκε ο νόμος για το μεταφορικό ισοδύναμο

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4551 του 2018 με τίτλο "Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις. "

Νέος νόμος: Δημοσιεύτηκε το πολυνομοσχέδιο. Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4549 του 2018 με τίτλο "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις." Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Forin.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ