Βοήθεια

Πώς μπορώ να γνωρίζω με ποιον νόμο έχει κωδικοποιηθεί τελευταία ο νόμος που διαβάζω;

Ανοίγοντας οποιονδήποτε νόμο από τη βάση της φορολογικής νομοθεσίας, παρουσιάζεται στην κορυφή της σελίδας ένα σχόλιο σε μπλε πλαίσιο από το οποίο μπορείτε να πληροφορηθείτε το νόμο με τον οποίο τροποποιήθηκε τελευταία ο νόμος στον οποίο βρίσκεστε. Η εικόνα αυτή είναι ενδεικτικά όπως η παρακάτω:

Τελευταία κωδικοποίηση με:
Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31-12-2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
Δείτε επίσης στην κατηγορία αυτή