Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». Τροποποίηση απόφασης

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1029327 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 1702/07.04.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης υπηρεσίας «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης» στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τη μετονομασία του «Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής» και τη σύσταση ενός (1) Τμήματος Εσόδων σε αυτό, τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας και της δομής των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ. ΚΕ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων αυτών, τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων Δ.Ο.Υ. και των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/ 14-01-2022 (Β’ 142) όμοιας και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 19, 24, 26, 27 και 37, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων» (Α’ 108),

στ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 13, 35, 43, 45, 47Α, 48, 76, 77 και 78 αυτής και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.»,

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/ 2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/ 14-01-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 4738), ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142).

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, υπό στοιχεία:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) (Β’ 2043)»,

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. (Β’ 2108)»,

γ) Δ6Α 1092694ΕΞ2013/06-06-2013 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21-9-2011 (Β’ 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β’ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α’ και Β’ Τάξεως.» (Β’ 1404, Β’ 1544).

6. Τα από 9, 14-12-2020, 05-04-2021 και 23, 27, 28 και 30-09-21, 01, 07, 11 και 18-10-21, 17-11-2021 και 01 και 05-04-2022 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και το από 29-09-2021 όμοιο της Διεύθυνσης Εισπράξεων, από 16-11-2021 της Διεύθυνσης Ελέγχων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και από 01-04-2022 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

7. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 129380 ΕΞ 2022ΕΜΠ/04-04-2022, Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 128930ΕΞ 2022ΕΜΠ/01-04-2022 και Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1094938ΕΞ 2022/29-10-2021 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1114327ΕΞ2021/22-12-2021 (Α.Δ.Α.62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης και το από 04-04-22 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π.Δ.Α.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

8. Το υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/ 08-12-2016 «Περί των νέων υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από την 1.1.2017 και του τρόπου υπογραφής των εγγράφων από τα υπηρεσιακά όργανα αυτής» έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και

β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

10. Την από 29/03/2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. β’ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ’ και α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 19/29-03-2022 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

11. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

12. Την ανάγκη: α) αναδιοργάνωσης του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης και αύξησης της αποτελεσματικότητας αυτής και β) υλοποίησης του Προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης», με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών είσπραξης οφειλών, οι οποίες θα διενεργούνται από λιγότερες ενισχυμένες υπηρεσίες, στις οποίες θα συγκεντρωθεί εξειδικευμένο και έμπειρο στην είσπραξη προσωπικό.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, λόγω της αύξησης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκαλείται: α) δαπάνη ποσού ύψους 29.652,5€ για το έτος 2022 και ποσού ύψους 59.305€ ετησίως για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, σε βάρος των Αποδοχών (Μείζονα Κατηγορία 21) του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ (Ειδ. Φορέα 1023-8010000000), β) δαπάνη ποσού ύψους 1.258.450 € για το έτος 2022 και ποσού ύψους 1.601.000€ ετησίως για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, σε βάρος των πιστώσεων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών και προμήθειας παγίων περιουσιακών στοιχείων (Μείζονα Κατηγορία 24 και 31) του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ (Ειδ. Φορέα 1023-801-0000000, 1023-801-032ΧΧΧΧ), γ) δαπάνη μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ έτους 2022 και κάθε επόμενο οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό επί του παρόντος να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τις κτιριολογικές ανάγκες της νεοσυσταθείσας υπηρεσίας, δ) δαπάνη επί του μεταφορικού έργου που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ έτους 2022, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό επί του παρόντος να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών δύναται να αντιμετωπισθεί εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος έτους και επομένων οικονομικών ετών, στο πλαίσιο του ισχύοντος ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Α. 1) Ανακαθορίζουμε τη δομή των έξι (6) Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.), Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και ειδικότερα των 1ου έως και 4ου ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και 1ου και 2ου ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, τα οποία συστήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1126918ΕΞ2020/27-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 4781) και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτών και των οργανικών τους μονάδων, από 30/05/2022 σε 27/06/2022 και εξειδικεύουμε τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων αυτών.

2) α) Ορίζουμε για τις Δ.Ο.Υ. μία νέα τάξη, «Α1’», πέραν των υφιστάμενων τάξεων, Α’, Α’-Β’και Β’, στις οποίες διακρίνονται αυτές. Οι Δ.Ο.Υ. Α1’ τάξεως είναι επιπέδου Διεύθυνσης και σε αυτές δε λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων», αλλά λειτουργεί Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης».

β) Μεταφέρουμε από τις Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Υποδιευθύνσεων αυτών στα προαναφερθέντα ΕΛ.ΚΕ., σύμφωνα με την κατά τόπον και την καθ’ ύλην αρμοδιότητα αυτών, καταργούμε τα ως άνω Τμήματα και τις Υποδιευθύνσεις των Δ.Ο.Υ. αυτών, μετατρέπουμε την τάξη τους από «Α’» σε «Α1’» και ανακαθορίζουμε τη δομή και τις αρμοδιότητες αυτών.

3) Μετονομάζουμε: α) το «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής» της Γ.Δ.Φ.Δ. σε «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής»,

β) το «Τμήμα Α’ - Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ.» των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών σε «Τμήμα Α’ - Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού» και ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες αυτών, λόγω της άσκησης εποπτείας και επί των ως άνω ΕΛ.ΚΕ., ως Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Φ.Δ.

4) Συνιστούμε: α) στη Γ.Δ.Φ.Δ., μία (1) Ειδική Αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης» και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή, τις αρμοδιότητές του, τους κλάδους από τους οποίους προέρχονται ο Προϊστάμενος αυτού και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του και τη θέση του Προϊσταμένου αυτού μεταξύ των θέσεων ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία,

β) στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής της Γ.Δ.Φ.Δ., ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα ΣΤ’-Εσόδων».

5) Ανακαθορίζουμε Γενικές Διατάξεις που αφορούν στις υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

6) Καθορίζουμε ή ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Ι. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-102020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα:

1) Αντικαθιστούμε την παρ. 5 της Ενότητας Α’ «Γενικές Διατάξεις που αφορούν στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.» του άρθρου 13 «Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)», ως εξής:

«5.Οι πράξεις επιβολής προστίμων, που προκύπτουν από τις εκθέσεις ελέγχου των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκδίδονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογουμένου, στον οποίο αφορούν και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. αυτής, από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, ακόμη και αν μεταγενέστερα καταργήθηκαν τα Τμήματα Ελέγχων αυτής και η αρμοδιότητα αυτών μεταφέρθηκε σε ΕΛ.ΚΕ. και από τους Προϊσταμένους των κατά τόπον αρμόδιων Τελωνείων.».

2) Αντικαθιστούμε τις περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35 «ΙV. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής (Γ.Δ.Φ.Δ.)» αυτής, ως εξής:

«β) Ειδικές Αποκεντρωμένες υπηρεσίες (Ε.Α.Υ.)

αα) Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.):

i) Αθηνών

ii) Πειραιώς

iii) Θεσσαλονίκης

iv) Πατρών

ββ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)

γγ) Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.):

i) Αττικής

ii) Θεσσαλονίκης

δδ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.)

εε) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

γ) Περιφερειακές υπηρεσίες (Π.Υ.)

αα) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.):

i) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

ii) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

iii) 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

iv) 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής

v) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

vi) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης

ββ) Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).».

3) Αντικαθιστούμε το άρθρο 43 «Φορολογικές Περιφέρειες» αυτής, ως εξής:

«Άρθρο 43 Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.)

1. Οι Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, Ειδικές Αποκεντρωμένες υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, εποπτεύουν τις Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) αυτών. Επιπρόσθετα, η Φ.Π. Αθηνών εποπτεύει το 1ο, 2ο και 3ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, η Φ.Π. Πειραιώς εποπτεύει το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και η Φ.Π. Θεσσαλονίκης εποπτεύει το 1ο και 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης.

2. Ο επιχειρησιακός στόχος των Φ.Π. είναι η αποτελεσματική εποπτεία των υπηρεσιών, που ορίζονται στην παρ. 1, καθώς και ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Προϊσταμένων αυτών για τη: αα) βέλτιστη λειτουργία τους και ββ) διασφάλιση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της φορολογικής και συναφούς νομοθεσίας, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτές και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. ή τυχόν άλλων Γενικών Διευθύνσεων, με προτάσεις για την επίλυσή τους.

3. Οι Φ.Π. ασκούν τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία εκτείνεται, ως κατωτέρω:

α) Για τη Φ.Π. Αθηνών, η οποία έχει έδρα την Αθήνα, στα όρια των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου β’.

β) Για τη Φ.Π. Πειραιώς, η οποία έχει έδρα τον Πειραιά, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πειραιώς και της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

γ) Για τη Φ.Π. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, στα όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

δ) Για Φ.Π. Πατρών, η οποία έχει έδρα την Πάτρα, στα όρια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

4. Η κάθε Φ.Π. διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ - Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού

β) Τμήμα Β’Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου

5. Οι αρμοδιότητες των Φ.Π., οι οποίες ασκούνται στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως ακολούθως:

Ι. Τμήμα Α’Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού

α) Η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τις υπηρεσίες που ανήκουν στην εποπτεία τους, περιλαμβανομένων και των Γ.Ε.Φ., των νομοθετικών διατάξεων, κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών, η παροχή κατευθύνσεων σε αυτές, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Κ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. ή τυχόν άλλων Γενικών Διευθύνσεων, με προτάσεις για την επίλυσή τους, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις ως άνω υπηρεσίες και για τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων.

β) Η διενέργεια: αα) δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και της λοιπής νομοθεσίας, καθώς και των διαδικασιών από τις υπηρεσίες, που ανήκουν στην εποπτεία τους και η κοινοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. και στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.), ββ) δειγματοληπτικού ελέγχου, επί οφειλών, που έχουν διαγραφεί, λόγω παραγραφής τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η λήψη όλων των νόμιμων και τυχόν ενδεδειγμένων πρόσθετων ενεργειών για τη διακοπή της παραγραφής, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, γγ) τακτικού και έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων και ο καταλογισμός των ευθυνόμενων στις Δ.Ο.Υ., δδ) ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ., πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, εε) δειγματοληπτικών ελέγχων γνησιότητας των Αποδεικτικών Ενημερότητας και των Βεβαιώσεων Οφειλής που προσκομίζονται σε άλλες υπηρεσίες, καθώς και της απόδοσης των παρακρατούμενων, εξ’ αυτών, ποσών και στστ) δειγματοληπτικού ελέγχου τήρησης αρχείων καταγραφής του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1123/2012 (Β’ 1665) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και ελέγχου γνησιότητας των αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους Φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα.

γ) Η διαπίστωση: αα) της εισαγωγής ή μη στη Δ.Ο.Υ, του ποσού που αναγράφεται σε απολεσθέντα αποδεικτικά είσπραξης και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών, ββ) της μη εξόφλησης απολεσθέντων τίτλων πληρωμής και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών, γγ) της απώλειας τίτλων πληρωμής, μετά από την εξόφληση αυτών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί ή παραληφθεί από οικεία Δ.Ο.Υ. και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών για υπηρεσιακή και μόνο χρήση, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

δ) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, για την: αα) εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, η παρακολούθηση της έγκαιρης εφαρμογής αυτών και της πορείας των σχετικών διαδικασιών ανά υπηρεσία, η συγκέντρωση των στοιχείων και η έγκαιρη ενημέρωση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., ββ) ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασης των υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους και για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και η ενημέρωση των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών.

ΙI. Τμήμα B’Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου

α) Η παρακολούθηση: αα) της πορείας υλοποίησης των ποσοτικών στόχων των υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, όπως αυτοί τίθενται από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Δ. και η παροχή οδηγιών για την εντατικοποίηση των δράσεων, σε περιπτώσεις απόκλισης από αυτούς. Η συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων των τεθέντων, ανά δράση, ποσοτικών στόχων αυτών, η επιχειρησιακή ανάλυσή τους και η υποβολή τους στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής. Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στο προαναφερθέν Τμήμα και στις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την αναπροσαρμογή αυτών, βάσει των διαμορφούμενων συνθηκών και εξελίξεων, ββ) της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων των εντύπων από τις Δ.Ο.Υ. και η υποβολή συνολικού αιτήματος στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ. για την εκτύπωση αυτών.

β) Η μέριμνα για τη συλλογή από τις υπηρεσίες, που ανήκουν στην εποπτεία τους, των απαιτούμενων, εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων στοιχείων, η επιχειρησιακή ανάλυση αυτών και η υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Δ. Η συνολική αξιολόγηση αυτών, ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, τόσο στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, όσο και στο Α.Τ.Υ. αυτής, για θέματα που αφορούν στη διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωση και λειτουργία τους.

γ) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία των υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, η διερεύνηση και η καταγραφή των αναγκών τους σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ., τόσο για τα ανωτέρω, όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και εφαρμογών, για την πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων.

δ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων των υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους και της Φ.Π. και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Δ., σχετικά με τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρφωση υπαλλήλους. Η συνδρομή στη διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους ως άνω υπαλλήλους μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

ε) Η υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της Φ.Π., αξιολόγησης της απόδοσης του έργου των υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους και απολογισμού αυτού, καθώς και προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων αυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα ορίζει ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Φ.Δ. και εκτάκτως, σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι απαιτείται.

στ) Η έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς (ως εκπαιδευτών ή εκπαιδευομένων): αα) στους Προϊσταμένους όλων των οργανικών μονάδων των υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, ββ) στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Φ.Π. και στους υπαλλήλους αυτής.

ζ) Η χορήγηση, στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, κανονικών και λοιπών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με πράξη επί του σχετικού εντύπου, καθώς και αναρρωτικών αδειών, η παραπομπή αυτών στις Υγειονομικές Επιτροπές και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών.

η) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους.

θ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης και των υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής.

ι) Η μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων στέγασης της Διεύθυνσης, για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, τη συντήρηση και επισκευή του, η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας και η σχετική ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ.

ια) Η τήρηση και η διαχείριση γενικού αρχείου της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.

ιβ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.».

4) Αντικαθιστούμε το άρθρο 45 «Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής», ως εξής:

«Άρθρο 45

Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)

1. Τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης έχουν έδρα τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και ο επιχειρησιακός τους στόχος είναι η επιδίωξη είσπραξης οφειλών Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, όπως ειδικότερα ορίζεται με αποφάσεις, η είσπραξη οφειλών βάσει νόμιμων τίτλων που αποκτώνται από τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, καθώς και η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

2. Ι. Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής διαρθρώνεται σε επτά (7) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ Διοικητικής Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης,

β) Τμήμα Β’ Νομικής Υποστήριξης,

γ) Τμήματα Γ1’ και Γ2’Είσπραξης Οφειλών,

δ) Τμήμα Δ’ - Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών,

ε) Τμήμα Ε’ - Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης,

στ) Τμήμα ΣΤ’-Εσόδων.

ΙΙ. Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται σε έξι (6) Τμήματα, ως κατωτέρω:

α) Τμήμα Α’ Διοικητικής Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης.

β) Τμήμα Β’ Νομικής Υποστήριξης

γ) Τμήμα Γ’ - Είσπραξης Οφειλών.

δ) Τμήμα Δ’ - Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών,

ε) Τμήμα Ε’ - Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης,

στ) Τμήμα ΣΤ’-Εσόδων.

3. Τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια για την καταχώριση των στοιχείων των νομίμων τίτλων που αποκτώνται από τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης, για την είσπραξη και για την επιδίωξη της είσπραξης των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών εσόδων, όταν τον εκτελεστό τίτλο είσπραξης αποκτούν τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Επίσης, είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών, Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, όπως ειδικότερα ορίζεται με αποφάσεις μας. Επιπλέον, είναι αρμόδια και για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης. Κατ’ εξαίρεση, οι αρμοδιότητες της υποπαρ. IΙ της παρ. 4, όπως αυτές εξειδικεύονται κατωτέρω, ασκούνται αποκλειστικά από το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής για το σύνολο των οφειλών που εμπίπτουν σε αυτές σε όλη την επικράτεια.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως κατωτέρω:

I. Τμήμα Α’ - Διοικητικής Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης

α) Η επεξεργασία και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και των στόχων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή στατιστικών και επιχειρησιακών στοιχείων στα αρμόδια όργανα της ΑΑΔΕ.

β) Η παρακολούθηση και η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών είσπραξης, με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης και η υποβολή αναφοράς προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) για τα προβλήματα ή για τα κενά που εντοπίζονται στις υφιστάμενες διαδικασίες είσπραξης.

γ) Η αποτίμηση της απόδοσης των δράσεων και των στόχων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών.

δ) Η παραλαβή όλων των αιτημάτων, που αφορούν στη λήψη των αναγκαστικών ή των λοιπών μέτρων, που λαμβάνονται από τη Διεύθυνση.

ε) Η αίτηση έγκρισης και παρακολούθησης των αναγκαίων πιστώσεων και η διαβίβαση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρωμή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης της Διεύθυνσης.

στ) Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

ΙΙ. Τμήμα Β’ - Νομικής Υποστήριξης

α) Η νομική υποστήριξη του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής κατά πράξεων εκτέλεσης ενώπιον των δικαστηρίων που εκδίδονται από αυτό, καθώς και η υποβολή αιτημάτων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης του ΚΕ.Β.ΕΙΣ., καθώς και η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της υπηρεσίας ενώπιον των δικαστηρίων.

γ) Η παροχή νομικής υποστήριξης στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, κατά τον χειρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητάς του.

III. Τμήματα Γ1’ έως και Γ2’ - Είσπραξης Οφειλών

α) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

β) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών με τη λήψη στοχευμένων μέτρων, για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως.

γ) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.

δ) Η παροχή συνδρομής στο αρμόδιο για έσοδα Τμήμα της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας, για τις οφειλές της οποίας έχει την αρμοδιότητα της είσπραξης, ως προς την εξέταση των προϋποθέσεων του συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητας του δικαστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα των Προϊσταμένων των ως άνω Τμημάτων.

ε) Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων και στόχων του Τμήματος.

IV. Τμήμα Δ’ - Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών

α) Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες ή δικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών.

β) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, η παρακολούθηση της διαδικασίας και η συμμετοχή σε αυτή.

V. Τμήμα Ε’ -Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης

Ο έλεγχος και η σύνταξη εκθέσεων χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

VΙ. Τμήμα ΣΤ’ - Εσόδων

α) Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

β) Η βεβαίωση ή η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η καταχώριση των εισπράξεων, των επιστροφών και των διαγραφών, η τήρηση των λοιπών βιβλίων του Τμήματος Εσόδων, η τακτοποίηση υπερεισπράξεων, καθώς και η τήρηση της λογιστικής.

γ) Η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω των φορέων είσπραξης.

ε) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.

στ) Η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατά το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.

ζ) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία, με την επιφύλαξη της συνδρομής του Τμήματος με την αρμοδιότητα του δικαστικού, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

η) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από τη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.).

4. I. Στις αρμοδιότητες όλων των Τμημάτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ανήκουν:

α) Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.

β) Η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή τρίτους.

γ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και πόρων και για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής.

II. α) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Β’ - Νομικής Υποστήριξης του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής ανήκει και η εισήγηση προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 (Α’ 207), εφόσον η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, σύμφωνα με την περ. β’.

β) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δ’ -Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής ανήκει και ο χειρισμός υποθέσεων εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ειδικότερα, η χορήγηση στον οφειλέτη βεβαίωσης χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου προς το Τμήμα Β’ αυτού για τη διατύπωση εισήγησης προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, η εισήγηση στη Δ.Ε.Ε. επί αιτήματος συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης έως τη λήξη ισχύος αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας αυτής, εφόσον η συνολική βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη στις Δ.Ο.Υ. ή/και τα Ελεγκτικά Κέντρα κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας, με την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή με την κατάθεση αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την αίτηση επικύρωσης ή με υποβολή στη φορολογική διοίκηση αίτησης για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ.

γ) Οι υποθέσεις εξυγίανσης ανατίθενται σε όλα τα Τμήματα του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής από τον Προϊστάμενο αυτού, ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων και το ύψος της οφειλής.

5. α) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που ανατίθενται ή μεταφέρονται στα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή ανατίθενται ή παραμένουν στις Δ.Ο.Υ.

β) Με νεότερη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ θα καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας:

αα) των Τμημάτων «Γ2’ - Είσπραξης Οφειλών» και «Ε’ - Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης» του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής. Οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, θα ασκούνται από το Τμήμα Γ1’Είσπραξης Οφειλών της ίδιας υπηρεσίας.

ββ) των Τμημάτων «Α’Διοικητικής Μέριμνας και Στατιστικής Παρακολούθησης», «Β’Νομικής Υποστήριξης», «Δ’ - Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών» και «Ε’ - Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης» του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης. Οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, θα ασκούνται από το «Τμήμα Γ’ - Είσπραξης Οφειλών» της ίδιας υπηρεσίας.

6. Τα όργανα των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, έχουν όλες τις υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. που απορρέουν από τις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού (ν. 4270/2014), καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 16/1989.».

5) Αντικαθιστούμε το άρθρο 47Α «Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)», ως εξής:

«3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 47Α Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)

1. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) είναι Περιφερειακές Ελεγκτικές υπηρεσίες και ο επιχειρησιακός στόχος τους είναι ο εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε βάρος των φορολογικών εσόδων.

2. Τα ΕΛ.ΚΕ. ασκούν την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

α) Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών και ΙΓ’ Αθηνών, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Στο 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, ΙΒ’ Αθηνών, Ηλιούπολης, Γλυφάδας και Καλλιθέας, όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Στο 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ψυχικού, Νέας Ιωνίας, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Παλλήνης και Κορωπίου, όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) Στο 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ Α’ Πειραιά, Σάμου, Ε’ Πειραιά, Νίκαιας, Αγίων Αναργύρων, Περιστερίου, Ελευσίνας και Αιγάλεω, όπως εκάστοτε ισχύει.

ε) Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Ε’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, όπως εκάστοτε ισχύει.

στ) Στο 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Κάθε ΕΛ.ΚΕ., με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), έχει αρμοδιότητα για φορολογουμένους που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας και για φορολογουμένους, οι οποίοι υπάγονται ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα, σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας, καθώς και για τους φορολογουμένους, οι οποίοι υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατανέμονται στα ΕΛ.ΚΕ. με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ως εξής:

α) Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής φορολογούμενοι αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Πειραιώς με ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3.

β) Στο 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, φορολογούμενοι αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Πειραιώς με ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5 και 6.

γ) Στο 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, φορολογούμενοι αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Πειραιώς με ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8 και 9.

δ) Στο 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής, φορολογούμενοι αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Πειραιώς με ΑΦΜ που λήγει σε 0.

ε) Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, φορολογούμενοι αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ που λήγει σε 0, 1, 2, 3 και 4.

στ) Στο 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, φορολογούμενοι αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ που λήγει σε 5, 6, 7, 8 και 9.

Επίσης, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής και το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων.

4. Το κάθε ΕΛ.ΚΕ. διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και έντεκα (11) Τμήματα, από τα οποία τα δύο (2) είναι αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κάτωθι:

Α. Υποδιεύθυνση Α’Ελέγχων

Τμήματα Α’ έως και Γ’Ελέγχων

Β. Υποδιεύθυνση Β’Ελέγχων

Τμήματα Δ’ έως και ΣΤ’ - Ελέγχων

Γ. Υποδιεύθυνση Γ’Ελέγχων

Τμήματα Ζ’ έως και Θ’Ελέγχων

Δ. Στον Προϊστάμενο κάθε ΕΛ.ΚΕ. υπάγονται απευθείας:

α) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

β) Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης

5. Οι αρμοδιότητες των ΕΛ.ΚΕ. κατανέμονται στις Υποδιευθύνσεις και στα Τμήματά τους, ως ακολούθως:

I. Υποδιευθύνσεις Α’ έως και Γ’-Ελέγχων

Τμήματα Α’έως και Θ’-Ελέγχων

α) Η διενέργεια: αα) φορολογικού ελέγχου επί των φορολογουμένων που ορίζονται στην παρ. 3, ββ) φορολογικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.ν. 4174/2013 -Α’170), όπως ισχύουν και με τα εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.

β) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.

γ) Η αποτελεσματική και η αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από τη Δ.ΕΛ.

δ) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από τη Δ.ΕΛ. και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Δ.

ε) Η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΕΛ.ΚΕ., στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ.

II. Οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου I, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 6., κατανέμονται στις Υποδιευθύνσεις με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Υποδιεύθυνση Α’ - Ελέγχων

Τμήματα Α’έως και Γ’ - Ελέγχων

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης, με την επιφύλαξη της υποπερ. (β) της κατωτέρω περ. Β., αφορούν σε όλους τους φορολογουμένους αρμοδιότητας του ΕΛ.ΚΕ., που ανήκουν στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ, καθώς και όλα τα Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και ανήκουν στις λοιπές Δ.Ο.Υ. της κατά τόπον ή και της καθ’ύλην αρμοδιότητας του ΕΛ.ΚΕ.

Β. Υποδιεύθυνση Β’ - Ελέγχων

Τμήματα Δ’ έως και ΣΤ’Ελέγχων

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης αφορούν σε:

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια:

αα) H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανέρχεται αθροιστικά, από την 01.01.2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ και έως του ποσού του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000,00) ευρώ.

ββ) H ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και έως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

γγ) Τα ποσά δαπανών του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 στο φορολογικό έτος 2018 ανέρχονται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00) ευρώ και έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ.

δδ) Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ και μικρότερου των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1177/2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2050) και την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 276) και των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

β) διενέργεια φορολογικού ελέγχου επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις μας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Γ. Υποδιεύθυνση Γ’ -Ελέγχων

Τμήματα Ζ’ έως Θ’ -Ελέγχων

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης αφορούν σε διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων Α’ και Β’.

III. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

α) H νομική υποστήριξη του Ελεγκτικού Κέντρου για αντικρούσεις ενδικοφανών προσφυγών, προσφυγών, λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων που ασκούνται από φορολογούμενους κατά πράξεων που εκδίδονται από αυτό, σε συνεννόηση με τα Τμήματα Ελέγχων, η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά πρωτοβάθμιας απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, η άσκηση ή η υποβολή αίτησης προς το Ν.Σ.Κ. για άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων εκ μέρους του Δημοσίου, αναφορικά με τις εκδιδόμενες από το Ελεγκτικό Κέντρο πράξεις και εν γένει η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της υπηρεσίας ενώπιον των δικαστηρίων.

β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έπειτα από άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων του Ελεγκτικού Κέντρου, καθώς και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατόπιν άσκησης προσφυγών, ενδίκων μέσων και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων.

γ) Η παροχή νομικής υποστήριξης στους υπαλλήλους της υπηρεσίας, κατά το χειρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Κέντρου.

IV. Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης

α) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων του ελεγκτικού έργου, η παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων του ΕΛ.ΚΕ. και η υποβολή αναφορών στην οικεία Φορολογική Περιφέρεια.

β) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία του ΕΛ.ΚΕ., η διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών τους σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό και η υποβολή σχετικών προτάσεων στην οικεία Φορολογική Περιφέρεια.

γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων του ΕΛ.ΚΕ. και η υποβολή προτάσεων για διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για το ελεγκτικό δυναμικό μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Δ. και με άλλες υπηρεσίες όπου αυτό απαιτείται.

δ) Η διοικητική, μηχανογραφική και γραμματειακή υποστήριξη του ΕΛ.ΚΕ.

6. Ι. Σε όλες τις Υποδιευθύνσεις των ΕΛ.ΚΕ., ανεξαρτήτως των κριτηρίων που ορίζονται στις περ. Α’, Β’ και Γ’ της υποπαρ. II. της παρ. 5, περιέρχεται η αρμοδιότητα διενέργειας:

α) επανελέγχου ή ελέγχου σε χρήση/φορολογικό έτος/υπόθεση που, ενώ έχει ελεγχθεί/περαιωθεί προκύψουν νέα/συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών για υποθέσεις που ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στο ΕΛ.ΚΕ. ή σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή εφόσον ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ. και η αρμοδιότητα του ελέγχου έχει περιέλθει στο ΕΛ.ΚΕ.

β) επανάληψης διαδικασίας για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή επιβολής προστίμων και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, λόγω ακύρωσης αυτών για νομική ή τυπική πλημμέλεια, με βάση δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για πράξεις που έχουν εκδοθεί, κατόπιν ελέγχου, από το ΕΛ.ΚΕ. ή από Δ.Ο.Υ., της χωρικής/ καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή για πράξεις που είχαν εκδοθεί από τα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ. και η αρμοδιότητα του ελέγχου έχει περιέλθει στο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.ΚΕ.).

γ) μερικού ελέγχου, όταν απαιτείται για την επιστροφή φόρων, τελών ή εισφορών σε φορολογουμένους υπαγόμενους στη ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΛ.ΚΕ.

ΙΙ. Σε όλα τα Τμήματα των ΕΛ.ΚΕ. ανήκει και η αρμοδιότητα της διενέργειας του μερικού επιτόπιου έλεγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους διενεργούμενους ελέγχους του προηγούμενου εδαφίου, διαβιβάζονται, για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου, στον οποίο αφορούν και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. αυτής, από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, ακόμη και αν μεταγενέστερα καταργήθηκαν τα Τμήματα Ελέγχων αυτής και η αρμοδιότητα αυτών μεταφέρθηκε σε ΕΛ.ΚΕ.

7. Προς διασφάλιση υψηλού επιπέδου ακεραιότητας, οι υπάλληλοι που στελεχώνουν τα ΕΛ.ΚΕ. υπόκεινται σε διαδικασία ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει ελέγχους ποινικού μητρώου, πειθαρχικών παραπτωμάτων, οικονομικών στοιχείων, καθώς και σε κάθε άλλο έλεγχο, που θεωρείται απαραίτητος, κατά την κρίση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο κάθε υπάλληλος.».

6) Στο άρθρο 48 «Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» αντικαθιστούμε:

α) την περ. ΙΙ. της υποπαρ. β’ και την περ. Ι. της υποπαρ. γ’ της παρ. 2 αυτού, ως εξής:

«ΙΙ. Οι πράξεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους διενεργούμενους ελέγχους της περίπτωσης I της παρούσας υποπαραγράφου, εκδίδονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογουμένου, τον οποίο αφορούν και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. αυτής, από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, ακόμη και αν μεταγενέστερα καταργήθηκαν τα Τμήματα Ελέγχων αυτής και η αρμοδιότητα αυτών μεταφέρθηκε σε ΕΛ.ΚΕ.

γ) Ι. Ειδικότερα, οι Δ.Ο.Υ. Α’ και Α1’ Τάξεως, κατά το μέρος της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας της κάθε μίας από αυτές, ασκούν την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των πρώην Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α’ 81), όπως ισχύουν και η οποία μεταφέρθηκε σε αυτές με την υπό στοιχεία Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα όργανα των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., που ασκούν τις αρμοδιότητες των πρώην Δ.Ε.Κ., με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην περίπτωση ΙΙ της παρούσας υποπαραγράφου, στα οποία έχουν μεταβιβασθεί οι κατωτέρω αρμοδιότητες ή έχει εκχωρηθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/3107-2017 (Β’ 2743) απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι, αντίστοιχα, αρμόδια:

i. των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, και για την διενέργεια επανελέγχου σε χρήση που ενώ έχει ελεγχθεί/περαιωθεί από τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα προκύπτουν νέασυμπληρωματικά στοιχεία και

ii. των Δ.Ο.Υ. Α’ και Α1’ Τάξεως, και για:

αα) την παρακολούθηση και τη διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων των πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την εκπροσώπηση στα δικαστήρια για τις προαναφερθείσες εκκρεμείς υποθέσεις.

ββ) τη βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, τη λήψη διασφαλιστικών και αναγκαστικών μέτρων, καθώς και για κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.

γγ) τη φύλαξη, την τήρηση και τη διαχείριση των σχετικών φυσικών και μαγνητικών αρχείων, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των στοιχείων αα’ και ββ’ της παρούσας υποπερίπτωσης, τα οποία έχουν περιέλθει στις οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρθηκε η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.».

β) στο τέλος της υποπαρ. δ’ της παρ. 2 αυτού, τη φράση «των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών (Α’ ), Ε’ Θεσσαλονίκης (Α’ ) και ΙΒ’ Αθηνών (Α’ -Β’).», ως εξής:

«των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών (Α1’), Ε’ Θεσσαλονίκης (Α1’) και ΙΒ’ Αθηνών (Α’ -Β’).».

γ) την παρ. 3 αυτού, ως εξής:

«3. Οι Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) διακρίνονται σε:

α) Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές όλης της επικράτειας, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις οποίες λειτουργούν και Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης».

β) Δ.Ο.Υ. Α1’ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις οποίες δε λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων», αλλά λειτουργεί Τμήμα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης».

γ) Δ.Ο.Υ. Α’Β’ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες δε λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και

δ) Δ.Ο.Υ. Β’ τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, στις οποίες δε λειτουργούν Γραφεία «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης».».

δ) την παρ. 5 αυτού, ως εξής:

«5. Οι Δ.Ο.Υ. διαρθρώνονται στις κατωτέρω οργανικές μονάδες, όπως, ειδικότερα, απεικονίζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 της παρούσας απόφασης:

Ι. Οι Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, σε μία (1) Υποδιεύθυνση, πέντε (5) έως οκτώ (8) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία, από τα οποία το ένα (1) υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:

α) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

αα) Τμήματα Α1 έως Α4 - Ελέγχων

ββ) Τμήμα Β’Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.

Στην Υποδιεύθυνση αυτών δύνανται να λειτουργούν από ένα (1) έως τέσσερα (4) Τμήματα Ελέγχων, τα οποία έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες μεταξύ τους, τις οποίες ασκούν επί των υποθέσεων που τους ανατίθενται. Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, λειτουργούν, πέραν του ενός (1) Τμήματος και Τμήματα για τα οποία έχει καθορισθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ενώ για τα υπόλοιπα Τμήματα ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τους δύναται να καθορισθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις.

β) Στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπάγονται απευθείας τα κατωτέρω Τμήματα και το Γραφείο:

α) Τμήμα Γ’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

β) Τμήμα Δ’ - Εσόδων,

γ) Τμήμα Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

II. Οι Δ.Ο.Υ. Α1’ τάξεως, σε τέσσερα (4) έως έξι (6) Τμήματα και δύο (2) έως τρία (3) Γραφεία, από τα οποία τα δύο (2) υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:

α) Τμήμα Α’Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.

β) Τμήμα Β’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

γ) Τμήμα Β1’Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής

δ) Τμήμα Β2’ - Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/ κών Κατ. Ημεδαπής

ε) Τμήμα Γ’ - Εσόδων

στ) Τμήμα Δ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

ζ) Τμήμα Ε’Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών και στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης

η) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

θ) Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών, το οποίο προβλέπεται, μόνο, για τη Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και δύναται να λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης

III. Οι Δ.Ο.Υ. Α’ - Β’ τάξεως, σε τρία (3) έως τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:

α) Τμήμα Α’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

β) Τμήμα Β’ - Εσόδων

γ) Τμήμα Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

δ) Τμήμα Δ’Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών

ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

IV. Οι Δ.Ο.Υ. Β’ τάξεως, σε τέσσερα (4) Γραφεία, ως κάτωθι:

α) Γραφείο Α’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

β) Γραφείο Β’ - Εσόδων

γ) Γραφείο Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

δ) Γραφείο Δ’ - Διαχείρισης.».

ε) την υποπαράγραφο Α’ της παραγράφου 6 αυτού, ως εξής:

«6.-Α. Στα πλαίσια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, οι αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ. κατανέμονται στα Τμήματα και στα Γραφεία τους, ως κατωτέρω:

i. - Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως

I. Τμήματα Α1 έως Α4 - Ελέγχων

α) Η διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, όπως καθορίζονται και ανακαθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου, όπως αυτοί καθορίζονται ή ανακαθορίζονται με όμοιες αποφάσεις.

β) Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - ν. 4174/2013 -Α’170), όπως ισχύουν και με τα εκδοθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.

γ) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των ποσοστών κάλυψης των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, που έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο και η παρακολούθηση της πορείας αυτών.

δ) Η αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από τη Δ.ΕΛ.

ε) Η τήρηση των ελεγκτικών προτύπων, που έχουν εκπονηθεί από τη Δ.ΕΛ. και η εφαρμογή σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών ελέγχου, καθώς και των διαδικασιών, των κανόνων και των οδηγιών που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Δ.

στ) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

ΙΙ. Τμήμα Β’Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης

i. (α) Η επίτευξη των στόχων είσπραξης των εσόδων από κάθε είδους φόρο, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών (Δ.Ε.Ε.) της Γ.Δ.Φ.Δ.

β) Η επιδίωξη της πλήρους επίτευξης της είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τους δείκτες μέτρησης που έχουν τεθεί από τη Δ.Ε.Ε. και η παρακολούθηση της πορείας των εσόδων.

γ) Η εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνικών είσπραξης των οφειλών, όπως έχουν υιοθετηθεί από τη Δ.Ε.Ε.

δ) Η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου με την τήρηση όλων των διαδικασιών και με τη λήψη όλων των μέτρων, που προβλέπονται στον Κ.Φ.Δ. ή σε άλλες ειδικές διατάξεις, για την είσπραξη των φόρων και την διακοπή της παραγραφής.

ε) Η τήρηση των διαδικασιών για την επιβολή των προστίμων και των τόκων, που προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και εν γένει στην κείμενη νομοθεσία.

στ) Η παροχή συνδρομής στο αρμόδιο για τα έσοδα Τμήμα της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας, για τις οφειλές της οποίας έχει την αρμοδιότητα επιδίωξης της είσπραξης, ως προς την εξέταση των προϋποθέσεων του συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητας του δικαστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα των Προϊσταμένων των ως άνω Τμημάτων.

ζ) Η λήψη όλων των μέτρων για την διασφάλιση των οφειλών στο Δημόσιο και για την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και στις ειδικές διατάξεις.

η) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής των φορολογικών οφειλών και κατανομής κάθε καταβολής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και σε ειδικές διατάξεις.

θ) Η αποτελεσματική υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων είσπραξης των δημοσίων εσόδων, όπως καθορίζονται από τη Δ.Ε.Ε.

ι) Η παρακολούθηση της είσπραξης των οφειλών, του υπολοίπου και της ροής των ληξιπροθέσμων και η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά προγράμματα.

ια) Η διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διασταυρώσεων επί των εισπράξεων της Δ.Ο.Υ., για την παρακολούθηση επίτευξης του στόχου αυτής.

ιβ) Η νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., για αντικρούσεις προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών, καθώς και οι αντικρούσεις επί ανακοπών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και επί ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου.

ιγ) Η υλοποίηση της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62) “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις”, όπως το ύψος των οφειλών καθορίζεται και ανακαθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, όπως, ενδεικτικά, η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η σύναψη της σύμβασης, η παρακολούθηση τήρησης ή μη των όρων της, η γνωστοποίηση της ανατροπής της στους λοιπούς πιστωτές, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, στα πλαίσια εφαρμογής του ως άνω νόμου.

ii. Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος που αφορούν στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

III. Τμήμα Γ’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

α) Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων ως προς την εφαρμογή των οικείων φορολογικών διατάξεων, όπως της υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων, που υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. ή με άλλες ειδικές διατάξεις, καθώς και η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας τους, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς.

β) Η διασταύρωση των στοιχείων των δηλώσεων, με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

γ) Η αξιοποίηση των στοιχείων, που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται η Δ.Φ.Σ., για τους φορολογουμένους που δεν υποβάλλουν ή έπαψαν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή φοροδιαφεύγουν.

δ) Η εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών για τον εντοπισμό των φορολογικά υπόχρεων που δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ή τις υποβάλλουν εκπρόθεσμα ή έπαψαν να υποβάλλουν, καθώς και όσων δεν έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο και η ανάληψη αποτελεσματικών δράσεων, όπως αυτές τίθενται από τη Δ.Φ.Σ., για τη συμμόρφωσή τους και η ενημέρωση αυτής.

ε) Η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/ και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.

στ) Η διενέργεια μερικού ελέγχου, στις περιπτώσεις που απαιτείται, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιστροφές φόρων, τελών και εισφορών.

IV. Τμήμα Δ’ - Εσόδων

i. (α) Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων, όπως Φόρου Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ), Ακίνητης Περιουσίας.

β) Η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, των επιστροφών ή των διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

γ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. και εν γένει των φορέων είσπραξης.

δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών.

ε) Η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

στ) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία, με την επιφύλαξη της συνδρομής του αρμόδιου για το δικαστικό Τμήματος της υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

ζ) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του Τμήματος και του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από τη Δ.Ε.Ε.

ii. Τα Τμήματα Εσόδων των Δ.Ο.Υ., στις οποίες λειτουργούσε Γραφείο Εξόδων, ασκούν και την αρμοδιότητα για την τήρηση και την κατάρτιση των βιβλίων αντιτίμων, κατασχέσεων ή εκχωρήσεων ή επισχέσεων.

V. Τμήμα Ε’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

α) Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

β) Η μέριμνα για την εγγραφή των φορολογουμένων στο φορολογικό μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ.

γ) Η δημιουργία και η συντήρηση της γενικής εικόνας του φορολογουμένου, για την παρακολούθηση των μεταβολών φορολογικού ενδιαφέροντος, για τον εντοπισμό φορολογητέας ύλης.

δ) Η μηχανογραφική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.

ε) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Δ.Ο.Υ.

στ) Η μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων στέγασης της Δ.Ο.Υ., για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της, την συντήρηση και επισκευή αυτού, καθώς και η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας.

VI. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

i. (α) Η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα με τις εντολές του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσόδων και η μέριμνα για την κατάθεση των εισπράξεων αυτών.

β) Ο έγκαιρος εφοδιασμός, με εισήγηση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., με τα αναγκαία ένσημα και λοιπό υλικό του Δημοσίου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η παραλαβή και η διαχείριση αυτών και των χρημάτων και η ασφαλής διαφύλαξή τους.

γ) Η διάθεση των αξιών και του υλικού του Δημοσίου.

δ) Η κατάρτιση μηνιαίας κατάστασης των πωληθέντων ενσήμων και υλικού κατά κατηγορίες, κλάσεις και σειρές και η παράδοσή της στο Τμήμα Εσόδων, καθώς και η τήρηση και η ενημέρωση βιβλίου αποθήκης.

ε) Η προσυπογραφή των πρωτοκόλλων και αποδείξεων παραλαβής και παράδοσης ενσήμων και λοιπών αξιών του Δημοσίου από κοινού με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

στ) Η έγκαιρη απόδοση του ετήσιου λογαριασμού διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Η Χρεοπίστωση του Ταμία από τον υπεύθυνο του Γραφείου.

ii. Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί κατάστημα ή υποκατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.) στην πόλη που εδρεύει η Δ.Ο.Υ., από το Γραφείο Διαχείρισης ασκείται και η διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας του Τ.Π. και Δ., όπως:

α) Η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό του Τ.Π. και Δ. και, γενικά, κάθε εργασία που έχει σχέση με αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Η κατάρτιση, μηνιαίως, των λογιστικών καταστάσεων και λοιπών διαχειριστικών στοιχείων των εισπράξεων και πληρωμών της διαχείρισης και η έγκαιρη αποστολή τους στην Κεντρική υπηρεσία του Τ.Π. και Δ.

ii. - Δ.Ο.Υ. Α1’ τάξεως

I. Τμήμα Α’Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης

i. (α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες με α/α α’ έως και ιγ’ του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

β) Η νομική υποστήριξη της Δ.Ο.Υ., για αντικρούσεις προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών, καθώς και οι αντικρούσεις επί ανακοπών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και επί ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου, με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπομένων για το Τμήμα Β2’Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής αυτής.

ii. Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος που αφορούν στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

IΙ. Τμήμα Β’Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

ΙΙΙ. Τμήμα Β1’Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής

α) H παραλαβή: αα) αιτήσεων και δικαιολογητικών φορολογουμένων, που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και η εξέταση της συνδρομής ή μη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, ββ) αιτήσεων ανάκλησης από το εν λόγω καθεστώς και εκ νέου υπαγωγής σε αυτό, καθώς και η εξέταση των σχετικών αρχείων, που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά.

β) Η έκδοση απόφασης έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων υπαγωγής και η σχετική ενημέρωση των φορολογουμένων.

γ) Η πληροφόρηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) της ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των φορολογικών αρχών του κράτους, στο οποίο το φυσικό πρόσωπο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του, μέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά με τη μεταφορά αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

δ) Η εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία, τα οποία αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της επένδυσης της υποπαρ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 ή την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών από τον φορολογούμενο.

ε) Η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την άρση υπαγωγής στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, φορολογουμένων, που δεν ολοκλήρωσαν την επένδυση.

στ) Η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) της σχετικής εφαρμογής σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υπαγωγής στο άρθρο 5Α του ν. 4172/2013.

ΙV. Τμήμα Β2’Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

α) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στα ακόλουθα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου για υποκειμένους στον φόρο που επιλέγουν την Ελλάδα ως κράτος - μέλος εγγραφής: αα) μη ενωσιακό καθεστώς (non-Unionscheme OSS), ββ) ενωσιακό καθεστώς (Unionscheme OSS), γγ) καθεστώς εισαγωγής (IOSS).

Ειδικότερα:

αα) την εγγραφή στα εν λόγω ειδικά καθεστώτα, τη μεταβολή των πληροφοριών εγγραφής και τη διαγραφή/ εξαίρεση προσώπων από τα καθεστώτα αυτά,

ββ) την απόδοση ΑΦΜ/ΦΠΑ, με ηλεκτρονικά μέσα, στα πρόσωπα που εγγράφονται στα ειδικά καθεστώτα, όπου απαιτείται, καθώς και στον μεσάζοντα για την εγγραφή του στο καθεστώς εισαγωγής,

γγ) την παραλαβή και εν γένει τη διαχείριση δηλώσεων ΦΠΑ των ειδικών καθεστώτων,

δδ) την αποστολή υπενθύμισης στους υπόχρεους, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή και μη καταβολής του φόρου,

εε) τις αναγκαίες ενέργειες για την είσπραξη του φόρου,

στστ) την κατανομή του φόρου στα κράτη - μέλη κατανάλωσης και την αποστολή των σχετικών εμβασμάτων και

ζζ) την εναπόθεση των πληροφοριών του υποστοιχείου (αα), κατά το μέρος που αφορούν στο καθεστώς εισαγωγής στο κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών του καθεστώτος.

β) Η διαχείριση θεμάτων σχετικών με την είσπραξη του ΦΠΑ που οφείλεται στην Ελλάδα ως κράτος - μέλος κατανάλωσης, στο πλαίσιο των καθεστώτων του στοιχείου (α) και ανάλογων τέτοιων καθεστώτων άλλων κρατών - μελών.

Ειδικότερα:

αα) την υποδοχή και επεξεργασία των πληροφοριών και στοιχείων που αποστέλλουν άλλα κράτη - μέλη, ως κράτη - μέλη εγγραφής,

ββ) εν γένει την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ, τόκων και προστίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής υπενθύμισης για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών και

γγ) την απόδοση ΑΦΜ σε υποκειμένους στον φόρο που εγγράφονται σε ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών, για την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ στην Ελλάδα.

γ) Η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, των επιστροφών ή των διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. και εν γένει των φορέων είσπραξης αλλά και μέσω εμβασμάτων προς την Τ.τ.Ε.

ε) Η διαχείριση και η παρακολούθηση των διαδικασιών διαγραφών και επιστροφών, στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή και κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας του μερικού ελέγχου των επιστροφών.

στ) Η αποστολή και λήψη των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο πληροφοριών, στοιχείων και ενημερώσεων από και προς τα λοιπά κράτη - μέλη.

ζ) Η διασταύρωση και η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

η) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία, με την επιφύλαξη της συνδρομής του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις που ορίζονται στην αρμοδιότητα στ’ του τελευταίου Τμήματος.

θ) Η παρακολούθηση υποθέσεων και η σύνταξη απόψεων για αντικρούσεις προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών και λοιπών ένδικων βοηθημάτων και μέσων, πλην αυτών που ασκούνται στο στάδιο της είσπραξης του φόρου (όπως, ανακοπών κ.λπ.), κατά πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

ι) Η υποδοχή και η απάντηση επί ερωτημάτων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ια) Κάθε άλλη ενέργεια η οποία προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ειδικών καθεστώτων.

V. Τμήμα Γ’ - Εσόδων

Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

VΙ. Τμήμα Δ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

VΙΙ. Τμήμα Ε’ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών

α) Η κατάρτιση και η εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Η σύνταξη των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα.

γ) Η κατάρτιση και η αποστολή αιτημάτων προς το Τμήμα Α’Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. και Δ.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, για την ενίσχυση του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού του Φορέα.

δ) Η υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ. τακτικών μηνιαίων και ετήσιων στοιχείων, αναφορών και εκθέσεων εκτέλεσης του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού του Φορέα και αναφορών της πορείας υλοποίησης των διαδικασιών προμηθειών.

ε) Η διαρκής τήρηση και η αποστολή σε μηνιαία βάση προς την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής της εξέλιξης των δαπανών και των απλήρωτων υποχρεώσεων για το σύνολο των Δ.Ο.Υ., αρμοδιότητας του διατάκτη, στα πλαίσια τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων της ΑΑΔΕ.

στ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών για την υποστήριξη του διατάκτη, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου, αρμοδιότητάς του και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5-1-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης.

ζ) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που απαιτούνται σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων και παραλαβής αυτών.

η) Η διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών και για τη λήψη στοιχείων κοστολόγησης αυτών.

θ) Η μέριμνα για τη συλλογή και τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση. Σε περίπτωση, που έχουν καθοριστεί και γνωστοποιηθεί τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών από τη Γ.Δ.Ο.Υ., ακολουθούνται αυτές.

ι) Η υλοποίηση και η συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας των διαδικασιών προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση των αποφάσεων αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου, αρμοδιότητας του διατάκτη.

ια) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς ή με την εκτέλεση των προμηθειών, γενικότερα, σε υποψήφιους αναδόχους και σε ενδιαφερόμενες υπηρεσίες της Αρχής.

ιβ) Η μέριμνα για τη διαβίβαση των ολοκληρωμένων φακέλων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών, με τα νόμιμα δικαιολογητικά προς πληρωμή, στην αρμόδια για την εκκαθάριση υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ.

ιγ) Η καταγραφή της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του «Φακέλου δημόσιας σύμβασης» και των σχετικών στοιχείων, καθώς και η επεξεργασία αυτών.

ιδ) Η συνεργασία με την αρμόδια Δημοσιονομική υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), στα πλαίσια άσκησης από αυτή των αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ιε) Κάθε άλλη διαδικαστική ενέργεια που προβλέπεται για την υποστήριξη του έργου του διατάκτη, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

VIIΙ. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Αυτοτελούς Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

ΙX. Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών

Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας και οι μεταβολές ατομικών στοιχείων των ως άνω προσώπων, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Α’ και ΙΓ’ Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.

iii. - Δ.Ο.Υ. ΑΒ’ τάξεως

I. Τμήμα Α’ Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

IΙ. Τμήμα Β’ - Εσόδων

Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

ΙΙΙ. Τμήμα Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

IV. Τμήμα Δ’ - Προϋπολογισμού και Προμηθειών

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α1’ τάξεως, για τη Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητάς του.

V. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Αυτοτελούς Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

iv. - Δ.Ο.Υ. Β’ τάξεως

I. Γραφείο Α’ Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, πλην του στοιχείου στ’ αυτού.

β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

II. Γραφείο Β’ - Εσόδων

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

III. Γραφείο Γ’ - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.

IV. Γραφείο Δ’ - Διαχείρισης.

Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως.».

στ) το στοιχείο vi της υποπερ. αα’ της περ. β’ και την περ. δ’ της υποπαρ. Β’ «Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)» της παρ. 6 αυτού, ως εξής:

«vi) ενδικοφανών προσφυγών και η διαβίβασή τους στην οικεία Δ.Ο.Υ. Α’ και Α1’ Τάξεως ή στο οικείο ΕΛ.ΚΕ.».

«(δ) Οι Δ.Ο.Υ. Α-Β’ και Β’ Τάξεως, οι οποίες έχουν την κατά τόπον αρμοδιότητα για κάθε φορολογούμενο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, θα παραλαμβάνουν από τα Γ.Ε.Φ. τις αιτήσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι και αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των Τμημάτων «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως και του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Α1’ τάξεως, καθώς και των Τμημάτων «Ελέγχων» και «Νομικής Υποστήριξης» των ΕΛ.ΚΕ. και θα τα διαβιβάζουν, κατά περίπτωση, στις ως άνω υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες θα διαβιβάζονται απευθείας από τα Γ.Ε.Φ. στην οικεία Δ.Ο.Υ. Α’ ή Α1’ τάξεως ή στο οικείο ΕΛ.ΚΕ., κατά περίπτωση, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των φορολογουμένων.».

7) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ του άρθρου 76 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών», ως εξής:

«3. στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Φορολογικές Περιφέρειες, στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), στα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α1’ τάξεως, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης.».

8) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. 8 της παρ. Α’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών», ως εξής:

«8.Ι. α) στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), β) στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης αυτής, γ) στα Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ. και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, δ) στα Τμήματα Β’Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών ε) στα Τμήματα Ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και στα Τμήματα Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως και των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, στ) στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ζ) στο Αυτοτελές Τμήμα Κεφαλαίου Αθηνών και στο Τμήμα Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., η) στα Αυτοτελή Τμήματα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, θ) στα Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ι) στα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους και Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α’, Α1’ και Α’Β’ τάξεως, ια) στα Τμήματα Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Α1’ και Α’Β’ τάξεως, ιβ) στο Τμήμα Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατοίκων Ημεδαπής και ιγ) στις Δ.Ο.Υ. Β’ τάξεως προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας.

ΙΙ. α) στα Τμήματα Α’Εποπτείας Ελέγχου και Συντονισμού των Φ.Π. Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, β) στα Αυτοτελή Τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., γ) στο Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’ και Α1’τάξεως, δ) στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και ε) στο Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατοίκων Ημεδαπής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης.

IΙΙ. α) στα Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’, Α1’ και Α’Β’ τάξεως της Γ.Δ.Φ.Δ. και β) στα Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης των Δ.Ο.Υ. Α’, Α1’ και Α’Β’ τάξεως και στο Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών προΐστανται υπάλληλοι ή ορίζονται Υπεύθυνοι, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας και μόνο, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 6 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας.».

9) Αντικαθιστούμε την περ. 1 της υποπαρ. ΙΙ της παρ. Α’ του άρθρου 78 «Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία», ως εξής:

«1. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

α) Ειδικές Αποκεντρωμένες υπηρεσίες

αα) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.),

ββ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.),

γγ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.),

δδ) Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και

εε) ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης

β) Περιφερειακές υπηρεσίες

Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης»

10) Στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αντικαθιστούμε τις περ. με α/α 8, 10 έως και 12 και 14, οι οποίες αφορούν στον Νομό Θεσσαλονίκης, καθώς και τις περ. με α/α 57 έως και 59, 61 έως και 63, 66 έως και 71, 74, 76 έως και 82, οι οποίες αφορούν στον Νομό Αττικής, ως εξής:

ΙΙ. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142), ως εξής:

α) καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης, ως εξής:

β) Ανακαθορίζουμε τις επιπλέον οργανικές θέσεις προσωπικού που θα παραμείνουν αδιάθετες για μελλοντική κατανομή στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ως εξής:

Γ. 1) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται:

α) το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γ.Δ.Φ.Δ. και οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες αυτού, νοείται, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες αυτού.

β) οργανικές μονάδες, οι οποίες δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, λόγω μετονομασίας ή παύσης λειτουργίας, νοούνται, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, οι οργανικές μονάδες της παρούσας απόφασης, στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες αυτών.

2) Με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατά την ημερομηνία έναρξης των ΕΛ.ΚΕ., οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης μετακινούνται στο ΕΛ.ΚΕ. στο οποίο περιέρχεται η αρμοδιότητα του ελέγχου της κάθε Δ.Ο.Υ. Ειδικά, οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και Πειραιώς μετακινούνται στα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής (1ο έως και 4ο) και της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης στα ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης (1ο και 2ο).

3) Κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ., οι υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας αυτής, μεταφέρονται από τις Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία των Τμημάτων Ελέγχων στα αντίστοιχα ΕΛ.ΚΕ., στα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. αυτών.

Ειδικά, για όσες από τις ανωτέρω υποθέσεις έχει εκδοθεί το σημείωμα διαπιστώσεων του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προστίμων η εντολή για τη συνέχιση του ελέγχου θα εκδοθεί από τον Προϊστάμενο του ΕΛ.ΚΕ., στον οποίο έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα ελέγχου της κάθε υπόθεσης, προς τον υπάλληλο, στον οποίο είχε εκδοθεί η προηγούμενη εντολή ελέγχου, από τον οποίο και ολοκληρώνονται, με την επιφύλαξη περιπτώσεων αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. η εντολή για τη συνέχιση του ελέγχου θα εκδοθεί, προς τον υπάλληλο, στον οποίο είχε εκδοθεί η προηγούμενη εντολή ελέγχου, ανεξάρτητα εάν αυτός υπηρετεί σε ΕΛ.ΚΕ. που έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα του ελέγχου της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο οποίος θεωρείται ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση υπηρετεί στο ΕΛ.ΚΕ. που έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα του ελέγχου αυτής και ειδικότερα στο Τμήμα Ελέγχων-Α’ της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων-Α’ αυτού.

4) Οι έννομες συνέπειες, ως προς την εφαρμογή των άρθρων 18, 19 και της παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), κοινοποίησης εντολής ελέγχου, που έχει εκδοθεί, έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ., από Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., η αρμοδιότητα των Τμημάτων Ελέγχων της οποίας περιέρχεται σε ΕΛ.ΚΕ., δεν θίγονται, με την έκδοση της εντολής από τον Προϊστάμενο του ΕΛ.ΚΕ. για τη συνέχιση του ελέγχου.

5) Τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις περιέρχονται στα ΕΛ.ΚΕ., στα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του ελέγχου, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε συνδυασμό με το στάδιο διενέργειας του ελέγχου.

Ειδικά, τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου 3 περιέρχονται, σε κάθε περίπτωση, στο ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα του ελέγχου και έχει μετακινηθεί ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο. Επίσης, τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις του τρίτου εδαφίου της υποπαραγράφου 3 περιέρχονται, σε κάθε περίπτωση, στο ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο έχει μετακινηθεί ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στη συνέχεια περιέρχονται στο ΕΛ.ΚΕ., στο οποίο έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα του ελέγχου.

Δ. α) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής οφείλει να φροντίσει, με προσωπική του ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 του υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιούν στρογγυλή υπηρεσιακή σφραγίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 48/1975 (Α’ 108), κατ’ εφαρμογή των ειδικότερων οδηγιών που έχουν δοθεί με τις παρ. 2 και 3 του υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, για όλες τις άλλες σφραγίδες που θα χρησιμοποιούνται από τα ΕΛ.ΚΕ. και τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του ως άνω εγγράφου.

Ε. Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οφείλουν να επιβλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία τους και μεταφέρονται αρμοδιότητές τους στα ΕΛ.ΚΕ., ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ, κατά λόγο αρμοδιότητας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Δ., προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από την καθοριζόμενη με την παρούσα απόφαση ημερομηνία, η εύρυθμη λειτουργία των ΕΛ.ΚΕ., καθώς και των Δ.Ο.Υ., από τις οποίες αποσπώνται αρμοδιότητες του ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΣΤ.1) Κατά τα λοιπά ισχύουν:

α) οι κατωτέρω αποφάσεις, υπό στοιχεία:

αα) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β’ 4738),

ββ) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142)

β) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό στοιχεία:

αα) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β’ 2043),

ββ) Δ6Α 1092694ΕΞ2013/06-06-2013 (Β’ 1404 κ’ 1544).

γ) η υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2) Η απόφαση αυτή ισχύει από 27/06/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!