Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022

ΦΕΚ B' 142/20.01.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. γγ', εε’ και στστ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, της υποπαρ. α’ της παρ. 2 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των υποπαρ. α’, η’, θ’ και ι’ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7 και 24, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),

γ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’4738) και ειδικότερα τα άρθρα 65, 66 και 67 αυτής και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 2871).

3. Το Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1103678 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/ 08-12-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1143627ΕΞ2020/ 18-12-2020 (Α.Δ.Α. 6Ν3Η46ΜΠ3Ζ-ΟΤΒ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

4. Τις προτάσεις και τις εισηγήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και Προϊσταμένων Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής, καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ. 30/080/000/2791/11-11-2021 Ενημερωτικό Σημείωμα της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) με την από 15-11-2021 εγκριτική επισημειωματική πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ επί αυτού.

5. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» και

β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την από 11-01-2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. β' της παρ. 3 και της υποπαρ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 03/12-01-2022 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

8. Την ανάγκη:

α) μεταφοράς ογδόντα έξι (86) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από τον κλάδο ΠΕ Εφοριακών στον κλάδο ΠΕ Χημικών, καθώς και της υφιστάμενης μίας (1), κενής, οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών στον κλάδο ΤΕ Τελωνειακών,

β) επικαιροποίησης και συμπλήρωσης των άρθρων προσωπικού στον Οργανισμό της ΑΑΔΕ, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ως άνω μεταβολές, καθώς και σε αυτοδίκαιες μεταβολές θέσεων, λόγω μετατάξεων και

γ) επικαιροποίησης της υφιστάμενης κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής, προκειμένου να στελεχωθούν κατά το δυνατόν ορθολογικότερα και να προσαρμοστούν στις οργανωτικές και υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει σε αυτές.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται, λόγω μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων μεταξύ κλάδων, επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 και κάθε επόμενου έτους, με ποσό ύψους ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (88.000€) περίπου, σε βάρος των Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α.1Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (B’4738) απόφαση, ως κατωτέρω:

α) Μεταφέρουμε:

αα) ογδόντα έξι (86) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από τον κλάδο ΠΕ Εφοριακών στον κλάδο ΠΕ Χημικών και

ββ) τη μία (1) υφιστάμενη, κενή, οργανική θέση μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών στον κλάδο ΤΕ Τελωνειακών.

β) Αντικαθιστούμε τα άρθρα 65, 66 και 67 αυτής, λόγω επικαιροποίησης και συμπλήρωσης, ύστερα από:

αα) τα οριζόμενα στην περ. α’ και

ββ) την αυτοδίκαιη μετατροπή αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, επειδή κενώθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 της ως άνω τροποποιούμενης απόφασής μας ή λόγω της μεταφοράς θέσεων από κλάδο ή ειδικότητα σε άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, εξαιτίας μετάταξης υπαλλήλων εντός της ΑΑΔΕ και από άλλον φορέα προς αυτήν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Ύστερα από τα ανωτέρω, διαμορφώνουμε τα άρθρα 65, 66 και 67 του Μέρους Β'

«Προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» αυτής, ως εξής:

«Μέρος Β’

Προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 65

Θέσεις Προσωπικού

Οι θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ορίζονται στις δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι (15.120).

Άρθρο 66

Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών   Πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα έξι 5.886
2 Τελωνειακών   Χίλιες οκτακόσιες δεκατέσσερις 1.814
3 Διοικητικού Οικονομικού   Εβδομήντα πέντε 75
4 Οικονομικών Επιθεωρητών   Διακόσιες έξι 206
5 Δημοσιονομικών   Τριάντα πέντε 35
6 Πληροφορικής   Τετρακόσιες εξήντα δύο 462
7 Μηχανικών   Είκοσι 20
8 Μεταφραστών Διερμηνέων   Δύο 2
9 Ιατρών   Μία 1
10 Χημικών   Τετρακόσιες τριάντα τρεις 433
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ Οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις 8.934
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών   Χίλιες εξακόσιες είκοσι τρεις 1.623
2 Τελωνειακών   Τετρακόσιες εβδομήντα τρεις 473
3 Τελωνειακών Πλοιάρχων Δεκατέσσερις 14
4 Τελωνειακών Μηχανικών Δεκατέσσερις 14
5 Τελωνειακών Ηλεκτρολόγων/ Ηλεκτρονικών Δύο 2
6 Διοικητικού Λογιστικού   Δύο 2
7 Δημοσιονομικών   Δεκατρείς 13
8 Πληροφορικής   Εκατόν ογδόντα επτά 187
9 Μηχανικών   Τέσσερις 4
10 Τεχνολόγων   Είκοσι 20
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ Δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα δύο 2.352
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών   Δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρεις 2.173
2 Τελωνειακών   Εξακόσιες σαράντα μία 641
3 Τελωνειακών Ναυκλήρων Τέσσερις 4
4 Διοικητικού   Εξήντα εννέα 69
5 Προσωπικού Η/Υ   Διακόσιες σαράντα τρεις 243
6 Τεχνικών   Δώδεκα 12
7 Οδηγών   Είκοσι τέσσερις 24
8 Μεταφραστών Διερμηνέων   Τρεις 3
9 Τυπογράφων   Τέσσερις 4
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ Τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρεις 3.173
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
α/α Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Επιμελητών   Διακόσιες εξήντα τέσσερις 264
2 Εργατών   Δεκαπέντε 15
3 Προσωπικού Καθαριότητας   Εβδομήντα οκτώ 78
4 Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων   Τριάντα οκτώ 38
ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ Τριακόσιες ενενήντα πέντε 395
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τέσσερις 14.854

2. Στην κατανομή των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των κλάδων του παρόντος άρθρου εμπεριέχονται:

α) οι προσωρινές/προσωποπαγείς οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων,

β) οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που δεσμεύουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των κλάδων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 67

Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της ΑΑΔΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
α/α Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό διαφόρων εξειδικεύσεων που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη Έξι 6
2 Εφοριακών Έξι 6
3 Τελωνειακών Μία 1
4 Διοικητικού Οικονομικού Οκτώ 8
5 Πληροφορικής Τρεις 3
6 Χημικών Τρεις 3
  Σύνολο ΠΕ Είκοσι επτά 27
Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
α/α Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Διοικητικού Λογιστικού Μία 1
  Σύνολο ΤΕ Μία 1
Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
α/α Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Εφοριακών Τριάντα έξι 36
2 Τελωνειακών Δώδεκα 12
3 Διοικητικού Έξι 6
4 Προσωπικού Η/Υ Εκατόν εβδομήντα 170
  Σύνολο ΔΕ Διακόσιες είκοσι τέσσερις 224
Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
α/α Ειδικότητα Θέσεις (ολογράφως) Θέσεις (αριθμητικά)
1 Επιμελητών Πέντε 5
2 Εργατών Δύο 2
3 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων Δύο 2
4 Καθαριστριών Τρεις 3
  Σύνολο ΥΕ Δώδεκα 12
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Διακόσιες εξήντα τέσσερις 264

2. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων (ΠΕ) και (ΔΕ) Εφοριακών, (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού, (ΠΕ) Πληροφορικής, (ΠΕ) Χημικών, (ΠΕ) και (ΔΕ) Τελωνειακών, (ΤΕ) Διοικητικού Λογιστικού, (ΔΕ) Διοικητικού, (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ, (ΥΕ) Επιμελητών, (ΥΕ) Εργατών, (ΥΕ) Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων και (ΥΕ) Καθαριστριών του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. Εφόσον ήδη, υπάρχει, αντίστοιχος κλάδος οι ως άνω μετατρεπόμενες θέσεις προσμετρώνται σε αυτόν.».

Β.1 - Καθορίζουμε δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα επτά (14.857) οργανικές θέσεις προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και διακόσιες εξήντα μία (261) θέσεις, επιπλέον, που παραμένουν αδιάθετες για μελλοντική κατανομή σε Υπηρεσίες της Αρχής, ως εξής:

3.α) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού:

αα) της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτής.

ββ) των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πρώτης.

β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.ΕΠΙΚ. και της Δ.ΕΞΥ., θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας (Α.Τ.Σ.ΜΕ.Δ.Ε.) και για τη ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ., αντίστοιχα, οι οργανικές θέσεις προσωπικού, όπως καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) απόφαση.

4.-α) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία συγχώνευσης σε αυτήν της Δ.Ο.Υ. Η'Θεσσαλονίκης.

β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, για τις Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, οι οργανικές θέσεις προσωπικού, όπως καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις Δ.ΟΡΓ.Α 1034340 ΕΞ 2021/22-04-2021 (Β’1757) και Δ.ΟΡΓ.Α 1111823/14-02-2021 (Β’ 6044) όμοιες.

5.α) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Βόλου και Πατρών, καθώς και της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, πλην των Υποδιευθύνσεων Α’ και Β’ αυτής, ισχύουν από την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου στην Δ.Ο.Υ. Βόλου και της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών στην Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών και τη μετονομασία αυτής σε Δ.Ο.Υ. Πατρών, αντίστοιχα.

β) Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι και την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου στην Δ.Ο.Υ. Βόλου και της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών στην Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών και τη μετονομασία αυτής σε Δ.Ο.Υ. Πατρών, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, για τις υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Βόλου, Βόλου, Γ’ Πατρών και Α’ Πατρών, καθώς και για την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, πλην των Υποδιευθύνσεων Α’ και Β’ αυτής, οι οργανικές θέσεις προσωπικού, όπως καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1034340 ΕΞ 2021/22-04-2021 (Β’1757) όμοια.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β'4738),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781),

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (B’ 3207), όπως τροποποιήθηκε, με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 (Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04-03-2020 (Β’ 713), Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020 (B’ 5107), Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 2021/1204-2021 (Β'1573), Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 ΕΞ 2021/25-10-2021 (Β’ 5001) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1111823 ΕΞ 2021/14-12-2021 (Β’ 6044) όμοιες,

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ 2021/19-10-2021 (Β’ 4984) και

ε) Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ 2021/14-12-2021(Β’ 6044).

Δ. Η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-072020 (Β’ 2871) απόφαση παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.

Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!