Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), ως προς τη σύσταση Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/ 10-07-2020 (Β΄ 2871) όμοιας

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020

ΦΕΚ B’ 4781/29.10.2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), ως προς τη σύσταση Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/ 10-07-2020 (Β΄ 2871) όμοιας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα΄ έως και εε΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαρ. β΄ της παρ. 3 και των υποπαρ. θ΄ και α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7, 17, 19, 24, 26, 27, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,

γ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

ε) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει,

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 35, 76, 77 και 78 αυτής,

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/ 10-07-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 2871).

4. Την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του Προγράμματος Έργων, με τίτλο: «Αναδιοργάνωση του Ελεγκτικού Μηχανισμού Φορολογικής Διοίκησης στην Α.Α.Δ.Ε.», κατά τη συνεδρίαση της 17-09-2020.

5. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1111385 ΕΞ 2020/ 18-09-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

6. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-9-2016 «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και

β) υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

7. Την από 24-09-2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαρ. β΄ της παρ. 3 και της υποπαρ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 42/24-09-2020 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

8. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Την ανάγκη αναδιοργάνωσης του ελεγκτικού μηχανισμού της φορολογικής διοίκησης και αύξησης της αποτελεσματικότητας αυτής.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021, με ποσόν ύψους διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (235.544) ευρώ και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν ύψους τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι (353.316) ευρώ, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. 2120104001, 2190201002, 2190201003 και 2190202001 του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής. Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:

Α. Από 23-04-2021:

1) Συνιστούμε, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έξι (6) Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)», οι οποίες εποπτεύονται από τις Φορολογικές Περιφέρειες και καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και την κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους.

2) Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), ως εξής:

α) Αντικαθιστούμε την παρ. 2 του άρθρου 35 αυτής, ως εξής:

«2. Η Γ.Δ.Φ.Δ. διαρθρώνεται στις κατωτέρω Υπηρεσίες, ως εξής:

α) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) (αα) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) (ββ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) (γγ) Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) (δδ) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.) (εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) (στστ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. και Π.) (ζζ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)

β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Ε.Α.Υ.) (αα) Τέσσερις (4) Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) (ββ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) (γγ) Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής (δδ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) (εε) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.) (αα) Έξι (6) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) (ββ) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).».

β) Προσθέτουμε νέο άρθρο 47Α, το οποίο προηγείται του άρθρου 48, ως εξής:

«3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 47Α
Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.)

1. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) είναι Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες και ο επιχειρησιακός στόχος τους είναι ο εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε βάρος των φορολογικών εσόδων.

2. Τα ΕΛ.ΚΕ. ασκούν την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία είναι η κατωτέρω:

α) Στο 1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής), με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, Δ΄ Αθηνών και ΙΓ΄ Αθηνών, όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Στο 2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής), με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, ΙΒ΄ Αθηνών, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Καλλιθέας και Μοσχάτου, όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Στο 3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής), με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ψυχικού, Νέας Ιωνίας, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Παλλήνης και Κορωπίου, όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) Στο 4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής), με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, Σάμου, Ε΄ Πειραιά, Νίκαιας, Αγίων Αναργύρων, Περιστερίου, Ελευσίνας και Αιγάλεω, όπως εκάστοτε ισχύει.

ε) Στο 1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, όπως εκάστοτε ισχύει.

στ) Στο 2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Η΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Κάθε ΕΛ.ΚΕ., με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), έχει αρμοδιότητα για φορολογουμένους που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας και για φορολογουμένους, οι οποίοι υπάγονται ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα, σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας, καθώς και για φορολογουμένους που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά το μέρος που αντιστοιχεί στη χωρική του αρμοδιότητα, με βάση την τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης έδρα ή μόνιμη εγκατάστασή τους. Επίσης, με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Επιπλέον, το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων.

4. Το κάθε ΕΛ.ΚΕ. διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δέκα (10) Τμήματα, από τα οποία δύο (2) αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κάτωθι:

Α. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Δ΄

Β. Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ Τμήματα Ελέγχου Ε΄ έως και Η΄

Γ. Στον Προϊστάμενο κάθε ΕΛ.ΚΕ. υπάγονται απευθείας: (α) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης (β) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.».

γ) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 76 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών», ως εξής: «3. στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.), στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), στο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής και στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α΄ τάξεως, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης».

δ) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», ως εξής:

«8.Ι.

α) στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης,

β) στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης αυτής,

γ) στα Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ. και του Κ.Ε.ΟΦ. Αττικής,

δ) στα Τμήματα Β΄ - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών,

ε) στα Τμήματα Ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,

στ) στα Αυτοτελή Τμήματα Φορολογικών Διαδικασιών και Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,

ζ) στα Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης,

η) στα Τμήματα Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως και στα Τμήματα Ελέγχου των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης,

θ) στα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, Εσόδων και Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως, καθώς και στο Τμήμα Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής και

ι) στις Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξεως προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας,

ΙΙ.

α) στα Τμήματα Α΄ - Εποπτείας Ελέγχου και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών,

β) στα Αυτοτελή Τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,

γ) στο Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως και

δ) στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης,

IΙΙ. στα Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης αυτών και στο Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών προΐστανται υπάλληλοι ή ορίζονται Υπεύθυνοι, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της περ. 1 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α΄ της περ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας και μόνο, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 70 της παρούσας».

ε) Στην υποπερ. β΄ της περ. 1 της υποπαρ. ΙΙ της παρ. Α΄ του άρθρου 78 «Θέσεις ευθύνης της Αρχής, για τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση, στην οποία έχουν ασκήσει καθήκοντα για μια πλήρη θητεία» προσθέτουμε στοιχείο στστ΄ και αντικαθιστούμε αυτήν, ως εξής: «Α. ΙΙ.

1.

β) Περιφερειακές Υπηρεσίες

αα) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών,

ββ) Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής,

γγ) Δ.Ο.Υ. Πλοίων,

δδ) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά,

εε) Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, στστ) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης».

Β. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 απόφαση «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 2871), ως εξής: «α) Από 23-04-2021, καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)                    
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΕΛ.ΚΕ.)                    
        ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

        ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΥΕ  
1. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (1o ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 105 25 16 1 1 2 150
2. 2o ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (2o ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 95 25 16 1 1 2 140
3. 3o ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (3o ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 95 25 16 1 1 2 140
4. 4o ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (4o ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ) 95 25 16 1 1 2 140
5. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1o ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1o ΕΛ.ΚΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 80 25 11 1 1 2 120
6.     2o ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2o ΕΛ.ΚΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 80 25 11 1 1 2 120
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 560 150 86 6 6 12 820

β) Από δημοσιεύσεως της παρούσας, ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των κατωτέρω υπηρεσιών, ως εξής: Α/Α

A/A ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ  
1.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 7   2 9
2.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)

       
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 13 2 3 18

».

Γ. Με νεότερη απόφαση:

α) Θα καθοριστεί η περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των ΕΛ.ΚΕ. και των οργανικών μονάδων αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) Θα ανακαθορισθούν οι οργανικές θέσεις προσωπικού υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Δ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 (Β΄ 4738) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β΄ 2871).

Ε. Η απόφαση αυτή ισχύει από 23-04-2021, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!