Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1166/29-5-2002 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων νέας κατηγορίας υποχρέων - Κωδικοποίηση των διατάξεων των ΑΥΟ ΠΟΛ 1105-1999 και 1071-2000

ΥΠΟΙΚ 1045879/327/0015/ΠΟΛ. 1166/29-5-2002

Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων νέας κατηγορίας υποχρέων - Κωδικοποίηση των διατάξεων των Α.Υ.Ο. 1045300/286/0015Β`/ΠΟΛ.1105/6-5-1999 (ΦΕΚ 1089/Β`) και 1021001/167/0015Β`/ΠΟΛ.1071/25-2-2000 (ΦΕΚ 359/Β`).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ` (υποπερίπτωση γα`), δ και στ` του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α`).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α`).

3. Την υπ` αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485/Β`) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".

4. Τις Α.Υ.Ο. 1045300/286/ΠΟΛ.1105/0015Β`/6-5-1999 (ΦΕΚ 1089/Β`) [όπως συμπληρώθηκε με την Α.Υ.Ο. 1115604/1055/0015Β`/ΠΟΛ.1304/14-12-2000 (ΦΕΚ 1607/Β`)] και Α.Υ.Ο. 1021001/167/0015/ΠΟΛ.1071/25-2-2000 (ΦΕΚ 359/Β`) [όπως αναδιατυπώθηκε με την Α.Υ.Ο. 1066086/577/0015Β`/ΠΟΛ.1213/19-7-2000 (ΦΕΚ 981/Β`)] με τις οποίες εφαρμόσθηκε με επιτυχία, το μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

5. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ελεγκτικά κέντρα, ΣΔΟΕ, ΤΑΧΙS, ESKORT).

6. Την ανάγκη Κωδικοποίησης των Αποφάσεων περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και περαιτέρω διεύρυνση του μέτρου καθώς και απλοποίησης των διαδικασιών εφαρμογής του, ενόψει των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

7. Ότι, με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων τις πιο κάτω κατηγορίες υποχρέων, με τις οριζόμενες για κάθε κατηγορία προϋποθέσεις:

α) Το Δημόσιο, τους Δήμους, τις κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.

β) β1. Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορίες βιβλίων του Κ.Β.Σ., άνω των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο (2.934.702) ευρώ.

2. Μέσος όρος προσωπικού πενήντα (50) ατόμων και άνω. Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης για όλα τα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ` εξουσιοδότηση του, εκτός από τα αναφερόμενα κατωτέρω στη παράγραφο 2 της παρούσας.

β2. Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., άνω του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ένα (1.467.351) ευρώ.

2. Μέσο όρο προσωπικού είκοσι πέντε (25) άτομα και άνω.

β3. Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη στην κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., άνω των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ

2. Μέσο όρο προσωπικού δέκα (10) άτομα και άνω. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β2 και β3 απαλλάσσονται της θεώρησης για τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση β1, με επί πλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό.

γ) Τους μεταφορείς για τις φορτωτικές, τις αποδείξεις μεταφοράς και τα διορθωτικά σημειώματα, εφόσον τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά ημερολόγιο μεταφοράς κατ` αναλογία των οριζομένων στην Α.Υ.Ο. 1125793/961/ΠΟΛ.1273/1-12-1989 (ΦΕΚ Β`923).

δ) Τα ΚΤΕΛ για τις αποδείξεις μεταφοράς της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

ε) Τους εκμεταλλευτές πλοίων του Π.Δ. 120/97 στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς, για τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και τις αποδείξεις μεταφοράς.

στ) Τους επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ` αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.

ζ) Τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης ως προς την εισαγωγή και την εξαγωγή, για τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση β1 με επιπλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, προς το κοινό.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στη περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν παράλληλα και άλλους κλάδους, για τους οποίους δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης.

η) Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας έκδοσής τους.

2. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση με εξαίρεση για τα πρόσωπα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 της παρούσας :

α) Τα εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία (εκτός εάν εμπίπτουν στην περίπτωση ε` της παραγράφου 1 της παρούσας).

β) Τα δελτία κίνησης (άρθρο 13α Κ.Β.Σ.).

γ) Τα στοιχεία των ΚΑΖΙΝΟ που προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. 1128269/1226/ΠΟΛ.1292/16-1-1995 (ΦΕΚ 982 Β`).

δ) Τα δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων.

3. α) Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, εκτός του Δημοσίου, και των ΝΠΔΔ, πριν την εφαρμογή της υποχρεούνται να υποβάλλουν, στη Δ.Ο.Υ. της έδρας, κατάσταση εις διπλούν στην οποία θα αναγράφουν κατά εγκατάσταση τα είδη, τις σειρές και τον αύξοντα αριθμό έναρξης της αρίθμησης των στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα βάση της παρούσας. Επιπλέον στην κατάσταση αυτή θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση, έχει τις προϋποθέσεις του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων και του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού, για τις υποπεριπτώσεις β1, β2 και β3 της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 της παρούσας.

β) Ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο θα τίθενται τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ. και η ένδειξη, "κατατέθηκε όμοιο" θα επιστρέφεται στον επιτηδευματία ο οποίος υποχρεούνται να το διαφυλάσσει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά στοιχεία

γ) Στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε διαχειριστικού έτους θα υποβάλλεται νέα κατάσταση κατά τα προαναφερόμενα.

δ) Για κάθε επί πλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται αθεώρητο και δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, θα υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη Δ.Ο.Υ. της έδρας πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων.

ε) Κατά την υποβολή της κατάστασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. και τίθεται σχετική ένδειξη επί των αντιτύπων της κατάστασης. Σε περίπτωση ύπαρξης χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, δεν εφαρμόζεται η παρούσα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο τη συνέχιση εφαρμογής της υπόψη απόφασης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β`).

στ) Η παραπάνω κατάσταση μπορεί να υποβάλλεται με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο (FAX ή με συστημένη επιστολή).

Στην περίπτωση αυτή με την υποβολή της κατάστασης, η οποία θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται επί πλέον ότι, πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., για τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, η επιχείρηση εντάσσεται άμεσα στις διατάξεις της παρούσας

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. με την παραλαβή της κατάστασης υποχρεούται, να την πρωτοκολλήσει και να προβεί άμεσα σε έλεγχο για την διαπίστωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που τίθενται από τις ως άνω διατάξεις (παρ. 8 άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.).

Υποχρεούται επίσης να γνωστοποιεί στην επιχείρηση σε εύλογο χρονικό διάστημα με έγγραφό που θα αποστέλλεται με FAX ή ταχυδρομικά επί αποδείξει, τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβαλλόμενης κατάστασης καθώς και την υπαγωγή της ή μη κατά περίπτωση στη ρύθμιση αυτή, λόγω ύπαρξης ή μη χρεών.

Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην κατάσταση το έγγραφο αυτό καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία αποστολής της (απόδειξη FAX:Ο.Κ., απόδειξη συστημένης επιστολής), τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, θα φυλάσσονται και θα επιδεικνύονται με την κατάσταση στον έλεγχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.

ζ) Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω κατάστασης - γνωστοποίησης ή παράλειψης δήλωσης στοιχείων, έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

4. Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα, σε όλα τα αντίτυπα η φράση "ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1166/2002". Φορολογικά στοιχεία που φέρουν προεκτυπωμένες τις ενδείξεις "ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999" και "ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1071/2000" θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξάντλησης του αποθέματος τους.

5. Οι επιτηδευματίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 1 της παρούσας, οι οποίοι θα απωλέσουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για δύο συνεχόμενες χρήσεις οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους θεωρημένα, για όσα ορίζεται θεώρηση, με την έναρξη του νέου διαχειριστικού έτους και κατά παράταση από την εικοστή πρώτη του πρώτου μήνα της νέας διαχειριστικής περιόδου.

6. Οι επιτηδευματίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε, στ, ζ και η της παραγράφου 1 της παρούσας, οι οποίοι θα απωλέσουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ρύθμιση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία, για τα οποία ορίζεται θεώρηση, θεωρημένα, από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα αυτού που απώλεσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

7. Επιτηδευματίες στους οποίους γνωστοποιείται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην περίπτωση στ` της παρ. 3 της παρούσας η μη υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή, οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους θεωρημένα, για όσα ορίζεται θεώρηση, από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη λήψη της σχετικής γνωστοποίησης.

8. Η απόφαση αυτή αυτοδίκαια αναιρείται για επιχειρήσεις που τα βιβλία και στοιχεία τους θα κριθούν ως ανακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται σε θεώρηση των στοιχείων τους εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή λοιπών φορολογιών. Το δικαίωμα αυτό επανακτάται από την έναρξη της τρίτης διαχειριστικής περιόδου από την περίοδο απώλειας του δικαιώματος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας.

9. Αποφάσεις προϊσταμένων Δ.Ο.Υ., οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., για μη θεώρηση ή κατά ειδικό τρόπο θεώρηση μηχανογραφικώς εκδιδομένων στοιχείων ή στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, εξακολουθούν να ισχύουν για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

10. - Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 1.7.2002:

- Οι διατάξεις των Α.Υ.Ο. που κωδικοποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας (30.6.2002).

11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!