Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1105/6-5-1999 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων

ΥΠΟΙΚ 1045300/286/0015/ΠΟΛ.1105/6.5.1999 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περ. γ` (υποπερ. γα`) και δ` του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α`).

2. Την υπ` αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β`) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Οτι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Το γεγονός ότι η διαδικασία θεώρησης συμβάλλει στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής, κυρίως στο χώρο των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους, στις οποίες ασκείται προσωπικός έλεγχος από τον φορέα της επιχείρησης.

5. Την κοινή πεποίθηση ότι οι επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών και ικανό αριθμό απασχολουμένων μπορούν να ελέγχονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και να πραγματοποιούνται ελεγκτικές επαληθεύσεις και διασταυρώσεις μέσω των τηρουμένων βιβλίων (αποθήκης, παραγωγής - κοστολογίου, Αναλυτική Λογιστική, Ταμείο κ.λπ.) και υποβαλλομένων καταστάσεων και ισοζυγίων.

6. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο, Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESKORT).

7. Την ανάγκη περιορισμού των θεωρούμενων στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις ΔΟΥ, αλλά και για τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υποθέσεων, όσο και των επιχειρήσεων.

Αποφασίζουμε

1. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων τις πιο κάτω κατηγορίες υπόχρεων, με τις οριζόμενες για κάθε κατηγορία προϋποθέσεις:

α) Το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.

"β1") Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορίες βιβλίων του ΚΒΣ, άνω του 1.000.000.000 δρχ.

2. Μέσος όρος προσωπικού πενήντα ατόμων και άνω.

Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης για όλα τα φορολογικά στοιχεία του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ` εξουσιοδότησή του, με εξαίρεση:

1. Τα εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία.

2. Τα δελτία κίνησης (άρθρο 13α` του ΚΒΣ).

3. Τα στοιχεία των Καζίνο που προβλέπονται στην υπ` αριθ. 1128269/1226/ΠΟΛ.1292/16.1.1995 (ΦΕΚ 982/Β`) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4. Τα δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων.

"β2) Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(1) Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων του K.B.Σ., άνω των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών.

(2) μέσο όρο προσωπικού είκοσι πέντε (25) άτομα και άνω.

Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης για τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β1, με τις εξαιρέσεις τους, και με επί πλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό".

γ) Τους μεταφορείς για τις φορτωτικές, τις αποδείξεις μεταφοράς και τα διορθωτικά σημειώματα, εφόσον τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά ημερολόγιο μεταφοράς, κατ` αναλογία των οριζομένων στην υπ` αριθ. 1125793/961/ΠΟΛ.1273/1.12.1989 (ΦΕΚ 923/Β`) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

δ) Τα ΚΤΕΛ για τις αποδείξεις μεταφοράς της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΒΣ.

2. α) Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, εκτός του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, πριν την εφαρμογή της υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΔΟΥ της έδρας κατάσταση εις διπλούν, στην οποία θα αναγράφουν κατά εγκατάσταση τα είδη, τις σειρές και τον αύξοντα αριθμό της αρίθμησης των στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα βάσει της παρούσας. Επιπλέον, στην κατάσταση αυτή θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση έχει τις προϋποθέσεις του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων (άνω του 1 δις) και του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού (πενήντα ατόμων και άνω).

β) Ενα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο θα τίθενται τα στοιχεία της ΔΟΥ και η ένδειξη "κατατέθηκε όμοιο", θα επιστρέφεται στον επιτηδευματία, ο οποίος υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά στοιχεία.

γ) Στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε διαχειριστικού έτους θα υποβάλλεται νέα κατάσταση, κατά τα προαναφερόμενα.

δ) Για κάθε επί πλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται αθεώρητο και δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, θα υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη ΔΟΥ της έδρας, πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων.

ε) Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω κατάστασης - γνωστοποίησης ή παράλειψης δήλωσης στοιχείων, έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

στ) Κατά την υποβολή της κατάστασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 8 του ΚΒΣ και τίθεται σχετική ένδειξη επί των αντιτύπων της κατάστασης.

Σε περίπτωση ύπαρξης χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, δεν εφαρμόζεται η παρούσα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του Προϊσταμένου ΔΟΥ να εγκρίνει, για περιορισμένο χρόνο, τη συνέχιση εφαρμογής της υπόψη απόφασης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περ. β`).

3. Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία πρέπει να αναγράφεται, εντύπως ή με σφραγίδα, σε όλα τα αντίτυπα, η φράση "ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ.1105/1999 ΑΥΟ".

4. Επιτηδευματίες, οι οποίοι θα απωλέσουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για δύο συνεχόμενες χρήσεις, οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους θεωρημένα, για όσα ορίζεται θεώρηση, με την έναρξη του νέου διαχειριστικού έτους και, κατά παράταση, από την εικοστή πρώτη του πρώτου μήνα της νέας διαχειριστικής περιόδου.

5. Η απόφαση αυτή αυτοδίκαια αναιρείται για επιχειρήσεις που τα βιβλία και στοιχεία τους θα κριθούν ως ανακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ΚΒΣ.

Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται σε θεώρηση των στοιχείων τους εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή λοιπών φορολογιών. Το δικαίωμα αυτό επανακτάται από την έναρξη της τρίτης διαχειριστικής περιόδου από την περίοδο απώλειας του δικαιώματος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας.

6. Αποφάσεις Προϊσταμένων ΔΟΥ, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ για μη θεώρηση ή κατά ειδικό τρόπο θεώρηση μηχανογραφικώς εκδιδομένων στοιχείων, εξακολουθούν να ισχύουν για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

7. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1 Ιουνίου 1999, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!