Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1071/25-2-2000 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων

Α.Υ.Ο. 1021001/167/0015Β`/ΠΟΛ.1071/25.2.2000

Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περ. γ` (υποπερ. γα`) και στ` του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α`).

2. Την υπ` αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β`) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι με την υπ` αριθ. 1045300/286/Β0015/ΠΟΛ.1105/6.5.1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1089/Β`), εφαρμόσθηκε σε πρώτη φάση με επιτυχία το μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

4. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο, Ελεγκτικά Κέντρα, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESKORT).

5. Την ανάγκη περιορισμού των θεωρούμενων στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις ΔΟΥ, αλλά και για τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, τόσο στον τομέα οργάνωσης των Φορολογικών Υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων.

6. Τέλος, ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση θεώρησης ορισμένων φορολογικών στοιχείων και βιβλίων, σε συνέχεια της υπ` αριθ. 1045300/286/Β0015/ΠΟΛ.1105/6.5.1999 ΑΥΟ και τις πιο κάτω κατηγορίες υπόχρεων, με τις οριζόμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

α) Τις ΑΕ, για το βιβλίο μετόχων που τηρούν με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ.186/1992.

β) Τους εκμεταλλευτές πλοίων του Π.Δ.120/1997, στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοση εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς, για τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και τις αποδείξεις μεταφοράς.

γ) Τους επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ.

"Τα πρόσωπα της περίπτωση αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ` αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του".

δ) Τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης ως προς την εισαγωγή και την εξαγωγή, για όλα τα φορολογικά στοιχεία του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ` εξουσιοδότησή του, με εξαίρεση τις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών (προς το κοινό).

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν παράλληλα και άλλους κλάδους, για τους οποίους δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης.

ε)"Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του ΚΒΣ, με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του ΚΒΣ, καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας έκδοσής τους".

2. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση:

α) Τα εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία (εκτός εάν εμπίπτουν στην περ. 1β` της παρούσας).

β) Τα δελτία κίνησης (άρθρο 13α` του ΚΒΣ).

γ) Τα στοιχεία των Καζίνο που προβλέπονται στην υπ` αριθ. 1128269/1226/ΠΟΛ.1292/16.1.1995 ΑΥΟ (ΦΕΚ 982/Β`).

δ) Τα δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων ή κλάδων επιχειρήσεων.

3. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, πριν την εφαρμογή της και στη συνέχεια για κάθε διαχειριστικό έτος, υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΔΟΥ της έδρας κατάσταση εις διπλούν.

Ως προς το περιεχόμενο της κατάστασης, το χρόνο και τη διαδικασία υποβολής της, τις συνέπειες σε περίπτωση μη υποβολής και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36, παρ. 8 του ΚΒΣ (έλεγχος χρεών), εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1105/6.5.1999.

Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται για την περ. 1α` της παρούσας.

4. Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα, σε όλα τα αντίτυπα, η φράση "ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1071/25.2.2000".

5. Επιτηδευματίες οι οποίοι θα απωλέσουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, οφείλουν να εκδίδουν τα ---- στοιχεία, για τα οποία ορίζεται θεώρηση, θεωρημένα, από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα αυτού που απώλεσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

6. Η απόφαση αυτή αυτοδίκαια αναιρείται για επιχειρήσεις που τα βιβλία και στοιχεία τους θα κριθούν ως ανακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ΚΒΣ.

Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται σε θεώρηση των στοιχείων τους εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή λοιπών φορολογιών. Το δικαίωμα αυτό επανακτάται από την έναρξη της τρίτης διαχειριστικής περιόδου από την περίοδο απώλειας του δικαιώματος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας.

7. Αποφάσεις Προϊσταμένων ΔΟΥ, οι οποίες έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ, για μη θεώρηση ή κατά ειδικό τρόπο θεώρηση μηχανογραφικώς εκδιδομένων στοιχείων, εξακολουθούν να ισχύουν για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

8. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 1η Απριλίου 2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!