Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1304/14-12-2000 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων νέας κατηγορίας υπόχρεων - Συμπλήρωση της A.Y.O. ΠOΛ. 1105-1999

A.Y.O. 1115604/1055/0015/ΠOΛ. 1304/14.12.2000

Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων νέας κατηγορίας υπόχρεων - Συμπλήρωση της A.Y.O. ΠOΛ. 1105/1999 ΦΕΚ Β` 1607/29.12.2000

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ OIKONOMIKΩN

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ (υποπερίπτωση γα) και στ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦEK 84 A).

2. Τη με αριθμ. 1039386/441/A0006/21.4.2000 (ΦEK 571 B) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Oικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Oικονομικών στους Υφυπουργούς Oικονομικών.

3. Τις A.Y.O. 1045300/286/ΠOΛ. 1105/0015B/6.5.1999 (ΦEK 1089 B) και 1021001/167/ΠOΛ. 1071/25.2.2000 (ΦEK 359 B) με τις οποίες εφαρμόσθηκε με επιτυχία, το μέτρο της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.

4. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Oικονομικών (Εθνικό Ελεγκτικό κέντρο, Ελεγκτικά κέντρα, ΣΔOE, TAXIS, ESKORT).

5. Την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του μέτρου περιορισμού των θεωρούμενων στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις ΔOY, αλλά και για τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

6. Τέλος, ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στην απόφαση 1045300/286/ΠOΛ. 1105/6.5.1999 (ΦEK B 1089) και στην παράγραφο 1 αυτής προστίθεται νέα περίπτωση β2 και η περίπτωση β αριθμείται σε β1, ως εξής:

"β2. Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(1) Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων του K.B.Σ., άνω των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών.

(2) μέσο όρο προσωπικού είκοσι πέντε (25) άτομα και άνω.

Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης για τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β1, με τις εξαιρέσεις τους, και με επί πλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό".

2. H απόφαση αυτή που ισχύει από 1.2.2001, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2000

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!