Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1213/19-7-2000 Αναδιατύπωση διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1071-2000

Α.Υ.Ο. 1066086/577/0015/ΠΟΛ.1213/19.7.2000 Αναδιατύπωση διατάξεων της ΑΥΟ 1021001/167/0015Β`/ΠΟΛ.1071/25.2.2000 (ΦΕΚ 359 Β`/21.3.2000).

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περ. γ` (υποπερ. γα`) και στ` του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α`).

2. Την υπ` αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β`/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Την ανάγκη αποσαφήνισης του δεύτερου εδαφίου της περ. γ` και της περ. ε` της παρ. 1 της υπ` αριθ. 1021001/167/Β0015/ΠΟΛ.1071/25.2.2000 (ΦΕΚ 359/Β`/21.3.2000) ΑΥΟ.

4. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ` και η περ. ε` της παρ. 1 της υπ` αριθ. 1021001/167/Β0015/ΠΟΛ.1071/25.2.2000 (ΦΕΚ 359/Β`/21.3.2000) ΑΥΟ αντικαθίσταται ως εξής:

"Τα πρόσωπα της περίπτωση αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ` αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του".

"Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του ΚΒΣ, με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του ΚΒΣ, καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας έκδοσής τους".

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!