Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της απόφασης Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 ως προς συγχωνεύσεις Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019

ΦΕΚ B 4054

Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 (Β'968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Βύρωνα, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως, καθώς και της Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6, των περιπτώσεων αα', ββ', γγ' και εε' της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 4, των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6, της υποπαραγράφου α' της παρ. 2, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7,19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

γ) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

δ) του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 (Α' 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου,

ε) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,

στ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»,

ζ) του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α' 61),

η) ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

θ) της 75555/289/06-07-2017 (Β' 2336) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθ. 25/2017/ 28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),

ι) της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β' 3240) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού»,

ια) της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 39 αυτής,

ιβ) του π.δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιγ) του ν. 48/1975 (Α' 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων.»,

ιδ) του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,

ιε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016, ιστ) του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτού.

2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

3. Την Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β' 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, με αριθ.:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β'2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 (Β' 2108) «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.»,

γ) Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 (Β'524) «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως», ως προς την παρ. 2 αυτής, όπως ισχύει και

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β' 4009) «Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-112014 (Β' 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στις Δ.Ο.Υ., με με τις Δ.ΟΡΓ.Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (Β' 1771), Δ.ΟΡΓ.Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β' 3805) και Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/5-8-2019 (Β' 3207) αποφάσεις.

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.»,

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» και

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., από 30/12/2018, 26 (δύο μηνύματα) και 28/02/2019, 04 (τρία μηνύματα), 26 (δύο μηνύματα), 27 και 29/03/2019, 3, 11, 26 και 27/06/2019, από 9, 13 και 16/8/2019, καθώς και τα από 25 (δύο μηνύματα), 29 και 31/10/2019.

7. Το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί των υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

8. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:

α) 2/77928/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» και

β) 2/77929/0004/27-09-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

9. Την από 20-08-2019 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα τις διατάξεις της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 3 και της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (αριθ. 53/20-08-2019 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

10. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Την ανάγκη συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α'Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως του Νομού Αττικής, με όμορη χωρική αρμοδιότητα, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται ετήσια εξοικονόμηση των δαπανών του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περίπου, κατά δεκαπέντε χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα (15.840) ευρώ, μόνο από τη μείωση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης, λόγω της μείωσης των οργανικών μονάδων, κατά (1) Διεύθυνση και τρία (3) Τμήματα, πέραν της εξοικονόμησης δαπανών από τα λειτουργικά έξοδα της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», κατά το μέρος που αφορά στις περιπτώσεις 65 και 70 του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», κατά το μέρος που αφορά στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' αυτής και ειδικότερα:

1. Από 11/11/2019:
α) Συγχωνεύουμε τη Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α'-Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτής.

β) Παύει να λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α'-Β' τάξεως και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτής περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δι καιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αυτής.

γ) Οι εκκρεμείς διαδικαστικές ενέργειες του Τμήματος Δ'Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ.Ο.Υ. IB' Αθηνών (Α'-Β'), για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης Δ.Ο.Υ. Βύρωνα (Α'-Β'), που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της, ολοκληρώνονται από το ίδιο Τμήμα, ύστερα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών (Α'), της οποίας αποτελούν προμήθειες και υπηρεσίες.

δ) Στον Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' της Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/ 05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως ισχύει, διαγράφουμε τη γραμμή που αφορά στη Δ.Ο.Υ. «ΒΥΡΩΝΑ» του νομαρχιακού προϋπολογισμού Αθηνών.

2.-Ι. Από την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α'-Β' τάξεως στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως, όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου:

1) α) Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α'-Β' τάξεως, της οποίας παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτής, περιέρχεται στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως, στην οποία συγχωνεύεται αυτή, λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων στις διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου.

β) Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως, στην οποία συγχωνεύεται η Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α'-Β' τάξεως, της οποίας παύει η λειτουργία.

2) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως, από την ημερομηνία συγχώνευσης σε αυτήν της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α'-Β' τάξεως:
α) οφείλει να:
αα) μεριμνήσει, προκειμένου η Δ.Ο.Υ., της οποίας προΐσταται, να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον τίτλο της συγχωνευόμενης σε αυτήν Δ.Ο.Υ., της οποίας παύει η λειτουργία, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.
ββ) φροντίσει, με προσωπική του ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, της οποίας παύει η λειτουργία, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' της παρ. 3 του αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1176934 ΕΞ 2016/08-12-2016 (ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

β) είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

3) Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών οφείλει να επιβλέψει τους Προϊσταμένους των δύο (2) ως άνω Δ.Ο.Υ., ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσει τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, προκει μένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από την καθοριζόμενη με την παρούσα απόφαση ημερομηνία, η εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.
II.Η μεταγραφή των φορολογουμένων στη Δ.Ο.Υ. υποδοχής, ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως δύναται να αρχίσει έως και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α'-Β' τάξεως.

4. Από 11/11/2019, ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α'-Β' τάξεως στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, Α' τάξεως, διαγράφεται η περίπτωση, με α/α 70, του Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» και αντικαθίσταται η περίπτωση, με α/α 65, αυτού, ως κατωτέρω:

«Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Γ.Ε.Φ.)/ ΔΗΜΟΣ-ΕΔΡΑ»
«65. Αττικής Αττικής ΙΖ’ Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α Υποδιεύθυνση Α1’ - Ελέγχων    
            Α2’ - Ελέγχων    
            Β’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης Γραφείο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών  
            Γ’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
            Δ’ - Εσόδων    
            Ε’-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης    
              Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης  
                »

5. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στον Πίνακα της παραγράφου 8 του άρθρου 39 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)», στη στήλη «ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Γ.Ε.Φ.)/ΔΗΜΟΣ-ΕΔΡΑ»:

α) μετονομάζουμε, τα κατωτέρω Γ.Ε.Φ., προκειμένου να προσαρμοστούν οι τίτλοι αυτών στις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
αα) της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης 7, από Νάουσας (Νάουσα) σε «β) Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Νάουσα)»,
ββ) της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης 23, από Ηρακλείας (Ηράκλεια) σε «α) Ηράκλειας (Ηράκλεια)»,
γγ) της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης 28, από Σερβίων-Βελβεντού (Σέρβια) και το αναριθμούμε σε «γ) Σερβίων (Σέρβια)» και αναριθμούμε, επίσης, την υφιστάμενη υποπερίπτωση γ) σε «β) Βοΐου (Σιάτιστα)»,
δδ) της υποπερίπτωσης γ) της περίπτωσης 34, από Ζήρου (Φιλιππιάδα) σε «γ) Ζηρού (Φιλιππιάδα)»,
εε) της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης 39, από Καλαμπάκας (Καλαμπάκα) σε «α) Μετεώρων (Καλαμπάκα)»,
στστ) της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης 42, από Κεφαλλονιάς (Ληξούρι) σε «β) Ληξουρίου (Ληξούρι)»,
ζζ) της υποπερίπτωσης δ) της περίπτωσης 44, από Θερμού (Θέρμο) σε «δ) Θέρμου (Θέρμο)»,
ηη) των υποπεριπτώσεων α) και γ) της περίπτωσης 49, από Αδραβίδας-Κυλλήνης (Βάρδα) σε «α) ΑνδραβίδαςΚυλλήνης (Βάρδα)» και από Αδραβίδας-Κυλλήνης (Λεχαινά), το οποίο αναριθμούμε σε «β) Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Λεχαινά)» και αναριθμούμε, επίσης, την υποπερίπτωση β) σε «γ) Πηνειού (Γαστούνη)»,
θθ) της περίπτωσης 73, από Μεγάρων (Μέγαρα) σε «Μεγαρέων (Μέγαρα)»,
ιι) της περίπτωσης 86, από Σαλαμίνος (Σαλαμίνα) σε «Σαλαμίνας (Σαλαμίνα)», ιαια) των υποπεριπτώσεων α), β) και γ) της περίπτωσης 100, τα οποία και αναριθμούμε από Λέσβου (Πλωμάρι) σε «α) Μυτιλήνης (Πλωμάρι)», από Λέσβου (Καλλονή) σε «β) Δυτικής Λέσβου (Καλλονή)» και από Λέσβου (Μήθυμνα) σε «γ) Δυτικής Λέσβου (Μήθυμνα)», ιβιβ) των υποπεριπτώσεων α) και β) της περίπτωσης 101, από Σάμου (Καρλόβασι) σε «α) Δυτικής Σάμου (Καρλόβασι)» και αναριθμούμε την υποπερίπτωση α) σε «β) Ικαρίας (Άγιος Κήρυκος)», ιγιγ) της υποπερίπτωσης α) της περίπτωσης 103, από Καλυμνίων (Κάλυμνος) σε «α) Καλύμνιων (Κάλυμνος)», ιδιδ) των υποπεριπτώσεων γ) και δ) της περίπτωσης 110, από Μίνωα Πεδιάδας (Αρκαλοχώρι) σε «γ) Μινώα Πεδιάδας (Αρκαλοχώρι) και από Μίνωα Πεδιάδας (Καστέλι Πεδιάδος) σε «δ) Μινώα Πεδιάδας (Καστέλλι)»,

β) Αναριθμούμε:

αα) τις υποπεριπτώσεις β) και γ) της περίπτωσης 50 σε «β) Ανδρίτσαινας-Κρεστένων (Κρέστενα)» και «γ) Ζαχάρως (Ζαχάρω)»,
ββ) τις υποπεριπτώσεις β), γ) και δ) της περίπτωσης 97 σε «β) Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Ξυλόκαστρο)», «γ) Σικυωνίων (Κιάτο)» και «δ) Νεμέας (Νεμέα)»,
γγ) τις υποπεριπτώσεις α) έως στ) της περίπτωσης 99 σε «α) Οιχαλίας (Μελιγαλάς)», «β) Μεσσήνης (Μεσσήνη)», «γ) Πύλου-Νέστορος (Πύλος)», «δ) Τριφυλίας (Γαργαλιάνοι)», «ε) Τριφυλίας (Κυπαρισσία)» και «στ) Τριφυλίας (Φιλιατρά)» .

Β. 1) Καθορίζουμε, τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, Α’ τάξεως, ως εξής:

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ ΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
          ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
          ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΤΕ ΠΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΥΕ  
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ Α 74 16 29             2 3     124

2) Το προσωπικό της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, Α’-Β’ τάξεως μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, Α’ τάξεως ή μετακινείται ή μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. του Νομού Αττικής, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν:

1) Οι κατωτέρω αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238),
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032),
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη,
δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1106058 ΕΞ 2017/07-07-2017 (Β’ 2424),
ε) Δ.ΟΡΓ.Α 1154840 ΕΞ 2018/19-10-2018 (Β’ 4762),
στ) Δ.ΟΡΓ.Α 1009221 ΕΞ 2019/21-01-2019 (Β’ 109) και
ζ) Δ.ΟΡΓ.Α 1037279 ΕΞ 2019/08-03-2019 (Β’ 904).

2) Η Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β’ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/06-06-2013 (Β’ 1404 κ 1544) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και

3) Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών:

α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8-8-2013 (Β’2043) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)»,
β) Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24-10-2013 (Β΄2740) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β’ Ηρακλείου, Ε’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης-Σερβίων-Νεάπολης Βοΐου-Σιάτιστας), Α’ Λάρισας (Α’ Λάρισας-Αγιάς-ΕλασσόναςΤύρναβου), Βόλου», όπως ισχύει,
γ) Δ6Α 1035276 ΕΞ 2014/21-2-2014 (Β’524) «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως», ως προς την παρ. 2 αυτής, όπως ισχύει,
δ) Δ6Α 1064942 ΕΞ 2014/23-04-2014 (Β’ 1033) «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της 2ης Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης», όπως ισχύει και
ε) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016/12-12-2016 (Β’ 4009) «Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/06-11-2014 (Β΄ 3017) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στις Δ.Ο.Υ., με με τις Δ.ΟΡΓ.Α 1073859 ΕΞ 2018/14-05-2018 (Β’ 1771), Δ.ΟΡΓ.Α 1125548 ΕΞ 2018/22-08-2018 (Β’ 3805) και Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/5-8-2019 (Β’ 3207) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!