Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ. ΟΡΓ. Α 1125477 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/ 31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1125477 ΕΞ 2018 

ΦΕΚ B 3718 - 30.08.2018

Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/ 31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6, των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 41 αυτού, 

β) του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού, 

γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

δ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», 

ε) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στ) του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 

ζ) του ν. 4469/2017 (Α'62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018/10-1-2018 (Β΄ 119) και Δ. ΟΡΓ. Α 1009670 ΕΞ 2018/19-1-2018 (Β΄ 183) όμοιες. 

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

5. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 

6. α) Τα έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) με αριθ.: αα) Γ.Δ.Φ.Δ. 1068438ΕΞ2018/04-05-2018, με το οποίο διαβιβάζεται το αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1060332ΕΞ2018/ 19-04-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ., 

ββ) ΔΕΦΚ Α 1071108ΕΞ2018/10-5-2018, γγ) ΔΕΦΚ Α 1078754ΕΞ2018/23-5-2018, δδ) Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1114360ΕΞ2018/26-7-2018, β) Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: αα) το από 24-05-2018 του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., στο οποίο επισυνάπτονται αρχεία με τις προτάσεις των Διευθύνσεων Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας και Ελέγχων, καθώς και τα από 22-05-2018 και 23-05-2018 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας και Εισπράξεων, αντίστοιχα, 

ββ) τα από 06-06-2018 και 07-08-2018 της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

γγ) το από 14-06-2018, 09-07-2018, 03, 06, 08 και 09-08-2018 του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., 

δδ) τα από 01, τα από 03-08-2018 (δύο μηνύματα) και 22-08-2018 του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., με τα οποία προωθήθηκαν το από 12-07-2018 μήνυμα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων και τα από 26-06-2018 και 02-08-2018 μηνύματα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, καθώς και το από 22-08-2018 μήνυμα της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων, αντίστοιχα, εε) το από 31-07-2018 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Γ.Δ.Φ.Δ., 

στστ) το από 08-08-2018 της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε: 

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/ 31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με Εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 

1) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 5, ως εξής: 

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ένας εκ των υπαλλήλων που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η άμεση υποβολή έγγραφου αιτήματος ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αποκλειστικά για τη διερεύνηση των υποθέσεων, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης ή ένας εκ των υπαλλήλων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η άμεση υποβολή έγγραφου αιτήματος, κατά περίπτωση.» 

2) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 6, ως εξής: «Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αποκλειστικά για τη διερεύνηση των υποθέσεων, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης.» 

3) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 7, ως εξής: «Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αποκλειστικά για τη διερεύνηση των υποθέσεων, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης.» 

4) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 8, ως εξής: 

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αποκλειστικά για τη διερεύνηση των υποθέσεων, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης.» 

5) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 9, ως εξής: 

«Κατά περίπτωση, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του Ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αποκλειστικά για τη διερεύνηση των υποθέσεων, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης ή ένας εκ των υπαλλήλων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η άμεση υποβολή έγγραφου αιτήματος, κατά περίπτωση.» 

6) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 5 της περίπτωσης 10, ως εξής: 

«Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αποκλειστικά για τη διερεύνηση των υποθέσεων, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.» 

7) Προσθέτουμε στη στήλη 5 της περίπτωσης 12 «Την έκδοση εντολής ελέγχου»: 

α) νέα υποπερίπτωση Α.9, η οποία έπεται της υποπερίπτωσης Α.8, ως εξής: 

«9) Εξαιρετικά, για τους εγγεγραμμένους σε ανάλογα των άρθρων 47β και 47γ ειδικά καθεστώτα του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και γενικά για φορολογουμένους ή πρόσωπα που δεν τυγχάνουν φορολογούμενοι, οι οποίοι διαθέτουν Α.Φ.Μ., που έχει αποδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. αριθμ. 1123/28-06-2018 (Β΄ 2864) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι την τυχόν μεταφορά τους σε νέο Α.Φ.Μ., κατόπιν σχετικής αίτησης τους, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.» 

β) νέα υποπερίπτωση Β.10., η οποία έπεται της υποπερίπτωσης Β.9., ως εξής: 

«10) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων για επανεξέταση φορολογικών υποθέσεων σε ήδη διενεργηθέντες ελέγχους αποκλειστικά για την εξακρίβωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).» 

8) Προσθέτουμε νέα περίπτωση με α/α 12Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 12, ως εξής: 

«12Α Την έκδοση εντολής ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και των προϊσχυουσών διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8α του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 (Α΄ 151).  Εξουσιοδότηση υπογραφής Παρ. 2 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 και οι προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 Ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής Υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο της επιχείρησης για την οποία εκδόθηκε το φορολογικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 και τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. -------» 

9) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην περίπτωση 13, ως εξής: 

«13.  Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/ προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων. 

α) Την έκδοση εντολής ελέγχου. 

β) αα) Την υπογραφή και την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της έγγραφης ειδοποίησης για τη διενέργεια του ελέγχου και ββ) τη διενέργεια του ελέγχου. 

γ) Την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων. 

δ) Την υπογραφή και τη θεώρηση των εκθέσεων ελέγχου. 

ε) Την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου και τις ενέργειες που αναφέρονται στις περιπτώσεις 114 έως και 120 και 135 της παρούσας απόφασης.

α) Εξουσιοδότηση υπογραφής 

β) Μεταβίβαση αρμοδιότητας 

γ) Μεταβίβαση αρμοδιότητας 

δ) Μεταβίβαση αρμοδιότητας 

ε) Μεταβίβαση αρμοδιότητας 
Ν. 4174/2013 άρθρο 54Α΄, παρ. 6  α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία ο συμβολαιογράφος ή ο φύλακας μεταγραφών ή ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 121 της παρούσας απόφασης κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου. 

β) Ο υπάλληλος που φέρει την εντολή διενέργειας του ελέγχου. 

γ) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας διενήργησε τον έλεγχο. 

δ) Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τους Προϊσταμένους του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. Α΄ ή Α΄-Β΄ τάξεως ή από τους Υπεύθυνους του ομώνυμου Γραφείου  των Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξεως, κατά περίπτωση και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.. 

ε) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας διενήργησε τον έλεγχο. 

-------» 

10) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην περίπτωση 39 και προσθέτουμε νέες περιπτώσεις 39Α και 39Β, οι οποίες έπονται της περίπτωσης 39, ως εξής: 

«39.  Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου επί οφειλών των οποίων επίκειται η παραγραφή, με σκοπό τη διαπίστωση της λήψης των πρόσφορων προς είσπραξη ενεργειών για τη διακοπή της παραγραφής αυτών, καθώς και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων, περί αναστολής της παραγραφής αυτών και την υπόδειξη τυχόν ενδεδειγμένων πρόσθετων ενεργειών για τον σκοπό αυτό.  Μεταβίβαση αρμοδιότητας 

-Ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3 και άρθ. 51 

-Ν. 4223/2013, αρθ. 50 

-Ν. 4270/2014, άρθρα 122, 126, παρ. 6 και 136 έως 139 

-Ν. 2362/1995, άρθρα 65, 86 έως 89 και 103, 

-Ν.Δ. 321/1969, άρθρα 87 έως 90 

-Ν. 4072/2012, αρθ. 312, 

-Ν. 4346/2015, αρθ. 2 

-π.δ. 16/1989, αρθ. 96, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί αναστολής, διακοπής ή παράτασης της παραγραφής.

Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος του Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ., της οποίας ο Προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.  ------
39Β.  Σύνταξη ατομικού φύλλου έκπτωσης και κάθε άλλη ενέργεια για την τακτοποίηση και τη διαγραφή οφειλών που έχουν παραγραφεί μετά από τη θεώρηση που προβλέπεται στην περίπτωση 39Α της παρούσας απόφασης.  Μεταβίβαση αρμοδιότητας  -π.δ. 16/1989, αρθ. 96, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί αναστολής, διακοπής ή παράτασης της παραγραφής.  ατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή.  -------» 

 

 

11) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην περίπτωση 46, ως εξής: 

«46. Τον συμψηφισμό βάσει δήλωσης  Μεταβίβαση αρμοδιότητας 

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 83, παρ. 2, εδαφ. α΄, 

-Ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, 

-Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 2 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.  -------» 

12) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στη στήλη 2 της περίπτωσης 72, ως εξής: 

«Τη συγκατάθεση για διάθεση κατασχεθέντων κινητών, καθώς και την άρση της κατάσχεσης αυτών, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή την άρση της κατάσχεσης σε κάθε περίπτωση ακύρωσης αυτής, μη νόμιμης επιβολής της ή εξάλειψης του λόγου για τον οποίο αυτή επιβλήθηκε.» 

13) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην περίπτωση 80, ως εξής: 

«80.  Την έκδοση απόφασης περιορισμού κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτων σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό μετά από αίτηση του οφειλέτη, την έκδοση απόφασης άρσης του περιορισμού, καθώς και την άρση της κατάσχεσης μετά από αίτηση του οφειλέτη ή σε κάθε περίπτωση ακύρωσής της, μη νόμιμης επιβολής της, εξάλειψης του λόγου για τον οποίο αυτή επιβλήθηκε ή ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης. Εξουσιοδότηση υπογραφής 

-Ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 & 3, 

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, και 

-Ν. 4224/2013, αρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 30, παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

- κάθε άλλη συναφή ειδικότερη διάταξη

Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.  -------» 
14) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην υποπερίπτωση 7 της στήλης 5 της περίπτωσης 122, ως εξής: 

«7) Τροποποιητική δήλωση παραλαμβάνεται από οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, όπου έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση.» 

15) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην στήλη 2 της περίπτωσης 128, ως εξής: 

«Ειδικά, την παραλαβή των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τη μεταβίβαση ακινήτου ή την αυτοπαράδοση ακινήτου από επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ακίνητα προς πώληση, των εντύπων προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, γνωστοποιήσεων και έκτακτων δηλώσεων σχετικών με την απόδοση Φ.Π.Α. για μεταβίβαση ακινήτου.» 

16) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην στήλη 2 της περίπτωσης 129, ως εξής: 

«Τον έλεγχο ή επανέλεγχο της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τη μεταβίβαση ακινήτου και την έκδοση πράξης προσδιορισμού του Φ.Π.Α..» 

17) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην περίπτωση 140, ως εξής: 

«140. Την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων για πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 και σχετικά πρόστιμα με βάσει προϊσχύουσα νομοθεσία.  Εξουσιοδότηση υπογραφής  Παρ. 2 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 και οι προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994  Ο Προϊστάμενος της ελεγκτικής Υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο της επιχείρησης για την οποία εκδόθηκε το φορολογικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 και τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 -------» 
18) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην στήλη 2 της περίπτωσης 148, ως εξής: 

«α) Τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975, με σημαία ελληνική, νηολογημένων σε λιμένες του Νομού Αττικής και των νήσων Άνδρου, Μήλου, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας και Σπετσών. 

β) Τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975, με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής, που είτε η μόνιμη εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα των πλοιοκτητών, είτε η μόνιμη εγκατάσταση των διαχειριστών-εγγυητών των πλοίων αυτών, είτε η κατοικία των νόμιμων εκπροσώπων και εγγυητών για τις φορολογικές υποχρεώσεις των πλοιοκτητών υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής και των πρώην Δ.Ο.Υ. Κέας, Άνδρου, Μήλου, Αίγινας, Πόρου, Σαλαμίνας , Κυθήρων, Ύδρας και Σπετσών.» 

19) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην στήλη 2 της περίπτωσης 149, ως εξής: «Τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975, που είναι νηολογημένα σε λιμένες εσωτερικού, εκτός του Νομού Αττικής και των νήσων Άνδρου, Μήλου, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας και Σπετσών.» 

20) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην στήλη 2 της περίπτωσης 150, ως εξής: «Τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην ελληνικής του Ν. 27/1975, που είτε η μόνιμη εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα των πλοιοκτητών, είτε η μόνιμη εγκατάσταση των διαχειριστών-εγγυητών των πλοίων αυτών, είτε η κατοικία των νόμιμων εκπροσώπων και εγγυητών των εν λόγω πλοιοκτητών υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. εκτός των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής και των πρώην Δ.Ο.Υ. Κέας, Άνδρου, Μήλου, Αίγινας, Πόρου, Σαλαμίνας, Κυθήρων, Ύδρας και Σπετσών.» 

21) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στο τέταρτο εδάφιο των υποπεριπτώσεων Β.α και Β.β της στήλης 5 περίπτωσης 151, ως εξής: «Αντί του υπαλλήλου των Δ.Ο.Υ., που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., μετά από αίτηση όλων των υποχρέων σε δήλωση, η οποία υποβάλλεται είτε πριν, είτε μετά από την υποβολή της δήλωσης ή και οίκοθεν, για ορισμένη υπόθεση και για αποχρώντα λόγο.» 

22) Αντικαθιστούμε τα αναγραφόμενα στην περίπτωση 157, ως εξής: 

«157. α) Τη χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

β) Τη χορήγηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αποβιώσαντος. 

γ) Τη θεώρηση υπεύθυνης δήλωσης αντί πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α 

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής 
Ν. 4174/2013
άρθρο 54Α  
α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τα αντίστοιχα έτη. 
 

β) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. του αποβιώσαντος κατά τα αντίστοιχα έτη. 

γ) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τον χρόνο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης. 

-------» 

23) Προσθέτουμε νέα περίπτωση με α/α 162Α, η οποία έπεται της περίπτωσης 162, ως εξής: 

«162Α. Την παράταση των προθεσμιών της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Κ.Δ. για αποχρώντες λόγους μέχρι τρεις (3) μήνες κατά ανώτατο όριο από την νόμιμη λήξη τους, μετά από αίτηση του υποχρέου σε δήλωση. Μεταβίβαση αρμοδιότητας  Κ.Φ.Κ.Δ., άρθ. 64, παρ. 1  Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης ή της αίτησης. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος ή στον Υπεύθυνο του Γραφείου Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους.» 

24) Προσθέτουμε νέα περίπτωση με α/α 170, η οποία έπεται της περίπτωσης 169, ως εξής: 

«170. Την έκδοση απόφασης άρσης ή αδρανοποίησης κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτων κατόπιν αίτησης του οφειλέτη που δεσμεύεται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρ. 21 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και την έκδοση απόφασης παύσης της αδρανοποίησης.  Εξουσιοδότηση υπογραφής  -Ν. 4469/2017, άρθρο 15, παρ. 11 και 21, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

-Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 
Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.  -------» 

II. H παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1191978 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β΄ 4750), Δ.ΟΡΓ.Α 1004403ΕΞ2018/10-1-2018 (Β΄ 119) και Δ. ΟΡΓ. Α 1009670 ΕΞ 2018/19-1-2018 (Β΄ 183) όμοιες. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018 

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!