ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1148/2018 Τροποποίηση διατάξεων αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό

Αριθμ. ΠΟΛ. 1148 

ΦΕΚ Β’ 3381/10.08.2018  

Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).  

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1159/2011, κωδικοποιημένη, όπως πλέον ισχύει.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’/170), όπως ισχύουν. 

2. Την ΠΟΛ. 1159/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’/1657), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Α’/151), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’/167), όπως προστέθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 (Α’/287) και ισχύουν. 

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1535 ΟΙΚ./2-7-2018 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 62 και 63 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’/170), όπως ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’/7), όπως ισχύουν. 

7. Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (Α’/37), όπως ισχύουν. 

8. Τις διατάξεις του ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» (Α’/91), όπως ισχύουν. 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’/45), όπως ισχύουν. 

10. Το π.δ. 125/2016 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

11. Το π.δ. 142/2017 (Α’/181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών». 

12. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Β’ 3696) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

13. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’/94), όπως ισχύουν, και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13,14, 17 και 41 αυτού. 

14. Την αριθ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.». 

15. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β’/ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

16. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β’/ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει. 

17. Την ανάγκη για εναρμόνιση της διαδικασίας που αφορά τον μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1124/2015

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, καταργούνται. 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος III, επιβάλλεται στο Νόμιμο Ελεγκτή και στο ελεγκτικό γραφείο διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, κατόπιν γνώμης της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα πρέπει να παρασχεθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη λήψη σχετικού εγγράφου από τη Φορολογική Διοίκηση με το οποίο θα γνωστοποιείται προς την Ε.Λ.Τ.Ε. η ελεγχόμενη επιχείρηση, ο Νόμιμος Ελεγκτής και το ελεγκτικό γραφείο, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγχόμενη επιχείρηση. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης από την ελεγχόμενη επιχείρηση των πρόσθετων επιβαρύνσεων και υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, οι ως άνω διοικητικές κυρώσεις κατά των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων επιβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες ο χρόνος που απαιτείται για την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών οδηγεί σε παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση καταλογιστικής πράξης.».

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Β’/1657) ισχύουν ως έχουν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018 

Η Υφυπουργός 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!