ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1124/18-6-2015 Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄).

ΠΟΛ. 1124 

ΦΕΚ B 1196 - 22.06.2015

Τελευταία κωδικοποίηση με την απόφαση ΠΟΛ. 1067/2018

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄). 

Διόρθωση σφάλματος. Προσοχή: Στα συνημμένα υποδείγματα και συγκεκριμένα στις σελίδες της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 13040, 13042, 13044, 13046, 13048, 13050, 13052, 13065, 13069 και 13072 διορθώνεται το εσφαλμένο: «Οικονομικό έτος» στο ορθό: «Φορολογικό έτος» με το ΦΕΚ Β 1746/19-8-2015.
Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ. 1067/2018, όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται οι όροι «Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)» ή «Υπουργείο Οικονομικών», νοείται η «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και όπου αναφέρεται ο όρος «Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» νοείται ο «Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και τα υπ’ αριθμ. 1548.ΕΞ/ 24.9.2014, 1802οικ./23.10.2014, 1933ΕΞ/10.11.2014, 203οικ/ 10.2.2015, 1152οικ./5.6.2015 και 1225/15.6.2015 έγγραφα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2122232425272830313236 και 37 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85Α΄). 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167Α΄), όπως ισχύουν. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. 37Α΄), όπως ισχύουν. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 (Φ.Ε.Κ. 91Α΄), όπως ισχύουν. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45Α΄), όπως ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν. 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν. 

13. Την υπ’ αριθμ. 57971/1060/20.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2170Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

14. Την υπ’ αριθμ. 20/25.6.2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 360/ΥΟΔΔ/25.6.2014) σχετικά με την επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 

15. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύουν. 

16. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 

17. Την αριθμ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 478/2014, 558/2014 και 697/2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης”», όπως ισχύει. 

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Ετήσιο Πιστοποιητικό και Πρόγραμμα Ελέγχου 

1. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στο άρθρο 65A του Ν. 4174/2013, αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, από "ορκωτούς ελεγκτές λογιστές" και "ελεγκτικές εταιρείες" που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄) και εκδίδεται μετά από έλεγχο για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων που διενεργείται από τα ως άνω πρόσωπα και ελεγκτικά γραφεία. 

Από την ως άνω διάταξη εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων των οποίων, αν και οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από "Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές"[2] και "ελεγκτικές εταιρείες"[2] που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄), τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ετησίως. 

2. ...........[1]

3. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων που διενεργούν οι "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2] και οι "ελεγκτικές εταιρείες"[2] πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε πρόγραμμα ελέγχου, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, “ Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης”. 

4. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης υπογράφεται είτε από τον "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή" [2] που υπογράφει την Έκθεση ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή από άλλο "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή" [2], ο οποίος όμως υποχρεωτικά ανήκει στην ίδια "ελεγκτική εταιρεία" [2] με το "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή" [2] που υπογράφει την προαναφερθείσα Έκθεση. 

5. Όταν τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έχουν αναλάβει να τον εκτελέσουν από κοινού "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2]  από δύο ξεχωριστές "ελεγκτικές εταιρείες"[2], η διεξαγωγή της εργασίας για την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού διέπεται από όρους παρόμοιους με αυτούς του από κοινού εκτελούμενου ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης. 

Άρθρο 2 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την αλήθεια των φορολογικών εγγράφων 

1. Υπεύθυνες για τη σύνταξη όλων των φορολογικών εγγράφων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων είναι οι διοικήσεις τους. 

2. Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία. 

Άρθρο 3 

Περιεχόμενο Ετήσιου Πιστοποιητικού 

1. Το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] και ελεγκτικών εταιρειών"[2] αποτελείται από την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και το «Προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων». 

2. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και διέπεται από το πλαίσιο που προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». 

3. Η ως άνω Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης καλύπτει όλα τα αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. Οι "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2]  και οι "ελεγκτικές εταιρείες"[2], κατά τη διενέργεια του ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις εργασίες που αναλύονται στο πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. 

4. Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και το πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος ΙΙΙ θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». 

5. Αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης αποτελεί το «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφορικών Στοιχείων» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη επιχείρηση, καθώς και η ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο της εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων. 

"6.[3] Σχέδιο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού υποβάλλεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση, οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του δέκατου (10ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. Η ελεγχόμενη επιχείρηση διατυπώνει εγγράφως προς τον "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή"[2]  τις παρατηρήσεις της επί των ευρημάτων του ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτήν του Σχεδίου της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

7. Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην οποία έχουν πρόσβαση οι "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2] για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που εκδίδουν και οι "ελεγκτικές εταιρείες"[2] μόνο για τις Εκθέσεις που εκδίδονται από τα μέλη τους, καθώς και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις μόνο για τα στοιχεία που τις αφορούν. Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται έως το τέλος του δέκατου (10ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου."

Άρθρο 4 

Τεκμηρίωση ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων από τους "Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές"[2]  και τις "ελεγκτικές εταιρείες"[2] 

1. Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης οι "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2]  και οι "ελεγκτικές εταιρείες"[2] υποχρεούνται στην τήρηση αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης του διενεργηθέντος ελέγχου για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων. Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί υποχρεωτικά το «Προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων», στο οποίο αναλύονται και τεκμηριώνονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης και διατυπώνονται οι σχετικές παρατηρήσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

2. Στον αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης, στον οποίο περιλαμβάνονται σε διακριτά τμήματα όλες οι εργασίες προγραμματισμού, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης, περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική εργασία των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] με τεκμηρίωση, για κάθε φορολογικό αντικείμενο που εξετάζεται, των ευρημάτων του ελέγχου, είτε αυτά αφορούν πλήρη συμμόρφωση της ελεγχόμενης επιχείρησης με τη φορολογική νομοθεσία, είτε αφορούν παραβάσεις σε επιμέρους τομείς. 

3. Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί και το συμπληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή"[2].

Για κάθε ελεγκτικό βήμα, που περιγράφεται στο πρόγραμμα ελέγχου, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή στο φάκελο ελέγχου όπου να αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Μεθοδολογία επιλογής δείγματος (αν δεν ορίζεται από το πρόγραμμα) 

β) Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας 

γ) Ευρήματα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία 

δ) Τελικό συμπέρασμα ελέγχου. 

4. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω, σε όσες περιπτώσεις δεν ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα, θα πραγματοποιείται στο γενικότερο πλαίσιο του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να δίνει τη δυνατότητα σε έναν τρίτο ελεγκτή να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συμπέρασμα. 

5. Οι "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2]  και οι "ελεγκτικές εταιρείες"[2] υποχρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης για όσο χρόνο έχει υποχρέωση η επιχείρηση να διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία της και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτός ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι που διενεργούν το φορολογικό έλεγχο δύνανται να ζητήσουν από τον "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή"[2]  και την "ελεγκτική εταιρεία" [2] οποιαδήποτε πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου τους. 

6. Η τεκμηρίωση του ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων που διενεργούν οι "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2]  και οι "ελεγκτικές εταιρείες"[2] ολοκληρώνεται εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. 

Άρθρο 5 

Τύπος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης 

1. Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2], διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από τον έλεγχο των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] και "ελεγκτικών εταιρειών"[2], δεν προκύπτουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος I της παρούσας. 

β) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από τον έλεγχο των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] και "ελεγκτικών εταιρειών"[2], προκύπτουν θέματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση, εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

γ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] και "ελεγκτικών εταιρειών"[2] προκύπτουν θέματα με επιφύλαξη, εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα επιφύλαξης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

δ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος 

Για τις περιπτώσεις που υποβάλλεται, από τους "Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές"[2]  και τις "ελεγκτικές εταιρείες"[2], Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος ή με αρνητικό συμπέρασμα εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα Υποδείγματα 5 και 6 του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος εκδίδουν οι "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2] και οι "ελεγκτικές εταιρείες"[2] και στην περίπτωση που δεν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων. 

Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, που οδηγούν τον "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή"[2]  και την "ελεγκτική εταιρεία" [2] στην έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ελεγχόμενης επιχείρησης, καθώς και ο λογιστής - φοροτέχνης που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις, υποχρεούνται, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του πιστοποιητικού, να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους αναφορικά με τα ευρήματα του διενεργηθέντος ελέγχου. 

Άρθρο 6 

Οργανωτικό πλαίσιο, διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθηση των ελέγχων 

1. Αρμόδια για το πλαίσιο της άντλησης της πληροφόρησης, της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων και της επεξεργασίας των δεδομένων, που αφορούν τους ελέγχους εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων που διενεργούν οι "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2] και οι "ελεγκτικές εταιρείες"[2], είναι η Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών. 

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) αναπτύσσει, συντηρεί και βελτιώνει ειδική εφαρμογή παρακολούθησης των ελέγχων αυτών. 

3. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μητρώα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, των "ελεγκτικών εταιρειών"[2] και των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] που διενεργούν ελέγχους εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων και σε αυτήν αποθηκεύονται, κατά ελεγχόμενη επιχείρηση και διαχειριστική περίοδο, οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης, τα οικεία «Προσαρτήματα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων», καθώς και η αλληλογραφία που αφορά κάθε έλεγχο που διενεργείται. 

4. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τα πρότυπα ασφαλείας της Γ.Γ.Π.Σ. και οι χρήστες "Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές"[2] και "ελεγκτικές εταιρείες"[2] έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρήσεις που οι ίδιοι ελέγχουν. 

5. Η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής για έναν έλεγχο εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, σε ότι αφορά την επικοινωνία με τον "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή"[2] και την "ελεγκτική εταιρεία" [2] , έχει ως εξής:

Ο "ορκωτός ελεγκτής λογιστής"[2] και η "ελεγκτική εταιρεία"[2] , με την ανάληψη ενός ελέγχου οικονομικής διαχείρισης, που περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού», ενημερώνει υποχρεωτικά την εφαρμογή της Γ.Γ.Δ.Ε. για την ανάθεση [4] του ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων. 

6. Για την υλοποίηση των παραπάνω η Γ.Γ.Δ.Ε. διαθέτει υπηρεσίες ιστού (web services) με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης των Εκθέσεων Φορολογικών Συμμόρφωσης και των οικείων «Προσαρτημάτων αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων». 

Η δημιουργία των αρχείων XML που θα υποβάλλονται στη Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και το λογισμικό πελάτες (client) που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου της Γ.Γ.Δ.Ε. και μπορεί να αναπτυχθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οι προδιαγραφές του αρχείου XML αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.. 

Άρθρο 7 

Περιεχόμενο Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης 

1. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης αναφέρει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

2. Τα ειδικά φορολογικά αντικείμενα που θα ελέγχονται από τους "Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές" [2]  και τις "ελεγκτικές εταιρείες"[2], εφόσον έχουν εφαρμογή στην ελεγχόμενη επιχείρηση, ορίζονται κάθε φορά στο πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. Το πρόγραμμα ελέγχου περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια: 

Α. Προϋποθέσεις – Περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου 

Β. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης επιχείρησης 

Γ. Φορολογία Εισοδήματος 

Δ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

"Ε. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ν. 4308/2014 '

ΣΤ. Φορολογία Ακινήτων 

"ΣΤ.1 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

ΣΤ.2 Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων (Ε.Φ.Α.) "[5]

Ζ. Τέλος χαρτοσήμου και Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

Η. Παρακρατούμενοι φόροι 

Θ. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 

Ι. Ενδοομιλικές Συναλλαγές 

Κ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

Άρθρο 8 

Λοιπά θέματα 

1. Οι αμοιβές των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] και "ελεγκτικών εταιρειών"[2] , για τους ελέγχους εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων που διενεργούν, είναι διακριτές στο Τιμολόγιο που εκδίδουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση, προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα της αγοράς με ελεύθερη διαπραγμάτευση και εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα. 

2. Γραπτά ερωτήματα των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] και των "ελεγκτικών εταιρειών"[2] επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων υποβάλλονται από την Ε.Λ.Τ.Ε. στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, η οποία τα διαβιβάζει στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων αποστέλλονται στην Ε.Λ.Τ.Ε., από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, με κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης. Τυχόν καθυστέρηση απάντησης σε ερώτημα δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των ως άνω ελέγχων από τους "Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές"[2]  και τις "ελεγκτικές εταιρείες"[2]. Σε περίπτωση που για κάποιο θέμα υπάρχει σοβαρή αμφιβολία για τον τρόπο αντιμετώπισής του από τον "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή"[2] και την "ελεγκτική εταιρεία" [2] , αυτή η αμφιβολία θα εκφραστεί ως θέμα έμφασης στην έκθεσή του. 

3. ...........[6]

4. "Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4449/2017" [7]

Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση του ως άνω ελέγχου από "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή"[2]  και "ελεγκτική εταιρεία" [2] είναι ασυμβίβαστη με το έργο του Λογιστή−Φοροτέχνη που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις και τις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων που ελέγχονται. 

5. Την ευθύνη για την καταβολή διαφυγόντων φόρων, τελών, επιβαρύνσεων και προστίμων φέρει η ελεγχόμενη επιχείρηση. Οι επιπλέον υποχρεώσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης μπορεί να προκύψουν αφενός κατά τον έλεγχο των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] και "ελεγκτικών εταιρειών"[2]  και αφετέρου κατά το φορολογικό έλεγχο.

6. Εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος ΙΙΙ, επιβάλλεται στον "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή"[2] και στην "ελεγκτική εταιρεία" [2] διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, κατόπιν γνώμης της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα πρέπει να παρασχεθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη λήψη σχετικού εγγράφου από τη Φορολογική Διοίκηση με το οποίο θα γνωστοποιείται προς την Ε.Λ.Τ.Ε. η ελεγχόμενη επιχείρηση, ο "Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής"[2]  και η "ελεγκτική εταιρεία" [2] , ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγχόμενη επιχείρηση. 

Σε περίπτωση αμφισβήτησης από την ελεγχόμενη επιχείρηση των πρόσθετων επιβαρύνσεων και υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, οι ως άνω διοικητικές κυρώσεις κατά των "Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών"[2] και "ελεγκτικών εταιρειών"[2] επιβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες ο χρόνος που απαιτείται για την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών οδηγεί σε παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση καταλογιστικής πράξης. 

7. Τα πρόστιμα, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με αναφορά στο ύψος του προστίμου, την ελεγχόμενη επιχείρηση, την "ελεγκτική εταιρεία" [2]  που αφορούν και τον "Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή"[2], με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων. 

Άρθρο 9 

Έναρξη Ισχύος 

1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 40 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει. 

Η απόφαση αυτή, μαζί με τα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, να δημοσιευθεί στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

ΣυνημμέναΠαραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ [8]

Υποσημειώσεις (8)

Για να δείτε τις υποσημειώσεις θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό σας. Αν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δωρεάν πατώντας εδώ. Εναλλακτικά πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!