Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία με σημαντικές φορολογικές διατάξεις

Κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις" τροπολογία με την οποία επέρχονται μεταβολές  σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και σε άλλες φορολογικές διατάξεις.

Με την τροπολογία αυτή:

  • ρυθμίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και κατ' επέκταση ο χρόνος καταβολής των δόσεων του φόρου εισοδήματος. Αναλυτικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται ότι η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (δηλαδή, για το φορολογικό έτος 2017 μέχρι και 29 Ιουνίου 2018). Η μεταβολή αυτή "αφήνει" την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου στην τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του ΚΦΕ, η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε έξι (6), κατ΄ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
  • εισάγεται απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου
  • παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018 των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των περιπτώσεων β', γ' και δ' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.
  • προβλέπονται ρητά μεταξύ άλλων οι απαλλαγές από φόρους των αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται, αφενός στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων με πλήρη ατέλεια και αφετέρου από τους αναγνωρισμένους στη χώρα μας διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τα ειδικότερα κάθε φορά οριζόμενα στις οικείες συνθήκες ίδρυσης ή έδρας τους.
  • παρέχεται, και για το 2018, η δυνατότητα να επιλέγεται από τους κατόχους οχημάτων τα οποία έχουν τεθεί από αυτούς σε ακινησία, να αίρουν την ακινησία και να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια της χρήσης αυτού, ήτοι για διάρκεια ενός (1) μηνός με την καταβολή των 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών με την καταβολή των 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες με την καταβολή των δωδεκάτων που απομένουν συν (+) 2/12. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α' 82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2018, να καταβάλλονται από τον κάτοχο τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
  • καταργείται η υποχρέωση ρύθμισης τυχόν οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π. κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού για ακίνητο το οποίο ανήκει σε πτωχό ή σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή είναι κληρονομιαίο ακίνητο, για το οποίο έχει οριστεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς 

Ακολουθεί η αιτιολογική έκθεση και οι προτεινόμενες διατάξεις:

1α. Προτεινόμενες διατάξεις

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της με αριθ. 1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 3995).».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 η φράση «μέχρι και την τελευταία ημέρα» αντικαθίστανται με τη φράση «μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα».

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2017 και μετά.

4. Η οριζόμενη στο τελευταίο εδάφιο των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (Α' 31) προθεσμία παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31.12.2018 για τις περιπτ. β', γ' και δ' των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού.

5. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την κατάθεσή τους.

1β. Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο ...

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 εισάγεται απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή της 1332/15.11.2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3995), τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δόσεων και παράλληλα να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων.

3. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των περιπτώσεων β', γ' και δ' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία διότι το καθεστώς αυτό εξυπηρετεί λόγω απλούστευσης των φορολογικών διαδικασιών τόσο τη φορολογική διοίκηση όσο και τους διοικούμενους και προκειμένου για την ομαλή μετάβαση των εμπλεκομένων μερών από το εν λόγω καθεστώς στο πλαίσιο φορολόγησης του ν.4172/2013.

2α. Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο ...

Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 2960/2001

Στις παρ. 12 και 13 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, η φράση «από δασμό, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας» αντικαθίσταται με τη φράση «από δασμό και τέλος ταξινόμησης».

2β. Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο ...

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 132 του ν. 2960/01 ( Α’ 265), όπως ισχύουν. Ειδικότερα, με τις ανωτέρω διατάξεις έχουν προβλεφθεί ρητά μεταξύ άλλων οι απαλλαγές από φόρους των αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται, αφενός στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων με πλήρη ατέλεια κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση της Βιέννης της 18.4.1961 περί των διπλωματικών σχέσεων, που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 503/70 (Α'108 ) και της Σύμβασης της Βιέννης της 24.4.1963 επί των προξενικών σχέσεων, που κυρώθηκε με το ν. 90/1975 (Α'150), αντίστοιχα, και αφετέρου από τους αναγνωρισμένους στη χώρα μας διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τα ειδικότερα κάθε φορά οριζόμενα στις οικείες συνθήκες ίδρυσης ή έδρας τους.

Συγκεκριμένα με την παρούσα ρύθμιση διαγράφεται η αναφορά στον ειδικό φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων οχημάτων κατά την παραλαβή τους από τα ανωτέρω δικαιούχο πρόσωπα, καθόσον με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 (Α'94), αντικαταστάθηκε το άρθρο 17 του ν. 3833/2010 και καταργήθηκε ο ειδικός φόρος πολυτελείας που επιβαλλόταν στα επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με την αξία τους.

Συνεπώς, η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της κατάργησης του φόρου αυτού που καθιστά την παραμονή του στις ανωτέρω διατάξεις άνευ αντικειμένου. Ως εκ τούτου, απαιτείται κωδικοποίηση και επικαιροποίηση των ανωτέρω διατάξεων με την απαλοιφή του σχετικού φόρου.

3α. Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο .....

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992

Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (ΑΊ81) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (Α' 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται γι' αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2018, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού, ως εξής:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2018 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος θα πραγματοποιείται έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται την επόμενη εργάσιμη για τη Φορολογική Διοίκηση ημέρα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής ή μη επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, εξαιρετικά εντός του έτους 2018, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους. Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής επιβάλλεται το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.

Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας στις ανωτέρω περιπτώσεις άρσης ακινησίας ή αναγκαστικής ακινησίας ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.»

3β. Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο...

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται, για το 2018, η δυνατότητα να επιλέγεται από τους κατόχους οχημάτων τα οποία έχουν τεθεί από αυτούς σε ακινησία, να αίρουν την ακινησία και να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια της χρήσης αυτού, ήτοι για διάρκεια ενός (1) μηνός με την καταβολή των 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών με την καταβολή των 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες με την καταβολή των δωδεκάτων που απομένουν συν (+) 2/12.

Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που έχουν τεθεί από αυτούς σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α' 82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2018, να καταβάλλονται από τον κάτοχο τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

4α. Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο ...

Τροποποίηση του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., που αφορά ακίνητο πτωχού, ακίνητο το οποίο ανήκει σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή κληρονομιαίο ακίνητο για το οποίο έχει οριστεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς, χορηγείται, αντίστοιχα, στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού σύνδικο της πτώχευσης, στον εκκαθαριστή του νομικού προσώπου, στον εκτελεστή διαθήκης ή στον εκκαθαριστή κληρονομιάς, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και εφόσον έχει καταβληθεί φόρος ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από αυτόν για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πιστοποιητικό που αφορά ακίνητο πτωχού, ακίνητο το οποίο ανήκει σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή κληρονομιαίο ακίνητο για το οποίο έχει οριστεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς, χορηγείται, αντίστοιχα, στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού σύνδικο της πτώχευσης, στον εκκαθαριστή του νομικού προσώπου, στον εκτελεστή διαθήκης ή στον εκκαθαριστή κληρονομιάς, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Φ.Α.Π. και εφόσον έχει καταβληθεί φόρος ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από αυτόν για τα συγκεκριμένα έτη.».

4β. Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο ...

Τροποποίηση του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού για ακίνητο το οποίο ανήκει σε πτωχό ή σε υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή είναι κληρονομιαίο ακίνητο, για το οποίο έχει οριστεί εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομιάς καταργείται η υποχρέωση ρύθμισης τυχόν οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π. προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή εκποίηση της εν λόγω περιουσίας. Διατηρείται όμως η υποχρέωση εξόφλησης του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου πριν την εκποίηση του ακινήτου, αφού σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται ο τελευταίος κάτοχος του ακινήτου κατά την παράγραφο 6 άρθρου 50 ν. 4174/2013.

Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα εξόφλησης του οφειλόμενου για το ακίνητο φόρο με παρακράτηση αυτού από το τίμημα της μεταβίβασης και απόδοση αυτού εντός τριών ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου από το συμβολαιογράφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!