Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1223/24-11-1999 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

Αριθ. 1109793/6134-11/0016

ΦΕΚ 2134/Β/8-12-1999

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Η παρούσα απόφαση, όπως είχε κωδικοποιηθεί μέχρι και την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1196858 ΕΞ 23-12-2013, καταργήθηκε, από 1-1-2014, με την έναρξη ισχύος της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1274/27-12-2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παράγραφο 3 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), το άρθρο 25 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α") και το άρθρο 18 Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του κατά των οφειλετών, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλές τους προς το Δημόσιο, τις Κοινότητες, τους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς και κατά των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων εισοδήματος απόδοσης παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου προς το Δημόσιο, που δεν έχουν υποβληθεί, περιορισμούς και απαγορεύσεις, που ανάγονται σης συναλλαγές τους ή σπς πράξεις τους.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου στο οποίο ορίζεται ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο αποδεικνύεται με το αποδεικτικό ενημερότητας, που εκδίδεται από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.

3. Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α74.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την υπ' αριθμ. 1013368/6976/0016 ΠΟΛ. 1028/4.2.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Περιπτώσεις προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας

Καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας σπς εξής περιπτώσεις:
1. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από δημόσιους υπολόγους, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), Τελωνεία, Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Δημόσιας ή Κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των παραπάνω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει "[1] τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ", ανά δικαιούχο.
Στις περιπτώσεις αυτές το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα.

"[2] Για την καταβολή των συμβατικώς εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων κατά των παραπάνω φορέων το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή. Στην περίπτωση αυτή η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας του εκχωρητή ή ενεχυράσαντα μπορεί να ζητηθεί κι από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή στους οποίους χορηγείται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, λόγω οφειλών, τα προς είσπραξη χρήματα αποδίδονται στο Δημόσιο μέχρι το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά το χρόνο της απόδοσης αυτών"

"[3] Τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται στις Δ.Ο.Υ. με ποσό "[4] κάτω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ" συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων που φέρονται εγγεγραμμένες στο σύστημα TAXIS, από όσες Δ.Ο.Υ. έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση Α.Φ.Ε. Στον τίτλο πληρωμής να γίνεται σχετική μνεία".

2. Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφ' όσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από έκτακτα γεγονότα. "[5] Εξαιρούνται επίσης τα δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. και με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη και εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα ειδικού σκοπού της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.".

3. Για τη μεταβίβαση ακινήτων από τον μεταβιβάζοντα, για τη μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς από τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή τη δωρεά.

4. Για τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου δεν απαιτείται αποδεικπκό ενημερότητας.

"5 [6]. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης η επιχειρήσεων αυτών και Επιχειρήσεων η Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα"

6. ............................[7]

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Η φράση "τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ" αντικατέστησε τη φράση "τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές" με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1383/2001. Έναρξη ισχύος από 1-1-2002.

[2]. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 αναριθμήθηκε σε τρίτο από τέταρτο και τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1298/2000. Έναρξη ισχύος από 1-12-2000, σύμφωνα με την ίδια απόφαση. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "Το αυτό ισχύει και για την καταβολή των συμβατικώς εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων για τυχόν οφειλές, τόσο του εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και του εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή."

[3]. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 αναριθμήθηκε σε τέταρτο από τρίτο και τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1298/2000. Έναρξη ισχύος από 1-12-2000, σύμφωνα με την ίδια απόφαση. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "Τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται στις ΔΟΥ με ποσό κάτω των 500.000 δρχ., συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων που φέρονται εγγεγραμμένες στο σύστημα TAXIS, από όσες ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση Α.Φ.Ε. Στον τίτλο πληρωμής να γίνεται σχετική μνεία."

[4]. Η φράση "κάτω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ" αντικατέστησε τη φράση "κάτω των 500.000 δρχ." με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1383/2001. Έναρξη ισχύος από 1-1-2002.

[5]. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 1050861/ΕΙ-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 675/Β/2010.

[6]. Η παρ. 5 του άρθρου 1 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 752/Β/2007. Προηγούμενα, η παρ. 5, όπως είχε δημοσιευτεί στην αρχική απόφαση, καταργήθηκε με την απόφαση υπ' αριθ. 1092634/6908-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1755 - 29.11.2004. Έναρξη ισχύος από 1-1-2005. Η καταργηθείσα παράγραφος είχε ως εξής: "Για τη μεταβίβαση: μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μη επαγγελματικών μηχανοκίνητων θαλάσσιων σκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φορολογίας εισοδήματος, από τον μεταβιβάζοντα."

[7]. Η παρ. 6 του άρθρου 1 καταργήθηκε από 1-10-2000, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμ. 1073025/4551/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1078/Β/30-8-2000. Η παράγραφος που καταργήθηκε είχε ως εξής: "6. Για την μεταφορά συναλλάγματος το ισότιμο του οποίου υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) ΕΥΡΩ, εξαιρουμένης της μεταφοράς που αφορά από εμπορικές συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Αρθρο 2

Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας

Το αποδεικτικό ενημερότητας για τα χρέη προς το Δημόσιο προσκομίζεται, με βάση τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο:

1. Στην περίπτωση 1, στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

2. Στην περίπτωση 2, στην Τράπεζα ή στο Πιστωτικό Ίδρυμα, κατά τη σύναψη ή ανανέωση της σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής.

3. Στις περιπτώσεις 3 και 4, στο συμβολαιογράφο που συ-
ντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος υποχρεούται να μνημονεύει στο κείμενο της πράξης τη ΔΟΥ που έχει εκδώσει το αποδεικτικό, τον αριθμό και την ημερομηνία αυτού.

4[1]. Στην περίπτωση 5 στην Υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά.

5. Στην περίπτωση 6, στην Τράπεζα μέσω της οποίας θα διενεργηθεί η συναλλαγή με το εξωτερικό μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση - αίτηση του ενδιαφερόμενου.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Η παρ. 4 του άρθρου 2 προστέθηκε με την υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 752/Β/2007. Προηγούμενα, η παρ. 4 του άρθρου 2, όπως είχε δημοσιευτεί στην αρχική απόφαση, καταργήθηκε με την απόφαση υπ' αριθ. 1092634/6908-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1755 - 29.11.2004. Έναρξη ισχύος από 1-1-2005. Η καταργηθείσα παράγραφος είχε ως εξής: "Στην περίπτωση 5, στην υπηρεσία που είναι αρμόδια να βεβαιώσει την καταβολή των σχετικών οικονομικών επιβαρύνσεων για τη μεταβίβαση."

Άρθρο 3

Απαλλαγές - Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικπκού ενημερότητας απαλλάσσονται:

"1[1]. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων παράστασης δημοσίων λειτουργών, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο μισθωτό, συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο".

"2[2]. Το Ελληνικό Δημόσιο, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματα που συνιστώνται με το ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.».

"3[3]. Οι αγρότες για την είσπραξη αποζημιώσεων, λόγω καταστροφής της εσοδείας τους και οι παραγωγοί φυτικών ή ζωϊκών προϊόντων για την είσπραξη επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων επί της παραγωγής που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) δυνάμει καθεστώτων στήριξης και οι οποίες βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)".

4. Ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές, που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για της πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.

5. Οι ομογενείς που μετοικούν στην Ελλάδα για την είσπραξη κάθε είδους επιδομάτων περίθαλψης και στέγασης αυτών.

6. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

7. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε αλλοδαποί, είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την Ελληνική υπηκοότητα, εφ' όσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

"8[4]. Οι δικαιούχοι των κατά τις κείμενες διατάξεις ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση".

9. Οι δικαιούχοι ασφαλιστικών αποζημιώσεων και αποζημιώσεων από αδικοπραξία, που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση.

10. Οι δικαιούχοι αμοιβών με πάγια ανπμισθία.

11. Οι δικαιούχοι στεγασπκών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

12. Οι συμβαλλόμενοι κατά την κατάρτιση των πράξεων πληρώσεως ή ματαιώσεως αιρέσεων ή προθεσμιών.

"13[5]. Οι δικαιούχοι εκτάκτων επιχορηγήσεων και δανείων από τον ΕΟΜΜΕΧ, που πλήττονται από έκτακτα καταστροφικά φαινόμενα".

"14[6]. Οι δικαιούχοι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά την εξόφληση λογαριασμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος".

"15[7]. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. κατά τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.»

«16[8]. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ - ΠΥΡΚΑΛ) κατά τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου».

«17[9]. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.(ΕΑ.Β. Α.Ε.) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις "31 Ιανουαρίου 2014"[10]"Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι «30 Μαΐου 2013[11]»

«18 [12]. Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012».

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Η περ. 1 του άρθρου 3 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 752/Β/2007. Έναρξη ισχύος από 1-5-2007, σύμφωνα με την παρ. 9 της ίδιας απόφασης. Η περ. που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφ όσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο μισθωτό ή συνταξιούχο ή στην οικογένεια του ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο."

[2]. Η περ. 2 του άρθρου 3 τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1196/2010. Η περ. που αντικαταστάθηκε είχε τεθεί με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 752/Β/2007 (έναρξη ισχύος από 1-5-2007, σύμφωνα με την παρ. 9 της ίδιας απόφασης) και είχε ως εξής: "2. Το Ελληνικό Δημόσιο, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματα που συνιστώνται με το ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος". Προηγούμενα η περ. αυτή είχε ως εξής: "2. Οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα λοιπά ΝΠΔΔ, τα ιδρύματα που συνιστώνται σύμφωνα με τον Α.Ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος."

[3]. Η περ. 3 του άρθρου 3 τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1107/2002. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "3. Οι αγρότες για την είσπραξη αποζημιώσεων, λόγω καταστροφής της εσοδείας τους ανεξαρτήτως ποσού και για είσπραξη επιδοτήσεων μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. ". Η φράση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 "για είσπραξη επιδοτήσεων μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ" αντικατέστησε τη φράση "για είσπραξη επιδοτήσεων μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών" με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1383/2001 (έναρξη ισχύος από 1-1-2002).

[4]. Η περ. 8 του άρθρου 3 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 752/Β/2007. Έναρξη ισχύος από 1-5-2007, σύμφωνα με την παρ. 9 της ίδιας απόφασης. Η περ. που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "8. Ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός στις περιπτώσεις που ενεργεί ως εντολοδόχος του Δημοσίου."

[5]. Η περ. 13 του άρθρου 3 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 1075531/3591-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1278/Β/2002.

[6]. Η περ. 14 του άρθρου 3 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 1111400/9598-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1889/Β/2003.

[7]. Η περ. 15 του άρθρου 3 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. Δ16Α 1035004 ΕΞ 2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 368/Β/8.3.2011.

[8]. Η περ. 16 του άρθρου 3 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1141436 ΕΞ 2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2283/Β/13-10-2011.

[9]. Η περ. 17 του άρθρου 3 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1044610 ΕΞ 15-3-2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 808/Β/19-3-2012. Η περίπτωση αυτή είχε προστεθεί με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ A 1173960 ΕΞ 21-12-2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2910 τ. Β / 22.12.2011.

[10]. Οι λέξεις «31 Ιανουαρίου 2014» του πρώτου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 3 αντικατέστησαν τις λέξεις «29 Νοεμβρίου 2013» με την απόφαση ΔΠΕΙΣ Α 1196858 ΕΞ 23-12-201. Προηγούμενα, οι λέξεις «29 Νοεμβρίου 2013» του πρώτου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 3 αντικατέστησαν τις λέξεις «31 Αυγούστου 2013» με την απόφαση υπ' αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1144779 ΕΞ 23-9-2013. Προηγούμενα, οι λέξεις "31 Αυγούστου 2013" αντικατέστησαν τις λέξεις "30 Ιουνίου 2013" με την απόφαση  ΔΠΕΙΣ A 1111953 ΕΞ 12-7-2013. Προηγούμενα, οι λέξεις "30 Ιουνίου 2013" αντικατέστησαν τις λέξεις «30 Απριλίου 2013» με την απόφαση ΔΠΕΙΣ Α 1084771 ΕΞ 2013. Προηγούμενα, οι λέξεις "31 Ιανουαρίου 2013" του πρώτου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 3 αντικατέστησαν τις λέξεις "30 Νοεμβρίου 2012" με την υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1172158 ΕΞ 12-12-2012. Προηγούμενα, οι λέξεις «30 Νοεμβρίου 2012» του πρώτου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 3 είχαν αντικαταστήσει τις λέξεις «31 Αυγούστου 2012» με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ A 1138388 ΕΞ 5-10-2012. Προηγούμενα, οι λέξεις «31 Αυγούστου 2012» του πρώτου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 3 είχαν αντικαταστήσει τις λέξεις «15 Ιουνίου 2012» με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ A 1088925 ΕΞ 11-6-2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1877/Β/2012.

[11]. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 3 της, οι λέξεις "30 Μαΐου 2013" αντικατέστησαν τις λέξεις "31 Δεκεμβρίου 2012" με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΣ Α 1072064 ΕΞ 25-4-2013 (ΦΕΚ 1048 τ. Β/2013). Προηγούμενα, οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2012» αντικατέστησαν τις λέξεις «15 Δεκεμβρίου 2012» με την υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1172158 ΕΞ 12-12-2012. Προηγούμενα,  οι λέξεις «15 Δεκεμβρίου 2012» αντικατέστησαν τις λέξεις «31 Οκτωβρίου 2012» με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ A 1154926 ΕΞ 2012. Προηγούμενα, οι λέξεις «31 Οκτωβρίου 2012» αντικατέστησαν τις λέξεις «31 Αυγούστου 2012» με την απόφαση υπ' αρ. ΔΠΕΙΣ A 1132352 ΕΞ 24-9-2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  . Προηγούμενα, οι λέξεις «31 Αυγούστου 2012» του δεύτερου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 3 αντικατέστησαν τις λέξεις «15 Ιουλίου 2012» με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ A 1088925 ΕΞ 11-6-2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1877/Β/2012. Το δεύτερο εδάφιο στην περ. 17 του άρθρου 3 είχε προστεθεί με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1071432 ΕΞ 4-5-2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1493/Β/4-5-2012.

[12]. Η παρ. 18 του άρθρου 3 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ A 1088925 ΕΞ 11-6-2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1877/Β/2012.

Αρθρο 4

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικπκού ενημερότητας

"[1] Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη:

α) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές,

β) η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους,

γ) η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.,

δ) η διαπίστωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων (Φ.Π.Α.) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας".

Ειδικότερα:

1. Για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας, για τα οποία έχει το φυσικό πρόσωπο προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα φυσικά πρόσωπα που διατελούν σε γάμο λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές οφειλές κάθε συζύγου, χωριστά και για τις συζύγους, επιπρόσθετα, οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες στο όνομα του συζύγου τους, αλλά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται οι ίδιες για την καταβολή τους.

2. Για τα νομικά πρόσωπα ή πς Ενώσεις προσώπων καθώς και πς ομάδες περιουσίας λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους καθώς και οι οφειλές, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για πς οποίες έχουν ευθύνη, για την καταβολή τους, σύμφωνα με πς ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις.

3. Καταργείται η προσκόμιση δηλώσεων και δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί στη ΔΟΥ από τον φορολογούμενο προκειμένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

4. ............................ [2]

5. Για να χορηγηθεί πιστοποιηπκό φορολογικής ενημερότητας πρέπει να μην υπάρχει εντολή δέσμευσης χορήγησης από άλλη ΔΟΥ ή εξωτερική πηγή.

6. Ειδικά για τις οφειλές προς Κοινότητες, Δήμους, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πρέπει αυτές να λαμβάνονται υπόψη εφ' όσον ο Δήμος, η Κοινότητα ή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει αποστείλει δέσμευση για χορήγηση πι-στοποιηπκού σε μία ΔΟΥ TAXIS.

"7[3]. Στις περιπτώσεις που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας Δ.Ο.Υ., δια-πιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, αλλά δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενων ετών, ή τρέχοντος έτους, στερεί τη δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, με εντολή δέσμευσής του στο Κεντρικό Σύστημα, η οποία αίρεται μετά την υποβολή των δηλώσεων."

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 752/Β/2007. Έναρξη ισχύος από 1-5-2007, εκτός της περίπτωσης δ που ισχύει όσον αφορά τη μηχανογραφική εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2007, σύμφωνα με την παρ. 9 της ίδιας απόφασης. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: " Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που είναι καταχωρημένες στο σύστημα TAXIS για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ και στα δελτία χρεών για πς χειρόγραφες ΔΟΥ, καθώς και η διαπίστωση υποβολής της τελευταίας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης απόδοσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), όπως εμφανίζονται αυτές να είναι καταχωρημένες στο σύστημα TAXIS ή να τηρούνται στο αρχείο των χειρόγραφων ΔΟΥ."

[2]. Η παρ. 4 του άρθρου 4 καταργήθηκε με την απόφαση υπ' αριθ. 1092634/6908-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1755 - 29.11.2004. Έναρξη ισχύος από 1-1-2005. Η καταργηθείσα παράγραφος είχε ως εξής: "4. Δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικπκού φορολογικής ενημερότητας οι οφειλές που προκύπτουν από εκκαθάριση δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς και οι οφειλές των τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους που δεν είναι καταχωρημένες στο σύστημα TAXIS ή στα δελπ'α χρεών για το διάστημα που αυτές παρακολουθούνται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο."

[3]. Η παρ. 7 του άρθρου 4 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 752/Β/2007. Έναρξη ισχύος από 1-5-2007, σύμφωνα με την παρ. 9 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 5

Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

1. Για την έκδοση αποδεικπκού ενημερότητας απαιτείται η εγγραφή του αιτούντος στο γενικό μητρώο φορολογουμένων ΔΟΥ.

2. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί από οποιαδήποτε ΔΟΥ και συγκεκριμένα:
α) Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο TAXIS και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από ΔΟΥ TAXIS, το αποδεικπκό χορηγείται άμεσα εφ' όσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
β) Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι χειρόγραφη και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικπκό από ΔΟΥ TAXIS, το αποδει-
κτικό θα χορηγείται είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια ΔΟΥ, είτε μέσω FAX, ατελώς.
γ) Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο TAXIS και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από χειρόγραφη ΔΟΥ, το αποδεικτικό θα χορηγείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής FAX ατελώς από οποιαδήποτε ΔΟΥ TAXIS.
δ) Αν η αρμόδια ΔΟΥ είναι χειρόγραφη και ο φορολογούμενος ζητά αποδεικτικό από χειρόγραφη ΔΟΥ, αυτό θα χορηγείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής FAX ατελώς από την αρμόδια ΔΟΥ.

3. Εάν το αποδεικπκό ενημερότητας πρέπει να κατατεθεί σε ΔΟΥ, που είναι αρμόδια και για την έκδοσή του, η ενημερότητα αποδεικνύεται με πράξη του εκδότη της ΔΟΥ, στο σώμα του τίτλου πληρωμής ή του οικείου παραστατικού της συναλλαγής.

4. Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί αποδεικπκό ενημερότητας σε αναφερόμενη στο άρθρο 2 της παρούσας υπηρεσία ή πρόσωπο και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού, διενεργούνται και άλλες πράξεις της ίδιας αιτίας για την οποία εκδόθηκε το αποδεικτικό, παρέχεται ευχέρεια διενέργειας των πράξεων αυτών χωρίς την προσάρτιση άλλου αποδεικτικού ενημερότητας, με την υποχρέωση όμως τήρησης του όρου παρακράτησης ποσού, που τυχόν αναγράφεται σε αυτό. Σπς πράξεις αυτές αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού, η ΔΟΥ που το έχει εκδώσει, καθώς και τα στοιχεία του παραστατικού, στα οποία έχει επισυναφθεί το αποδεικτικό.

5. Καταργείται το τέλος τηλεομοιοτυπίας (FAX) 1.000 δρχ. που εισπράττουν οι ΔΟΥ και τα Τελωνεία για μεταξύ τους επικοινωνία σε ότι αφορά χορήγηση Α.Φ.Ε. (π.χ. άρση δέσμευσης έκδοσης Α.Φ.Ε.).

6. Απαλλάσσεται ο συναλλασσόμενος της υποχρέωσης προσκόμισης του εντύπου αποδεικτικού ενημερότητας, σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν μέσω ειδικού δικτύου επικοινωνίας με το πληροφορικό σύστημα φορολογίας (TAXIS), τηλεομοιοτυπία, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο συναλλασσόμενος είναι φορολογικά ενήμερος.
Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση Αποδεικπκού Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) και αποστέλλεται σε πιστοποιημένες συσκευές τηλεομοιοτυπίας.

"7[1]. Η αναγραφή της φορολογικής ενημερότητας επί του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία της υπ'αριθμ. 1051976/3187/5.6.2000 απόφασης (ΦΕΚ Β 755/2000) δεν γίνεται για τα εκκαθαριστικά σημειώματα, φορολογουμένων που έχουν και δηλωθέντα εισοδήματα από Δ' και Ζ' πηγή".

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Η παρ. 7 του άρθρου 5 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 752/Β/2007. Έναρξη ισχύος από 1-5-2007, σύμφωνα με την παρ. 9 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 6[1]

1. Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό.

2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, όταν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν υπό αναστολή, έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις.

3. Στο αποδεικτικό ενημερότητας αναγράφεται η αιτία χορήγησής του, ως ακολούθως:

α) Για είσπραξη χρημάτων

β) Για μεταβίβαση ακινήτου

γ) Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)."

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Το άρθρο 6 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 752/Β/2007. Έναρξη ισχύος από 1-5-2007, εκτός των διατάξεων της παρ. 2 που ισχύει όσον αφορά τη μηχανογραφική εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2007, σύμφωνα με την παρ. 9 της ίδιας απόφασης.

Το άρθρο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

"[α] Α. Χρόνος ισχύος του αποδεικτικού:

Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες σε περίπτωση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση η διάρκεια ισχύος του χορηγούμενου αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή νομοθετική ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής σ' αυτή.

Β. Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας:

α) Είσπραξη χρημάτων

β) Μεταβίβαση ακινήτων

γ) Κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)"

2. ............................ [β]

3. ............................ [β]

[α]. Η παρ. 1 του άρθρου 6 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθ. 1092634/6908-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1755 - 29.11.2004. Έναρξη ισχύος από 1-1-2005. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "1. Η ισχύς του αποδεικπκού ενημερότητας ορίζεται σε:
α) τετραμηνιαία για είσπραξη χρημάτων άνω των 500.000 δρχ. (σ.σ. "άνω των 1.500 ευρώ" με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1383/2001) (περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος) και
β) εξαμηνιαία για όλες πς λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 1, σε αυτήν την περίπτωση αναγράφεται ο λόγος: «για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης χρημάτων»."

[β]. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 καταργήθηκαν με την απόφαση υπ' αριθ. 1092634/6908-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1755 - 29.11.2004. Έναρξη ισχύος από 1-1-2005. Οι καταργηθείσες παράγραφοι είχαν ως εξής: " 2. Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μειωμένης χρονικής ισχύος για πς περιπτώσεις που οι οφειλές του αιτούντος έχουν υπαχθεί σε νομοθεπκή ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμημαπκής καταβολής, οι δόσεις των οποίων τηρούνται κανονικά, για χρονική διάρκεια που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον καθορίζεται από το νόμο. 'Οταν το αποδεικπκό ενημερότητας χορηγείται ύστερα από διευκόλυνση τμημαπκής καταβολής η ισχύς αυτού ορίζεται σε ένα μήνα. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ με γραπτή συναίνεση των Δ/νσεων Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και Ελέγχου μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση αποδεικπκού φορολογικής ενημερότητας ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποστέλλεται εντολή για τη μη χορήγηση Α.Φ.Ε. σε όλες τις χειρόγραφες ΔΟΥ και σε μια ΔΟΥ TAXIS, ώστε να καταχωρηθεί στο κεντρικό σύστημα."

Αρθρο 7

Παροχή πληροφοριών από Τελωνεία και Δ.Ο.Υ.

1. Τα Τελωνεία υποχρεούνται να ενημερώνουν, με έγ-γραφό τους, πς αρμόδιες ΔΟΥ Φορολογίας Εισοδήματος των οφειλετών τους, για την ύπαρξη σ' αυτά βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού ενημερότητας.

2. Οι χειρόγραφες ΔΟΥ σπς οποίες βεβαιώνονται οφειλές, για την καταβολή των οποίων ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία και άλλα συνυπόχρεα πρόσωπα, όπως οι οφειλές κοινοπραξιών, ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών κ,λπ., υποχρεούνται να ενημερώνουν με έγγραφο τους τη ΔΟΥ Φορολογίας Εισοδήματος των συνυποχρέων προσώπων.

3. Οι χειρόγραφες ΔΟΥ σπς οποίες υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιωρι-σμένης Ευθύνης και λοιπών Νομικών Προσώπων του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ151 τ.Α'), υποχρεούνται με έγγραφό τους να ενημερώνουν πς ΔΟΥ που είναι αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος των εκπροσώπων αυτών των Εταιρειών, σε περίπτωση που υπάρχει ευθύνη με την ατομική τους περιουσία για την καταβολή ορισμένων οφειλών αυτών των νομικών αυτών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 115 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει καθώς και πς^οιπές σχεπκές διατάξεις.

4. Όπου υπάρχει δυνατότητα μηχανογραφικής επικοινωνίας μεταξύ των ΔΟΥ ή μεταξύ των ΔΟΥ και Τελωνείων η παραπάνω ενημέρωση γίνεται μηχανογραφικά. Απαραίτητο στοιχείο για την ενημέρωση αυτή, είτε γίνεται έγγραφα, είτε μηχανογραφικά, αποτελεί μεταξύ των άλλων και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Ε.) του υπόχρεου ή συνυποχρέου οφειλέτη.

Αρθρο 8

Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη με παρακράτηση μέρους της απαίτησης του δικαιούχου

1. α) Όταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, μπορεί να τεθεί και ο όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος θα αναγράφεται επί του αποδεικπκού. Το ποσό της παρακράτησης για τον λόγο αυτό πρέπει να αποδίδεται στη ΔΟΥ από την Υπηρεσία ή τον φορέα που παραλαμβάνει το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εντός δέκα (10) ημερών από την πληρωμή του τίτλου, το αργότερο.

"β)[1] Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση ακινήτων, όταν το αποδεικτικό ζητείται από τον πωλητή. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται επί του αποδεικτικού το συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο ζητείται η μεταβίβαση καθώς και το ποσό ή ποσοστό του τιμήματος, που παρακρατείται, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου όχι όμως σε αξία μικρότερη της αντικειμενικής και σε περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός, όπως προσδιορίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βάσει συγκριτικών στοιχείων και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου.

Ειδικά, όταν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης, μέρους ή ολόκληρου του τιμήματος, το οποίο όμως θα καταβληθεί στον πωλητή με χορήγηση δανείου στον αγοραστή από αναγνωρισμένο στην Ελλάδα Πιστωτικό 'Ιδρυμα, ο όρος αυτός αναγράφεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο μεταβίβασης, το δε Πιστωτικό 'Ιδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκδώσει επιταγή σε διαταγή της Δ.Ο.Υ. που υφίσταται η οφειλή και να την καταθέσει μέσα σε τρεις ημέρες από την πρώτη εκταμίευση του δανείου και όχι αργότερα από δύο μήνες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου.

Στην περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι ανωτέρω όροι παρακράτησης και απόδοσης που έχουν αναγραφεί επί του αποδεικτικού θεωρείται ότι το συμβόλαιο μεταβίβασης καταρτίσθηκε χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και επέρχονται οι νόμιμες συνέπειες".

2. Όταν το αποδεικτικό ενημερότητας πρόκειται να χορηγηθεί ύστερα από την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, στη σχετική αίτηση θα δηλώνεται η υπηρεσία στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό, το ποσό που υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο ότι θα εισπραχθεί, καθώς και αν το ποσό αυτό έχει εκχωρηθεί.
Αν ζητηθεί αποδεικτικό για είσπραξη χρημάτων κατά τη διάρκεια της διευκόλυνσης, στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, αυτό χορηγείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ με υποχρεωτική παρακράτηση ποσοστού της απαίτησης που θα εισπραχθεί, το οποίο ορίζεται κατά την κρίση του, εκτός αν στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου αναφέρεται ποσοστό παρακράτησης, οπότε ορίζεται το ίδιο.
Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων για τη συμμόρφωση του στη διευκόλυνση, εφόσον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές, που δεν είχαν υπαχθεί στη διευκόλυνση ή δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα, που ίσχυε η διευκόλυνση.

3. Τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδίδονται με τον όρο της παρακράτησης καταχωρούνται από τη ΔΟΥ σε ειδικό βιβλίο, για να ελέγχεται η απόδοση του παρακρατούμενου ποσού.

"4[2]. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες, συνυποχρέους και εγγυητές και μετά τη συμμόρφωσή τους σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που τους χορηγήθηκε, εφόσον το αποδεικτικό ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ' αυτών και οι οφειλές δεν είναι διασφαλισμένες».

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 8 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 752/Β/2007. Έναρξη ισχύος από 1-5-2007, σύμφωνα με την παρ. 9 της ίδιας απόφασης. Η περ. που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "β) Το ίδιο ισχύει και για την μεταβίβαση ακινήτων, όταν το αποδεικτικό ζητείται από τον πωλητή. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του πμήματος που παρακρατείται αποδίδεται από το συμβολαιογράφο στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου."

[2]. Η παρ. 4 του άρθρου 8 προστέθηκε με την απόφαση υπ' αριθμ. 1039503/3308-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 752/Β/2007. Έναρξη ισχύος από 1-5-2007, σύμφωνα με την παρ. 9 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 9

Διαδικασία χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και περιεχόμενο αυτού

1. Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται ατελώς ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την ΔΟΥ.
Η αίτηση αυτή περιέχει:
α) Για φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου προκειμένου για αλλοδαπούς και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Με την αίτηση δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο εάν είναι ή όχι μέλος ομόρρυθμης εταιρίας, κοινοπραξίας ή ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρίας, αν υποβάλλει ή όχι δηλώσεις, αν οφείλει ή όχι σε άλλη ΔΟΥ ή Τελωνείο και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκδοση του αποδεικπκού.
β) Για νομικό πρόσωπο, επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
Με την αίτηση δηλώνεται αν το νομικό πρόσωπο είναι μέλος σε Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Κοινοπραξία, αν υποβάλλει ή όχι δηλώσεις, αν οφείλει ή όχι σε άλλη ΔΟΥ ή Τελωνείο και ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η έκδοση του αποδεικπκού.

2. Το αποδεικπκό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις αποτελεί Δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο «Αποδεικτικό Ενημερότητας» με στοιχεία υποχρεωτικά τον τίτλο της ΔΟΥ που το εκδίδει και της αρμόδιας ΔΟΥ του φορολογούμενου, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου, για το οποίο εκδίδεται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού ολογράφως, το σκοπό για τον οποίο αυτό εκδίδεται καθώς και την ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος του ολογράφως.

"3[1]. Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Εξαιρούνται τα αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύος"

4. Ο προϊστάμενος του τμήματος Εσόδων υποχρεούται να ελέγχει δειγματοληπτικά ή στο σύνολο τους τα εκδοθέντα Α.Φ.Ε., σε ό,τι αφορά στη νομιμότητα της χορήγη-σής τους.

5. Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει εντολές δειγματοληππκού ελέγχου γνησιότητας των Α.Φ.Ε., που προσκομίζονται σης διάφορες υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά των ΔΟΥ, καθώς και την έγκαιρη απόδοση σης ΔΟΥ των χρημάτων που προέρχονται από παρακράτηση ποσού κάποιας εισπραττόμενης απαίτησης.

6. Τα έντυπα του αποδεικτικού φέρουν ενιαία και συνεχή μηχανική αρίθμηση για όλες τις ΔΟΥ της χώρας.
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ με την παραλαβή των εντύπων του αποδεικτικού ενημερότητας, υποχρεούται να ελέγξει το σωστό αριθμό των φύλλων και την αρίθμησή τους και ύστερα να τα καταχωρεί στο ίδιο βιβλίο που καταχωρεί και τα λοιπά διαχειριστικά βιβλία.
Αν κατά τον έλεγχο προκύψει διαφορά, θα συντάσσεται σχετική πράξη η οποία θα γίνεται στο πρώτο φύλλο, όπου εντοπίστηκε η διαφορά. Η πράξη αυτή θα σημειώνεται και στο βιβλίο καταχώρησης των διαχειριστικών βιβλίων.
Οι προϊστάμενοι Εσόδων υποχρεούνται με την έναρξη της συναλλαγής να χρεώνουν στους αρμόδιους υπαλλήλους τα αποδεικτικά ενημερότητας και να ελέγχουν την αρίθμηση, τόσο μετά το πέρας της συναλλαγής, όσο και την επομένη.
Τα αποδεικτικά ενημερότητας, οποιουδήποτε τύπου φυλάσσονται με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων.

7. Το πρώτο αντίγραφο από το αποδεικτικό που εκδίδεται επισυνάπτεται στην αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος.
Σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση αποδεικτικού σε πολλά αντίγραφα παρέχεται δυνατότητα έκδοσης φωτοαντιγράφων από το πρωτότυπο του αποδεικτικού, πριν από την υπογραφή του και όχι μεταγενέστερα, τα οποία επίσης υπογράφονται ταυτόχρονα με το πρωτότυπο.

8. Θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο μετά την έκδοσή τους δεν είναι επιτρεπτή. Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ενημερότητας "[2]τετράμηνης ισχύος" τα οποία θεωρούνται, ατελώς, από την Αρχή, που πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό ενημερότητας, με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Τα θεωρημένα αυτά φωτοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος αυτών είναι αυτή, που αναγράφεται επί του πρωτοτύπου.

9. Αν κατά την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή του, αλλά αυτό ακυρώνεται με πράξη του προϊσταμένου της ΔΟΥ, σε όλα τα αντίγραφα και παραμένουν στη ΔΟΥ, τόσο το πρωτότυπο όσο και τα αντίγραφα.

10. Οταν πρόκειται να πληρωθούν από ένα φορέα πολλά πρόσωπα με ομοειδείς απαιτήσεις, όπως πληρωμή επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων σε αγρότες, αντί της έκδοσης αποδεικπκού ενημερότητας για κάθε δικαιούχο χωριστά, για τη συγκεκριμένη πληρωμή, επιτρέπεται η αποστολή στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος των δικαι-
ούχων, κατάστασης, σε δυο αντίγραφα, στην οποία μεταξύ των άλλων στοιχείων των δικαιούχων αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αυτών.
Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της ενημερότητας ή μη των δικαιούχων, με επιση-μειωματική δε πράξη τους επί της κατάστασης αυτής ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα πληρωμής, με την επιστροφή του ενός ανηγράφου της κατάστασης, για τους δικαιούχους που είναι ενήμεροι.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Η παρ. 3 του άρθρου 9 τέθηκε όπως ισχύει με την απόφαση υπ' αριθ. 1092634/6908-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1755 - 29.11.2004. Έναρξη ισχύος από 1-1-2005. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "3. Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ."

[2]. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 η φράση «τετράμηνης ισχύος» αντικατέστησε τη φράση «εξάμηνης ισχύος» με την απόφαση υπ' αριθ. 1092634/6908-11/0016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1755 - 29.11.2004. Έναρξη ισχύος από 1-1-2005.

Αρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.12.1999 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Με την έναρξη της ισχύος της καταργείται η απόφαση αριθμ. 2048300/6844-110016/19.7.90, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας, που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σ' αυτά.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1999

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!